Výsledky 3. ročníku soutěže

Seznam vítězů v soutěži o Nejlepší realizované společné zařízení roku 2008

Kategorie: ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ


1. MÍSTO – Polní cesta C1 v k. ú. Ludíkov

obr 1

Pozemkový úřad: Blansko

Projektant pozemkových úprav: AGEO, spol. s r.o., Palackého třída 200/77, Brno

Autor realizačního projektu: OPTIMA, s.r.o., projektová, inženýrská a stavební činnost, Žižkova 738, Vysoké Mýto

Dodavatel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 191/9, Praha

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Stavba je rozdělena na dva objekty: objekt S 101 – polní cesta, objekt S 801 – interakční prvek s průlehem. Vozovka je navržena s krytem z penetračního makadamu, v délce 955 m. Vozovku ohraničují krajnice šířky 0,5m, příčný sklon je jednostranný 2,5%. Průleh je navržen jako mělký příkop hloubky 20 - 30cm a šířky 5 m. Průleh zejména slouží k odvodu dešťové vody z přilehlého území i z polní cesty. Stavba polní cesty C1 je součástí návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ludíkov, navazuje již na realizované společné zařízení – polní cestu C5 v k. ú. Ludíkov. Realizací polní cesty C1 v k. ú. Ludíkov došlo ke zpřístupnění pozemků (polní cesta zajišťuje zpřístupnění na pastviny a ornou půdu – 32 pozemků), k posílení protierozní funkce (průleh odvádí vodu z přilehlých pozemků do dešťové kanalizace), ke snížení potřeby průjezdů zastavěnou částí obce (konstrukce a šířka vozovky umožňuje průjezd i nadměrné zemědělské techniky), ke zvýšení prostupnosti krajiny (polní cesta C1 vytváří s ostatními cestami síť polních cest, navazuje na silnici, polní cestu C5, polní cestu v k. ú. Němčice), ke zvýšení ekologické stability území (podél polní cesty je navržena doprovodná zeleň).

 

2. MÍSTO – Polní cesta C 103 - Lovčice

obr 2

Pozemkový úřad: Hodonín

Projektant pozemkových úprav: Agroprojekta, s.r.o., Na Splávku 1182, Uherské Hradiště

Autor realizačního projektu: VIADESIGNE, s.r.o., Na Zahradách 16, Břeclav (polní cesta)

Ing. Jan Machovec, zahradnické služby, Nádražní 20, Lednice (výsadba zeleně)

Dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o. z. Dopravní stavby Morava, oblast Hodonín, Brněnská 42, Hodonín

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Výstavba hlavní polní cesty C 103 s odvodňovacími prvky, protierozním pásem a doprovodnou výsadbou zeleně zabezpečila nejen přístup vlastníkům a uživatelům k pozemkům, sadům a vinicím, ale naplnila i vodohospodářskou, protierozní a krajinotvornou funkci. Zpřístupnila také okolí obce turistům a široké veřejnosti. Navazuje na další společná zařízení zrealizovaná po komplexních pozemkových úpravách. Hlavní polní cesta C 103 zastává důležitou obslužní a návaznou funkci v síti polních cest. Zpřístupnila přilehlé pozemky, sady a vinice vlastníkům a uživatelům. Svým významem slouží široké veřejnosti. Výstavbou záchytných příkopů, odvodňovacího žlabu a vsakovacích pásů byly vyřešeny odtokové poměry z dotčeného území včetně snížení erozního smyvu půdy z okolních pozemků. Výsadbou doprovodné zeleně došlo nejen ke stabilizaci svahu nad cestou, ale byla naplněna i funkce krajinotvorná. Došlo k oživení a optickému rozdělení velkých ploch v zemědělsky intenzivně obdělávané krajině, čímž se zvýšila estetická hodnota krajinného rázu. Stavba byla zrealizována v roce 2008 v rámci finanční pomoci EU, II. kola. Programu rozvoje venkova na období 2007-2013 pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy.

 


3. MÍSTO – Výstavba zpevněné polní cesty Mořice - Nezamyslice

obr 3

Pozemkový úřad: Prostějov

Projektant pozemkových úprav: Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno (KPÚ Mořice)

ORIS, s.r.o., J. Mišáka 44, Olomouc (KPÚ Nezamyslice nad Hanou)

Autor realizačního projektu: Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno

Dodavatel: SKANSKA DS, a.s., závod 76, Bohunická 133/50, Brno

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

K. ú. Mořice: vybudován první úsek zpevněné cesty HC-3-km 0,000-0,833, kat. P 4/30 – jednopruhová s výhybnami, šířka v koruně 4,0 m, konstrukce vozovky – štěrkopísek (20cm), štěrkodrť (20cm), obalované kamenivo (5cm), beton asfaltový (4cm). Hospodářský přejezd, most přes odlehčovací kanál M1 – v místě HC 3 je vybudována přeložka Mořického potoka v souvislosti s výstavbou dálnice D1 a tato kříží cestu HC-3. Přejezd rámové konstrukce je v km 0,627 cesty HC-3. K ú. Nezamyslice nad Hanou: druhý úsek zpevněné cesty km 0,833-1,245 označený v KPÚ jako cesta C 27. Třetí úsek zpevněné cesty km 1,245-1,398 označený C8/1. Čtvrtý úsek zpevněné cesty km 1,398-1,532 označený C 8/1.1. Cesta v k.ú. Nezamyslice nad Hanou je technicky a konstrukčně pokračováním cesty HC-3 z k.ú. Mořice. Doprovodná zeleň: Podél cesty je realizována výsadba jednořadé aleje. Alej je přerušena v místě křížení s el. vedením a s trasou biokoridoru. Výstavbou cesty dochází k odklonění zemědělské dopravy z obcí Mořice a Nezamyslice a zároveň cesta tvoří spojnici těchto dvou obcí. Doposud bylo spojení dosaženo pouze silnicí I/47, kde je velký provoz. 40 let trvala snaha obcí o spojení jinou trasou než po silnici I/47 a až po KPÚ v těchto předmětných k. ú. došlo k naplnění této snahy. Záměr též sledoval propojenost krajiny, zpřístupnění pozemků a krajinné zeleně. Výsadba zeleně pozvedává estetickou a rekreační hodnotu řešené části k. ú. a dochází tak ke zvýšení ekologické stability.

 

Kategorie: PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ


1. MÍSTO – Polní cesta C5 s větrolamem v k.ú. Střednice, lokalita „TURNOVSKÝ“

obr 4

Pozemkový úřad: Mělník

Projektant pozemkových úprav: AGROPLAN, s.r.o., Jeremenkova 9, Praha 4

Autor realizačního projektu: AGROPLAN, s.r.o., Jeremenkova 9, Praha 4

Dodavatel: H – INTES, s.r.o., Pod Borkem 319, Mladá Boleslav

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Jedná se o společné zařízení budované na základě schváleného návrhu KPÚ Střednice. Návrh společných zařízení vycházel z historických prvků, respektoval požadavky daného území a zahrnoval i požadavky daného území a zahrnoval i požadavky moderního způsobu obhospodařování zemědělských pozemků.  Hlavní záměrem realizace společného zařízení bylo zajištění trvalého rozčlenění krajiny v návaznosti na posílení ekologické stability území a snížení eroze v dané lokalitě. Realizací hlavní polní cesty C5 s výsadbou větrolamu podél cesty došlo v prvé řadě k trvalému rozčlenění krajiny a tím k omezení větrné eroze, která se především v jarních měsících a v podzimních měsících v dané lokalitě objevuje a působí škody na vcházejících kulturách, ale i odnos kvalitní ornice. V tomto období bývalo složité projíždět na stávající silnici III. třídy, kdy byla snížená viditelnost zvířenými částmi ornice. Zapojením porostu ve větrolamu bylo dosaženo souladu mezi využitím kvalitních zemědělských pozemků pro zemědělskou produkci a využitím krajiny pro turistiku a cykloturistiku. Polní cesta C5 navazuje na stávající místní komunikace, větrolam navazuje na stávající prvky ÚSES, které jsou v další etapě realizace plánu společného zařízení navrhovány k rozšíření. Návazností na stávající zařízení byla zajištěna polyfunkčnost projektu. Uvedené společné zařízení je přínosem pro okolní krajinu. Jeho vybudováním došlo k posílení krajinotvorné, ale i ekologické funkce, k zajištění prostupnosti krajiny. Dle prováděných místních šetření je vybudované společné zařízení plně funkční. Stavba byla provedena ve stanoveném termínu, v odpovídající kvalitě a po jejím dokončení byla protokolárně předána Obci Vysoká.

 

 2. MÍSTO – Záchytný průleh v k. ú. Bačov

obr 5

Pozemkový úřad: Prostějov

Projektant pozemkových úprav: GEOCENTRUM, spol. s r.o., tř. Kosmonautů 1143/88, Olomouc

Autor realizačního projektu: GEOCENTRUM, spol. s r.o., tř. Kosmonautů 1143/88, Olomouc Dodavatel: PROLES, s.r.o., Vosařská 5, Brno

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Realizovaná opatření mají charakter realizace a doplnění prvků ÚSES společně s protierozními opatřeními. Navržená opatření jsou doplněna o revitalizaci odpadu – jeho otevření a doplnění o zemní hrázky zpomalující odtok srážkových vod z řešené lokality. Realizací prvků ÚSES dochází k významnému zvýšení funkčnosti lokálního ÚSES v severní části k. ú. Brodek u Konice a ke zvýšení ekologické stability dotčeného území. Realizací vodohospodářských opatření bude posílena retenční schopnost území a zajištěna jeho revitalizace z pohledu vodního režimu krajiny. Realizací liniových dopravních staveb, které umožňují zpřístupnění jednotlivých stavebních objektů, doplňují celkovou koncepci hospodaření s vodou v zájmovém území a současně zajišťují bezpečnou průchodnost krajiny, zpřístupnění jednotlivých přilehlých vlastnických pozemků.

 

Kategorie: VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ


1. MÍSTO – Realizace vodohospodářských zařízení v k.ú. Vrchoslavice – I. etapa

obr 6

Pozemkový úřad: Prostějov

Projektant pozemkových úprav: Ing. František Hanousek, Barákova 2745/41, Prostějov

Autor realizačního projektu: Ing. František Hanousek, Barákova 2745/41, Prostějov

Dodavatel: SKANSKA DS, a.s., Bohunická 133/50, Brno

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

I když realizované opatření plní funkce sloužící ke zpřístupnění pozemků, ochraně půdního fondu, k ochraně a tvorbě životního prostředí, prioritní je jejich vodohospodářská funkce sloužící k ochraně obce před záplavami, k neškodnému uvedení povrchových vod. Vybudováním zpevněných polních cest dochází k odklonění zemědělské dopravy mimo zastavěné území obce. Dochází ke zlepšení přístupnosti zemědělských pozemků, zpřístupnění krajiny. Výsadbou zeleně dochází ke zvýšení ekologické stability a tvorbě krajiny v západní a jihozápadní části k. ú. Vrchoslavice. Dochází ke zvýšení protierozní ochrany, zlepšení vláhových poměrů okolních pozemků, zvýšení retenční schopnosti pozemků a snížení odtoku vody z dešťových srážek a z tání sněhu.

 


2. MÍSTO – Poldr Litíč

obr 7

Pozemkový úřad: Trutnov

Projektant pozemkových úprav: Ing. Miroslav Charvát, INGEOS, Masarykova 2462/55, Teplice

Autor realizačního projektu: AGROPROJEKCE LITOMYŠL, s.r.o., Rokycanova 114, Vysoké Mýto

Dodavatel: POPR, s.r.o., Vážní 848, Hradec Králové

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Suchý poldr zabraňuje častým záplavám v zastavěném území obce Litíč. Stavba suchého poldru Litíč zvelebila údobí Litíčského potoka. Rekultivace neřízené skládky, úprava svahů, ozelenění, odstranění náletových dřevin a výsadba dřevin přispěly ke zkulturnění krajiny. V tomto prostoru bude realizován v r. 2009 LK 5, jako součást výsadby ÚSES. Hlavní význam stavby spočívá v ochraně majetků (budov a zařízení) v intravilánu obce.

 

3. MÍSTO – Vodní nádrže – suché poldry VN-2 a VN-3 na Zlejšovském potoce, k. ú. Slavkov u Uherského Brodu

obr 9

Pozemkový úřad: Uherské Hradiště

Projektant pozemkových úprav: GEODIS BRNO, s.r.o., Lazaretní 11a, Brno

Autor realizačního projektu: Ing. Tomáš Horký, Modrá 154, Velehrad

Dodavatel: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, Brno

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Hráze poldrů jsou homogenní - zemního typu a pro jejich stavbu byla využita zemina zejména výkopu akumulačního prostoru. Výška hrází je 4 m o délkách 44 a 49 m. Retenční prostor u první je 4,245 tis. m3, u druhé pak 3,23 tis. m3. Šířka koruny je u obou staveb 3 m. Vypouštěcí zařízení je z betonových trub a vtoková i výtoková část je na pohledové části obložena kamenným zdivem. Vtokový objekt je opatřen trojími drážkami: na dřevěné dluže, česle a ke hrazení. Bezpečnostní přepad je přímý o šířce 7,2 m a je opevněn kamenným zdivem. Hráze i svahy jsou zatravněny, ve svazích navíc byla provedena výsadba stromů. Hladina v nádrži je držena ve výšce cca 1,5 m nade dnem, čímž navíc dochází k rozvoji mokřadní vegetace a obohacení biodiverzity území. Zlejšovský potok přivádí vodu do zastavěné části obce od jihu. Vodní nádrže a suché poldry byly vybudovány v místě, kde se Zlejšovský potok ostře zařezává do údolí. V době zvýšených srážek a během jarního tání tvar údolí přispívá k rychlému nástupu povodně a relativně vysokému kulminačnímu průtoku. Dochází k výrazné erozi dna údolí i strmých svahů. Vodní nádrže – suché poldry na Zlejšovském potoce řeší zlepšení poměrů na toku, svojí retencí snižují kulminační průtok a zachycují rozhodující část splavenin, čímž se předejde lokálním záplavám. V letošním roce přispěla dlouhá zima a vysoké množství srážek k prověření funkčnosti suchých poldrů. I přes skutečnost, že dílo nebylo ještě zcela "vyzrálé", plnilo svoji úlohu výborně.

 

Kategorie: OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ KRAJINNÉHO PROSTŘEDÍ


1. MÍSTO – Prvky ÚSES – lokální biocentrum LBC 9b Močidla v k. ú. Mořice

obr 10

Pozemkový úřad: Prostějov

Projektant pozemkových úprav: Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno

Autor realizačního projektu: Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno

Dodavatel: EDEN, s.r.o., Brno

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Lokální biocentrum LBC 9b s výměrou 3,0017 ha, mokřad, malý a velký val, osazení palisád a lavic, modelace terénu. Pro výsadbu stromů připraveny jamky, použity školkařské prostokořenné výpěstky do výšky vysokokmene, stromky uvázány mezi kůly, obaly proti okusu (plast, pletivo), mulčování. Keře byly sázeny do připravených jamek a zakryty vrstvou mulče. Celá plocha je ohraničena oplocenkou. Celkový rozsah opatření vychází z platného návrhu společných zařízení KPÚ v k. ú. Mořice. Tento prvek je vymezen mezi odlehčovacím kanálem a původním Mořickým potokem a plní funkci biocentra reprezentujícího biotu nivy s plochami luk, lesa a mokřadu. Plní též funkci veřejné přístupné zeleně jako naučná plocha a refugium původní a lidmi záměrně rozšiřované bioty. Výsledkem realizace tohoto opatření je obnova krajinného rázu a zachování produkčního potenciálu území v souladu s podmínkami ochrany přírody. Výsadbami bude zvýšena ekologická stabilita území a zároveň zlepšeny podmínky ochrany zemědělsky využívané půdy proti vodní a větrné erozi a zajištěna ochrana vod. Je dána možnost spoluužívání biocentra i lidmi.


2. MÍSTO – Biokoridor Mradice, k. ú. Mradice

obr 11

Pozemkový úřad: Louny

Projektant pozemkových úprav: Ing. Miroslav Charvát, INGEOS, Masarykova 2462/55, Teplice

Autor realizačního projektu: ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o., Dukelských hrdinů 2663, Rakovník

Dodavatel: ARBOREA RAKOVNÍK, s.r.o., Dukelských hrdinů 2663, Rakovník

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Biokoridor v k. ú. Mradice byl navržen v rámci schváleného plánu ÚSES a návrhu KPÚ. Lokalita je na rozhraní obdělávaných ploch. Jedná se o území v dešťovém stínu, území vyvýšené se známkami vodní eroze. Přestože se jedná o důležitý prvek, nebyl přístup obce příliš vstřícný. Řešené k. ú. patří pod město Postoloprty, které se potýká s problémy v jiné oblasti a řešení prvků ÚSES je pro ně okrajová záležitost. Navzdory všem problémům v průběhu realizace ozelenění uvedené lokality splňuje nejen prvky biokoridoru, ale zejména přispívá ke zlepšení krajinného rázu daného území. Vlastní provedení a realizace biokoridoru byla velmi náročná s ohledem na klimatické a půdní podmínky. V prvních letech výsadby byly vysoké ztráty způsobené úhynem sazenic především vlivem sucha a půdních podmínek. Přes veškerá úskalí došlo k zapojení porostu a realizovaný prvek plní úlohu zlepšení krajiny a životního prostředí.

 

3. MÍSTO – Polní cesta VC9 + biokoridor BK 18 v k.ú. Daminěves
 – lokalita „Za vsí ke stráním“ 

obr 12

Pozemkový úřad: Mělník

Projektant pozemkových úprav: SVIP – sdružení projektantů a geodetů, Makovského 1340, Praha 6

Autor realizačního projektu: SVIP – sdružení projektantů a geodetů, Makovského 1340,  Praha 6

Dodavatel: H – INTES, s.r.o., Pod Borkem 319, Mladá Boleslav

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Jedná se o společné zařízení budované na základě schváleného návrhu KPÚ Daminěves. Návrh společných zařízení vycházel z historických prvků, respektoval požadavky daného území a zahrnoval i návaznost na stávající prvky ÚSESU. Hlavním záměrem výstavby polní cesty VC9 včetně výsadby biokoridoru BK 18 bylo zajištění dotvoření krajinného rázu řešeného území. Vlastní realizací díla došlo k trvalému rozčlenění krajiny a k následnému omezení větrné eroze v krajině a k posílení ekologické stability území. Vybudovaná polní cesta VC9 zajišťuje zpřístupnění okolních zemědělských pozemků, navazuje na stávající komunikaci v zastavěné části obce. Realizovaný biokoridor BK 18 navazuje na stávající biokoridor – prvek ÚSES, který je již dobře zapojen a dohromady tvoří zcela funkční prvek v řešeném území. Po úplném zapojení biokoridoru BK 18 a vybudování zbývajících prvků ÚSES v daném katastrálním území vznikne v k. ú. Daminěves území s kvalitními ekologickými prvky. Bude zde vytvořeno velmi stabilní území, protože biokoridory a obecně prvky ÚSES patří k ekologicky nejstabilnějším. Uvedené společné zařízení je přínosem pro okolní krajinu., Jeho vybudováním došlo k posílení krajinotvorné, ale i ekologické funkce. Dle prováděných místních šetření je vybudované společné zařízení plně funkční. Realizace díla byla provedena ve stanoveném termínu, v odpovídající kvalitě a po jeho dokončení bylo protokolárně předáno Obci Cítov.