Soutěž "Žít krajinou" 

Soutěž pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.

Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Dalším cílem je pak ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, krajských pozemkových úřadů,  projektantů i dodavatelů a přispět tak ke zvýšení jejich prestiže v oboru.

Soutěž bude podporovat projekty, které svým charakterem splňují požadavky na komplexní řešení krajiny nebo její části.

Pod pojmem "společné zařízení" si lze představit např. vodní nádrže, zatravněné průlehy, vysázené prvky zeleně nebo polní cesty. Společná zařízení jsou hodnocena ve třech kategoriích:

  1. Protierozní a vodohospodářská opatření
  2. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (prvky ÚSES a další trvalá vegetace)
  3. Zpřístupnění pozemků

Cena Státního pozemkového úřadu je udělována společnému zařízení z 9 oceněných ve výše uvedených kategoriích.

Cena veřejnosti bude organizována prostřednictvím těchto webových stránek.

Hlasování veřejnosti

Přihlášené projekty

Příklady vítězných společných zařízení