Přihlášené projekty 2021

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Název akce:

Polní cesta SO1 a odvodňovací příkop SO4 v k.ú. Klentnice

Anotace:

SZ zahrnuje zpevněnou polní cestu v délce 688 m s přejezdným obrubníkem a odvodňovací příkop dlouhý 317 m, opevněný vegetačními zatravněnými tvárnicemi s propustkem. Součástí projektu je výsadba 20 ks stromů a 50 ks keřů. Stavba je citlivě začleněna ve svažitém území CHKO Pálava, slouží ke zpřístupnění okolních vinic a ke zmírnění vodní eroze. Regulovaně odvádí srážkovou vodu do stávajícího mokřadu, kde se voda vsákne do půdy. Stavba se nachází u Pálavy a cesta je tak využívána i turisty. Celý komplex opatření byl s ohledem na lokalizaci v CHKO navržen a realizován tak, aby byl k přírodě přívětivý a užitečný.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Název akce:

Polní cesta VPC2 v k. ú. Veletice

Anotace:

Řešené území se nachází v okrese Louny, jižně od města Žatec a severně od obcí Holedeč a Stránky a jedná se o typické území chmelařské oblasti středních Čech. Pro katastrální území jsou charakteristická intenzivně obdělávaná pole ať již pro pěstování chmele nebo další zemědělskou velkovýrobu. Polní cesta VPC2 začíná na samém okraji obce Veletice a dále směřuje severozápadním směrem, kde se po 434 metrech napojuje na stávající panelovou cestu VPC1. Na začátku cesta nejprve prochází terénním zářezem jižního svahu a v polovině se stáčí na sever a stoupá prudce kolmo do svahu ve sklonu přes 10 %. Celkové převýšení je 28 m s průměrnou výškou 256 m. n. m. Na konci cesty se pak otevírá pohled na protější Džbánské pahorkatiny. V úsecích, kde je stoupání se sklonem 10 % byly nově umístěny šikmo napříč vozovkou dva příčné svody k zachycení dešťových přívalů a byl nahrazen propustek v km 0,190, který odvádí povrchové vody z vozovky, neboť původní propustek byl v havarijním stavu částečně nefunkční. Rekonstrukcí polní cesty se zlepšily podmínky pro zpřístupnění zemědělských pozemků jejich vlastníkům a uživatelům a také se rozšířily možnosti k využití území například pro cykloturistiku.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Nymburk

Název akce:

Polní cesty C21 a C22 - Doubravany, C6 - Seletice

Anotace:

Jednopruhová zemědělská účelová komunikace s asfaltovým krytem s vysazenou doprovodnou zelení. Nové trubní propustky, přes které linie polních cest přechází. Částečně byla sanovaná meliorační zařízení. Komunikace o délce bezmála 1,6 km je vedena převážně v linii historické polní cesty.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice

Název akce:

Most NPB2 - KoPÚ Vitějovice v k.ú. Vitějovice a k.ú. Hracholusky

Anotace:

Stavební objekt SO 09.2 most NPB2 je součástí stavebního objektu 09.1 polní cesty SR 17 a je umístěn na pozemku parcela číslo 1768/14 o výměře 321 m2, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace v katastrálním území Hracholusky u Prachatic, zapsané na listu vlastnictví číslo 10001 vlastník obec Hracholusky. Jedná se o nový most vybudovaný v místě stávající lávky, která byla demontována a odstraněna. Nosná konstrukce mostu je polorámová železobetonová založená na železobetonových pásech výšky 0,7 m a šířky 2,0 m. Volná šířka mostu mezi zvýšenými obrubami je 3,7 m a celková šířka mostu je 5,3 m. Délka přemostění je 8,4 m a rozpětí mostu je 9,5 m. Most je vybaven svodidly.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa

Název akce:

Výstavba polních cest HPC2, HPC7 a VPC30 v k.ú. Chlum u Dubé

Anotace:

Cílem projektu byla výstavba tří polních cest ke zpřístupnění pozemků v rámci realizace plánu společných zařízení dle návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chlum u Dubé. Povrch komunikací byl nesoudržný a prašný. V rámci výstavby došlo k vybudování cest, které svojí konstrukcí a parametry odpovídají předpokládanému dopravnímu zatížení. Projekt přispěl k prostupnosti krajiny v dané lokalitě a propojil 3 katastrální území. Vybudováním nové cesty HPC 2 došlo k zamezení eroze na velké ploše. Bylo provedeno též vysázení vegetačního doprovodu v rámci náhradní výsadby (23 kusů různých druhů stromů a křovin) s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Název akce:

Polní cesty HPC1 v k. ú. Kryry a HPC3R v k. ú. Vroutek

Anotace:

Řešené území se nachází v okrese Louny, mezi městy Kryry a Vroutek. Pro katastrální území jsou charakteristická intenzivně obdělávaná pole, ať již pro pěstování chmele, nebo další zemědělskou velkovýrobu. Polní cesty HPC1 v k. ú. Kryry a HPC3R v k. ú. Vroutek tvoří jeden celek a byly navrženy v trase pozemku stávající nezpevněné cesty v rámci schválených návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kryry a Vroutek. Obě tyto části propojují města Kryry a Vroutek. Města leží v okrese Louny na rozhraní čtyř krajů Ústeckého, Karlovarského, Středočeského a Plzeňského. Polní cesta HPC1 v k. ú. Kryry začíná na samém okraji města Kryry, vychází z místní komunikace a pokračuje směrem do k. ú. Vroutek v délce 1156,64 m. V k. ú. Vroutek pak pokračuje jako HPC3R v délce 1195,4 m až na okraj města Vroutek, kde se napojuje opět na místní komunikaci. Realizací polních cest HPC1 v k. ú. Kryry a HPC3R v k. ú. Vroutek došlo především ke zpřístupnění okolních pozemků a okolních parcel. Cesta v celé trase mimo to plní i vodohospodářskou funkci a ekologicko-stabilizační funkci.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice

Název akce:

Polní cesty v k.ú. Veveří u Nových Hradů a v k.ú. Mýtiny

Anotace:

Hlavním účelem rekonstrukce a novostavby předmětných polních cest bylo zkvalitnění jejich konstrukcí, resp. navržení nových vozovek, dále taktéž rekonstrukce odvodnění těchto cest. Díky tomu došlo ke zlepšení průjezdu po těchto polních komunikacích, zvýšení jejich životnosti a snížení možnosti jejich znehodnocení srážkovými vodami. Bylo provedeno také vysázení doprovodné zeleně v počtu 320 kusů stromů s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Název akce:

Polní cesta Jamné Do Borku

Anotace:

Jedná se o realizaci polní cesty, v plánu společných zařízení označenou jako C1-1, která je lokalizována v severní části katastrálního území. Je připojena na stávající sjezd ze silnice II/353 a je vedena v trase stávající nezpevněné polní cesty. Součástí polní cesty je vlevo navržená jednostranná alej, jako interakční prvek IP4 a IP5. Úprava končí na hranici parcely KN 1507 plynulým napojením na stávající stav terénu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Nymburk

Název akce:

Kolejová polní cesta C16 v katastrálním území Konojedy, okres Praha-východ

Anotace:

Kolejové polní cesty v Konojedech řeší šetrným způsobem přístupnost okolních zemědělských pozemků s minimálním zásahem do krajinného rázu. Realizace projektu výrazně přispěla k řešení problémů s přívalovou dešťovou vodou v dané lokalitě. Neméně významným aspektem je i prostupnost krajiny pro veřejnost. Polní cesta C16 byla součástí celého komplexu polních cest, které mají významný polyfunkční charakter v zemědělsky velmi využívaném území. Při výstavbě PC 16 byly poprvé použity širší betonové prefabrikáty, jejichž použití vzešlo z oprávněného požadavku zemědělských subjektů. Výškové rozdíly polní cesty byly řešeny opěrnou zdí ze železobetonových L profilů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Název akce:

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

Anotace:

Realizací projektu došlo k obnovení původní historické polní cesty, zajištění průchodnosti krajiny, k propojení intravilánu obce do sousedního katastrálního území a ke zkvalitnění přístupnosti pro zemědělskou techniku. Významné krajinotvorné funkce realizovaného prvku bylo dosaženo výsadbou doprovodné zeleně v počtu 67 kusů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Název akce:

Polní cesty HPC1 v k. ú. Holedeč, HPC1 a HPC2 v k. ú. Stránky, Biokoridory LBK4 v k. ú. Holedeč a LBK6 v k. ú. Stránky lokalita „Na Pískách“

Anotace:

Řešené území se nachází jižně od města Žatec na hranici severozápadního výběžku přírodního parku Džbán. Konkrétně se jedná se o Lokalitu Na Pískách, území severovýchodně od obce Holedeč, jedná se o náhorní pískovcovou plošinu. Realizace vede přes dvě katastrální území Holedeč a Stránky. Realizovaná společná zařízení se skládají z navzájem propojené cestní sítě, kterou tvoří HPC1 v k. ú. Holedeč a HPC1, HPC2 v k. ú. Stránky. Tato cestní síť hlavních polních cest především zpřístupňuje zemědělské pozemky, ale zároveň je spojnicí mezi obcí Holedeč a Stránky. Tuto cestní síť doplňují biokoridory LBK4 v k. ú. Holedeč, LBK6 v k. ú. Stránky a ozelenění podél cesty HPC1 v k. ú. Stránky. Celé území je rovinaté s minimálním sklonem, pouze část cesty HPC1 v k. ú. Holedeč klesá prudce z náhorní plošiny do obce Holedeč a to ve sklonu 5 – 10%. Část cesty HPC1 v k. ú. Stránky zasahuje do zastavěného území obce Stránky a to v délce přibližně 45 m. Ozelenění podél cesty HPC1 v k. ú. Stránky a biokoridory LBK4 a LBK6 lemující tyto cesty jsou významným krajinotvorným prvkem. Realizací společného zařízení došlo ke zlepšení prostupnosti krajiny, ke zlepšení životního prostředí a byla podpořena stabilizační funkce řešeného území a došlo tak ke zlepšení krajinného rázu. Realizované společné zřízení se nachází ve Džbánské pahorkatině a bylo realizováno s ohledem na zakomponování do zdejší krajiny. Cesty slouží pro obsluhu zemědělských pozemků a jako stezka pro pěší a cyklisty.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín

Název akce:

Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice

Anotace:

Byla realizována rekonstrukce vedlejší polní cesty VC9 v počátečním úseku po napojení s vedlejší polní cestou VC8a. Novostavba vedlejší polní cesty VC8a v lokalitě Chlévisko slouží jako alternativa za část úseku VC9, který je postižený sesuvem, s jehož sanací obec do budoucna nepočítá. Realizací polních cest došlo ke zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků a k větší prostupnosti krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Název akce:

Hlavní polní cesta C 3 v k. ú. Pomezná

Anotace:

Hlavní polní cesta C3 v k. ú. Pomezná (dále jen cesta) začíná napojením na manipulační plochu parcelní č. 514/6 k. ú. Cheb a je ukončena přímým napojením na hlavní polní cestu HPC 3 v k. ú. Bříza nad Ohří v místě, kde pod cestou protéká Luční potok. Cílem rekonstrukce bylo nejen zlepšit přístup hospodařícím subjektům na okolní zemědělské a lesní pozemky, zabezpečit průchodnost krajiny, ale i vylepšení vodních poměrů na cestě a v jejím okolí vyprofilováním okolních příkopů a odvedení vody v okolí cesty do okolních recipientů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Název akce:

Částkov u Tachova polní cesta HPC2

Anotace:

Cílem projektu byla výstavba nové polní cesty, která zpřístupňuje zemědělské pozemky a propojuje silnici II. tř. č. 198 a silnici III. tř. č. 19846. Dále bylo cílem projektu vybudování polní cesty včetně výsadby doprovodné zeleně podél části trasy HPC2. Cesta je vzhledem ke svému umístění vhodná i k rekreačním a sportovním aktivitám.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

Název akce:

Polní cesta HPC6 v k.ú. Dolní Sytová

Anotace:

Předmětem projektu byla výstavba polní cesty v k. ú. Dolní Sytová. Předchozí provoz byl realizován po vyježděných kolejích na nezpevněné zatravněné cestě. Vybudováním cesty došlo ke zpřístupnění rozsáhlého komplexu okolních zemědělských a lesních pozemků za účelem obhospodařování, včetně napojení na veřejnou komunikační síť. Cesta prochází silně erozně ohroženým kopcovitým územím. Bez ohledu na roční období nebo klimatické podmínky je možné cestu využívat k jejímu účelu a nedochází k poškozování osobního majetku obyvatel - motorových vozidel, zemědělské a jiné strojní mechanizace. Dokončení stavby přispělo k zatraktivnění obce z hlediska turistiky a cykloturistiky - obec leží v blízkosti atraktivních center a míst podhůří a hor Krkonoš. V trase cesty bylo vysázeno 40 ks keřů a 31 ks stromů (jabloň lesní, třešeň ptačí a jeřáb ptačí).

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Kutná Hora

Název akce:

Biokoridory a biocentrum v k.ú. Miskovice

Anotace:

Předmětem projektu jsou biokoridory a biocentrum v k.ú. Miskovice, která zahrnují výsadbu celkem 955 ks stromů a 5800 ks keřů a zatravnění 3,4 ha ploch s drenáží. V zájmovém území, které je intenzivně zemědělsky využívané, měly realizované výsadby pozitivní vliv na životní prostředí. Biokoridory rozčlenily velké plochy polí a plní tak funkci nejen ekologickou a krajinotvornou, ale i protierozní. Pásy vysázené zeleně umožňují a podporují migraci volně žijících živočichů. V posledních letech realizované výsadby, které vedou napříč katastrem, vylákaly k procházkám mnoho místních obyvatel.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Polní cesty C4, část C5, C15, C18 a C22 v k. ú. Lesní Jakubov

Anotace:

Polní cesty byly navrženy v rámci Plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lesní Jakubov a jejich výstavbou byla částečně vytvořena síť polních cest ke zpřístupnění okolních zemědělsky obdělávaných i neobdělávaných pozemků. Polní cesty jsou se zpevněným povrchem včetně odvodnění a mohou být využity nejenom k obsluze pozemků, ale také k turistice či cykloturistice. Stavba cest byla doplněna výsadbou dřevin.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Mělník

Název akce:

Byšice PEO 01, PEO 02 - větrolamy

Anotace:

Hlavním záměrem realizace společného zařízení bylo zajištění trvalého rozčlenění krajiny v návaznosti na posílení ekologické stability řešeného území. Dalším záměrem bylo zamezení větrné eroze. Nezanedbatelným významem větrolamů je též hledisko biodiverzity a stability ekosystémů z hlediska ochrany přírody a krajiny. Zeleň je úkrytem a útočištěm pro drobnou polní zvěř a zároveň jim poskytuje potravu nebo alespoň potravní zpestření.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Rakovník

Název akce:

Výstavba polní cesty C7, c7RC a C40 včetně interakčního prvku IP9 v k.ú. Senomaty, Hostokryje

Anotace:

Jedná se o stavbu polních cest C7, c7RC a C40 a doprovázejícího interakčního prvku IP9 propojující dvě katastrální území Senomaty a Hostokryje realizovaných na základě komplexních pozemkových úprav v těchto katastrech.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Mělník

Název akce:

Byšice - polní cesta VC9, HC1, DC4 a interakční prvek IP23

Anotace:

Vlastní záměr realizace společných zařízení vychází z návrhu KoPÚ provedených v daném kat. území. Realizované PC s doprovodnou zelení a IP23 jsou v souladu se schváleným plánem SZ. Navržené polní cesty vycházely z požadavku zajištění vhodného přístupu na přilehlé zemědělské pozemky, IP z požadavku posílení ekologické stability území. PC slouží převážně k dopravě zemědělských produktů a hmot z obhospodařovaných pozemků, přispěly i k rozšíření turistiky a cykloturistiky v řešeném území. Výstavbou PC a realizací IP došlo k trvalému rozčlenění krajiny, ke zlepšení prostupnosti krajiny a k ekologické stabilizaci území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

Název akce:

Polní cesta VC4 v k.ú. Chotěvice

Anotace:

Polní cesta VC4 délky 959 m s povrchem z penetračního makadamu. Cesta propojuje části obcí Chotěvice a Debrné v okrese Trutnov a jako historická cesta v území zpřístupňuje zemědělské a lesní pozemky. Trasa je částečně dle podmínek území vedena ve styku se sousedícím meandrem toku Pilníkovského potoka a svahem lesa. Nová cesta slouží zároveň také jako úsek "Labské" cyklotrasy a krajina se tak zpřístupnila i pro cyklisty a pěší turistiku.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Název akce:

Polní cesta NCH1 Cehnice

Anotace:

Novostavba polní cesty NCH1 kromě zpřístupnění pozemků pro zemědělskou činnost obnovuje historické spojení obce Cehnice s místní částí Mladějovice. Zároveň rozděluje erozně ohroženou část zemědělské půdy, přerušuje tok vody při jarním tání či větších deštích a spolu s doprovodnou zelení vhodně zapadá do krajiny. Záhy po dokončení se stala vhodnou zkratkou pro místní obyvatele. Doprovodná zeleň je tvořena 62 ovocnými stromy původních odrůd čímž bude za několik let zajištěno občerstvení pro poutníky.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po