Výsledky 5. ročníku soutěže

Seznam vítězů v soutěži  "Společné zařízení roku 2011"

CENA VEŘEJNOSTI


I. kategorie - Zpřístupnění pozemků
Polní cesty C2 a C5 v k. ú. Ludíkov

obr 1

Pozemkový úřad: PÚ Blansko

Autor realizačního projektu: AGERIS s.r.o., Brno

Dodavatel: POPR spol. s r.o., Hradec Králové

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Realizace polních cest C2 a C5 v k. ú. Ludíkov s interakčními prvky zajistila uživatelům přístup k pastvinám, orné půdě a lesním pozemkům. Polní cesty vytváří s ostatními cestami síť polních cest – cesty navazují na zrekonstruovanou polní cestu C1 v k.ú. Ludíkov a na stávající polní cestu HC2 v k.ú. Němčice. Travnatý 6 metrový pás s výsadbou stromů a keřů snižuje erozní smyv z okolních pozemků. Interakční prvky plynule navazují na rozsáhlé lesní pozemky. Cesty jsou často užívány k vycházkám, cykloturistice, navazují na turistickou stezku. Parametry polních cest umožňují průjezd zemědělské techniky. Konstrukce vozovky byla provedena z penetračního makadamu o šířce v korunách 4,0 m zpevnění šířky 3,0m s krajnicemi 0,5 m. Cesta C2 je realizována o délce 310m, délka polní cesty C5 je 755m.

 

II. kategorie - Protierozní a vodohospodářská opatření
Vodní nádrž Zápověď v k. ú. Šardice a k. ú. Stavěšice

obr 2

Pozemkový úřad: PÚ Hodonín

Autor realizačního projektu: Ing. Pavel Půža, Brno

Dodavatel: Swietelsky stavební s. r. o., České Budějovice

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Vodní nádrž na Šardickém potoce v trati Zápověď na hranici katastrálních území Šardic a Stavěšic byla vybudována jako jedna z prioritních opatření k posílení protipovodňové a protierozní ochrany obce Šardice, v souladu se schválenými plány společných zařízení. Realizací tohoto vodního díla došlo k výraznému snížení kulminačních průtoků v povodí pod nádrží. Doprovodná revitalizační opatření v blízkosti vodní nádrže, a to včetně mokřadního biocentra, se podílejí na obnově a optimalizaci funkčnosti územního systému ekologické stability a rovněž zvyšují estetickou hodnotu intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny.

 


III. kategorie - Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
Retenční název Vlčice v k. ú. Vlčice u Trutnova

obr 3

Pozemkový úřad: PÚ Trutnov

Autor realizačního projektu: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Vysoké Mýto

Dodavatel: František Marynka - KAMPA, Jilemnice

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Nádrž byla vystavěna na zamokřeném území, které je vklíněno mezi zemědělsky obhospodařované pozemky. Pro zajištění bezpečného odtoku vody z nádrže při vyšších stavech vody je na levém okraji nouzový přeliv, který je 1m široký a 0,4 hluboký se sklonem šikmé hrany 1 : 1,5. Kóta přelivu je 382,70 m n.m. Přeliv je zpevněn kamenným záhozem zrna 40 kg vrstvy 0,5 m.

 

HLAVNÍ KATEGORIE


I.kategorie - Zpřístupnění pozemků
1. Polní cesta HC 3 v k. ú. Bučina

obr 4

Pozemkový úřad: PÚ Ústí nad Orlicí

Autor realizačního projektu: SELLA & AGRETA, Ústí nad Orlicí

Dodavatel: STRABAG a.s., Hradec Králové

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Polní cesta HC 3 Bučina je rekonstruovanou cestou v původní trase v území jižně od zástavby obce Bučina. Hlavní polní cesta délky 1,360 km je řešená jako jednopruhová o šířce 3,50 m v koruně. Část do staničení 0,900 navazující na zástavbu je zvevněná asfaltobetonem v další části je potom s ohledem na lepší začlenění do krajiny povrch štěrkový. Realizace stavby navázala na ukončení komplexních pozemkových úprav a po dohodě s obcí byla cesta spolu se stavbou suchého poldru a interakčního prvku (výsadba zeleně) vybraná ze souboru navržených společných zařízení k realizaci. Polní cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky o celkové ploše cca 0,90 km2 a komplex lesních pozemků pro vlastníky, uživatele i veřejnost. Při návrhu a realizaci bylo řešeno odvodnění a příčné převedení vody v údolnici propusty. Polní cesta spojuje k.ú. Bučina se sousedním k.ú. Újezdec v okrese Svitavy a byla financovaná z prostředků EU - Programu rozvoje venkova s uvedením do provozu v roce 2009.

 

2. Polní cesta Olšany - Na Vůbec v k. ú. Olšany u Telče

obr 5

Pozemkový úřad: PÚ Jihlava

Autor realizačního projektu: Silniční projekt spol.s r.o., Brno

Dodavatel: SWIETELSKY stavební.s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, České Budějovice

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Rekonstrukce nezpevněné cesty v délce 1.290 km v k.ú. Olšany u Telče. Kategorie P4/30, P3.5/30, povrch vozovky kombinovaný – 1.100 km penetrační makadam, 0.190 km mechanicky zpevněné kamenivo. Součástí cesty je 1 výhybna a 17 sjezdů na pozemky. Na části cesty v km 0.000 – 0.600 je vybudován pravostranný odvodňovací příkop nezpevněný. Cesta je napojena na polní cestuH 01 (Olšany – Ke Kladině) severovýchodně od obce Olšany.

 

3. Polní cesty C7, C5 a C16 v k. ú. Lidice a Běloky

obr 5

Pozemkový úřad: PÚ Kladno

Autor realizačního projektu: Gepard spol. s.r.o., Praha

Dodavatel: EKOSTAVBY Louny s.r.o., Louny

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Přestože hlavním cílem vybudovaných polních cest bylo umožnit přístup hospodařícím zemědělcům a vlastníkům k jejich pozemkům, jsou cesty hojně využívány i k jiným účelům, napojují se na stávající komunikace a umožňují tak obyvatelům obce a další veřejnosti jejich využití za účelem rekreace a turistiky. Výsadbou doprovodné zeleně došlo také ke zlepšení krajinného rázu. Rovněž bylo vyřešeno odvodnění tělesa polních cest, což výrazně přispívá ke snížení erozního smyvu půdy na severních svazích dané lokality.

 

 


II.kategorie - Protierozní a vodohospodářská opatření
1. Vodní nádrž Zápověď v k. ú. Šardice a k. ú. Stavěšice

obr 4

Pozemkový úřad: PÚ Hodonín

Autor realizačního projektu: Ing. Pavel Půža, Brno

Dodavatel: Swietelsky stavební s. r. o., České Budějovice

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Vodní nádrž na Šardickém potoce v trati Zápověď na hranici katastrálních území Šardic a Stavěšic byla vybudována jako jedna z prioritních opatření k posílení protipovodňové a protierozní ochrany obce Šardice, v souladu se schválenými plány společných zařízení. Realizací tohoto vodního díla došlo k výraznému snížení kulminačních průtoků v povodí pod nádrží. Doprovodná revitalizační opatření v blízkosti vodní nádrže, a to včetně mokřadního biocentra, se podílejí na obnově a optimalizaci funkčnosti územního systému ekologické stability a rovněž zvyšují estetickou hodnotu intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny.

 

2. Poldry V. a VI. v k. ú. Darkovice, lokalita „ U Štípek“

obr 5

Pozemkový úřad: PÚ Opava

Autor realizačního projektu: Ing. Jaroslav Beneš, Bolatice

Dodavatel: Lesostavby Šumperk, a.s., Šumperk

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Účelem stavby je zadržení povodňových průtoků z přilehlého povodí v jižní části intravilánu obce Darkovice v lokalitě „U Štípek“ tak, aby průtok povrchových vod při 100- leté povodni v níže situované kanalizační síti obce nepřekročil její kapacitu a nezpůsoboval zatápění přilehlých pozemků, obydlí a komunikací a během každoročních přívalových srážek nezvyšoval přítok do níže položené, pravidelně zaplavované, Obce Hať. Za tímto účelem byly realizovány 2 suché poldry s retenčním prostorem 13,3 tis. a 12,35 tis. m3 s výškou zemních hrází cca 5,0 m, související vodní příkop v délce 420m.

 

3. Suchá ochranná nádrž v k. ú. Staré Město pod Landštejnem

obr 5

Pozemkový úřad: PÚ Jindřichův Hradec

Autor realizačního projektu: Ing. Martin Růžička, CSc., Alcedo, Jindřichův Hradec

Dodavatel: PAS PLUS s.r.o., Sibiřina

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Suchá ochranná nádrž je navržena v údolí cca 0,3 km severně od obce Staré Město pod Landštejnem jako průtočna a to na potoce Pstruhovec. Suchá ochranná nádrž plní zejména funkci ochrany zastavěné části obce před povodněmi.Hráz je situovaná mezi skalní výchoz na levém břehu a svah údolní nivy na pravém břehu. Její základnová výpusť umožňuje převádět neškodné průtoky bez vzdutí vody v retenčním prostoru. Pro bezpečné převedení vyšších průtoků slouží bezpečnostní přeliv. Ochranná hráz je navržena tak, aby minimálně narušovala vzhled krajiny.

 


III.kategorie - Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
1. Interakční prvek ŽP1 v k. ú. Sovenice

obr 4

Pozemkový úřad: PÚ Nymburk

Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Brno

Dodavatel: Školky MONTANO, spol s r.o., Přerov nad Labem

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Jedná se o významný krajinný segment s pozůstatky těžby hlíny, který je začleněn do územního systému ekologické stability a do plánu společných zařízení.Celková plocha tohoto interakčního prvku představuje výměru 3.36 ha. Na ploše 1,36 ha je založena nová výsadba. Terenní úpravy, průleh se zemním valem usměrňují odtok povrchové vody z této plochy do prostoru hliníku, kde se tato vláha zadržuje v řadě tůněk a jezírek. Na zbývající ploše proběhla revitalizace a dosadba stávajících porostů. Realizovaný interakční prvek zvyšuje druhovou a stanovištní pestrost v intenzivně využívané zemědělské krajině.

 

2. Niva v k. ú. Rybníček

obr 5

Pozemkový úřad: PÚ Vyškov

Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o., Brno

Dodavatel: ZAHRADA Olomouc s.r.o., Olomouc

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Zbudování LBC 1 v k.ú. Rybníček, jako součásti prvků ÚSES výrazně přispělo k ochraně přírody a krajiny, zvýšení ekologické stability a zlepšení životního prostředí v daném území. Napomáhá k obnově biodiverzity v intenzivně zemědělsky využívané krajině v oblasti Hané. Poskytuje životní prostor široké druhové skladbě živočichů a rostlin. Zbudováním tůně a zcela originálního náznaku původního meandru byl poskytnut ekotop obojživelníkům a vlhkomilným druhům bylin. Výsada stromů, keřů a obnova přirozeného bylinného patra napomáhá ke zvětšení populace ptactva, především křepelek, bažantů a také zaječí zvěře. Realizací LBC 1 také došlo ke zvýšení retenční schopnosti krajiny. Informační tabulí pomáhá ke zvýšení povědomí o prospěšnosti společných zařízení a dobré reputaci pozemkových úprav. Byla vytvořena chybějící plocha pro rekreační a volnočasové aktivity v obci a proto je tato stavba obyvateli hodnocena velice kladně.

 

3. Biocentrum v lokalitě U jezera v k. ú. Dynín

obr 5

Pozemkový úřad: PÚ České Budějovice

Autor realizačního projektu: Ing. Jiří Wimmer, České Budějovice

Dodavatel: Avelana, České Budějovice

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Jedná se o nově navržené biocentrum navazující na lokální biokoridor. V ploše biocentra je vyhloubeno 6 tůní různé velikosti v místech přirozených depresí a vývěrů nefunkčního drenážního systému. Tůně jsou nepravidelného tvaru s členitým podélným a příčným profilem, což dává předpoklad pro maximální druhovou biodiverzitu vodního a mokřadního ekosystému. Realizace tohoto opatření je významná tím, že došlo k propojení stávajících biotopů a tím k přerušení intenzivně zemědělsky obhospodařované lokality.

 

CENA MINISTRA


Interakční prvek ŽP1 v k. ú. Sovenice

obr 5

Pozemkový úřad: PÚ Nymburk

Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Brno

Dodavatel: Školky MONTANO, spol s r.o., Přerov nad Labem

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Jedná se o významný krajinný segment s pozůstatky těžby hlíny, který je začleněn do územního systému ekologické stability a do plánu společných zařízení.Celková plocha tohoto interakčního prvku představuje výměru 3.36 ha. Na ploše 1,36 ha je založena nová výsadba. Terenní úpravy, průleh se zemním valem usměrňují odtok povrchové vody z této plochy do prostoru hliníku, kde se tato vláha zadržuje v řadě tůněk a jezírek. Na zbývající ploše proběhla revitalizace a dosadba stávajících porostů. Realizovaný interakční prvek zvyšuje druhovou a stanovištní pestrost v intenzivně využívané zemědělské krajině.

 

CENA ÚSTŘEDNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU


Poldry V. a VI. v k. ú. Darkovice, lokalita „ U Štípek“

obr 5

Pozemkový úřad: PÚ Opava

Autor realizačního projektu: Ing. Jaroslav Beneš, Bolatice

Dodavatel: Lesostavby Šumperk, a.s., Šumperk

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Účelem stavby je zadržení povodňových průtoků z přilehlého povodí v jižní části intravilánu obce Darkovice v lokalitě „U Štípek“ tak, aby průtok povrchových vod při 100- leté povodni v níže situované kanalizační síti obce nepřekročil její kapacitu a nezpůsoboval zatápění přilehlých pozemků, obydlí a komunikací a během každoročních přívalových srážek nezvyšoval přítok do níže položené, pravidelně zaplavované, Obce Hať. Za tímto účelem byly realizovány 2 suché poldry s retenčním prostorem 13,3 tis. a 12,35 tis. m3 s výškou zemních hrází cca 5,0 m, související vodní příkop v délce 420m.