Přihlášené projekty 2017

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Polní cesta C 1 včetně příkopu P 1 a průlehu PR 1 v k.ú. Kostníky

Anotace:

V dubnu 2016 zahájila Pobočka Třebíč budování dopravních a vodohospodářských opatření v katastru obce Kostníky, které vycházejí ze schváleného plánu společných zařízení KoPÚ Kostníky. Jedná se o výstavbu polní cesty C1 o celkové délce 2,0 km, která je navržena z asfaltového betonu – ACO v kategorii P 6,0/40 s šířkou vozovky 5 m s oboustrannými krajnicemi o šířce 2 x 0,5 m. Součástí komplexu opatření je i vybudování průlehu ZP 1 o celkové délce 674 m, který vyúsťuje do příkopu P1 s délkou 338 m, který zároveň slouží i k odvodnění zmíněné polní cesty C 1. Tato nově budovaná opatření slouží jednak ke zpřístupnění zemědělských pozemků, ale také propojila obec Kostníky se sousedními katastry obcí Slavíkovice, Kdousov a Jiratice. Vedle dopravní funkce plní zejména průleh PR 1, ale i těleso cesty a příkop P1 funkci protierozní a slouží i k zadržování vody v krajině. Tato realizace má významnou krajinotvornou, protierozní, protipovodňovou a ekologickou funkci. Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG a.s. a celá stavba byla ukončena v říjnu 2016.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Beroun

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty C3B v k.ú. Žebrák

Anotace:

Cesta slouží pro zpřístupnění zemědělských pozemků a byla vybudována především pro zemědělskou techniku. Realizace je v souladu s platným a chválených Plánem společných zařízení. Po provedené realizaci je stavba bezúplatně převedena do vlastnictví Města Žebrák.Návrhová rychlost je 30 km/h a povrch je štěrkový. Cesta má pro území velký význam jak společenský tak i krajinotvorný. Realizace zcela jistě zatraktivní danou lokalitu. Cesta je také využívána i místními obyvateli pro vycházky.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice

Název akce:

Výstavba polních cest VC3, VC15 a VC16, k.ú. Okna u Polep

Anotace:

Plánem společných zařízení je navrženo opatření ke zpřístupnění pozemků s intenzivní zemědělskou výrobou, především výrobou chmele. Polní cesta VC15 s asfaltobetonovým povrchem zajišťuje navíc i funkci pro únikovou cestu mimo zátopové území pro občany obce Okna u Polep. Na polní cestě VC3 s povrchem z penetračního makadamu byla provedena rekonstrukce propustku Mlýnského potoka a dále oboustranné napojení na mostek přes Úštěcký potok. Polní cesta VC16 se štěrkovým povrchem je napojena na polní cestu VC15 a zajišťuje přístup na přilehlé pozemky. Zpevnění polních cest je navrženo v původních historických trasách v souladu s požadavky dotčených účastníků pozemkových úprav.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Polní cesty C2 a C9 v k.ú. Chotěbudice

Anotace:

Pobočka v Třebíči realizovala výstavbu polní cesty C 2 a C 9 v k. ú. Chotěbudice, včetně zřízení sjezdů na sousedící pozemky a úpravu nájezdů na křižující komunikace. Tato stavba cesty vyřešila zpřístupnění pozemků v dané lokalitě a slouží také jako obchvat obce pro těžkou zemědělskou techniku, která nemusí jezdit centrem obce, ale využívá tuto novou komunikaci. Trasa cest vychází ze schváleného návrhu plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Chotěbudice. Spojuje obchvatem obce silnice II/410 a III/15222 a zajišťuje přístup na přilehlé intenzivně hospodářsky využívané zemědělské pozemky a dále navazuje na polní cesty C3 a C1 vybudované pobočkou Třebíč již dříve. Realizací cest došlo ke zlepšení průchodnosti krajiny a byl vytvořen důležitý polyfunkční prvek s funkcí dopravní, půdoochrannou, ekologickou i estetickou. Krajinotvornou, estetickou i protierozní funkci plní i stromy vysázené podél cest. Cesty byly budovány firmou Colas a.s. od června do října 2014. Jako celek zajišťují polní cesty komunikační propojení vedlejších polních cest se sítí místních komunikací obce Chotěbudice.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora

Název akce:

Polní cesta s biokoridorem - Rašovice

Anotace:

Předmětem projektu je polní cesta C16 a podél ní vysázený biokoridor LBK2 v k.ú. Rašovice u Uhlířských Janovic. Celková délka polní cesty je 1017,3 m, šířka 3,5m + 2x0,5m zpevněné krajnice, povrch asfaltobeton. Součástí polní cesty jsou 3 jednostranné výhybny, 8 sjezdů a 21 ks doprovodné zeleně (švestky). Biokoridor LBK 2 o výměře 1,7 ha vede z větší části podél polní cesty C16. V rámci biokoridoru bylo vysázeno 1 650 ks stromů a 7 360 ks keřů. Realizací polní cesty došlo ke zpřístupnění okolních pozemků a propojení cestní sítě v území. Biokoridor přispěl ke zlepšení životního prostředí, umožnil a podpořil migraci volně žijících živočichů a ochránil území proti větrné erozi. Obě opatření přispěla ke zlepšení životních podmínek obyvatel a zvýšení atraktivnosti prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Název akce:

Polní cesta Brzkov - K Šachotínu

Anotace:

Polní cesta Brzkov - K Šachotínu vychází ze schváleného návrhu KoPÚ pro k.ú. Brzkov. Cesta slouží pro obsluhu území v okolí a zajišťuje dopravní obsluhu pozemků, které k cestě přiléhají. Polní cesta začíná na silnici II/351 a směřuje severozápadním směrem až ke k.ú. Dolní Jablonná, kde se napojuje na již zrekonstruovanou polní cestu. Součástí realizované stavby byla i výsadba liniové zeleně.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno

Název akce:

Polní cesta C3 v k.ú. Níhov

Anotace:

Polní cesta C3 byla vybudována severně od obce Níhov, ležící 10 km severně od Velké Bíteše, jako hlavní polní cesta s jednostrannou liniovou zelení autochtonních dřevin vycházející z plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Níhov. Realizace vychází z požadavků obce a vlastníků na zajištění přístupu na okolní pozemky. C3 slouží jak k odvozu zemědělských komodit z přilehlých pozemků tak i jako důležitá dopravní tepna mezi dvěmi k.ú. Níhov a Rojetín. Realizací došlo k významnému zkrácení dojezdových vzdáleností mezi obcemi - z původních 15,5 km, na nynějších 3,2 km. Došlo také k významnému posílení ekologické stability území. Tato asfaltová cesta je hojně využívána širokou veřejností cyklistů, turistů a zejména pak občany obou obcí, které komunikace propojuje.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Mladá Boleslav

Název akce:

Polní cesta C6-H Lipník

Anotace:

Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků v rámci pozemkových úprav v k.ú. Lipník. Hlavní funkcí je zpřístupnění zemědělských pozemků. Vedlejší funkcí je obnova průchodnosti krajiny, spojená s možností pěší turistiky a cykloturistiky. Dále je možno za doplňkovou funkci považovat funkci krajinotvornou (doplňková výsadba stromů, keřů a zatravnění).

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Název akce:

Polní cesty HPC 2 a C 19 v k. ú. Židovice u Hnojnic

Anotace:

Projekt představuje realizaci polních cest HPC 2 a C 19 navržených v plánech společných zařízení KoPÚ Židovice u Hnojnic a KoPÚ Želkovice u Loun. Polní cesty jsou vybudovány v délce 1175 m a navazují na výstavbu polní cesty C 8 z roku 2008. Cesty mají úseky s prudkým stoupáním, které byly před realizací podmáčené a těžko sjízdné pro zemědělskou techniku. Provedením nové konstrukce cest s asfaltobetonovým povrchem se zabezpečil přístup uživatelům na zemědělské pozemky a do přilehlých sadů. Realizované polní cesty umožňují rovněž jejich rekreační využití jako pěší trasy a cyklotrasy v turisticky atraktivní krajině Českého středohoří.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Název akce:

Polní cesta HPC 5 v k. ú. Petrohrad

Anotace:

Projekt představuje realizaci polní cesty HPC 5 navržené v plánu společných zařízení KoPÚ Petrohrad. Polní cesta je spojnicí mezi zámkem Petrohrad a železniční zastávkou. Cesta byla vybudována v původní trase v délce 1090 m, kryt vozovky byl proveden z penetračního makadamu s dvouvrstvým živičným nátěrem a dvojitým posypem drceným kamenivem. Zemědělské pozemky jsou zpřístupněny sjezdy, pro vyhýbání vozidel byly na cestě zřízeny dvě výhybny. Příkop podél cesty byl pročištěn a dno zpevněno žlabovkami, v úsecích velkého podélného sklonu vozovky byly osazeny příčně přes cestu ocelové svodnice. V trase cesty byl opraven klenutý mostek přes Podvinecký potok, byla provedena nová konstrukce mostovky, osazeny nové kamenné římsy a dřevěné zábradlí. Doprovodná zeleň podél cesty byla doplněna o výsadbu nových ovocných stromů. Realizovaná polní cesta slouží především ke zpřístupnění zemědělských pozemků jejich uživatelům a umožňuje rovněž rekreační využití pro turistiku a cykloturistiku.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž

Název akce:

Polní cesta C1 v k. ú. Věžky

Anotace:

Vybudovaná polní cesta C1 je jednopruhová, šířky 4,5 m, délky 752 m, s asfaltovým povrchem. Při realizaci byla původní, problematicky sjízdná cesta rekonstruována, opraven byl i most přes Věžecký potok, který byl v havarijním stavu. Při stavbě byla využita stávající konstrukce původní polní cesty, která byla šířkově i výškově doplněna vrstvou štěrkodrti.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Mělník

Název akce:

Polní cesta C4 Kadlín

Anotace:

Vlastní záměr-výstavba PC C4 vychází z návrhu KoPÚ provedené v daném k.ú.. Realizovaná PC je v souladu se schváleným plánem společných zařízení. Záměr stavby vycházel z požadavku zajištění vhodného přístupu na okolní zemědělské pozemky. PC slouží převážně k dopravě zemědělských produktů a hmot z obhospod. pozemků. Dále slouží pro turistiku jako naučná stezka, neboť na vrcholu kopce Hradiště byla obcí realizována rozhledna, podél cesty vysety květinové loučky. Výstavbou PC došlo k trvalému rozčlenění krajiny, ke zlepšení prostupnosti krajiny, v nemalé míře k posílení ekologické stability území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Název akce:

Výstavba polní cesty HPC 3 v k.ú. Ves

Anotace:

Výstavba polní cesty HPC 3 v k.ú. Ves zajistila prostupnost krajiny a zároveň umožnila propojení dvou sousedních katastrálních území Ves a Andělka. V době opakujících se povodňových situacích na řece Smědá funguje cesta jako jediná přístupová cesta do k.ú. Ves. Cesta zároveň zajistí obslužnost dotčených zemědělských pozemků a doplněním stávající oboustranné třešňové zeleně podél cesty je vytvořen polyfunkční celek v krajině.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice

Název akce:

Polní cesty Pv22, Ph11, Nv16 v k. ú. Kamenný Újezd

Anotace:

Polní cesta Pv22 vede východně od místní části Plavnice a jižně od Kamenného Újezda. Úprava začíná volným navázáním na místní komunikaci vedoucí z obce do Plavnice. Končí napojením na stávající asfaltový sjezd na polní cestu Ph12, která vede z Plavnice k silnici 1/3 u osady Bukovec. Polní cesta Ph11 vede jižně od místní části Rančice a západně od Kamenného Újezda. Úprava začíná volným navázáním na místní komunikaci vedoucí z obce do Opalic a končí napojením na hráz rybníka Punčocha v k. ú. Kosov. Polní cesta Nv16 se napojuje na místní komunikaci na okraji obce. Jednalo se o realizaci nové komunikace, která je pokračováním místní komunikace. Směřuje východně k bývalému drážnímu domku železniční trati z Českých Budějovic do Horního Dvořiště.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim

Název akce:

Polní cesta HC 8 v k.ú. Vlčnov u Chrudimi

Anotace:

Stavba vychází z plánu společných zařízení po komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Vlčnov u Chrudimi. Zpřístupňuje pozemky o celkové výměře asi 40 ha. Dále má funkci protierozní (odvodnění otevřeným příkopem se vsakovací rýhou) a krajinotvornou (doprovodná zeleň). Díky rozdělení velkého půdního bloku a vybudováním třech zasakovacích rýh také chrání obec Vlčnov před přívalovými srážkami.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

Název akce:

Polní cesty v k.ú. Horní Lánov

Anotace:

Polní cesty VPC 2, VPC 3 a VPC 4 jsou součástí sítě polních cest, které byly navrženy v rámci společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Lánov. Cesty o celkové délce 2,25 km na sebe navazují. Zpřístupňují zemědělské a lesní pozemky ve svazích nad obcí a současně propojují sousední katastrální území. Po nově vybudovaných cestách je vedena značená turistická trasa z Vrchlabí do Dolního Dvora, která dále pokračuje na hřebeny Krkonoš. Cesty tak přispěly k rozvoji turistky a cykloturistiky v regionu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

Název akce:

Stavba polní cesty HPC6 v k. ú. Dolní Sytová

Anotace:

Předmětem projektu bylo vybudování polní cesty HPC6 v katastrálním území Dolní Sytová. Cesta prochází silně erozně ohroženým kopcovitým územím. Bez ohledu na roční období nebo klimatické podmínky, je možné cestu využívat k jejímu účelu a nebude docházet k poškozování osobního majetku obyvatel - motorových vozidel, zemědělské a další strojní mechanizace. Úspěšné dokončení stavby přispělo k zatraktivnění obce z hlediska turistiky a především cykloturistiky.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk

Název akce:

Polní cesta HC1 část 1 v k.ú. Postřelmov

Anotace:

Realizace stavby asfaltobetonové dvoupruhové polní cesty HC1 část 1 v k.ú. Postřelmov umožní celoroční zpřístupnění zemědělských pozemků, sníží prašnost a znečištění dopravní infrastruktury, umožní lepší prostupnost krajiny. Předpokládá se využití komunikace pro pěší a cyklisty.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín

Název akce:

Hlavní polní cesta HC1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí

Anotace:

Hlavní polní cesta HC1 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí je vedena od místní komunikace do lesa Ratíkov. Realizací polní cesty došlo k zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků v dané lokalitě. Cestu využívají nejen zemědělci, ale i místní obyvatelé k procházkám či turisté k výletům. Došlo k zprůchodnění krajiny mimo frekventovanou cestní síť. Součástí realizace byla i výsadba liniových stromů podél cesty.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník

Název akce:

Polní cesta C24 v k.ú. Ondřejovice

Anotace:

Jedná se o výstavbu nové polní cesty v celkové délce 374m s parametry jednopruhové obousměrné komunikace kategorie P 3.0/30. Povrchová úprava - živičný povrch z penetračního nátěru s 2x uzavíracím nátěrem z asfaltu. Jako polní cesta slouží zejména k obsluze zemědělských pozemků.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa

Název akce:

Polní cesta 12.1 a biokoridor RBK 297/0.2 - k.ú. Blíževedly

Anotace:

Státní pozemkový úřad – Pobočka Česká Lípa na základě ukončených pozemkových úprav vybudoval v letech 2014 a 2015 polní cestu VPC 12.1 s biokoridorem RBK 297/0.2 v k.ú. Blíževedly dle projektové dokumentace, kde byla navržena částečná rekonstrukce polní cesty v délce cca 280 m (začátek úpravy) a 26,9 m (konec úpravy) a částečná novostavba v délce 235 m (km 0,280 – 0,515). Celková délka navržené trasy je 541,87 m, která se nachází v katastrálním území Blíževedly na p.p.č. 1180. Součástí vybudování této polní cesty je novostavba biokoridoru RBK 297/0.2.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Název akce:

Rekonstrukce polních cest H01.1 a P01 v k.ú. Křínov

Anotace:

Rekonstrukce polní cesty H01.1. byla navržená jako jednopruhová hlavní polní cesta v kategorii P 4,0/30 s asfaltobetonovým krytem na p.p.č. 876. Polní cesta H01.1. se napojuje na hranici zastavěné části obce Křínov na účelovou komunikaci. Konec cesty plynule navazuje na vedlejší polní cestu P01 – p.p.č. 878, která končí na hranici lesního komplexu a dál pokračuje lesní cesta. Odvodnění cesty je řešeno v části rigolem a v části oboustranným příkopem. K odvodnění slouží dva příčné a dva podélné propustky. K míjení vozidel slouží rozšířená místa hospodářských sjezdů a jedna samostatná výhybna. Součástí stavby H01.1. je jednostranná výsadba doprovodné zeleně složená z listnatých stromů a keřů. Ukončení cesty H01.1. je realizováno plynulým napojením na vedlejší polní cestu P01. Polní cesta P01 je navržená v kategorii P4,0/30 se štěrkovým povrchem, v délce 70 m je jednostranný příkop a podél západní strany byla vysazena doprovodná zeleň. K míjení vozidel slouží 2 samostatné výhybny a rozšířená místa deseti hospodářských sjezdů. Realizace polních cest zamezila rozjíždění zemědělských pozemků zemědělskou a lesní technikou, zlepšil se celkový vzhled krajiny a došlo ke zvýšení turistického ruchu, neboť cesty zpřístupňují Přírodní park Kosový potok.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Název akce:

Polní cesta VPC 3.4 v k.ú. Koloveč

Anotace:

Projekt řeší rekonstrukci polní cesty VPC 3.4. Začátek cesty je u sjezdu na silnici III/1846 jižně od intravilánu městyse Koloveč. Odtud vede cesta cca 100 m souběžně se silnicí severním směrem (směrem ke Kolovči) a následně se stáčí k západu, stoupá na horizont, který se nachází cca v km 0,320. Z něj cesta klesá výrazným podélným sklonem, který místy překračuje až 13 % stále západním směrem až k napojení na již zrekonstruovanou polní cestu. Tato komunikace významně přispívá k propojení se stávajícími prvky zajišťujícími dopravní obslužnost území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Rakovník

Název akce:

Polní cesta C1 v k.ú. Sýkořice

Anotace:

Rekonstrukce polní cesty a výsadba doprovodné zeleně byla realizována na základě schváleného plánu společných zařízení při provedení I. etapy jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Sýkořice. Polní cesta C1 zajistila přístup k nově vyčleněným pozemkům, omezila vodní erozi v území a spolu s výsadbou související zeleně vytvořila polyfunkční celek plnící rovněž ekologickou funkci a přispívající ke zvýšení ekologické stability krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Název akce:

Polní cesta C10 s průlehem a výsadbou dřevin v k.ú. Moravská Kamenná Horka

Anotace:

Realizace polní cesty C 10 se zatravněným zasakovacím průlehem a liniovou výsadbou ovocných dřevin (Slivoň) je součástí plánu společných zařízení provedených komplexních pozemkových úprav. Polní cesta zabezpečuje zpřístupnění přilehlých pozemků a plní dopravní funkci, zatravněný zasakovací průleh napomáhá zadržování vody v krajině a výsadba dřevin doplňuje krajinnou zeleň o celkem 100 ks ovocných dřevin.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín

Název akce:

Cesta C 2.4 Chyjice

Anotace:

Polní cesta C 2.4 byla vybudována jako společné zařízení na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chyjice. Polní cesta s asfaltobetonovým povrchem propojuje katastrální území Chyjice s katastrálním územím Údrnice a zpřístupňuje zemědělské pozemky a místní vodárnu. Stavba byla realizována v roce 2012 v rámci finanční pomoci EU, 14. kola Programu rozvoje venkova.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

Název akce:

Ochranný val Myslkovice

Anotace:

Zelený protihlukový val byl vybudován ve spolupráci s ŘSD v rámci komplexních pozemkových úprav Myslkovice. Těleso valu bylo připraveno v rámci stavby dálnice D3-307, val byl ozeleněn Pozemkovým úřadem. Val plní současně účel protihlukový a současně je interakčním prvkem. Po dobudování IV. železničního koridoru (2020) bude chránit obec Myslkovice i před hlukem z této liniové stavby.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po