Výsledky 4. ročníku soutěže

Seznam vítězů v soutěži o Nejlepší realizované společné zařízení roku 2009

CENA VEŘEJNOSTI


I. kategorie - Opatření ke zpřístupnění pozemků
Polní účelová komunikace v k. ú. Staré Město pod Landštejnem

obr 1

Pozemkový úřad: PÚ Jindřichův Hradec

Autor realizačního projektu: WAY projekt s.r.o., Jindřichův Hradec

Dodavatel: Lesostavby Třeboň a.s., Třeboň

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Rekonstrukce stávající polní účelové komunikace byla provedena v délce 453 m. Z části se jednalo o povrchovou úpravu a z části o kompletní výměnu vozovky včetně rekonstrukce mostního objektu. Vybudováno bylo nové odvodnění a terénní úpravy od napojení na silnici II/152 až po rozhraní katastrů u obce Staré Město pod Landštejnem. Stávající kamenná mostní konstrukce byla nahrazena novou z flexibilní ocelové konstrukce Multi-Plate. Součástí této rekonstrukce je i překládka sdělovacího kabelu a výsadba dřevin.

 

II. kategorie - Protierozní a vodohospodářská opatření
Protierozní a vodohospodářská trať Hájek v k. ú. Blatnice pod Sv. Antonínkem

obr 2

Pozemkový úřad: PÚ Hodonín

Autor realizačního projektu: Ing. Jaroslav Bachan, Veselí nad Moravou

Dodavatel: Ing. Jaroslav Bachan, Veselí nad Moravou

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Jedná se o obnovu malé vodní průtočné nádrže v trati Hájek v k. ú. Blatnice pod Sv. Antonínkem a o stabilizaci jejího přilehlého okolí. Nádrž včetně úpravy strže slouží nejen k zachycení a transformaci přívalových srážek, ale zajišťuje i protierozní funkci a zvyšuje retenční kapacitu území. Ačkoliv se jedná o malou stavbu z hlediska vodohospodářského, svým umístěním na okraji lesa a realizací sedimentačního mokřadu nad nádrží je nenásilně začleněna do okolní krajiny. Vytváří tak esteticky krajinotvorný prvek a zároveň zabezpečuje ekologické požadavky. Podílí se na zvýšení územního systému ekologické stability krajiny.

 


III. kategorie - Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
Malá vodní nádrž a cesta v k. ú. Sloup

obr 3

Pozemkový úřad: PÚ Blansko

Autor realizačního projektu: Agroprojekce Litomyšl

Dodavatel: Eurovia Brno, s.r.o.

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Malá vodní nádrž – jedná se o obtokovou vodní nádrž o velikosti 0,5897ha. Objekty nádrže jsou – nápustné zařízení, výpustné zařízení, záchytný příkop, ozelenění.
Polní cesta C2 – jedná se o hlavní polní cestu, která vede ve stávající trase. Konstrukce vozovky byla v projektové dokumentaci navržena tak, aby se maximálně využilo stávajícího kamenitého materiálu v trase cesty. Realizace polní cesty C2 byla provedena technologií Virungen jejíž předností je zejména minimální zásah do prostředí, recyklace stávajícího kameniva a rychlá výstavba. Podstatou jsou čtyři po sobě následující fáze: rozrývání, drcení, urovnávání a hutnění. Pohonnou jednotkou je traktor o výkonu 180kW, který nese a hydraulicky ovládá jednotlivá zařízení. Rychlost pracovního pojezdu je 400m/hod.
Finální úprava konstrukce vozovky byla provedena z hutněných asfaltových směsí. Polní cesta byla vybudována o celkové délce 3913m, šířka komunikace je 3,5m + krajnice 0,25 po obou stranách vozovky z recyklovaného materiálu.

 

HLAVNÍ KATEGORIE


I.kategorie - Opatření ke zpřístupnění pozemků
1. Polní účelová komunikace v k. ú. Staré Město pod Landštejnem

obr 4

Pozemkový úřad: PÚ Jindřichův Hradec

Autor realizačního projektu: WAY projekt s.r.o., Jindřichův Hradec

Dodavatel: Lesostavby Třeboň a.s., Třeboň

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Rekonstrukce stávající polní účelové komunikace byla provedena v délce 453 m. Z části se jednalo o povrchovou úpravu a z části o kompletní výměnu vozovky včetně rekonstrukce mostního objektu. Vybudováno bylo nové odvodnění a terénní úpravy od napojení na silnici II/152 až po rozhraní katastrů u obce Staré Město pod Landštejnem. Stávající kamenná mostní konstrukce byla nahrazena novou z flexibilní ocelové konstrukce Multi-Plate. Součástí této rekonstrukce je i překládka sdělovacího kabelu a výsadba dřevin.

 

2. Polní cesta Jahodov – Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou

obr 5

Pozemkový úřad: PÚ Rychnov nad Kněžnou

Autor realizačního projektu: Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Vysoké Mýto

Dodavatel: M-SILNICE, a.s., Pardubice

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Trasa polní cesty se nachází jihovýchodně od města Rychnova nad Kněžnou mezi k. ú. Jahodov a k. ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou. Stavba komunikace plní přístup na okolní lesní a polní pozemky. Komunikace je v kategorii P 4,0/30, celková délka 322 m, šířka komunikace je 3,0 + krajnice 2 x 0,50 m. Součástí cesty je i kamenný brod přes Jahodovský potok v délce 12,0 m a v šířce 3,0 m. Kryt vozovky je z asfaltobetonu.

 

3. Rekonstrukce mostku v k. ú. Ratiborova Lhota

obr 5

Pozemkový úřad: PÚ Prachatice

Autor realizačního projektu: PROGES s.r.o., České Budějovice

Dodavatel: Lesostavby Třeboň a.s., Třeboň

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

„Rekonstrukce mostku“ navržená v rámci společných zařízení v komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Ratiborova Lhota zajišťuje propojení navržených komunikací v návrhu označených jako cesty C 8 a C 9. Bez rekonstrukce předmětného stávajícího kamenného klenbového mostku, který je mimo jiné národní kulturní památkou, by nebylo možné překlenout potok Melhutka. Předmětná rekonstrukce umožňuje zajištění přístupu pro vlastníky na pozemky po obou stranách potoka Melhutka, zkracuje dopravní vzdálenosti a zároveň zachránila národní kulturní památku před jejím úplným zničením.

 


II.kategorie - Protierozní a vodohospodářská opatření
1. Protierozní opatření v k. ú. Bojiště u Trutnova

obr 4

Pozemkový úřad: PÚ Trutnov

Autor realizačního projektu: Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

Dodavatel: František Marynka - KAMPA, Jilemnice

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Stavba v k.ú. Bojiště u Trutnova se nachází v členitém svažitém území nad intravilánem obce. Je rozdělena na objekty PEO 01 protierozní příkop s ozeleněním, PEO 02 protierozní otevřený příkop s ozeleněním, ochranná hrázka s ozeleněním a PEO 03 protierozní zatravněná mez s ozeleněním. Ochranná nádrž zadržuje vodu v krajině a zlepšuje ekologické poměry v území. Slouží také jako usazovací nádrž sedimentů z okolních polí. Příkopy, meze a zatravněný pás rozdělují svah a snižují erozní účinek povrchové vody. Výsadba zeleně zvýšila ekologickou stabilitu krajiny a doplňuje zeleň vysázenou podél polních cest. Realizace díla neškodně usměrňuje a odvádí vodu z polí, která původně ohrožovala zástavbu a zhoršovala erozi půdy z přilehlých pozemků.

 

2. Protierozní a protipovodňová opatření v k. ú. Vincencov

obr 5

Pozemkový úřad: PÚ Prostějov

Autor realizačního projektu: Geodetika s.r.o., Prostějov

Dodavatel: Proles s.r.o., Brno

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Potřeba realizace tohoto díla vzešla z požadavků obce a sboru zástupců v návaznosti na ukončenou komplexní pozemkovou úpravu. Splněným cílem bylo vybudování takových opatření, která by řešily problémy s přívalovými vodami a z vodami při jarním tání sněhu, které pravidelně zaplavovaly část intravilánu obce Vincencov. Navržené a zrealizované řešení svou funkci, ke spokojenosti místních obyvatel, plní, zvláště záchytné příkopy, suché poldry a meze mají pozitivní vliv na zpomalení odtoku povrchových vod a jejich následné bezpečné odvedení mimo zastavěné území obce.

 

3. Rybník Meduň v k. ú. Hostovlice

obr 5

Pozemkový úřad: PÚ Kutná Hora

Autor realizačního projektu: Branislav Hríbik BH Elektronik, Kutná Hora

Dodavatel: Stavonel s.r.o., Kutná Hora

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Rybník Meduň je součástí biocentra v k. ú. Hostovice. Jedná se o neprůtočný rybník napájený z drenáže a náhonem ze Zuhubského potoka. Hráz je zemní homogenní se šířkou koruny 3,10 m a délkou 291 m. Vodní plocha o výměře normální hladiny 0,927 ha. Celkový objem vody daný akumulací 7 900 m3 a retencí 2 250 m3 o průměrné hloubce normální vody 0,85 m.

 


III.kategorie - Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
1. Cesty a ÚSES v k. ú. Skřípov

obr 4

Pozemkový úřad: PÚ Prostějov

Autor realizačního projektu: Ing. František Hanousek, Prostějov

Dodavatel: Kareta s.r.o., Bruntál

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Realizovaný soubor opatření výrazným způsobem zvyšuje užitnou hodnotu dotčeného území hned z několika hledisek. Revitalizace toku a melioračních odpadů společně se zatravněním a okolní výsadbou dřevin pozitivně ovlivňují odtokové poměry z lokality. Zvyšuje se retenční schopnost území, zamezuje se eroze zemědělské půdy, výrazně se zpomaluje odtok povrchové vody a zvyšuje se tak i ochrana obce před srážkovými vodami, či při jarním tání sněhu. Hlavní polní cesta C4 uvítají vyznavači cykloturistiky, turistiky či dnes moderním on-line bruslení, neboť její realizací se zlepšila a zkvalitnila průchodnost atraktivní části tohoto území. Celkový dojem umocňují i vysazené biocentra či biokoridory, které za několik málo let dotvoří celkový pohled na samotné realizované dílo.

 

2. Biocentrum Dubina v k. ú. Benátky

obr 5

Pozemkový úřad: PÚ Hradec Králové

Autor realizačního projektu: Agroprojekce Litomyšl

Dodavatel: Popr spol. s r.o., Hradec Králové

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Vybudování Biocentra Dubina v k. ú. Benátky má vliv na celé přilehlé okolí. Vodní plocha akumuluje povrchové vody v povodí. Snížili se povodňové průtoky na přilehlém území, došlo ke zmírnění povodňových škod na pozemcích a porostech. Původní zamokřené pozemky s nekvalitním porostem nahradila vodní plocha a výsadba zeleně, která zvýšila ekologickou stabilitu území.

 

3. Realizace prvků ekologické stability v k. ú. Bořenovice

obr 5

Pozemkový úřad: PÚ Kroměříž

Autor realizačního projektu: Arvita-P, spol. s r.o., Otrokovice

Dodavatel: Lesní společnost Jihomoravské lesy, divize Bystř. p. H.

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Opatření tvoří dva lokální biokoridory a lokální biocentrum, které byly realizovány výsadbou v severovýchodní části k.ú. Bořenovice. Tyto prvky ÚSES přispívají k vytvoření podmínek pro existenci širšího spektra rostlinných a živočišných druhů i jejich migraci krajinou, zvýšení ekologické stability území, ochraně orné půdy před větrnou erozí, omezení vodní eroze a k obnově krajinného rázu dotčeného území.

 

CENA MINISTRA


Cesty a ÚSES v k. ú. Skřípov

obr 5

Pozemkový úřad: PÚ Prostějov

Autor realizačního projektu: Ing. František Hanousek, Prostějov

Dodavatel: Kareta s.r.o., Bruntál

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Realizovaný soubor opatření výrazným způsobem zvyšuje užitnou hodnotu dotčeného území hned z několika hledisek. Revitalizace toku a melioračních odpadů společně se zatravněním a okolní výsadbou dřevin pozitivně ovlivňují odtokové poměry z lokality. Zvyšuje se retenční schopnost území, zamezuje se eroze zemědělské půdy, výrazně se zpomaluje odtok povrchové vody a zvyšuje se tak i ochrana obce před srážkovými vodami, či při jarním tání sněhu. Hlavní polní cesta C4 uvítají vyznavači cykloturistiky, turistiky či dnes moderním on-line bruslení, neboť její realizací se zlepšila a zkvalitnila průchodnost atraktivní části tohoto území. Celkový dojem umocňují i vysazené biocentra či biokoridory, které za několik málo let dotvoří celkový pohled na samotné realizované dílo.

 

CENA ÚSTŘEDNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU


Protierozní a protipovodňové opatření na Lázeckém potoce

Pozemkový úřad: PÚ Svitavy

Autor realizačního projektu: Löw a spol., Brno

Dodavatel: Profistav s. r. o., Litomyšl

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Projekt vycházel ze schváleného „Plánu polyfunkční kostry KPÚ Lázy,“ který byl zpracován v roce 1998. Stavba se nachází v horní části obce Lázy, nad zemědělským střediskem, dále vede po okraji itravilánu, přes státní silnici II/371 až po napojení do recipientu. Celé území bylo erozně ohrožené, povrchová voda za dešťů rychle stékala po strmých svazích ke korytu, přičemž docházelo ke značnému smyvu ze zemědělských pozemků a následně i k zanášení koryta splaveninami. Původní požární nádrž byla protržena. Při povodňových průtocích docházelo k zaplavování intravilánu obce a přímému ohrožení obyvatel i majetku. Pro umístění objektů byly využity převážně plochy, které obdobné funkce více či méně plnily i dříve ( stávající vodoteč, stávající příkop a propust, stávající, již nefunkční požární nádrž).