Výsledky 2. ročníku soutěže

Seznam vítězů v soutěži o Nejlepší realizované společné zařízení roku 2007

Kategorie: ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ


1. MÍSTO – Polní cesty H1 a H2 Lubník

obr. 1   obr. 2

Pozemkový úřad: Ústí nad Orlicí

Projektant pozemkových úprav: AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o.

Autor realizačního projektu: AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o.

Dodavatel: SKANSKA DS a.s., Brno

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Rekonstrukce polních cest v území východně od zástavby obce Lubník, které bylo řešeno v KPÚ Lubník II. Jedná se o páteřní polní cesty šířky 3,50 m s krajnicemi o celkové délce 1,425 a 1,944 km zpevněné asfaltobetonem, v lesním úseku štěrkové. Zpřístupňují zemědělské pozemky o celkové ploše cca 2,50 km2 a komplex lesních pozemků pro vlastníky, uživatele i veřejnost. Zároveň při jejich návrhu a realizaci bylo výstavbou kamenného brodu a souběžné lávky pro pěší propojeno území Lubníka s lokalitou Hraničního potoka v sousedním k. ú. Tatenice, která je cenná pro její zachovaný krajinný ráz. Návrhem v plánu společných zařízení pozemkových úprav, realizačním projektem a vlastním provedením stavby dvou polních cest byla zajištěna přístupnost pro vlastníky a uživatele zemědělských a lesních pozemků a celého území pro veřejnost. Zdařilou součástí realizovaných cest jsou kamenný brod na hranici s k. ú. Tatenice, dřevěná lávka pro pěší, výdlažba pro převedení soustředěného odtoku povrchových vod přes cestu v lesním úseku. Realizací stavby bylo pro veřejnost otevřeno dosud obtížně přístupné krajinářsky hodnotné území. Z pohledu technického řešení byl v průběhu realizace stavby přijat návrh dodavatelské firmy a se souhlasem projektanta byla konstrukční vrstva mechanicky zpevněného kameniva nahrazena štěrkem částečně vyplněným cementovou maltou o stejné tloušťce. Protože se jednalo v části úseku o rekonstrukci stávajících cest, byla využita z úsporných důvodů stávající konstrukce.  Kryt vozovky je z asfaltového betonu v lesním úseku ze štěrku. Uvedené opatření pro zpřístupnění pozemků spolu se souběžně realizovanou stavbou retenční nádrže a suchého poldru a založením navrženého biocentra a biokoridorů představují ukázkovou ucelenou realizaci společných zařízení v KPÚ Lubník. Stavba byla provedena v dobré kvalitě. Realizace byla zajištěna s využitím prostředků Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004 – 2006.


2. MÍSTO – Cesty a ÚSES v k. ú. Brodek u Konice SKO 2 a v k. ú.Dešná SKO 1 a SKO 2

obr. 3

Pozemkový úřad: Prostějov

Projektant pozemkových úprav: GEOCENTRUM, spol. s r.o., Olomouc

Autor realizačního projektu: GEOCENTRUM, spol. s r.o., Olomouc

Dodavatel: Stavby silnic a železnic a.s., závod Zlín

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Záměr sleduje propojenost krajiny, zpřístupnění pozemků a krajinné zeleně. Svým provedením projekt dosáhne významu ve funkci ÚSES, zajišťuje protierozní a protipovodňovou funkci. Významně bude ovlivněna retence a akumulace vody v krajině a zmírnění síly severozápadních větrů. Výstavbou cest dochází k odklonění zemědělské dopravy z Obce Brodek u Konice. Vybudováním protierozních mezí, rekonstrukcí záchytných příkopů, revitalizací drenážního odpadu a výsadbou přilehlých interakčních prvků dojde ke zvýšení ekologické stability, snížení eroze, protipovodňové ochraně a zadržení extrémních srážkových úhrnů v krajině.

3. MÍSTO – Polní cesta C2 v k.ú. Kozinec

obr. 4

Pozemkový úřad: Praha-západ

Projektant pozemkových úprav: Ing. Irena Straková, Praha 3

Autor realizačního projektu: GALLO PRO s.r.o., Říčany

Dodavatel: NOVADUS, spol. s r.o., Příbram

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Polní cesta C2 v k. ú. Kozinec tvoří část cestní sítě vybudované v jihovýchodním prostoru k. ú. Je to hraniční cesta se štěrkovým krytem, kterou využívají uživatelé zemědělské půdy z obou katastrů Kozinec a Tursko. Je využívána i k jiné dopravě. Cesta umožňuje přístup do krajiny a k lesu a slouží k rekreačním účelům. Rovněž zlepšuje životní prostředí v intenzivně obdělávané zemědělské krajině. Návrh KPÚ-společných zařízení respektoval požadavky daného území, historické prvky i požadavky moderního způsobu hospodaření. Výstavba hraniční polní cesty C2 a cestní sítě podle návrhu KPÚ zamezila rozšiřování vyježděných pruhů a umožňuje snazší pohyb zemědělské techniky a obhospodařování pozemků. Polní cesty se štěrkovým krytem se v krajině osvědčily a výsadba doprovodné zeleně a biokoridorů oživila fádnost intenzivního zemědělského využití krajiny. Systém cest je obyvateli využíván k rekreačním účelům. Po několika letech užívání jsou stále v dobrém technickém stavu, což svědčí o kvalitě realizačního projektu i provedení stavebních prací.

 

Kategorie: PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ


1. MÍSTO – Protierozní a protipovodňová opatření v k. ú. Brodek u Konice

SKO 1 a SKO 3

obr. 5

Pozemkový úřad: Prostějov

Projektant pozemkových úprav: GEOCENTRUM, spol. s r.o., Olomouc

Autor realizačního projektu: GEOCENTRUM, spol. s r.o., Olomouc

Dodavatel: Sdružení PROLES, s.r.o., Brno – VHS Brno

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Celkový záměr svým provedením dosáhne významu ve funkci ÚSES, zajišťuje protierozní a protipovodňovou funkci s krajinotvorným a ekologickým významem. Veškerá opatření na sebe navazují a tvoří funkční celek. Revitalizace údolnice RU 1 spočívají ve výstavbě malé vodní nádrže MVN č. 1, rekonstrukce stávající zemní hráze nad parkovištěm u zdravotního střediska, výstavbě zemních hrázek bez odtoku v údolnici včetně výsadeb zeleně chrání intravilán obce před záplavami, plní funkci retenční pro zpomalení povrchového odtoku a současně vytvoří podmínky pro zasakování povrchových vod. Výstavbou svodného průlehu s přilehlými interakčními prvky a přístupovými polními cestami dojde k eliminaci důsledků povodní a vodní eroze.

 

2. MÍSTO – Záchytný průleh v k. ú. Bačov

bacov 2

Pozemkový úřad: Blansko

Projektant pozemkových úprav: AGROPROJEKT PSO s.r.o., Brno

Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o., Brno

Dodavatel: Beton SPH s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Stavba je rozčleněna na dva objekty: objekt SO1, který zahrnuje postupně od zaústění do toku otevřený průleh, zatrubněnou část pod mezí, propustek pod silnicí a příkop se třemi stupni. Objekt SO2 tvoří tlumící objekt, zatrubněnou část, na kterou navazuje propustek pod polní cestou, tlumící komora a zatrubněná část se dvěma spadišti. Oba objekty jsou propojeny průlehem, který je vyrovnaný kamenným záhozem. Stavba záchytného průlehu je součástí návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bačov, navazuje na již realizované společné zařízení. Stavba má polyfunkční charakter, neboť jako protierozní opatření zároveň zvyšuje ekologickou stabilitu zemědělské krajiny, dále se zvýšila estetická hodnota krajiny. Realizací stavby došlo k významnému zpomalení a neškodnému odvedení povrchového odtoku do upraveného recipientu tak, aby nenašel unášecí sílu schopnou odvést zeminu. Je zabezpečena ochrana níže ležícího území - zastavěného území obce Bačov před ničivými účinky přívalových srážek. Projekt na realizaci byl financován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství.


3. MÍSTO – Záchytný příkop O-2 v k.ú. Miroslavské Knínice

obr. 6

Pozemkový úřad: Znojmo

Projektant pozemkových úprav: AGROPROJEKT PSO s.r.o., Brno

Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o., Brno

Dodavatel: COLAS CZ a.s., Praha 9

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Záchytný příkop O-2 je dlouhý 521 m. Příkop O-2 je pravostranným přítokem bezejmenné vodoteče s nevyvinutým korytem a pouze s občasným průtokem. Do této vodoteče příkop O-2 zaúsťuje zprava v km 1,500. Bezejmenná vodoteč je levostranným přítokem Našimerického potoka. V místě křížení bezejmenné vodoteče v km 0,550 a polní cesty C-2 v km 0,315 je příčný odvodňovací žlab typový s mříží. Záchytný příkop O-2 řeší odvod přívalových vod nad intravilánem. Stavba byla provedena na základě požadavků obce Miroslavské Knínice z důvodu ochrany obce před přítokem přívalových vod. Stavba byla provedena v termínu, ve velmi dobré kvalitě, bez většího zásahu do přírody, s maximálním využitím a příznivým ovlivněním erozních poměrů v lokalitě. Stavba byla provedena dle projektové dokumentace, bez zjevných závad. Stavba je provedena tak, aby došlo k zachycení přívalových vod co z největší plochy a tím dochází k ochraně obce proti přívalovým srážkám v celé severní části obce. Stavba je velmi citlivě začleněna do okolní krajiny a nenarušuje krajinný ráz.

 

Kategorie: VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ


1. MÍSTO – Retenční nádrž a suchý poldr Lubník

obr. 7

Pozemkový úřad: Ústí nad Orlicí

Projektant pozemkových úprav: AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o.

Autor realizačního projektu: AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o.

Dodavatel: Holcner & spol., s.r.o., Lysice

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Realizovaná stavba má zajistit zvýšení protipovodňové ochrany zástavby obce Lubník. Návrh byl řešen jako soustava stavebních objektů, z nichž hlavní jsou suchý poldr v horní části povodí a retenční nádrž v závěru údolnice před vyústěním do zastavěné části obce. Obě hráze jsou provedeny jako zemní homogenní a dohromady můžou pojmout 35 000 tis. m3. K zachycení vody a jejímu svedení do suchého poldru případně retenční nádrže bylo využito soustavy stávajících a nově navržených příkopů u polních cest a koryt stávajících příkopů vybudovaných při plošné melioraci území v 60. letech. Profily pro umístění obou hrází byly vybrány tak, aby jejich funkce byla co nejvýhodnější z pohledu transformace povodňové vlny. Retenční nádrž v závěru údolnice je řešena s trvalou vodní plochou předcházející v litorál a je součástí soustavy realizovaného biocentra a navazujících biokoridorů. Navržené a realizované řešení prostřednictvím soustavy několika opatření se od doby jeho dokončení a uvedení do provozu při velkých srážkách již několikrát osvědčilo. Návrhem v plánu společných zařízení pozemkových úprav, projektem pro provedení a vlastním provedením stavby retenční nádrže a suchého poldru byla významně posílena protipovodňová ochrana zástavby obce Lubník spolu se zvýšením retenční schopnosti krajiny. Zapojení retenční nádrže do realizovaného biocentra a navazující soustavy biokoridorů přispělo ke zvýšení krajinotvorné hodnoty území a posílení funkce ochrany přírody a krajiny. Uvedené vodohospodářské opatření spolu se souběžně realizovanou stavbou dvou polních cest a založením zmíněného biocentra a biokoridorů představují ukázkovou ucelenou realizaci společných zařízení v KPÚ Lubník. Stavba byla provedena v dobré kvalitě. Realizace byla zajištěna s využitím prostředků Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období 2004-2006.


2. MÍSTO – Želeč – vodní nádrž N2

obr. 8

Pozemkový úřad: Prostějov

Projektant pozemkových úprav: Agroprojekt Olomouc

Autor realizačního projektu: Agroprojekt Olomouc

Dodavatel: INSTA Prostějov, s.r.o.

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Základním cílem realizovaného projektu je vytvoření maximálně různorodého prostředí a umožnit tím vznik ekologicky stabilní plochy. Realizované opatření zajistí protipovodňovou ochranu území obce Doloplazy, nadlepšení průtoků v suchém období, dále má protierozní funkci a krajinotvorný a ekologický význam daný zpomalením odtoku povrchových vod. Realizovaná objízdná komunikace umožňuje zpřístupnění pozemků pro zemědělské obhospodařování a zjišťuje průchodnost krajiny. Výsadbou zeleně a zatravněním ploch se výrazně posilují krajinotvorné a ekologické funkce území a v přilehlém území postupně dojde ke zmírnění škodlivých účinků větru.


3. MÍSTO – Malá vodní nádrž v k. ú. Kostelec

obr. 9

Pozemkový úřad: Jičín

Projektant pozemkových úprav: LANDINFO, spol. s r.o., Praha 5

Autor realizačního projektu: HYDROREAL, s.r.o., Jičín

Dodavatel: BAK, a.s. Trutnov

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Malá vodní nádrž byla postavena v místě nesklízené zamokřené louky v terénní depresi. Při normální hladině má plochu 0,505 ha a objem 9 487 m3. Vodní plocha v této krajině chudé na vodu má velký význam jak krajinotvorný, tak ekologický i hospodářský a rekreační. Malá vodní nádrž byla vystavěna v terénní depresi zamokřené dešťovou vodou stékající z okolních svahů a drobnými pramenními vývěry včetně přepadu ze studny. Jednalo se o pozemek těžko využitelný k zemědělské výrobě.  Ale i jakékoliv jiné využití by bylo problematické.  Malá vodní nádrž je proto nejvhodnějším řešením.  Je velice důležitá v této krajině, kde v tomto, ale ani v sousedních katastrech, nejsou buď žádné vodní toky, nebo jen velice malé a nevýznamné. Větší vodní nádrže nejsou v okolí žádné, v některých okolních obcích dokonce chybí i požární nádrž.  Jde tedy obecně o krajinu na vodní plochy chudou. Vodní nádrž má tak nejen hospodářský význam, protože využívá jinak těžko využitelný pozemek, ale také velký význam krajinotvorný a ekologický. Vznikl tak vodní biotop s řadou vodních živočichů včetně ryb.  Přestože takové využití nebylo plánováno, užívá se dnes také k rekreačním účelům.

 

Kategorie: OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ KRAJINNÉHO PROSTŘEDÍ


1. MÍSTO – Výstavba vodních nádrží a prvků ÚSES v k. ú. Skřípov

obr. 10

Pozemkový úřad: Prostějov

Projektant pozemkových úprav: Ing. František Hanousek, Prostějov

Autor realizačního projektu: Ing. František Hanousek, Prostějov

Dodavatel: Zvánovec a.s., České Budějovice

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Celkový záměr svým provedením dosáhne významu ve funkci ÚSES, zajišťuje protierozní a protipovodňovou funkci s krajinotvorným a ekologickým významem. Veškerá opatření na sebe navazují a tvoří funkční celek ohraničený intravilánem, státními silnicemi a lesním komplexem. Bude významně ovlivněna retence a akumulace vody v krajině a časem zde vznikne území s mimořádnou kvalitou ekologických aspektů. Bude zde vytvořené velmi stabilní území, protože biocentra a obecně ÚSES s vodní plochou patří k ekologicky nejstabilnějším. Výstavba vodních nádrží bude nejen přínosem pro životní prostředí, ale dojde také k zlepšení vodohospodářské bilance v dotčeném území.


2. MÍSTO – Krajinářské úpravy kolem sběrného kanálu Kozinec, ozelenění polních cest v k. ú. Lékařova Lhota

obr. 11

Pozemkový úřad: České Budějovice

Projektant pozemkových úprav: AGRO TN projekce

Autor realizačního projektu: Ing. Pavel Popela, České Budějovice

Dodavatel: Petr Pumpr, ASAKON České Budějovice

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Výsadba aleje A1, A2 ve složení javoru mléče a lípy srdčité, výsadba aleje B1, B2 ve složení jabloně a slívy, výsadba kolem sběrného kanálu – dub letní, olše lepkavá, líska obecná, střemcha hroznovitá, vrby. Ekologické opatření bylo realizováno na základě žádosti Obce Sedlec z důvodu zlepšení krajinného rázu dané lokality. Provedenou liniovou výsadbou kolem komunikací a výsadbou kolem sběrného kanálu, spolu s provedenou revitalizací rybníka Kozinec, se přispělo k vytvoření nových ekotonových společenstev. Zároveň toto opatření má i protierozní charakter, zejména proti větrné erozi. Jeho realizace proběhla v roce 1999 a dnes je již nedílnou součástí krajiny.


3. MÍSTO – Hlavatecký rybník – výsadba biokoridoru, k. ú. Sedlec u Českých Budějovic

obr. 12

Pozemkový úřad: České Budějovice

Projektant pozemkových úprav: VEST - projekt, Ing. Petr Drs, České Budějovice

Autor realizačního projektu: Ing. Pavel Popela, České Budějovice

Dodavatel: Petr Pumpr, ASAKON České Budějovice

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Biokoridor o šíři 15 metrů, kombinace travnatých pruhů s pruhy osázenými keři a stromy. V katastrálním území Sedlec byla v roce 1996 zahájena komplexní pozemková úprava, která byla ukončena zápisem do katastru nemovitostí v roce 1998. Ve zpracovaném návrhu pozemkové úpravy byla zaimplementována i realizace výše uvedeného lokálního biokoridoru. Jeho realizace byla z ekologického pohledu významná tím, že došlo k propojení stávajících biotopů a tím i k přerušení intenzivně zemědělsky obhospodařované lokality. Realizace proběhla v roce 2000 a byla financována Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. V současné době je biokoridor již nedílnou součástí krajinného rázu dané lokality.