Přihlášené projekty 2023

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Název akce:

Výstavba polní cesty C 12 a příkopu OV 4 v k.ú. Kydliny

Anotace:

Projekt vychází ze zpracovaného návrhu plánu společných zařízení v zájmovém území Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kydliny a následné aktualizace PSZ. Jedná se o polní cestu navazující na silnici III/1862 a končí napojením na místní komunikaci. Po levé straně cesty je vybudován příkop s protierozní funkcí a ochranou cesty před vodou stékající po svahu nad cestou. Příkop je vyústěn do navazujícího příkopu OV 4 (SO 301), který ústí do Točnického potoka. Na cestě navržen suchý brod z lomového kamene v místě údolnice. Stavba je navržena za účelem efektivního přístupu na přilehlé pozemky a neškodné odvedení srážkových vod ze zájmového povodí. Zároveň došlo k ochraně silnice III/1862 před velkou vodou.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

Název akce:

Stavba polních cest C37, C39 a C43 v k.ú. Vyskeř

Anotace:

Předmětem projektu byla realizace souboru tří polních cest v k.ú. Vyskeř, které zlepší prostupnost územím a přístup na přilehlé pozemky. Cesty se nacházejí v III. zoně CHKO Český ráj. Z tohoto důvodu byla pro jejich povrch zvolena kombinace asfaltobenového krytu a kolejové úpravy z cementobetonu. Součástí realizace byla i výsadba doprovodné liniové zeleně podél polních cest C37 a C39 v počtu 53 ks ovocných stromů (jabloní, hrušní a slivoní).

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Název akce:

Polní cesty SO1 a SO2 v k.ú. Bulhary

Anotace:

Polní cesta s označením SO1 o celkové délce 1617 m začíná v intravilánu obce a napojuje se na místní komunikaci. Zpřístupňuje mj. rozlehlé plochy vinic, které je potřeba obhospodařovat celoročně. Podél cesty byl v rámci realizace umístěn betonový žlab v délce 510 metrů (km 0,670 – 1,180) zaústěný do stávajícího poldru pro bezpečný odvod povrchových vod z cesty i okolních pozemků v případě přívalových srážek. Cesta SO1 dále navazuje na cestu SO2, která je dlouhá 866 metrů a končí v zastavěné části obce Bulhary a zhruba v polovině své délky se napojuje na již dříve realizovanou polní cestu SO3. Polní cesty tak tvoří páteřní spojnice ve třech místech napojených na místní komunikace v obci a jsou hojně využívány vlastníky pozemků a vinic. Zvláštností realizované cesty SO2 je zpevnění přilehlého svahu pod vinicemi stěnou z gabionů o celkové délce 222 metrů (km 0,400-0,622).

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

Název akce:

Polní okruh v k.ú. Arnoltice

Anotace:

Polní okruh vznikl rekonstrukcí souboru rozoraných a zarostlých cest v krajině jen těžce zřetelných. Doplnění o krajinotvorné stromořadí z vysokokmenů zvýšilo jejich ekologickou hodnotu. Zvláštní zřetel byl věnován lokálním problémům při vydatných deštích. Zlepšení se dosáhlo vodopropustným povrchem, cestním příkopem zakončeným zemním vsakem nad intravilánem obce a několika dlážděnými brody převádějícími bezpečně srážkovou či meliorační vodu přes těleso cest. Na okruhu se rozvinul rušný venkovský provoz, kromě zemědělské a lesní logistiky slouží také k různým volnočasovým aktivitám pro místní obyvatele a výletníky.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty HPC 6 s doprovodnou výsadbou dřevin v k. ú. Pesvice

Anotace:

Rekonstrukce hlavní polní cesty HPC 6 v k. ú. Pesvice, okres Chomutov s doprovodnou zelení kompletně naplňuje cíle pozemkových úprav. Cesta o délce 1 484 metrů slouží ke zpřístupnění zemědělských pozemků, zmírnění vodní eroze a spolu s výsadbou doprovodné zeleně působí též krajinotvorně. Realizací opatření došlo k zadržení vody v řešené lokalitě, což přispělo k ochraně půdy a zlepšení biologických funkcí krajiny. V současné době cestu využívají nejen zemědělci, ale i místní obyvatelé jako stezku ke sportovním a rekreačním účelům.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

Název akce:

Rekonstrukce HPC3 s liniovým stromořadím v k.ú. Verneřice

Anotace:

Rekonstrukce hlavní svozové polní cesty přinesla snazší podmínky pro zemědělské hospodaření a estetické oživení významné pěší a turistické spojnice dvou částí obce. Cesta byla doplněna o interakční prvek v podobě jednostranné výsadby lip a jírovců, který zdůraznil kompoziční osu historického venkovského uspořádání. Usazovací jímky pod cestními příkopy zpomalující srážkovou vodu napomáhají nezanášet blízký vodní tok splaveninami. Díky zvolené prioritě se tato rekonstrukce stala 1. zrealizovaným opatřením navrženým v pozemkových úpravách v širokém okolí a ukázala tak sílu komplexního řešení a potenciál pozemkových úprav v této problémové krajině.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty VPC C6 v k. ú. Holany

Anotace:

Cílem projektu byla rekonstrukce vedlejší polní cesty C 6 v k. ú. Holany. Cesta slouží zejména ke zpřístupnění zemědělských pozemků a osady Babylon a ke zmírnění vodní eroze. Vzhledem k umístění stavby v bezprostředním okolí CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a CHKO České středohoří byl rovněž při návrhu a samotné realizaci stavby kladen důraz na to, aby výsledná polní cesta nenarušovala krajinný ráz a byla charakteru blízkého přírodě. Zároveň se jedná o hojně využívanou turistickou trasu a cyklostezku.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice

Název akce:

Brod přes Farský potok – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Petrovice u Záblatí

Anotace:

Jedním z hlavních cílů pozemkových úprav je zabezpečení přístupnosti pozemků, což by mělo vlastníkům půdy významně přispět k vytvoření podmínek pro racionální hospodaření na těchto pozemcích. Zemědělská doprava je velmi specifická jak svým objemem tak i svou sezónností. Na pozemky je, s ohledem na jejich obhospodařování, nutno mnohdy vjíždět i v klimaticky nepříznivých podmínkách, kdy se z nezpevněných polních cest stávají spíše tankodromy. Právě v takovýchto chvílích lze nejvíce ocenit přínos zpevněných polních komunikací, které zabezpečí bezproblémový přístup na okolní pozemky. Realizací brodu přes Farský potok, jako součásti polní cesty C 4, bylo právě tohoto cíle dosaženo. Splnění cíle je o to cennější, že v případě realizace brodu přes Farský potok, toho bylo dosaženo přírodě blízkým způsobem a existence brodu nijak nepříznivě neovlivní okolní přírodu při zajištění dopravní dostupnosti okolních pozemků.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou

Název akce:

Polní cesta C1 v k.ú. Březí nad Oslavou

Anotace:

V rámci návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Březí nad Oslavou byl navržen plán společných zařízení. Součástí tohoto plánu společných zařízení a v souladu s územně plánovací dokumentací byla navržena i uvedená Polní cesta C1 v k.ú. Březí nad Oslavou. Tato hlavní polní cesta spojuje velice důležité severní území obce s Městem Žďár nad Sázavou. Polní cesta zpřístupňuje zemědělsky obhospodařované pozemky a lesní pozemky.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Název akce:

Polní cesta SO1 a svodný příkop SO4 v k.ú. Klentnice

Anotace:

Realizace zahrnuje zpevněnou polní cestu v délce 688 m se zapuštěným přejezdným obrubníkem a příkop dlouhý 317 m opevněný vegetačními zatravněnými tvárnicemi s propustkem. Součástí projektu je výsadba 20 ks stromů a 50 ks keřů. Stavba je citlivě začleněna ve svažitém území CHKO Pálava a slouží ke zpřístupnění okolních vinic a regulovaně odvádí vodu v případě přívalových srážek do stávajícího mokřadu, kde se voda vsákne do půdy. Stavba se nachází v blízkosti Pálavy a polní cesta je tak využívána i turisty. Celý komplex opatření byl s ohledem na lokalizaci v CHKO navržen a realizován tak, aby byl přírodě přívětivý a užitečný.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž

Název akce:

Hlavní polní cesta C5 v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem

Anotace:

Jednopruhová obousměrná polní cesta o délce 779 m s mostkem, propustky, svodným příkopem a interakčním prvkem IP18 byla navržena v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Libosváry u Bystřice pod Hostýnem a části katastrálního území Příkazy u Osíčka. Realizace navržených prvků výrazně zlepšila životní podmínky v sousedních obcích Loukov a Příkazy u Osíčka, kdy nejenom že zpřístupnila zemědělské pozemky, ale také propojila obě obce pro pěší či cyklisty putující např. do školy či kostela, což dříve po frekventované silnici II. třídy bylo z důvodu bezpečnosti téměř nemožné.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

Název akce:

Polní cesta HC3 v k.ú. Vlčice u Trutnova

Anotace:

Polní cesta HC3 délky 1,43 km s asfaltobetonovou vozovkou šířky 3,5 m. Realizací cesty se zkvalitnilo zpřístupnění zemědělských pozemků. Došlo k propojení polních cest a tím k odklonění části zemědělské dopravy mimo centrum obce. Cesta je hojně využívána cyklisty a je cílem procházek a aktivního pohybu obyvatel obce Vlčice v přírodě.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora

Název akce:

Polní cesty PC5 a LC2 Bratčice

Anotace:

Předmětem projektu jsou polní cesty PC5 a LC2 v k.ú. Bratčice o celkové délce přes 2 km, jejichž součástí jsou sjezdy, výhybny a výsadba doprovodné zeleně. Zrekonstruované polní cesty zajišťují nejen zpřístupnění pozemků pro zemědělskou techniku, ale plní funkci protierozní ochrany a spolu s vysázenou zelení také funkci krajinářskou. Došlo k omezení znečišťování navazujících komunikací a přesunutí zemědělské techniky mimo obce. Polní cesty propojily sousední obce Bratčice a Podmoky, ležící v odlišných okresech a krajích (Vysočina a Středočeský).

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Název akce:

Polní cesta "Za vinnými sklepy" v k.ú. Dobré Pole

Anotace:

Jedná se o zpevněnou komunikaci v trase původní a velmi poškozené asfaltové cesty v k.ú. Dobré Pole, která slouží jako obslužná komunikace pro zemědělská vozidla pro vlastníky a uživatele okolních pozemků. Původní cesta byla rekonstruována formou recyklace za studena RS CA (na místě). Před samotnou recyklací bylo provedeno rozfrézování a reprofilace stávající vozovky na tl. 0,180 m a nakonec bylo provedeno zesílení vozovky o 100 mm (navýšení nivelety původní cesty). Zpracování projektové dokumentace zajistila na své náklady Obec Dobré Pole a po odsouhlasení OIČPF SPÚ převzala PD včetně stavebního povolení Pobočka Břeclav. Rozpočet stavby byl rozdělen na čtyři samostatné úseky. Ke smlouvě o dílo přistoupila Obec Dobré Pole jako objednatel č. 2 a finančně se podílela na financování stavby, konkrétně úseku č. 2 ( SO 101.2. a VRN 2 pro úsek 2), protože předmětný úsek se nacházel mimo obvod KoPÚ. Zhotovitel obci fakturoval práce na zhotovení úseku č. 2 objednateli č. 2 ( tj. Obci Dobré Pole ) samostatně a nezávisle na objednateli č. 1 ( SPÚ ). Jedná se tak o příklad spolupráce SPÚ se samosprávami obcí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

Název akce:

Komunikace SÚ 6,7 a 9 v k.ú. Meziříčí

Anotace:

Realizace komunikací SÚ 6,7,a 9 v rámci KoPÚ Meziříčí, které zpřístupnili nemovitosti ve třech k.ú. Meziříčí, Dražice a Drhovice, včetně samoty Bradačka. Díky realizaci cest došlo k zásadnímu omezení zemědělské a lesnické dopravy přes zastavěnou část obce Dražice u Tábora. Celkem zpřístupněno 121 ha orné půdy a 248 ha lesa. Vyřešení připojení komunikace SÚ 6 na silnici I/19 umožnilo obcím Drhovice, Dražice a Meziříčí aby upravily prostory pro veřejnost u společného hřbitova včetně návazné cyklostezky a chodníku zpřístupňujícímu hřbitov od obcí Drhovice a Dražice.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

Název akce:

Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Velké Albrechtice 1. etapa - Polní cesty P4, Pv1, Pv2 a Pv3

Anotace:

Výstavbou polních cest s liniovou výsadbou navržených v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Velké Albrechtice došlo k jejich propojení se sousedním k. ú. Bílovec a k. ú. Lubojaty a ke zpřístupnění okolních zemědělsky obdělávaných i neobdělávaných pozemků. Polními cestami je zajištěn přístup do místní části Za Jamníkem, který byl vytvořen přemostěním místního toku Jamník formou osazení rámového propustku. Krajinotvorný ráz dodává cestám liniová výsadba dřevin a keřů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat