Přihlášené projekty 2022

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Název akce:

Polní cesta "Okružní" v k.ú. Zaječí

Anotace:

Jedná se o jednopruhovou zpevněnou polní cestu v celkové délce 1 886,594 m. Trasa komunikace začíná připojením na silnici II/421, zprava ve směru Nové Mlýny-Zaječí. Pokračuje jihovýchodním směrem v trase stávající nezpevněné polní cesty mezi vinohrady. Konec úpravy je v místě připojení na stávající komunikaci v obci. Polní cesta slouží prioritně ke zpřístupnění zemědělských pozemků (vinic) v této kopcovité viniční trati. Místní vinaři měli velké problémy dostat se na své vinice zejména v deštivém období, kdy nezpevněné polní cesty byly se zemědělskou mechanizací nesjízdné vůbec nebo jen s velkými těžkostmi. Polní cesta se nachází v lokalitě v blízkosti Pálavy, která se vyznačuje nejen okolními vinicemi, ale jde o lokalitu velmi atraktivní a oblíbenou u turistů a cykloturistů, kterým umožňuje bezpečné využívání. Z tohoto hlediska je cesta stavbou výjimečnou a má polyfunkční charakter.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Polní cesty C2, C6, C8 v k. ú. Valdíkov

Anotace:

Výstavbou polních cest navržených v rámci Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav Valdíkov došlo k propojení k. ú. Valdíkov se sousedním k. ú. Kojatín a ke zpřístupnění okolních zemědělsky obdělávaných i neobdělávaných pozemků. Polní cesty, jejichž část vede kolem Valdíkovského rybníka, zachovaly krajinný ráz s remízky, solitérními borovicemi a typickými kulovými kameny, které jsou charakteristické pro "Přírodní park Třebíčsko".

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov

Název akce:

Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky - I. etapa

Anotace:

Realizované zpevněné polní cesty P1, P2 a P6 svojí konstrukcí a parametry zlepšily dopravní dostupnost k zemědělským pozemkům v dané lokalitě, a také přispěly k omezení pohybu zemědělské techniky v obci. Svodné průlehy PR1, PR6 a PR7, které byly realizovány jako liniové stavby, slouží k zajištění bezpečného zachycení přívalových srážek a jejich neškodnému odvedení do vodního toku Šišemka. Výsadba interakčních prvků IP80, IP84 a IP90 zvýšila biodiverzitu a ekologickou stabilitu v území (240 ks třešně obecné, 55 ks kaliny obecné a 55 ks ptačího zobu obecného.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Název akce:

Hlavní polní cesta č.2 k. ú. Doubrava u Lipové

Anotace:

Hlavní polní cesta č.2 v k. ú. Doubrava u Lipové (dále jen cesta) začíná napojením na silnici III. třídy a končí obnovou brodu přes Stebnický potok. Za Stebnickým potokem cesta pokračuje též zrealizovanou vedlejší polní cestou PCV 11 v k. ú. Palič. Cílem rekonstrukce cesty bylo nejen zlepšit přístup hospodařícím zemědělcům, zabezpečit průchodnost krajiny ale i vyřešení nepříznivých vodních poměrů v místě napojení cesty na silnici III. třídy při větších srážkách. Významnými objekty na cestě je opěrná zeď délky 48 m na počátku cesty a obnova brodu na konci cesty.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

Název akce:

Polní cesty C1 a C6 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou

Anotace:

Předmětem projektu byla realizace souboru dvou hlavních polních cest v kategorii P4,5/30, s šířkou jízdního pruhu 4,0 m a krajnicemi 2 x 0,25 m s asfaltobetonovým krytem, o celkové délce 4,032 km. Cesty procházejí členitým územím katastru obce Nová Ves nad Popelkou, které se nachází mezi Českým rájem a podhůřím Krkonoš. Převažují zde zemědělsky obhospodařované pozemky, a to především orné půdy, která je využívána zejména pro pěstování obilnin, kukuřice, brambor, máku a řepky. Cílem projektu bylo zlepšení nevyhovujícího technického stavu stávajících polních cest, zajištění přístupu na pozemky jejich vlastníkům a uživatelům, propojení sousedních obcí, snížení účinků vodní eroze a ochrana přilehlých pozemků před jejich dalším znehodnocováním např. splaveninami z polních cest. Odvodnění komunikací bylo proto řešeno příčným sklonem a příčnými štěrbinovými žlábky, aby nedocházelo k soustředěnému odtoku povrchové vody. Součástí realizace byla i výsadba doprovodné liniové zeleně podél polní cesty C1 v počtu 98 ks listnatých stromů (47 ks habr obecný a 51 ks jeřáb ptačí).

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty C 35 v k. ú. Holany

Anotace:

Cílem projektu byla rekonstrukce hlavní polní cesty C 35 v k. ú. Holany. Cesta slouží zejména ke zpřístupnění zemědělských pozemků, zmírnění vodní eroze a vzhledem k výsadbě doprovodné zeleně působí též krajinotvorně. Opatření bylo s ohledem na lokalizaci v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj navrženo a realizováno přírodě blízkým způsobem.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

Název akce:

Polní cesty s výsadbou v k.ú. Labská Stráň

Anotace:

Jedná se o soubor čtyř rekonstruovaných polních cest, dvou alejí vysazených z 68 ovocných stromů původních odrůd a vytvoření drobné lesní tůně. Stavební řešení objektů je citlivě přizpůsobeno krajinnému rázu turisticky atraktivní oblasti s respektováním přírodních a kulturně historických hodnot lokality. Návrh a realizace společných opatření dokázala sladit představy jednotlivých aktérů o rozvoji a ochraně místní krajiny a skutečně zlepšila životní podmínky v obci svou estetickou a funkční hodnotou, ale také aktivací sounáležitosti k místu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kladno

Název akce:

Výstavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Poštovice

Anotace:

Realizovaná polní cesta HPC 1 s doprovodnou liniovou výsadbou v katastrálním území Poštovice vychází ze schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín

Název akce:

Cesty HC1 a HC5 v k.ú. Dřevěnice

Anotace:

Polní cesty HC1 a HC5 byly vybudovány jako společné zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav v katastrálním území Dřevěnice. Cesty na sebe přímo navazují a tvoří funkční celek. Celková délka je 1464 m. Podél cest byly vybudovány příkopy a vysázena doprovodná zeleň v počtu 95 ks ovocných stromů. Realizací došlo k zpřístupnění zemědělských pozemků a zamezení odtoku povrchových vod z polí do obce. Cesty slouží rovněž ke sportovním a rekreačním účelům místních obyvatel.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov

Název akce:

ÚSES v k.ú. Velká u Hranic

Anotace:

Celkem se podařilo ozelenit více než 6 ha dříve intenzívně využívané zemědělské půdy – místně byl založen jen trávník (inženýrské sítě) a výsadby dřevin byly v oplocenkách. Jsou zastoupeny stanovištně odpovídající druhy listnáčů – dub letní, javor mléč, javor babyka, jasan ztepilý, specifikem byl požadavek na ovocné stromy podél cesty C28 (švestky, višně, hrušně i meruňky). Následná péče o zeleň probíhala v letech 2019 až 2021, v suchém období byl ponechán vyšší trávník, celkový počet úhynů byl v jednotkách kusů. Zeleň se postupně zapojila do krajiny, časem by měla podpořit migraci mezi biocentry i být samotným útočištěm. Současně by měla pomoci izolovat nedalekou dálnici.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Název akce:

Stavba polní cesty C1 v k. ú. Vlčice u Blovic

Anotace:

Realizace s názvem Stavba hlavní polní cesty C1 v k. ú. Vlčice u Blovic byla navržena a provedena dle schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Hradiště u Blovic, Vlčice u Blovic a navazujících částí v katastrálních územích Blovice a Komorno. Součástí projektu jsou dvě polní cesty, most přes Chocenický potok, přeložky sítí a úprava plynovodu. Výstavbou došlo ke zlepšení podmínek pro zpřístupnění zemědělských pozemků, vybudování infrastruktury, zajištění průchodnosti krajiny i pro turisty a cykloturisty.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno

Název akce:

Polní cesty a protierozní opatření v k. ú. Rudka

Anotace:

Realizované dílo je souborem polních cest, protierozních a vodohospodářských opatření a výsadby liniové zeleně, které funkčně navazují na zastavěné území obce. Síť tří polních zpevněných cest doprovází svodný příkop s propustkem. Vysázená zeleň má funkci krajinářskou. Protierozní opatření představuje zatravnění rozsáhlé plochy orné půdy, jejíž součástí je záchytný průleh se zemní hrázkou. Přilehlá zastavěná část obce bývala každoročně po intenzivních srážkách ohrožována přívaly smyté ornice. Polní cesty, které zpřístupňují i lesní komplexy jsou hojně využívány širokou veřejností k turistice do malebného údolí potoka Bílá voda. Realizace má pro území význam společenský a krajinotvorný.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice

Název akce:

Polní cesty v k.ú. Dlouhá Stropnice

Anotace:

Jedná se o rekonstrukci dvou polních cest v k.ú. Dlouhá Stropnice. Zkvalitnění konstrukce cest zvýšilo jejich životnost a zlepšilo přístupnost okolních zemědělských pozemků. Podél komunikací byla provedena výsadba 90 ks vysokokmenných původních odrůd ovocných stromů, na jejichž výběru se podílela jak obec, tak vlastníci přilehlých pozemků.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec

Název akce:

Polní cesta VPC 30 v k.ú. Břilice

Anotace:

Realizací polní cesty VPC30 Pobočkou Jindřichův Hradec v k.ú. Břilice došlo ke zvýšení průchodnosti krajiny. Hlavním cílem vybudované polní cesty bylo umožnit přístup hospodařícím zemědělcům a vlastníkům k jejich pozemkům, cesta je však hojně využívána i k jiným účelům, napojuje se na cyklotrasu vedoucí k rybníku Rožmberk a umožňuje tak obyvatelům obce její využití za účelem rekreace a turistiky. Důležitou funkcí polní cesty je také zvýšení bezpečnosti obyvatel nedalekého sídliště Gigant docházejících do Třeboně a kteří tak nemusí využívat silnici první třídy. Cesta byla s ohledem na lokalizaci v CHKO navržena a realizována tak, aby byla k přírodě přívětivá a užitečná.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec

Název akce:

Polní cesta B6 v k.ú. Budeč

Anotace:

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce předmětné polní cesty v rámci realizace plánu společných zařízení dle návrhu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Budeč. Realizací došlo ke zlepšení průjezdu, zkvalitnění konstrukcí polní cesty a dále taktéž k rekonstrukci odvodnění této cesty. Polní cesta se nachází v údolnici mezi dvěma velkými lány a při přívalových deštích docházelo k hromadění vody na této cestě a zaplavování obce. Z tohoto důvodu byl podél cesty vybudován vsakovací příkop, který srážkovou vodu zachytí, vsákne a přebytek odvede do dešťové kanalizace. Ekostabilizačním prvkem je liniová výsadba zeleně podél cesty v zastoupení břízy, kterou vybudovala obec.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Název akce:

Vedlejší polní cesta VPC 11 – Cesta ke společnému hrobu obětí transportu v k.ú. Omlenice

Anotace:

Výstavba jednoho z prioritních prvků PSZ navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy pomohla řešenému území zajistit základní dopravní obslužnost zemědělských pozemků, dále byl zajištěn důstojný přístup ke Společnému hrobu obětí transportu. Díky vykácení původní aleje, která již byla na hraně životnosti a její nové výsadbě byla zajištěna i doprovodná krajinotvorná funkce cesty v krajině, kdy obnovená třešňová alej posílí i pietní význam tohoto místa.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž

Název akce:

Lokální biocentrum LBC3 "Nivky" v k. ú. Hulín

Anotace:

Lokální biocentrum LBC3 "Nivky" bylo realizováno jako smíšené biocentrum s hlavním podílem lesního porostu v těsné blízkosti vybudované dálnice D55 do prostoru, který odděluje dálnici od přilehlé části města Hulín. Dílo má zásadní pozitivní vliv na ochranu přírody a krajinotvorbu, plní ekostabilizující a krajinotvornou funkci, eliminuje vodní a větrnou erozi a zvyšuje retenční schopnosti krajiny. Navržené druhové složení je pestré a předpokládá pozitivní vliv na rozvoj biodiverzity intenzivně využívané zemědělské krajiny, ale také bude sloužit i jako zdroj genetického materiálu. LBC3 Nivky slouží jako izolační bariéra od komunikačního tělesa dálnice D55 pro obyvatele Města Hulín. Svou realizací plynule a logicky navazuje na plochu městského lesoparku Nivky, čímž se v rovinaté, zemědělské krajině zvýší nejen estetické hledisko, ale zároveň i prostupnost krajiny, což dokladuje fakt, že biocentrum již v současné době slouží jako oblíbený cíl vycházek místních občanů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Mělník

Název akce:

Vysoká-polní cesty HC6, VC19, VC25, včetně odvodňovacích příkopů

Anotace:

Vlastní záměr-realizace společných zařízení vychází z návrhu KoPÚ provedených v daném kat. území. Realizované PC s doprovodnou zelení a odvodňovacím zařízením jsou v souladu se schváleným plánem spol. zařízení. Navržené PC vycházely z požadavku zajištění vhodného přístupu na přilehlé zem. pozemky. PC slouží převážně k dopravě zemědělských produktů a hmot z obhospodařovaných pozemků, přispěly i k rozšíření turistiky a cykloturistiky v řešeném území. Výstavbou PC došlo k trvalému rozčlenění krajiny, ke zlepšení prostupnosti krajiny a k posílení ekologické stability řešeného území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

Název akce:

Výsadba ochranného pásu v k.ú. Žíšov a Veselí n. Lužnicí

Anotace:

Výsadba zeleného ochranného pásu v k.ú. Žíšov a k.ú. Veselí nad Lužnicí kolem dálnice D3, navrženého v rámci KoPÚ Žíšov s rozšířeným obvodem do Veselí nad Lužnící. Pozemková úprava byla zahájena z důvodu stavby dálnice D3, úsek 308. Realizované opatření je jedním z opatření ke snížení negativního vlivu liniové stavby (hluk, prach, emise, vizuální odstínění, světelné odstínění) na zemědělskou krajinu a sídla. Výsadby byly realizovány v celkové délce 1440 m, na ploše 21546 m2, průměrná šířka pásu 15m.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov

Název akce:

LBC1 v k.ú. Kroužek

Anotace:

Biocentrum s charakterem parkové výsadby (namísto klasické lesnické) vzniklo na prudkém, svažitém pozemku zemědělsky obhospodařované orné půdy nad jihovýchodní částí obce. Odlišuje se svým tvarem, kdy jsou ve dvou segmentech, rozdělených polní cestou, z vysázených dřevin vytvořené obrazce – kruhový střed s paprskovitými travnatými chodníčky. Tím má být zajištěn a zpříjemněn výhled na obec i okolní krajinu. Kromě zajímavého tvaru výsadby je realizace biocentra významná také svým umístěním v těsné blízkosti hřebetnatkového útesu a s tím spojeným suchým podložím. I kvůli tomu zde byla také originálně použita kapková závlaha. Kromě estetické a rekreační funkce tedy biocentrum plní funkci hlavně půdoochrannou, protierozní a ekologickou jako prvek krajinné zeleně.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po