Přihlášené projekty 2018

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Název akce:

Polní cesty Malenice

Anotace:

Komplex polních cest vybudovaný pobočkou Strakonice v k.ú. Malenice zpřístupňuje pozemky, které jsou odděleny od vsi historickým mostem přes trať (neprůjezdným pro techniku), další pozemky dosud oddělovala údolní niva řeky Volyňky a v neposlední řadě zpřístupňují pozemky pod solární elektrárnou. Nyní je možno dojet na pozemky bez nutnosti průjezdu techniky centrem obce. Na pozemky za tratí se lze dostat i těžkou technikou a řešit tak problémy s kůrovcovou kalamitou. U cesty kolem řeky Volyňky byla zvolena svodidla z přírodě blízkých materiálů. Cesta ve své horní části slouží k zadržení přívalových srážek.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice

Název akce:

Společná zařízení v katastrálním území Strunkovice nad Blanicí

Anotace:

Jedná se realizaci polních cest, které je spojeno s vybudováním protierozní meze s průlehem v trase navrženého biokoridoru přes zemědělské pozemky s kombinací výsadby na mírných náspech a proláklinách (tůních), kde je možné a žádoucí zaplavení dešťovou vodou. Jde o pásovou mezernatou výsadbu přes zemědělsky využívané plochy na mezi s průlehy. Biokoridor pokračuje podél zemědělského areálu dvoualejí ze vzrůstných dřevin doplněný výsadbou trnek a krušiny olšové. V trase biokoridoru jsou vybudovány tůně pro zachycení dešťové vody. Napojení biokoridoru na lesní porost je zajištěno výsadbou borovic. Dále se jedná o výsadbu pravidelné cestní aleje ze vzrůstných dřevin podél komunikace s otevřeným příkopem. V neposlední řadě je se jedná o protierozní mez s odlehčovacím kanálem s výsadbou doprovodné zeleně, která je tvořena slivoněmi, hrušněmi a jeřáby.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Beroun

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty C3A v k.ú. Žebrák

Anotace:

Cesta slouží pro zpřístupnění zemědělských pozemků a byla vybudována primárně pro zemědělskou techniku. Realizace je v souladu s platným a schváleným plánem společných zařízení. Návrhová rychlost je 30 km/h a povrch cesty je štěrkový, což dobře zapadne do celkového místního krajinného rázu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Název akce:

Polní cesty v k. ú. Kuničky

Anotace:

Realizací stavby došlo ke zvýšení průchodnosti krajiny – všechny realizované cesty navazují na další polní či lesní cesty, jsou navzájem propojeny a pokračují do sousedních katastrálních území. Přestože hlavním cílem vybudovaných polních cest bylo umožnit přístup hospodařícím zemědělcům a vlastníkům k jejich pozemkům, cesty jsou hojně využívány i k jiným účelům, napojují se na místní komunikace a umožňují tak obyvatelům obce jejich využití za účelem rekreace a turistiky. Po realizaci stavby byla odkloněna zemědělská technika mimo zastavěnou část obce a tím došlo i ke zkrácení pojízdné vzdálenosti zemědělské techniky. Polní cesty HC2 a HC3 jsou intenzivně využívány i ke svozu dřeva z rozsáhlého lesního komplexu. V rámci projektu došlo k realizaci polních cest s různou konstrukcí vozovky (asfaltobeton – polní cesty HC2, HC3); penetrační makadam (polní cesta DC8), travnaté polní cesty DC1, DC9, VC7. Celková délka realizovaných polních cest činí 2,526 km.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

Název akce:

Polní cesty HC 6 v k.ú. Hřibojedy a HC 2 v k.ú. Dubenec

Anotace:

Polní cesty s povrchem z asfaltobetonu o celkové délce 2,1 km propojují dvě sousedící obce a zajišťují zpřístupnění zemědělských pozemků po pozemkových úpravách. Realizací cest se odklonila velká část zemědělské dopravy mimo centrum obcí. Došlo k zpřístupnění krajiny a cesty jsou hojně využívány cyklisty i pěšími. Trasa vede také pod hrází sousedícího rybníka. Ekostabilizačním prvkem je liniová výsadba zeleně podél cest.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim

Název akce:

Polní cesta HPC 5 Bousov

Anotace:

Polní cesta zpřístupňuje jako obvykle hlavně zemědělské pozemky. Nemalý význam má také zpřístupnění lesa, kde navazuje na turistické značení. Svodný příkop podél cesty slouží jako ochrana před erozí, aby voda stačila odtékat a vsakovat, jsou v příkopě vybudované přehrážky z dřevěných kůlů. Pro zvýšení ekologické stability je samozřejmostí bohatá doprovodná zeleň podél cesty.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Rakovník

Název akce:

Výstavba polní cesty v k.ú. Senomaty, Hostokryje - C7 a c7RC

Anotace:

Polní cesta C7/c7RC byla realizována v rámci schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav dle plánu společných zařízení v katastrálních území Senomaty a Hostokryje. Výstavba cesty zajistila přístup na nově navržené pozemky a umožnila tím bezproblémové hospodaření při respektování vlastnických práv. Dále vytvořila vhodnější podmínky pro investice do půdy a celkově se zvýšila prostupnost krajiny v dotčeném území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Název akce:

Polní cesta HPC 1 v k.ú. Blížejov

Anotace:

Projekt řeší kromě výstavby polní cesty sloužící ke zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků i vybudování záchytného příkopu, zatravněného svodného průlehu a otevřeného odpadu, jejichž účelem je ochrana před erozivními účinky vody, zabezpečení neškodného odvedení povrchových vod a ochrana zájmového území včetně intravilánu obce Blížejov. Doplnění výsadeb křovin a dřevin podél polní cesty HPC1 a osázení ochranných hrázek podél záchytného příkopu a svodného průlehu přispělo ke zvýšení biodiverzity území, čímž projekt představuje i významnou krajinotvornou funkci.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín

Název akce:

Hlavní polní cesta HC11 a záchytný příkop PRI7 v k.ú. Malá Bystřice

Anotace:

Stav před realizací polní cesty byl nevyhovující. Cesta byla částečně zničena vodní erozí, jako nezpevněná, byla i v důsledkem velkého sklonu místy nesjízdná. Cílem bylo zpřístupnění území, zadržení, zpomalení a zajištění bezpečného odvedení povrchového odtoku vod, odvedení vod mimo zastavěné území obce a snížení eroze půdy. Pro danou lokalitu je tato polní cesta důležitým prvkem veřejného zájmu, zpřístupňuje další lokality, umožňuje prostupnost krajiny, bude sloužit nejen vlastníkům a uživatelům přilehlých pozemků, ale i pěší turistice.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kolín

Název akce:

Výsadba Biokoridoru BK 13 v k.ú. Nová Ves II.

Anotace:

Na základě pozemkové úpravy v k.ú. Nová Ves II, byly vyčleněny pozemky mimo jiné i pro realizaci prvků Územního systému ekologické stability, který tvoří tzv. „zelenou páteř krajiny“. Díky vyjasnění vlastnických vztahů v katastrálním území bylo možné zahájit výsadbu , sloužící ke zvýšení ekologické stability krajiny.Lesní pás s pláštěm keřů, ve zdejší intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině vytváří prostor nezbytně nutný pro přežití a migraci původních rostlin a živočichů. Rovněž působí jako větrolam, chrání před splachy z orné půdy, a spoluutváří lidsky přívětivou krajinu. Tento prvek USES navazuje na zbudovanou polní cestu P6.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Název akce:

SO 1.6 – Cesta hlavní – v k.ú. Odolenovice u Jenišovic

Anotace:

Úprava stávající polní cesty, která zajišťuje přístup na zemědělské pozemky po obou stranách komunikace. Součástí cesty je vegetační doprovod na jižní straně a příkop nad severní krajnicí cesty vyústěný do trubního propustku této cesty, kterým je voda srážková a z tajících sněhů odvedena do stávajícího suchého poldru. Cesta s příkopem tak zároveň řeší ochranu obce Jeníšovice, část Odolenovice proti povodni.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty HPC 2 v k. ú. Běsno, I. Etapa

Anotace:

Vesnice Běsno se nachází v okrese Louny, 9 km jihovýchodně od Podbořan a jedná se o typické území chmelařské oblasti středních Čech. Pro katastrální území jsou charakteristická intenzivně obdělávaná pole ať již pro pěstování chmele nebo další zemědělskou velkovýrobu. Polní cesta HPC 2 byla v I. etapě rekonstruována v období od června 2017 do listopadu 2017, jako společné zařízení navržené v rámci Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Běsno a části katastrálního území Soběchleby u Podbořan. Návrh cesty vychází z historické komunikace, spojnice obcí Běsno a Očihovec. Rekonstrukcí polní cesty se zlepšily podmínky pro zpřístupnění zemědělských pozemků jejich vlastníkům a uživatelům a rozšířily se možnosti k využití například pro cykloturistiku.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Název akce:

Realizace biocentra v k. ú. Jimlín

Anotace:

Biocentrum bylo zrealizováno v roce 2012 jako společné zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jimlín, které byly schváleny v roce 2005. Součástí realizace byla tříletá pěstební péče, ukončená v roce 2015. Biocentrum bylo realizováno na parcelách KN 81/1, 900/2 a 900/4 v katastrálním území Jimlín na ploše vymezené ze severovýchodní strany zástavbou obce Jimlín a z jihozápadní strany potokem Hasina a rybníkem. Založené biocentrum umožnilo existenci přírodě blízkého ekosystému – přirozených živočišných a rostlinných druhů a zlepšilo retenční schopnost krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Mělník

Název akce:

Polní cesta HPC3 s IP 2, polní cesta HPC4 k.ú. Ješovice

Anotace:

Vlastní záměr-výstavby PC HPC3 s IP2, HPC4 vychází z návrhu KoPÚ provedené v daném k.ú. Realizované PC s IP jsou v souladu se schváleným PSZ. Záměr stavby vycházel z požadavku zajištění vhodného přístupu na okolní zemědělské pozemky. PC slouží převážně k dopravě zemědělských produktů a hmot z obhospod. pozemků. Dále mohou sloužit pro turistiku a cykloturistiku v daném území. Výstavbou PC s IP došlo k trvalému rozčlenění krajiny, ke zlepšení prostupnosti krajiny a v nemalé míře k posílení ekologické stability řešeného území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Polní cesta C11 v k.ú. Pálovice

Anotace:

Cílem výstavby polní cesty C11 bylo zpřístupnit zemědělské pozemky jejich vlastníkům, vybudování příkopů a osazení interakčních prvků. Cesta se napojuje na komplex tří polních cest vybudovaných v roce 2016. Do krajiny byla vysazena chybějící zeleň. V trase komunikace se nacházela vyježděná polní cesta, která nevyhovovala současným požadavkům.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary

Název akce:

Hlavní polní cesta HPC 3 v k.ú. Stráň

Anotace:

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty, tzn. její rozebrání, vytřídění použitelného kameniva, její řádné založení a zhotovení konstrukce dle návrhu v PD. Cestu lze využívat k přístupu na pozemky, které většinou slouží jako pastviny pro koně, i jako turistickou, cyklistickou a in-line dráhu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Název akce:

Polní cesta S-10 v k.ú. Hroška a k.ú. Trnov

Anotace:

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou v rámci realizace opatření vyplývajících ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hroška a Trnov vybudoval v roce 2017 Polní cestu S-10 Hroška Trnov. Trasa cesty je již historicky ideální spojnicí mezi Hroškou a Trnovem, vede zčásti po bývalé hrázi v minulosti vysušeného rybníka. Tato cesta navázala na v roce 2016 vybudovanou polní cestu Hroška Podbřezí a propojila tak tři katastrální území a zcela odvedla zemědělskou dopravu mimo zastavěné části jmenovaných obcí. Má tedy především význam jako komunikace, která zpřístupňuje okolní rozsáhlé, zemědělsky a lesnicky intenzivně obhospodařované pozemky, ale zároveň slouží k rozmanitým rekreačním aktivitám místních. Jednalo se o rekonstrukci stávající polní cesty o celkové délce 1713 m v kategorii P 4,5/30, 3,5 m. Součástí této stavby byla i rekonstrukce klenbového mostku, který překonává Ještětický potok a slouží svému účelu již více, než sto let.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Polní cesta C7 v k.ú. Chotěbudice

Anotace:

Pobočka v Třebíči realizovala výstavbu polní cesty C 7 v k. ú. Chotěbudice, včetně zřízení sjezdů na sousedící pozemky a úpravu nájezdů na křižující komunikace. Tato stavba cesty vyřešila zpřístupnění pozemků v dané lokalitě a slouží také jako obchvat obce pro těžkou zemědělskou techniku, která nemusí jezdit centrem obce, ale využívá tuto novou komunikaci. Cestním příkopem je odvodněna soustava budovaných cest a voda je dále odváděna zatravněným příkopem do pobočkou realizované nové vodní nádrže. Realizací cesty došlo ke zlepšení průchodnosti krajiny a byl vytvořen důležitý polyfunkční prvek s funkcí dopravní, ochrannou půdy, ekologickou, vodohospodářskou i estetickou. Krajinotvornou, estetickou i protierozní funkci plní i stromy vysázené podél této cesty. Jako celek zajišťují nově vybudované polní cesty komunikační propojení vedlejších polních cest se sítí místních komunikací obce Chotěbudice.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž

Název akce:

Polní cesta C5 v k. ú. Věžky

Anotace:

Hlavní polní cesta C5 v k. ú. Věžky, jednopruhová, kategorie P 4,5/30 s asfaltovým povrchem, celková délka 942 m. Cesta byla vybudována za účelem zpřístupnění pozemků. Příkopy podél cesty a navazující zemní příkop řeší ochranu části intravilánu před přívalovými srážkami.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

Název akce:

Hlavní polní cesta P4 v k. ú. Bílov

Anotace:

Předmětem rekonstrukce byla stávající jednopruhová hlavní polní cesta tvořící páteřní komunikaci v jihovýchodní části zájmového území. Zpřístupňuje jak zemědělské, tak i lesní pozemky v k.ú. Bílov a rovněž zemědělské pozemky v k.ú. Butovice. Podél lesa v trati „Za Březím“ byla provedena přeložka části polní cesty z důvodu realizace vodní nádrže. Začátek cesty je hospodářský sjezd na silnici III/46421, konec na hranici k.ú. Velké Albrechtice u dálnice D47. Celková délka rekonstrukce hlavní polní cesty je 1985 m. Polní cesta je taktéž využívána veřejností pro pěší i jako cyklotrasa.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín

Název akce:

Polní cesty HC6 a VC17 v k.ú. Bukvice

Anotace:

Polní cesty HC6 a VC17 byly vybudovány jako společné zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav v k.ú. Bukvice, okres Jičín. Realizací cest, které na sebe navazují a mají propojený systém odvodnění, došlo k rozdělení velkého bloku orné půdy a tím k přerušení odtoku povrchových vod a zmírnění erozního smyvu. Byly zpřístupněny zemědělské pozemky, výrazně se omezil průjezd zemědělské techniky obcí. Podél cest byly vybudovány protierozní příkopy a vysázena doprovodná zeleň. Stavba byla realizována v roce 2017 v rámci Programu rozvoje venkova.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Název akce:

Stavba polních cest C1 a C2 v k.ú. Želčany

Anotace:

Projekt řeší realizaci staveb polních cest C1 a C2 v katastrálních územích Želčany a Olešná u Nezvěstic dle schváleného plánu společných zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy Chouzovy a Želčany. Přínosem realizací polních cest C1 a C2 je zpřístupnění zemědělských pozemků, vybudování brodu přes Olešenský potok a zprůchodnění krajiny pro vycházky místních obyvatel, pěší turisty a cykloturistiku. Vybudováním polní cesty C1 došlo k zamezení zaplavení obytných budov bleskovou povodní.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po