Přihlášené projekty 2015

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty Růžená - K Duničáku

Anotace:

Polní cesta Růžená – K Duničáku (v dokumentaci KPÚ navržená v trase stávající cesty jako jednopruhová hlavní polní cesta CHS 9, kategorie P 4,5/30) se nachází v západní části k.ú. Růžená. Zpřístupnuje zemědělské a lesní pozemky v dané lokalitě. Začíná na okraji zastavěné části obce, kde navazuje na nově vybudovanou obecní komunikaci. Končí u lesního masivu v západní části katastrálního území. Jedná se převážně o rekonstrukci stávající cesty, v délce 120 m výstavbu cesty nové. Cesta umožnuje celoroční sjízdnost a zároveň nedochází k poškozování sousedních pozemků. Součástí realizované stavby je výsadba doprovodné zeleně.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Název akce:

Rekonstrukce polní a lesní cesty Panenská Rozsíčka - Lísek

Anotace:

Polní cesta je součástí společných zařízení KoPÚ. Polní cesta "Lísek" zabezpečuje zpřístupnění přilehlých pozemků, plní dopravní a protierozní funkci. Trasa cesty začíná připojením na stávající obecní komunikaci. Poté pokračuje lesním komplexem a končí připojením na silnici III. třídy. V trase cesty je zajištěno odvodnění vnitřní drenáží a levostranným příkopem zaústěným do vsakovací jímky. V km 0,275-1,400 je proveden pravostranný příkop zaústěný do propustku DN 400. Na začátku polní cesty je příčný odvodňovací žlab a v lesní části jsou osazeny příčné svodnice.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Název akce:

HPC C.3.8. a VPC C.4.3.1. v k. ú. Tři Sekery u Tachova

Anotace:

Stavba řeší obnovu stávajících polních cest v k.ú. Tři Sekery u Tachova. Na základě dokončených pozemkových úprav v daném katastrálním území byly vymezeny pozemky pro realizaci polních cest. Konkrétně se jedná o dvě polní cesty a to hlavní polní cestu s označenímHPC C.3.8. a vedlejší polní cestu s označením VPC C.4.3.1. Trasa polních cest na sebe navazuje, celý úsek začíná hlavní polní cestou, která se napojuje na zpevněnou místní komunikaci u hřbitova v obci Tři Sekery, pokračuje v trase stávající cesty až k místu, kde se napojuje na komunikaci III/201 75. Vstřícně od tohoto napojení pokračuje vedlejší polní cesta, opět v trase stávající cesty, pokračuje k Huťskému potoku, který kříží novým mostním objektem a končí napojením na zpevněnou místní komunikaci spojující obec Tachovská Huť a Plánská Huť. Celá stavba se nachází na pozemcích, které jsou ve vlastnictví Obce Tři Sekery. Současně je upraveno jejich odvodnění a obnovena doprovodná zeleň. Polní cesty zajišťují propojení obce Tři Sekery s Plánskou Hutí a zpřístupnění přiléhajících zemědělských pozemků.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty Buková u Třešti - K Zákotskému rybníku

Anotace:

Polní cesta K Zákotskému rybníku je součástí sítě polních cest, které byly navrženy v rámci plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Buková u Třešti. Plní důležitou roli ve zpřístupnění nově navržených pozemků a prostupnosti krajiny. Další důležitou úlohu plní ve snížení přejezdů zemědělské techniky přes obec a působí také jako protierozní opatření. Součástí této cesty jsou původně navrhované úseky HC07, VC12, VC 13 a VC14 o celkové délce téměř 1724 metrů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty P11, interakční prvek IP2

Anotace:

Tato realizace byla provedena po Komplexních pozemkových úpravách v souladu s Plánem společných zařízení v k.ú. Chodouň, které se zapsaly do KN v roce 2013. Cesta je především určena pro zemědělskou techniku, ale využít ji mohou i pěší. V horní části polní cesty byl realizován interakční prvek, který obsahuje dvě prameniště a svedení vody z pramenů do retenční nádrže. Polní cesta zajišťuje průchod a průjezd krajinou s dalšími návaznostmi. Cesta umožňuje vjezd na přilehlé zemědělské pozemky.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Název akce:

Polní cesty C50 a C02 v k.ú. Pěčín u Rychnova nad Kněžnou

Anotace:

Polní cesty C50 a C02 v k.ú. Pěčín u Rychnova nad Kněžnou byly vybudovány v rámci realizace opatření vyplývajících ze schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v uvedeném katastrálním území. Již v období projednávání prvních návrhů plánu společných zařízení byly obcí i místním zemědělským podnikem prosazovány k realizaci jako prioritní. Cesta C50 byla realizována téměř v celé délce jako novostavba . Hlavním důvodem pro její výstavbu bylo odvedení dopravy mimo areál živočišné výroby, kde byl průjezd využíván širokou veřejností a bylo tak znemožněno jeho uzavření. Polní cesta C02 je plynulým pokračováním PC C50 a jednalo se o rekonstrukci stávající polní cesty. Před rekonstrukcí byl povrch cesty tvořen štěrkem a sutí z demolic, což neumožňovalo standardní průjezd úsekem a tento stav vedl k objíždění četných problémových míst po okolních polních pozemcích. Svozová oblast, kterou obě komunikace zajišťují je 1 287 ha. Vedle zajištění zpřístupnění pozemků pro zemědělské účely, má tato cesta velký význam i pro občany obce , kdy došlo ke zkvalitnění přístupu k osadě "Polsko" a k dalším nemovitostem. Výstavbou cest se území zatraktivnilo i turisticky (je využívána jako turistická cesta původně tzv. Královská) a v neposlední řadě komunikace spolu s okolní zelení významně dotváří ráz krajiny. komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou. Byla rekonstuována stávající polní cesta v délce 1307 m v kategorii PV 4,0/30,

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim

Název akce:

Polní cesta HC 7 v k. ú. Deblov

Anotace:

Polní cesta začíná na okraji obce Deblov a vede k lesu, kde bude dobudoucna napojena na další navrženou a již vyprojektovanou cestu a ve spolupráci s obcí, která financuje rekonstrukci navazující 250 m lesní cesty bude síť polních cest dle pozemkových úprav pokračovat až do obce Mladoňovice. Polní cesta zpřístupňuje kromě přilehlých pozemků také nedaleký les a v konečném úseku vysílač společnosti Wodafone. Dále díky třem záchytným stěnám zabraňuje při přívalovém dešti zaplavení obce Deblov.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Polní cesta C 8 v k.ú. Radkovice u Budče

Anotace:

Trasa C8 vychází ze schváleného návrhu plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Radkovice u Budče. V návaznosti na silnici zajišťuje přístup na přilehlé intenzivně hospodářsky využívané zemědělské a lesní pozemky. Realizací polní cesty došlo ke zlepšení průchodnosti krajiny a umožnila i spojení dvou sousedních obcí. Polní cesta C 8 vytvořila v území důležitý polyfunkční prvek s funkcí dopravní, půdoochrannou, krajinotvornou, ekologickou i estetickou. Příkop a drenáže podél cesty plní funkci protierozní, protipovodňovou i zadržování vody v krajině. Krajinotvornou, estetickou i protierozní funkci plní i stromy vysázené podél cesty C8.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim

Název akce:

Polní cesty VPC 5 a VPC 8 v k. ú. Bousov

Anotace:

Cesty zpřístupňují okolní zemědělské pozemky vlastníkům a uživatelům, rámový propustek umožňuje přejezd zemědělské technice přes vodoteč Kurvice, zároveň byla zpřístupněna požární nádrž a přilehlý remíz, ve kterém se nacházejí studně. Díky propojení obcí Bousov a Tuchov došlo ke zlepšení prostupnosti krajiny. Podélný příkop podél cesty zajišťuje bezpečné odvedení povrchových vod z území a komunikace a společně s výsadbou doprovodné zeleně tak cesta plní i důležitou ekologickou a protierozní funkci. Obyvatelům obce slouží cesty k příjemným procházkám a sportovním aktivitám.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník

Název akce:

Polní cesta C4 k.ú. Kadlín

Anotace:

Vlastní investiční záměr-výstavba polní cesty C4 s doprovodnou zelení k.ú. Kadlín vychází z návrhu KoPÚ provedené v daném katastrálním území. Realizovaná polní cesta je v souladu se schváleným plánem společných zařízení. Záměr stavby vycházel z požadavku zajištění vhodného přístupu na okolní zemědělské pozemky. Polní cesta slouží převážně k dopravě zemědělských produktů a hmot z obhospodařovaných pozemků. Dále slouží i pro turistiku jako naučná stezka, neboť na vrcholu kopce Hradiště byla obcí realizována rozhledna a podél cesty vysety květinové loučky. Výstavbou polní cesty došlo k trvalému rozčlenění krajiny, ke zlepšení prostupnosti krajiny a v nemalé míře k posílení ekologické stability území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník

Název akce:

Polní cesta C1, C11 k.ú. Záryby

Anotace:

Vlastní investiční záměr - výstavba polní cesty C1 a polní cesty C11 k.ú. Záryby- lokalita "Na Vitíně" vycházel z návrhu JPÚ s výměnou vlastnických práv provedené v dané části katastrálního území. Záměr stavby vycházel z požadavku zajištění vhodného přístupu na přilehlé zemědělské pozemky. Polní cesty slouží převážně k dopravě zemědělských produktů a hmot z okolních obhospodařovaných pozemků. Dále slouží i pro turistiku a cykloturistiku. Výstavbou polních cest došlo k trvalému rozčlenění krajiny, ke zlepšení prostupnosti krajiny a v nemalé míře k posílení ekologické stability řešeného území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty C1 v Obci Orlické Záhoří

Anotace:

Polní cesta C1 v Obci Orlické Záhoří byla vybudována v rámci realizace prvků plánu společných zařízení na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Trčkov a na části k.ú. Bedřichovka. Nachází se v CHKO Orlické hory a v rámci ní sousedí s přírodní rezervací Trčkovské louky a na území soustavy NATURA 2000. Jednalo se o rekonstrukci hlavní polní cesty, která slouží k obsluze zemědělských pozemků a zlepšení přístupnosti části obce Orlické Záhoří. Polní cesta byla realizována jako asfaltová, v koncovém úseku s povrchem z vibrovaného štěrku. Vzhledem k umístění polní cesty musely být při výstavbě respektovány podmínky stanovené správou CHKO. Ve výsledku se podařilo skloubit požadavky obce, ochránců přírody, zemědělců i vlastníků nemovitostí v této lokalitě.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Název akce:

Hlavní polní cesta HPC 2 a UK v k. ú. Malá Šitboř

Anotace:

Stavba polní cesty HPC 2 a účelové komunikace spojuje obec Malá Šitboř a osadu Ždirnice. Na základě dokončených pozemkových úprav v daném katastrálním území byly vymezeny pozemky pro realizaci polních cest. Účelová komunikace je dlouhá 152m a vede z obce Malá Šitboř lesním úsekem v kategorii P 3,5/30. Na účelovou komunikaci navazuje hlavní polní cesta č. 2, která vede od konce lesního pozemku u obce Malá Šitboř, vede přes pole okolo soliterního stromu a pomníčku do osady Ždírnice. Současně bylo řešeno odvodnění cest a vysázena doprovodná zeleň. Výstavbou výše uvedených cest došlo k propojení obce Malá Šitboř s osadou Ždírnice, došlo k napojení okolních pozemků na dopravní infrastrukturu, cesta slouží pro bezproblémový průjezd zemědělské techniky.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko

Název akce:

Polní cesty v k.ú. Olešnice na Moravě

Anotace:

Stavby polních cest HC1, HC5, HC6, HC7, HC9 jsou součástí návrhu pozemkové úpravy v k. ú. Olešnice na Moravě. Realizací stavby došlo ke zvýšení průchodnosti krajiny – realizované cesty HC1, HC7 navazují na silnici III/36214, jednotlivé polní cesty jsou navzájem propojeny a pokračují do sousedního katastrálního území Veselka u Olešnice. Přestože hlavním cílem vybudovaných polních cest bylo umožnit přístup hospodařícím zemědělcům a vlastníkům k jejich pozemkům, cesty jsou hojně využívány i k jiným účelům, napojují se na silnici a místní komunikaci a umožňují tak obyvatelům obcí jejich využití za účelem rekreace a turistiky (po polní cestě HC7 vede turistická trasa). Dále polní cesty zajišťují přístup k nově zbudovaným poldrům, a to na pozemcích, které byly vytvořeny převážně v rámci KoPU. Po realizaci stavby byla odkloněna zemědělská technika mimo zastavěnou část města a tím došlo i ke zkrácení pojízdné vzdálenosti zemědělské techniky. Tělesa a trasa polních cest je navržena a realizována tak, aby nebyl narušen krajinný ráz. Vysázené dřeviny zlepší podmínky provozu, zmírní nežádoucí účinky klimatických vlivů. Spolu s porosty trávníků chrání upravené plochy před erozí tím, že zpevňují jejich povrch a prováží jednotlivé vrstvy půdy a podloží, zároveň odvádí podstatnou část přebytků vody z půdy.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec

Název akce:

Polní cesta 1a,b,c v k.ú. Bořetín u Strmilova

Anotace:

Polní účelová komunikace 1a,b,c v k.ú. Bořetín u S. byla postavena v místě původní komunikace, která byla postavena v 70. letech minulého stol. bez konstrukčních vrstev a bez odvodnění z penetračního makadamu. Tato komunikace sloužila převážně k zemědělským účelům, lesnictví do doby devastace těžkou technikou i jako spojnice mezi obcemi Bořetín a Česká Olešná. Po její rekonstrukci se stala vyhledávanou komunikací pro turistiku, cykloturistiku a neztratila ani své původní poslání - komunikace pro zemědělství a lesnictví. Celková délka komunikace je 1 982,62 m. Je postavena jako jednopruhová hlavní polní cesta, kategorie P 4,5/30 dle ČSN 736109 z asfaltobetonu s odvodněním, výhybnami, hospodářskými sjezdy a propustky.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice

Název akce:

Výstavba a obnova polní cesty VC8 v k.ú. Sukorady

Anotace:

Výstavbou polní cesty VC8 byl umožněn vlastníkům přístup k nově navrženým pozemkům. Součástí stavby je cestní příkop, hospodářské sjezdy a odvodňovací žlaby. Zpevněním povrchu polní cesty byl odstraněn problém s vodní erozí vlastní cesty a došlo ke zlepšení podmínek pro hospodaření na zemědělské půdě. Realizace projektu přispěla ke zlepšení životního prostředí - funkcí protierozní ochrany a spolu s doprovodnou zelení dotváří ráz krajiny a tím tvoří polyfunkční prvek s funkcí ekologickou, půdoochrannou, vodohospodářskou a estetickou.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice

Název akce:

Realizace polní cesty C 21 KoPÚ Protivec jako posledního článku obnovy historické „Vodňanské cesty"

Anotace:

Polní cesta C 21 je umístěna na pozemcích parcely číslo 558/2, 558/3, 558/4, 558/5 v katastrálním území Protivec. Jedná se o rekonstrukci polní cesty o celkové délce 887 m. Kategorie cesty - jednopruhová P 4,0/30. Kryt vozovky je z asfaltového betonu, na hrázi rybníka v místě bezpečnostního přelivu pak z kamenné dlažby do betonu a na vlastní hrázi rybníka je cesta štěrková. Součástí realizace je vybudování dvou výhyben a hospodářských sjezdů na okolní pozemky a výsadba doprovodné zeleně. Návrh a následná realizace polní cesty C 21 vycházela z požadavků vlastníků pozemků i dalších obyvatel obce Hracholusky a osad Protivec, Řídký a Malý Bor. V minulosti byla tato sídla spojena cestou, které se říkalo „Vodňanská“. Její název pramení z minulosti, neboť po ní chodili občané Hracholusky na trhy do Vodňan. V sedmdesátých letech minulého století, kdy se územně ustálila jednotná zemědělská družstva, došlo s ohledem na jejich území uspořádání a řešení svozných tras k postupnému zániku tohoto spojení. V devadesátých letech minulého století s narovnáním vlastnických vztahů k půdě a změnou ve způsobu hospodaření na pozemcích vznikla potřeba obnovení této historické cesty. K obnově předmětné historické cesty bylo nutno řešit tento přístup v rámci komplexních pozemkových úprav (dále jen“KoPÚ“) ve třech sousedních katastrálních územích. Nejdříve byla realizována cesta SR 2 v rámci KoPÚ v katastrálním území Hracholusky. Následně byla realizována polní cesta HPC 6 v rámci KoPÚ v katastrálním území Velký Bor u Strunkovic a jako poslední propojovací článek byla nyní dokončena poslední část a to polní cesta C 21 v rámci KoPÚ v katastrálním území Protivec.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín

Název akce:

Polní cesta HPC 3 v k. ú. Sedlov a VPC 6a v k. ú. Suchdol

Anotace:

Polní cesty HPC 3 k. ú. Sedlov a VPC 6a k. ú. Suchdol, které tvoří v terénu jeden celek byly, jako realizace schválených plánů společných zařízení, vybudovány v rámci provedených komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Sedlov a v k. ú. Suchdol u Kutné Hory. S ohledem na vlastnické vztahy (dle schválených plánů společných zařízení) byla stavba rozdělena na čtyři stavební objekty. Polní cesta byla navržena v trase původní polní cesty, která byla zahliněná a zarostlá náletem dřevin. Pro současnou zemědělskou techniku byla nesjízdná. Hlavním účelem rekonstrukce polní cesty bylo kvalitní zpřístupnění okolních pozemků a propojení Městyse Suchdol a Obce Sedlov, především pro místní obyvatele.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk

Název akce:

Realizace polní cesty VC-8 v k.ú. Postřelmov

Anotace:

Polní cesta VC-8 s asfaltovým krytem celoročně zpřístupní pozemky jejich vlastníkům a uživatelům, sníží znečištění navazující infrastruktury a umožní lepší prostupnost krajiny pro pěší navštěvující blízký hřbitov a cykloturisty.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Název akce:

Polní cesta C16 Rašovice

Anotace:

Předmětem projektu je polní cesta C16 v k.ú. Rašovice u Uhlířských Janovic o celkové délce 1017,30m a šířce 3,5 m + 2x 0,5m krajnice. Součástí realizace polní cesty jsou 3 jednostranné výhybny, 8 sjezdů a doprovodná zeleň - 21 ks švestek. Výstavbou polní cesty došlo ke zpřístupnění okolních pozemků a funkčnímu propojení stávajících komunikací v území, z hlediska životního prostředí došlo ke snížení prašnosti a hlučnosti.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Název akce:

PC Pavlíkov

Anotace:

Výstavba polních cest HPC 18 a HPC 35 v katastrálním území Pavlíkov byla realizována na základě plánu společných zařízení při provedení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pavlíkov. Polní cesty především zpřístupňují přilehlé zemědělské a lesní plochy, ale také umožňují lepší přístup k nové rozhledně na Senecké hoře. Přispívají k zlepšení orientace v krajině a zlepšují její prostupnost. Dále plní funkci ekologickou a protierozní.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Název akce:

Polní cesta C2

Anotace:

Polní cesta C2 je součástí plánu společných zařízení KoPÚ, která primárně zabezpečuje zpřístupnění přilehlých pozemků a plní dopravní funkci. V rámci realizace byla provedena jednostranná výsadba ovocných stromů v počtu 70ks z důvodu zvýšení ekologické stability krajiny. Celková délka polní cesty C2 je 1905 m s celkovou šířkou cesty 5 m, z toho 4 m vozovka s asfaltobetonovým povrchem a 2x0,5m krajinice. Začátek polní cesty plynule navazuje na projekt obchvatu města Svitav a končí napojením na silnici III/3662. Cesta C2 kříží koryto plánované retenční nádrže v Jagošově zmoli, kde je zhotoven brod.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

Název akce:

Polní cesta HC 1 v k.ú. Hřibojedy

Anotace:

Polní cesta HC 1 propojuje dvě silnice III. třídy směřující do obce Hřibojedy a zpřístupňuje přilehlé zemědělské pozemky. Realizací této spojky se odklonil a zkvalitnil zemědělský provoz mimo centrum obce a zároveň se připravilo propojení do sousedícího k.ú. Dubenec. Cestním příkopem je odváděna voda do poldru a následně do místní vodoteče. Podél cesty je vysázena doprovodná zeleň.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Název akce:

PC Senomaty

Anotace:

Výstavba polních cest C 30 a C 40 v katastrálním území Senomaty byla realizována na základě plánu společných zařízení při provedení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Senomaty. Polní cesty především zpřístupňují přilehlé zemědělské. Přispívají k zlepšení orientace v krajině a zlepšují její prostupnost. Dále plní funkci ekologickou a protierozní.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod

Název akce:

Polní cesty C1, C2 v k.ú. Chrtníč

Anotace:

Polní cesta C1 začíná v obci Chrtníč u silnice III.třídy a je vybudována v trase stávající polní cesty. Kromě přístupu k zemědělským pozemkům řeší i přístup k rozsáhlému komplexu lesů a odloučené části obce, zvané Okrouhlík. Celková délka cesty činí 1,331 km. Polní cesta C2 začíná v obci Chrtníč u silnice III.třídy a je vybudována v trase stávající polní cesty lemované alejí starých stromů, protože historicky kromě přístupu k zemědělským pozemkům plní i funkci přístupu k místnímu kostelíku, hřbitovu a samotě Radinov. Trasa cesty byla proto vedena s maximálním ohledem tak, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do tohoto krajinotvorného prvku. Celková délka cesty činí 0,902 km. Obě cesty jsou napojeny na stávající komunikace v sousedních k.ú.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa

Název akce:

KoPÚ Blíževedly - PCV 12.1 a RBK 297/0.2

Anotace:

Hlavní funkcí této cesty je zpřístupnění přilehlých zemědělských a lesních pozemků a zvýšení celkové prostupnosti. Polní cesta bude využívána především zejména pro zemědělskou a lesní dopravu. Svozová plocha zemědělských pozemků činí 38 ha, lesních pozemků 89 ha pro 5 LV v k.ú. Blíževedly. Dále se předpokládá využití pro turistiku. Nedílnou součástí je vybudování novostavby biokoridoru RBK 297/0.2 na p.p.č. 1181, který je realizován současně s polní cestou. Navrženou druhovou skladbou dřevin v biokoridoru dojde ke zvýšení ekologické stability krajiny. Projekt zároveň řeší ochranu zemědělské půdy před erozí a funkci vodohospodářskou – podélným a příčným sklonem. V části trasy (km 0,00873 – 0,25217) bude provedena drenáž. Stavba o celkové hodnotě díla přesahující 5,5 mil. Kč včetně DPH byla realizována z finančních prostředků Programu rozvoje venkova. Výstavba polní cesty byla zahájena 11.6.2014, ukončena 19.9.2014 a protokolárně předána Obci Blíževedly 10.12.2014.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Název akce:

Výstavba-rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k.ú. Hamry na Šumavě

Anotace:

Polní cesta HPC 1 tvoří část cestní sítě realizované podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hamry na Šumavě. Slouží ke zpřístupnění zemědělských, lesních pozemků a také ke zlepšení prostupnosti krajiny v dané lokalitě. Cesta spojuje část obce Hamry – Hamerský dvůr s donedávna velmi špatně přístupnou usedlostí Špirk a napojuje se na polní cestu HPC 2. Propojením těchto částí obce Hamry dochází k možnosti využití cesty jako turistické a cykloturistické trasy.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Olomouc

Název akce:

PEO-Úprava toku Vojnické stružky včetně výstavby polní cesty C1 s výsadbou prvků zeleně v k.ú. Odrlice

Anotace:

Polní cesta C1 v k.ú. Odrlice je součástí schváleného návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Odrlice. Její stavba vyřešila dopravní přístupnost všech zemědělských a lesních pozemků v lokalitě i v období nepříznivých klimatických podmínek. Celková délka je 1,473 km a je navržena v kategorii P4/30 pro dopravní zatížení V a VI. Cesta byla realizovaná v roce 2013 v rámci finanční pomoci EU, Programu rozvoje venkova, opatření I.1.4 Pozemkové úpravy.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Název akce:

Polní cesty C2 a C6 v k. ú. Hnojnice

Anotace:

Polní cesty C2 a C6 tvoří část cestní sítě realizované podle návrhu komplexních pozemkových úprav. Polní cesty jsou napojeny na silnici II. třídy a na polní cestu vybudovanou pozemkovým úřadem v předchozí etapě. Cesty byly rekonstruovány ve stávajících trasách v délce 799 m s asfaltovým krytem vozovky a doprovodnou zelení podél cesty C2. Cesty slouží především pro zpřístupnění pozemků jejich uživatelům, ale i veřejnosti ke zprůchodnění krajiny. Doprovodná zeleň vhodně začleňuje liniovou stavbu polních cest do krajiny, napomáhá ke snížení vodní a větrné eroze a ke zlepšení životního prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Název akce:

Polní cesta ke Kamýku a cesta VPC 5 v k.ú. Vosí

Anotace:

Cesty řeší zpřístupnění pozemků v daném katastrálním území. Cesta VPC 5 prochází pastevním areálem a napojuje se na polní cestu v k. ú. Vícenice. Cesta Ke Kamýku vede kolem zastavěné části obce Vosí a napojuje se na hranici k. ú. na polní cestu vedoucí do osady Kamýk. Cesta má zároveň i protipovodňový charakter, neboť svými příkopy odvádí přívalové srážky mimo zastavěnou část obce do cestních příkopů cesty VPC 5, kde se přes dlážděné úseky cesty plošně rozlévá na pozemky v pastevním areálu. Část přívalových srážek je v cestě VPC 5 likvidována pomocí vsakovacích jam a drénů. Před realizací tekla přívalová srážková voda po staré cestě do zastavěné části obce.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Název akce:

Lužná u Boru polní cesta VPC 1

Anotace:

Polní cesta VPC1 je součástí navržené cestní sítě podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lužná u Boru. Slouží ke zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků a také ke zlepšení prostupnosti krajiny v dané lokalitě. Cesta je významná i tím, že zajišťuje dopravní propojení dvou sídel Lužná u Boru a Mchov, které rozděluje stavba dálnice D5.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

Název akce:

Polní cesta HPC - 2 v k.ú. Dolní Sytová

Anotace:

Nově vybudovaná polní cesta HPC - 2 v katastrálním území Dolní Sytová zajišťuje zpřístupnění pozemků ve směru severním od intravilanu obce Háje nad Jizerou – Dolní Sytová, směrem k obci Roprachtice. Součástí stavby bylo odvodnění komunikace, osazení ocelových svodnic a obnova, resp. vybudování dvou nových propustků. V celé trase cesty byly zřízeny sjezdy na sousední pozemky a provedeno napojení na boční komunikace. Zlepšila se průchodnost krajiny, polní cesta je kromě zemědělské činnosti, také využívána pro turistiku a cykloturistiku.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav

Název akce:

Polní cesta HPC1 katastrální území Všejany

Anotace:

Hlavní polní cesta realizovaná na základě schváleného návrhu pozemkových úprav v katastrálním území Všejany. Tato polní cesta má hlavní funkci zpřístupnění zemědělských pozemků. Jako vedlejší funkce je vycházková trasa, pro místní obyvatele, turisty a houbaře, jelikož tato cesta zpřístupňuje lesní komplex bývalého milovického vojenského prostoru. Polní cesta také slouží jako cyklotrasa.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Název akce:

Zpevnění polních cest v k.ú. Leskovice

Anotace:

Projekt řešil zpevnění polních cest a zpřístupnění zemědělských pozemků v severní části území obce Leskovice a propojil zastavěné území obce s okolní krajinou a to nejen pro agroturistiku. Polní cesta CH1 navazuje na místní komunikace od silnice Leskovice-Litohošť a končí na hranici k.ú. Polní cesta CH2 začíná v křižovatce s cestou CH1 a končí napojením na místní komunikaci od silnice Leskovice-Litohošť. Zpevněním polních cest se zefektivnilo hospodaření na vlastní půdě a zpřístupněním pozemků se umocnil rozvoj trhu s půdou. Byly tak splněny požadavky vlastníků pozemků, místních obyvatel a uživatelů pozemků, aby byl zlepšen přístup do krajiny a k lesnímu komplexu a aby byla zvýšena bezpečnost cest.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary

Název akce:

Polní cesta HPC 19 v k.ú. Krásno nad Teplou - okres Sokolov

Anotace:

Polní cesta označená v plánu společných zařízení jako HPC 19, byla před rekonstrukcí v nevyhovujícím stavu. Na mnoha místech byly výmoly, často opravované navezením různého odpadového stavebního materiálu, cesta byla bez funkčního odvodnění s nevyhovujícími propustky, nedostatečná byla i šířka komunikace. V rámci pozemkové úpravy proto byla navržena její rekonstrukce, která spočívala v úpravě šířky cesty, v rekonstrukci povrchu krytem z asfaltobetonu a v doplnění chybějícího odvodnění cestním příkopem zpevněným betonovou žlabovkou a doplnění o výhybny. Cesta byla navržena jako jednopruhová cesta kategorie P 4,5/30 o délce 1050 m s 1 výhybnou, podélným odvodněním a se sjezdy na přilehlé zemědělské pozemky. Součástí projektu byla i rekonstrukce tří cestních propustků.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou

Název akce:

Polní cesty v k.ú. Poděšín

Anotace:

Výstavba polních cest C3, C4, C14 a C1 proběhla na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v letech 2013 - 2014. V případě cest C1, C3 a C4 se jednalo o rekonstrukci stávajících polních cest, C14 byla nově budovanou cestou. Soustava těchto cest umožňuje přístup na pozemky severně, východně a západně od obce Poděšín. Všechny cesty byly navrženy v kategorii P 5,0/30, celková délka činí 3736,8 m, celková cena činí 18 517 278 Kč. Výstavba byla financována z Programu rozvoje venkova. Realizací vybraných polních cest došlo nejenom ke zpřístupnění pozemků, ale také ke zlepšení průchodnosti krajiny a díky doplňkovému ozelenění také ekologické stability a estetické hodnoty území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín

Název akce:

Polní cesta HCS 5 v k.ú. Vršce

Anotace:

Polní cesta HCS 5 byla vybudována jako společné zařízení na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vršce. Jedná se o rekonstrukci zpevněné cesty, která propojuje obec Vršce s obcí Běchary. Je významnou spojnicí pro občany sousedních obcí, zpřístupňuje zemědělské pozemky a odklání zemědělskou dopravu z okresních silnic. Stavba byla realizována v roce 2014 v rámci finanční pomoci EU, 17. kola Programu rozvoje venkova.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Polní cesta C 1 v k.ú. Chotěbudice

Anotace:

Polní cesta C1 je součástí plánu společných zařízení schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chotěbudice. V návaznosti na silnici a další účelové komunikace zajišťuje přístup na přilehlé intenzivně hospodářsky využívané zemědělské pozemky. Realizací polní cesty došlo k odklonění zemědělské techniky mimo zastavěné území obce a též ke zlepšení průchodnosti krajiny. Cesta umožnila spojení dvou sousedních obcí. Polní cesta C1 vytvořila v území důležitý polyfunkční prvek s funkcí dopravní, půdoochrannou, krajinotvornou, ekologickou i estetickou. Příkop podél cesty plní funkci protierozní, protipovodňovou i zadržování vody v krajině, neboť je zaústěn do nové vodní nádrže, která byla vybudována dle plánu společných zařízení. Krajinotvornou, estetickou i protierozní funkci plní i alej vysázená podél cesty C1.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Název akce:

Výstavba a obnova polních cest VPC1, HPC2, HPC3 a VPC2 v k.ú. Mirošovice

Anotace:

Výstavbou cest byl umožněn vlastníkům přístup k nově navrženým pozemkům. Součástí stavby byly výhybny a hospodářské sjezdy. Zpevněním povrchu polních cest byl odstraněn problém s vyjetými trasami a došlo ke zlepšení podmínek pro hospodaření na zemědělské půdě. Realizace projektu přispěla i ke zlepšení životního prostředí - zabránění přepravě po zemědělské půdě a omezení prašnosti. Zlepšila se průchodnost krajiny, polní cesty jsou využívány pro turistiku a cykloturistiku.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Název akce:

Výstavba a obnova polních cest HPC2, HPC3 a část VPC5 v k.ú. Razice a Výstavba a obnova polních cest HPC4, VPC3 a část VPC5 v k.ú. Hetov

Anotace:

Výstavbou cest byl umožněn vlastníkům přístup k nově navrženým pozemkům. Součástí stavby byly výhybny, brody a hospodářské sjezdy. Zpevněním povrchu polních cest byl odstraněn problém s vyjetými trasami a došlo ke zlepšení podmínek pro hospodaření na zemědělské půdě. Realizace projektu přispěla i ke zlepšení životního prostředí - zabránění přepravě po zemědělské půdě a omezení prašnosti. Zlepšila se průchodnost krajiny, polní cesty jsou využívány pro turistiku a cykloturistiku.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Příbram

Název akce:

Polní cesty RC 2 a RC 3 Ostrov u Tochovic

Anotace:

Jedná se o dvě na sebe navazující polní cesty RC 2 a RC 3 navržené v KoPÚ v k.ú Ostrov u Tochovic, okres Příbram, jako polní cesty pro zpřístupnění hospodářsky využívaných pozemků současnou zemědělskou technikou, dále budou využívány jako propojení se sousedními kat. územími Lazsko a Vranovice. Zároveň budou plnit funkci protierozní a vodohospodářskou. Realizací stavby polních cest došlo k velkému zlepšení prostupnosti krajiny, cesta je využívána i pro doprovodný cykloprovoz v této lokalitě. Tato novostavba byla realizována na přelomu roku 2014/2015. Následně byla převedena do majetku Obce Ostrov. Komunikace jsou v kategorii P 4,0/20, celková délka činí 1,823 km.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Název akce:

Technická opatření II. etapa v k.ú. Frýdštejn - polní cesty VC13, VC 14, VC 18

Anotace:

Vybudováním tří nových cest, které jsou součástí celé cestní sítě navržené v PSZ pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Frýdštejn došlo k zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků. Uvedené cesty přispěly k prostupnosti krajiny. Napojením nových polních cest na stávající cestní síť rovněž došlo k odklonu zemědělské dopravy mimo obec a zlepšila se dopravní obslužnost v obci. Nové cesty s kvalitním asfaltovým povrchem zároveň poskytují obyvatelům a návštěvníkům obce možnost turistického či sportovního využití.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

Název akce:

Želetice - hlavní polní cesta HC4, HC5 a HC10

Anotace:

Hlavní polní cesty HC4, HC5 a HC10 jsou součástí sítě polních cest, která byla navržena v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Želetice u Kyjova. Cesty lemují zastavěnou část obce. Zpevněním polních cest HC4, HC5 a HC10 byl usnadněn přístup na pozemky, byl omezen průjezd zemědělské techniky středem obce, byla zefektivněna práce při pojezdech zemědělských strojů a je možno využívat cesty během celého vegetačního období. Odvedením dešťových vod došlo ke zlepšení odtokových poměrů a ke snížení eroze. Výsadbou doprovodné zeleně dojde k oživení krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice

Název akce:

Výstavba polních komunikací C1, C4, C6 v k.ú. Veveří u Nových Hradů

Anotace:

Polní komunikace C1, C4 a C6 se nacházejí v samém srdci Novohradských hor v k. ú. Veveří u Nových Hradů, které je součástí města Nové Hrady. Veveří je bývalá osada, která byla v poválečném období vysídlena a postupně zanikla až na budovu bývalé školy, která byla zachována a její objekt funguje v současné době jako správní budova campingu. Stavby polních komunikací C1, C4 a C6 plní nejen zcela zásadní funkci zpřístupnění zemědělských pozemků, ale i funkci zpřístupnění krajiny Novohradských hor a dále napomáhají rozvoji turistického ruchu. Stavba komunikací je velmi příznivě hodnocena hospodařícími subjekty, představiteli města Nové Hrady i návštěvníky Novohradských hor, kterých každoročně přibývá. Cesta je pozitivně vnímána jednak pro její výše uvedený komplexní přínos, ale i z hlediska kvality provedení a jejího zasazení do krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí

Název akce:

Polní cesta C 26 Červený Potok

Anotace:

Polní cesta C 26 a realizovaná výsadba je součástí plánu společných zařízení schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Červený Potok a Králíky. Vedlejší polní cesta C 26 v návaznosti na další cestní síť zajišťuje přístup na přilehlé hospodářsky využívané zemědělské pozemky. Realizací polní cesty došlo k rozdělení erozně ohroženého svahu, odklonění zemědělské techniky mimo silniční síť a též ke zlepšení průchodnosti krajiny. Cesta umožnila propojení dvou sousedních katastrálních území. Polní cesta C 26 s výsadbou vytvořila v chráněném území NATURA 2000 důležitý polyfunkční prvek s funkcí dopravní, půdoochrannou, krajinotvornou, ekologickou i estetickou.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Benešov

Název akce:

Polní cesta HPC 3 v k.ú. Dunice

Anotace:

V katastrálním území Dunice byla provedena komplexní pozemková úprava, na základě schváleného plánu společných zařízení, který mimo jiné řešil snížení eroze půdy a zpřístupnění nových zemědělských a lesních pozemků byla vybudována Polní cesta HPC 3 v k.ú. Dunice. Polní cesta má povrch z mechanicky zpevněného kameniva (MZK), délku 721 m, jízdní pruh je široký 3 m, na každé straně je 0,5 m krajnice a jednostranné ozelenění s výsadbou ovocných stromů. Cesta je významná pro zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků kolem dálnice D1.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Název akce:

Výstavba NCH4 v k.ú. Božejov

Anotace:

Jedná se o novostavbu polní cesty NCH4 v extravilánu Městyse Božejov, jejíž základní funkcí je zpřístupnění pozemků a dále zpřístupnění krajiny turistům a cyklistům. Nemalý význam, velmi zásadní, má polní cesta jako obchvat městyse pro zemědělskou techniku. Když nyní přijíždíte do obce ze směru od Vlásenice-Drbohlav po silnici III.třídy, je pro Vás zcela nepochopitelné, jak mohly několika tunové přívěsy v období sklizně projíždět uličkami Městyse Božejov zabezpečenými zrcadly. Nyní je dopravní situace v obci rozhodně bezpečnější a méně stresující.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov

Název akce:

Polní cesty k.ú. Želatovice-skupina II

Anotace:

Soustava 3 vedlejších polních cest zpřístupňuje zemědělské pozemky v lokalitě Rovná a Stráně v obci Želatovice. Polní cesty vyvádí zemědělskou dopravu mimo zastavěné území obce a propojí areály místního zemědělské družstva. Kategorie polních cest P4/30, délka vedlejších cest 1,39km. Součástí polních cest jsou příkopy, které odvádí srážkové vody do Tučínského a Podolského potoka. Do příkopu u polní cesty C16 a C17 je vyústěna protierozní mez PM3. Protierozní opatření slouží k zachycení srážkových vod a snížení erozního ohrožení pozemků v lokalitě Rovná k.ú.Želatovice.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim

Název akce:

Polní cesta HC 7B v k. ú. Vlčnov

Anotace:

Cesta zpřístupnila pozemky vlastníkům a uživatelům. Byla vybudována současně s navazující polní cestou HC 7A v k. ú. Orel a nyní fyzicky jako jedna stavba propojují cesty obce Vlčnov a Orel. Svodný příkop zachycuje vody jak z podélného odvodňovacího příkopu, tak z přilehlého povodí, čímž výrazně přispěl ke zlepšení vodních poměrů v této lokalitě a ochraně obce Vlčnov před přívalovými srážkami. Díky liniové výsadbě stromů a keřů cesta přispěla ke zlepšení rázu krajiny a plní i funkci ekologickou. Cesta zároveň slouží obyvatelům obou obcí k příjemným procházkám a je hojně využívána cyklisty.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Název akce:

Polní cesty v k.ú. Kuřimany

Anotace:

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kuřimany byla ukončena pravomocným rozhodnutím o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v listopadu 2010. V plánu společného zařízení byla navržena síť polních cest, které kromě hlavní funkce, tj. zpřístupnění pozemků, plní společně s doprovodnou zelení i funkci ekologickou a s cestním příkopem funkci protierozní. Polní cesty NCV 11, NCH 1 a RCH 12 jsou specifické tím, že propojují dvě katastrální území Kuřimany a Skály u Kváskovic. Zároveň umožňují objezd skládky popílku Teplárny Strakonice a.s. bez využití cesty v příslušenství skládky.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov

Název akce:

Polní cesty a krajinná zeleň v k.ú. Dětkovice u Prostějova - I. etapa

Anotace:

Obec Dětkovice je vyhlášenou pěstitelskou oblastí jabloní a hrušní a z toho vyplynul požadavek obce a zemědělských subjektů naplnit I. etapu realizací SZ právě opatřeními na zpřístupnění pozemků. Předmětem realizovaného projektu jsou rekonstrukce stávajících polních cest C2 a C3, které byly ve velmi špatném technickém stavu. Polní cesta C2 o celkové délce 519,0 m je navržena kategorie HPC 5,0/30, tj. šířka jízdního pruhu činí 4,0 m a po stranách jsou 2 x krajnice š. 0,5 m. Na ni navazující vedlejší polní cesta C3 délky 745,0 m byla navržena v kategorii VPC 4,0/30, tj. šířka jízdního pruhu 3,0 m a krajnice 0,5 m. Obě polní cesty mají asfaltový povrch. Realizací těchto polních cest došlo k výraznému kvalitativnímu zlepšení průchodnosti této lokality pro zemědělskou techniku, ale cesty jsou hojně využívány jak pěšími, tak i cyklisty, pro své malebné výhledy do okolí obce a na město Prostějov.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty C3 v k.ú. Sedlečko u Karlových Var

Anotace:

Rekonstrukce polní cesty C3 dle schválené komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlečko u Karlových Var je součástí cestní sítě, která řeší přístupnost pozemků v severovýchodním cípu řešeného území. Současně zajišťuje ze severu přístupnost pozemků se státní silnicí II/222 (směr Karlovy Vary - Kyselka) a z jihu se státní silnicí III/22212 ( směr Sedlečko - Šemnice). Zrekonstruovaná cesta spolu se stávající doprovodnou zelení a výsadbou dřevin zvýšila i estetickou hodnotu krajiny. Funkčním i estetickým hlediskem opravené cesty došlo ke zlepšení krajinné hodnoty území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál

Název akce:

Polní cesta C4 v k.ú. Slezské Pavlovice

Anotace:

Hlavní polní cesta C4 o celkové délce 2190 m zabezpečuje přístup od zemědělského areálu k Pavlovickému rybníku, na pozemky v jihovýchodní části k.ú. Slezské Pavlovice a v sousedním k.ú. Osoblaha o celkové ploše cca 116 ha. Na cestu navazují další polní cesty (C3 v k.ú. Slezské Pavlovice a C13 v k.ú. Osoblaha). Podél cesty je provedena výsadba 122 listnatých stromů a 550 keřů, které zlepšují životního prostředí a pomáhají začlenit stavbu polní cesty do krajiny. Polní cesta je kategorie P 5/30 s povrchem z asfaltobetonu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

Název akce:

Realizace společných zařízení KoPÚ Bravantice – 2. etapa, stavba SO 05 Hlavní polní cesta P2

Anotace:

Hlavní polní cesta jednopruhová s výhybnami slouží k zemědělské dopravě v tratích U cihelny a U křížku. Začátek je u cesty P1, dále cesta pokračuje severním směrem, kde ústí na cestu P3. Část o délce 660 m je zbudována ve stávající trase, zbývající část o délce 703,19 m je zbudována nově. Podél komunikace ne ponechána původní zeleň, která byla v dobrém stavu, zbývající část byla vysázena novou zelení.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín

Název akce:

Hlavní polní cesta H2 v k.ú. Vigantice, lokalita Skalka

Anotace:

Hlavní polní cesta H2 je jednopruhová v kategorii P 4/30 v délce 1.450 m. Šířka koruny cesty je 4,0 m, jízdní pruh je široký 3,0 m, zpevněná krajnice po obou stranách cesty je v šířce 0,5 m. Kryt cesty je z mechanicky zpevněného kameniva. Návrhová rychlost 30 km/hod, v místech s výrazným podélným sklonem 20 km/hod. Náklady na realizaci činily 3.735.675 s DPH a byly hrazeny z veřejné pokladní správy.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Název akce:

Polní cesty HPC 7 a VPC 12 v k.ú. Jílové u Držkova

Anotace:

Polní cesty HPC 7 a VPC 12 v k.ú. Jílové u Držkova byly realizovány v návaznosti na ukončené komplexní pozemkové úpravy v tomto katastrálním území jako součást plánu společných zařízení. Polní cesty HPC 7 a VPC 12 o celkové délce 1,3167 km slouží pro zpřístupnění zemědělsky využívaných pozemků a zpřístupnění zemědělského areálu živočišné výroby. Stavbou těchto polních cest se zlepšila se průchodnost krajiny a došlo i ke zlepšení životního prostředí, jelikož se zabránilo přepravě po zemědělské půdě a tím se omezila prašnost.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po