Přihlášené projekty 2022

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Název akce:

VHO III. v k.ú. Bolešiny – SO 02 Suchý poldr a SO 03 Tůně

Anotace:

Projekt vychází ze zpracovaného návrhu plánu společných zařízení v zájmovém území Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bolešiny a následné aktualizace PSZ. Jedná se o soubor vodohospodářských opatření, navazující na předešlé realizace. Suchý poldr a tůně jsou uskutečněny v horních partiích údolnice a funkčně tak navazují na soubor opatření - rekonstrukce vodní nádrže, přehrážky na vodním toku, dále propustek s trubním odpadem a polní cesta s propustkem včetně napojení na navazující polní cestu. Stavba je navržena za účelem efektivní retence a neškodného odvedení srážkových vod ze zájmového povodí. Zároveň dojde ke snížení odtokové rychlosti vody z dílčího povodí, a tím i k eliminaci půdní eroze. Vodohospodářská opatření přispějí i k ochraně intravilánu obce Bolešiny před velkou vodou.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Název akce:

Vybudování mokřadů na parcelách KN 5597 a 5667 v k.ú. Rakvice

Anotace:

Jedná se o vybudování mokřadů na ploše 3,68 ha v k.ú. Rakvice. Cílem realizace je zajistit zlepšení vodohospodářských poměrů v dané lokalitě, zmírnění vlivů dlouhodobého sucha, zlepšení estetického vzhledu krajiny a zvýšení její ekologické stability. Vybudované tůně plní úlohu pro zachování biodiverzity a pomáhají rozrůznění nabídky stanovišť v revitalizovaných plochách. Dílo zahrnuje zřízení tří tůní, dvou souborů mikrotůní, zřízení vyvýšené úpravy terénu včetně výsadby doprovodných dřevin (15 ks stromů a 290 ks keřů) a zatravnění povrchu parcel.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Beroun

Název akce:

Poldr v k.ú. Kublov

Anotace:

Jedná se o vodní dílo, které slouží k protipovodňové ochraně. Tato realizace zatraktivnila danou lokalitu. Poldr byl vytvořen přehrazením vodního toku Kublovský potok. Dílo je členěno na hráz, výpustní objekt a bezpečnostní přeliv. Poldr chrání intravilán obce před náhlou přívalovou vodou, která se zde již v minulosti vyskytla. O tuto realizaci velmi usilovala obec Kublov řadu let.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kolín

Název akce:

Protierozní opatření v k.ú. Červené Pečky-ZP1,ZU1,ZU2

Anotace:

Projekt se skládá ze soustavy protierozních opatření v k. ú. Červené Pečky tvořených dvěma zatravněnými údolnicemi ZU 1 , ZU 2 , zasakovacím průlehem ZP 1 a doplňkovou zelení vysázenou na hranicích parcel těchto opatření . Tato soustava opatření slouží k zabezpečení bezproblémového odtoku srážkových vod z lokality Pod Vrchy-Ohrádka, k ochraně zemědělsky obhospodařovaných ploch a zastavěného území obce před lokálními záplavami způsobenými vysokými lokálními úhrny srážek - tzv. bleskovými povodněmi. Opatření funguje tak , že voda tekoucí zatravněnou údolnicí ZU 2 se zpomaluje a zasakuje. Nezasáknutý přebytek vody přeteče do zasakovacího průlehu ZP 1. Voda, kterou není schopný pojmout zasakovací průleh přeteče do zatravněné údolnice ZU 1, kde se zpomaluje a zasakuje. Případné přebytky vody bezpečně odvede vysoce kompenzovaný příkop navazujícího projektu polní cesty HPC 12. Projekt je funkční a od jeho realizace není zastavěné území obce postihováno lokálními povodněmi způsobenými vodou z lokality Pod Vrchy-Ohrádka.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice

Název akce:

Malé vodní nádrže NPRN1 a NPRN2 - KoPÚ Vitějovice

Anotace:

Malé vodní nádrže NPRN1 a NPRN2 byly vybudovány v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vitějovice v místě stávajícího nefunkčního rybníka a divoké skládky stavebního a jiného odpadu. Při jejich realizaci bylo nutné současně zajistit přístupnost zemědělských pozemků za těmito nádržemi v místě stávajícího sjezdu ze silnice 3. třídy III/14128, z tohoto důvodu byl zvolen rámový propust, který obě nádrže spojil, což umožnilo řešit regulaci vodní hladiny a bezpečnostní přeliv pro obě nádrže společně jedním zařízením.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Název akce:

Realizace v k.ú. Doupě (Hlavní polní cesta C3, vedlejší polní cesta C15 včetně příkopu PEO8)

Anotace:

Jedná se o realizaci hlavní polní cesty C3 s asfaltovým povrchem a zatravněné vedlejší polní cesty C15 včetně zatravněného protierozního příkopu PEO8. Polní cesty slouží ke zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků, dále i pro rekreační účely - převážně cyklistiku. Z hlediska ochrany přírody a krajiny je z tohoto multifunkčního opatření nejdůležitější realizace protierozního příkopu. Díky němu došlo ke snížení míry erozního ohrožení v dané lokalitě a zároveň k zachycení a bezpečnému odvedení přebytečné povrchové vody z okolních pozemků v období dešťových srážek. Podél vedlejší polní cesty C15 je vysázeno 36 ks stromů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Název akce:

Mokřad 1 v k.ú. Prosiměřice

Anotace:

Mokřad je umístěn v lokalitě U domčického lesa na parcele KN p.č. 3798 v k.ú.Prosiměřice. Parcela o výměře 1,02 ha se nachází v levém inundačním území Jevišovky, zhruba 300 metrů od samotného koryta toku. Dotčená parcela ve vlastnictví Městyse Prosiměřice je po ukončené komplexní pozemkové úpravě v roce 2019 vedena jako vodní plocha. Mokřad je plněn průsakem podzemních vod. Vodní hladina má rozlohu 0,467 hektaru a jeho maximální hloubka dosahuje 1,2 metru. Na břehu poroste rákos a byly zde vysázeny duby. Ještě před vyhloubením tůně zde byl proveden záchranný archeologický průzkum, při kterém byly nalezeny dvě bronzové sekerky a slitky z mladší doby bronzové (což je období od 2000 až 800 let před naším letopočtem).

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Název akce:

Vodní nádrž na Hlásecké bystřině a spojovací cesta Liberk Hláska

Anotace:

Cílem projektu byla výstavba malé vodní nádrže a cesty zpřístupňující tuto nádrž, která zároveň zpřístupňuje okolní zemědělské pozemky a propojuje katastrální území Hláska a Liberk. Nádrž je napájena Hláseckou bystřinou, jejím primárním účelem je retence vody v území a zároveň působí jako krajinotvorný prvek. Nádrž spolu s cestou, podél které místní myslivecké sdružení vysázelo alej ovocných stromů, tvoří nedílný celek vhodně zasazený do krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Název akce:

Revitalizace Černého potoka v k. ú. Klenčí pod Čerchovem

Anotace:

Cílem revitalizace Černého potoka jsou přírodě blízká opatření, která mají připravit vhodné podmínky pro znovuobnovení přirozeného vývoje toku. Výsledkem provedených prací je přirozené koryto vodního toku podle §44 odst. 2 vodního zákona. Revitalizace toku přinesla významný efekt v oblasti protipovodňové ochrany, jelikož byl vymezen nivní pás k přirozenému rozlivu povodňových průtoků. Umožnění neškodného přirozeného rozlivu, který zpomaluje rychlost proudění a podporuje akumulaci vody, povede ke zmírnění kulminace povodňových vln v níže položených místech.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora

Název akce:

Rybník Katovna v k.ú. Opatovice I.

Anotace:

Rybník Katovna o výměře 2,68 ha se nachází východně od obce Opatovice I v povodí Opatovicekého potoka, který je zdrojem vody pro obnovený rybník. Obnovou sdružených objektů byla zajištěna manipulace s vodou, především v době zvýšených průtoků. Vytvořením vodní plochy došlo ke zpomalení odtoku povrchové vody z krajiny a zvýšení retenčního prostoru zájmového území. Stavba přispěla ke zvýšení ekologické stability a zlepšení životních podmínek obyvatel.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou

Název akce:

Protierozní mez PM1 v k.ú. Velká Losenice

Anotace:

Návrh řešení protierozní meze má zpomalit odtok vod z předmětného přilehlého povodí území a také má funkci částečného retenčního prostoru. Umístění meze a její tvar vytváří prvek pro zachycení povrchového odtoku vody při přívalových deštích.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí

Název akce:

Retenční nádrž, průlehy, polní cesty a biokoridor v k.ú. Sázava u Lanškrouna

Anotace:

Realizované společné zařízení je polyfunkčním komplexem opatření. Převažující je protipovodňová ochrana obce Sázava. Účelem retenční nádrže je transformace povodňové vlny tak, aby bylo vypouštěno neškodné množství vody, které nezpůsobí škody v níže položené zástavbě obce. Realizací bylo vytvořeno stálé nadržení vody v krajině přírodě blízkého charakteru, která přispívá k výraznému zlepšení biodiverzity území. Lokalita retenční nádrže se stala i vyhledávaným cílem vycházek veřejnosti. Pro tento účel obec doplnila prvky drobného mobiliáře (lavičky, informační tabuli...). Součástí projektu je i realizace čtyř průlehů o celkové délce 1345 m, 4 polních cest o celkové délce 3 630 m a části biokoridoru na ploše 0,4 ha. Cesty zpřístupňují samotnou retenční nádrž, ale i zemědělsky užívané pozemky v rámci daného území. Povrch cest byl volen podle předpokládaného zatížení asfaltový a travnatý. Všechny realizované prvky jsou doplněny výsadbou stromů. Projekt byl realizován v rámci Programu rozvoje venkova z fondů EU.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kladno

Název akce:

Retenční nádrž a přístupová polní cesta VPC 20 v k.ú. Buštěhrad

Anotace:

Realizovaná retenční nádrž s doprovodnou zelení v k.ú. Buštěhrad v lokalitě s názvem Bouchalka. Současně s nádrží byla vybudována také přístupová polní cesta VPC 20 sloužící ke zpřístupnění vodního díla a přilehlých zemědělských pozemků. Výstavba obou objektů byla realizována dle plánu společných zařízení ukončených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Buštěhrad. Cílem projektu bylo především zvýšení biodiverzity v dané lokalitě.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Název akce:

Vodní nádrž v k.ú Žibřidice

Anotace:

Realizace průtočné vodní nádrže v k.ú. Žibřidice vychází ze schválených komplexních pozemkových úprav. Je umístěna na Zdislavském potoce a má výměru 3ha s maximálním objemem vody 85 000 m³. Nádrž pomáhá zadržet vodu v krajině a v období sucha nadlepšuje průtok v toce pod vodním dílem. Svým volným retenčním prostorem o velikosti 31 000 m³ zajišťuje částečnou ochranu intravilánu obce před zvýšenými průtoky v době jarního tání sněhu a při přívalových srážkách. Zároveň zvyšuje biodiverzitu území a vytvořené litorální pásmo s příbřežní vodní a mokřadní vegetací jsou přirozeným místem pro rozvoj fauny a flóry. K zpřístupnění nádrže a přilehlých pozemků slouží nově vybudovaná zpevněná polní cesta. Nádrž je turisticky navštěvovaným místem a v letních měsících slouží jako přírodní koupaliště.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

Název akce:

Rybník v k.ú. Stoklasná Lhota

Anotace:

Realizace nového rybníku na bezejmenné vodoteči doplněná dvěmi tůněmi v k.ú Stoklasná Lhota v rámci realizace KoPÚ Stoklasná Lhota. Hlavním účelem výstavby rybníka je zadržení vody v krajině umožňující využití pro krajinotvorné účely a extenzivní chov ryb, současně je rybník i důležitým retenčním prvkem, s možností koupání a případným zdrojem požární vody. Současně byly vybudovány dvě krajinářsky důležité menší tůně na konci zátopy rybníka a výsadby zeleně, čímž došlo k posílení biodiverzity na lokalitě. Rybník byl realizován včetně přístupové komunikace.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po