Přihlášené projekty 2019

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary

Název akce:

190109 Libnov VPC 2.5

Anotace:

Projekt polní cesty VPC 2.5 od sjezdu ze silnice III/21033 s průběhem poli a pastvinami kolem opravené barokní Kaple Panny Marie Pomocné (nebo též Kaplička na Chlumku) a návazností na již dříve realizovanou polní cestu v k. ú. Krajková

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa

Název akce:

Výstavba polních cest HPC1, HPC3 a VPC2 včetně ozelenění v k.ú. Zbyny

Anotace:

Cílem projektu byla výstavba polních cest ke zpřístupnění pozemků v rámci realizace plánu společných zařízení dle návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zbyny. Povrch komunikací byl nesoudržný a prašný. V rámci výstavby došlo k vybudování cest, které svojí konstrukcí a parametry odpovídají předpokládanému dopravnímu zatížení. Projekt přispěl k prostupnosti krajiny v dané lokalitě a propojil 3 katastrální území. Vybudováním nové cesty VPC 2 došlo k zamezení eroze na velkém lánu. Bylo provedeno též vysázení vegetačního doprovodu (230 kusů různých druhů stromů) s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Název akce:

Polní cesta Ke Mlýnu v k.ú.Valtice - část 2

Anotace:

V roce 2011 byla dokončena stavba polní cesty včetně mostků a výsadby podélné zeleně v sousedním k. ú. Úvaly u Valtic. Poté plynule navázala v roce 2016 na tuto již vybudovanou polní cestu v Úvalech Polní cesta Ke Mlýnu-část 1. Její součástí byla i rekonstrukce klenbového mostu přes vodoteč Svodnice a výsadba biokoridoru. V roce 2018 byla dokončena předmětná stavba Polní cesta Ke Mlýnu- část 2, která zahrnuje polní cestu, výstavbu nového mostu přes Valtický potok a výsadbu zeleně - biokoridoru. PC tak plynule navázala na dvě již vybudované polní cesty a propojila tak obce Úvaly, Valtice a Hlohovec v celkové délce 5,5 km. Současně se rozsáhlými výsadbami a zatravněním zlepšila ekologická stabilita krajiny a sníží se větrná eroze. Vybudováním zpevněných polních cest se podařilo vyloučit zemědělskou dopravu z Valtic a současně polyfunkční charakter společného zařízení umožňuje nejen zpřístupnění pozemků po pozemkových úpravách, ale je využíváno i pro bezpečnější cykloturistiku, která je v této oblasti lednicko-valtického areálu extrémní.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Název akce:

Polní cesta Pavlov - K Bezděkovu a polní cesta Bezděkov - K Pavlovu

Anotace:

Jedná se o stavbu tří polních cest ve dvou katastrálních územích. Polní cesta Bezděkov - K Pavlovu je lokalizována v jižní části obce Bezděkov. Je připojena na stávající místní komunikaci a je vedena v trase stávající nezpevněné polní cesty. Úprava končí na hranici k.ú. Pavlov u Stonařova, kde navazuje na polní cesty s názvem Polní cesta Pavlov - K Bezděkovu. Polní cesty Pavlov - K Bezděkovu jsou lokalizovány v jižní části obce Pavlov, jsou vedeny v trase stávající nezpevněné polní cesty. Cesty slouží pro obsluhu území v okolí obcí, zajišťují dopravní obsluhu jednotlivých pozemků, které k cestě přiléhají a zároveň propojí obě katastrální území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové

Název akce:

R 172 - Cesta C1, C5 v k.ú. Libníkovice, okres Hradec Králové

Anotace:

V území s dokončenou komplexní pozemkovou úpravou nastupuje fáze realizace společných zařízení. Jako prioritní stavby Obec Libníkovice, po předchozích úspěšných stavbách biocentra s vodní plochou a zrealizovanými biokoridory, tentokrát vytipovala i dvě na sebe kolmo navazující polní cesty C1 a C5 s křížením v místě stávajícího sakrálního kříže, s doprovodnou liniovou výsadbou a svedením vod do stávajícího Libníkovického potoka. Cesty C1 a C5 slouží nejen zemědělcům pro přístup na jejich přilehlé pozemky, ale i jako přístup k lesnímu komplexu, jako cyklostezka, ale také pro průchodnost krajinou pro širší veřejnost. Obec Libníkovice na konci cesty C5, v pokračování naší vysázené doprovodné liniové zeleně, následně, za účasti široké veřejnosti (tří generací místních obyvatel), vysadila ke stoletému výročí vzniku Československa 28.10.2018 "národní lípu" a vybudovala odpočinkové místo s posezením v kraji širokého rozhledu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

Název akce:

Výsadba zeleného pásu v k.ú. Žíšov

Anotace:

Výsadba zeleného pásu byla realizována na základě schváleného návrhu KoPÚ Žíšov. Projekt ozelenění protihlukového pásu se podílí na zmírnění negativního dopadu frekventovaného provozu vozidel na dálnici D3 na blízkou obec Žíšov a její nejbližší okolí. Navržená stromořadí doplněná keří také mírní negativní vliv stavby na krajinný ráz. Volba použitých dřevin preferuje domácí druhy dřevin vhodné pro dané stanoviště a jeho půdní a klimatické podmínky.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora

Název akce:

Polní cesta a biokoridor Přibyslavice

Anotace:

Předmětem projektu je polní cesta C3 a lokální biokoridor v k.ú. Přibyslavice u Vlkanče, který z části vede podél polní cesty. Polní cesta zpřístupnila pozemky pro zemědělskou techniku, přispěla ke snížení prašnosti a znečišťování navazujících komunikací a její výstavbou došlo k funkčnímu propojení stávající cestní sítě. Polní cesta je rovněž veřejností využívána pro rekreační účely a její přínos je tak všemi kladně hodnocen. Lokální biokoridor umožnil a podpořil migraci, šíření a vzájemné kontakty volně žijících živočichů a tím posílil ekologickou stabilitu území. V neposlední řadě přispěl k udržení krajinného rázu, který byl v minulosti negativně ovlivněn zemědělskou velkovýrobou, vytvořil překážku erozivním a výsušným větrům a má pozitivní estetický přínos.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Beroun

Název akce:

Rekonstrukce vedlejší polní cesty C1A a C1B včetně interakčního prvku IP5 v k.ú. Žebrák, okres Beroun

Anotace:

Tato realizace byla provedena v rámci zapsaných a schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Žebrák, které byly zapsány do katastru nemovitostí v roce 2014. Realizace byla provedena jako třetí v daném katastru. Cesta má pro území význam společenský i krajinotvorný. Tato realizace zatraktivnila danou lokalitu. Cesta je hojně využívána místními obyvateli pro účely procházek do krajiny. Z cesty C1A je krásný výhled na místní dominantu - hrad Točník.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Název akce:

Polní cesta CP2 v k.ú. Velký Karlov

Anotace:

Výsledkem projektu je rekonstrukce hlavní svozové polní cesty pro těžkou zemědělskou techniku včetně obnovy alejí podél polní cesty dle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy. Cesta umožňuje spojení obce se sousední obcí Šanov. Po realizaci projektu se zlepšila prostupnost krajinou a polní cesta řeší odklon provozu těžké zemědělské techniky mimo intravilán obce Velký Karlov a zpřístupnění pozemků vlastníkům východně od obce. Obnovením alejí podél polní cesty došlo k přirozenému začlenění cesty do krajiny a ke zvýšení ekologické stability krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Název akce:

Polní cesty Chrášťovice

Anotace:

Polní cesty Chrášťovice pomohly propojit obec Chrášťovice s její částí Klínovice a dále sousední obcí Hubenov na jihu a na severu obnovily propojení s obcí Doubravice. U cesty na Doubravici vzniklo posezení s rozhledem do dalekého kraje a kde nyní probíhají setkání obou obcí. Cesta do Klínovic je zčásti novostavbou a při přechodu bezejmenného potoka bylo využito rámového propustku zasazeného níže, aby byl umožněn bezproblémový přechod obojživelníků. V k.ú. Klínovice navazuje na cesty budované pobočkou Strakonice v dřívějších letech. Cesty zde prochází mezi rybníky a mokřady a umožnily bezproblémové přesuny zemědělské a rybářské techniky bez poškozování stávajících orných lánů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec

Název akce:

Polní cesta HPC1 a VPC5 v k.ú. Stará Hlína

Anotace:

Realizací polní cesty HPC1 a VPC5 Pobočkou Jindřichův Hradec v k.ú. Stará Hlína došlo ke zvýšení průchodnosti krajiny, kdy všechny realizované cesty navazují na další polní či lesní cesty. Hlavním cílem vybudovaných polních cest bylo umožnit přístup hospodařícím zemědělcům a vlastníkům k jejich pozemkům, cesty jsou však hojně využívány i k jiným účelům, napojují se na místní komunikace a umožňují tak obyvatelům obce jejich využití za účelem rekreace a turistiky. Ekostabilizačním prvkem je liniová výsadba zeleně podél cest v zastoupení břízy a dubu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Název akce:

Polní cesty "Pod Svatým kopečkem" a "U sklepů" v k.ú.Mikulov na Moravě

Anotace:

Jedná se o zpevněné polní cesty, které umožňují bezproblémový přístup do okolních vinic a vinných sklepů pro zemědělskou techniku i za nepříznivého počasí. Jejich vybudováním a napojením na stávající zpevněnou polní cestu byl vytvořen okruh kolem dominanty Mikulova Svatého kopečku. Cesty mají polyfunkční charakter a slouží hojně i turistům a zejména cyklistům, pro které je Mikulov vyhledávaným turistickým cílem při cestě za památkami i vínem.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Polní cesty C7, C14a, C14b v k. ú. Jasenice

Anotace:

Polní cesty C7, C14a, C14b se nachází mimo zastavěné území obce Jasenice a byly realizovány po schválené a zapsané komplexní pozemkové úpravě. Hlavním cílem výstavby těchto polních cest bylo zpřístupnění zemědělských pozemků jejich vlastníkům či uživatelům a v budoucnu propojení s katastrálním územím Naloučany.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Název akce:

Polní cesta HPC 2-R v k.ú. Vendolí

Anotace:

Realizace polní cesty HPC 2-R s odvodňovacím příkopem ODV3 částečně zatrubněným, který slouží k regulovanému odtoku z lokalit Karličkův kopec a Horní díl a s výsadbou dřevin v rámci IPN3 je součástí plánu společných zařízení provedených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vendolí. Polní cesta zabezpečuje zpřístupnění přilehlých pozemků a plní dopravní funkci, odvodňovací příkop regulovaně a bezpečně odvádí srážkové vody a výsadba dřevin doplňuje krajinnou zeleň o celkem 97 ks stromů a 339 ks keřů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Nymburk

Název akce:

Polní cesta HPCS 5 s ozeleněním větrolamu IP1 v katastrálním území Brázdim a Podolanka

Anotace:

Realizací hlavní polní cesty HPCS 5 došlo ke zpřístupnění zemědělských pozemků. Cesta je opatřena sjezdy a jednou výhybnou. Jedná se o páteřní komunikaci pro místní zemědělce, kteří ji během hospodářského roku intenzivně využívají. Jejím vybudováním se ulevilo dopravnímu zatížení v obci. Díky chybějící dřevinné vegetaci v dané lokalitě je v rámci projektu realizován poloprodouvavý větrolam, který je velmi výrazným protierozním prvkem chránící kvalitní zemědělskou půdu před větrnou erozí předělením rozsáhlých půdních bloků. Zároveň slouží jako úkryt pro drobnou zvěř. Je výrazným estetickým prvkem v původně strohé krajině velkých zemědělských lánů. Druhová skladba byla navržena dle místních poměrů a vysazené dřeviny jsou výhradně domácími druhy.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Název akce:

Výstavba polních cest Ctiboř u Tachova PC09 a PC12

Anotace:

Cílem projektu rekonstrukce PC09 bylo zlepšit technický stav polní cesty a cestních objektů, zrevitalizovat doprovodnou zeleň, zpřístupnit zemědělské pozemky a znovu propojit obec Ctiboř a obec Březí. V místě novostavby polní cesty PC12 byla vyjetá, místy nezřetelná polní cesta napojující se na PC09 a vedoucí k bezejmennému rybníku. Cílem projektu bylo vybudování nové cesty včetně odvodnění a výsadba doprovodné zeleně. Cesta zpřístupnila zemědělské pozemky a bezejmenný rybník.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Mělník

Název akce:

Polní cesty Zálezlice

Anotace:

Vlastní záměr - realizace 17ti polních cest vychází z návrhu KoPÚ provedené v daném k.ú.. Realizované PC s doprovodnou zelení jsou v souladu se schváleným PSZ. Vlastní záměr vycházel z požadavku zajištění vhodného přístupu na okolní zemědělské pozemky. PC slouží převážně k dopravě zemědělských produktů a hmot z obhospodařovaných pozemků. Dále mohou sloužit pro turistiku a cykloturistiku v daném území. Výstavbou PC s doprovodnou zelení došlo k trvalému rozdělení krajiny, ke zlepšení prostupnosti krajiny a v nemalé míře k posílení ekologické stability řešeného území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště

Název akce:

Protierozní a protipovodňová opatření vč. cesty HC3 k. ú. Korytná

Anotace:

Komplex realizovaných prvků plánu společných zařízení přináší účinná protierozní a protipovodňová opatření, která přispívají ke snížení rizika vodní eroze i povodní. Prostřednictví zbudovaných polní cest dochází ke zlepšení přístupnosti pozemků jejich vlastníky a k efektivnějšímu obhospodařování zemědělské půdy. Zlepšení krajinného rázu je realizováno doplněním zeleně, díky výsadbě jednořadých dřevin s doplněním keřového patra. Po realizaci staveb byla odkloněna zemědělská technika mimo zastavěnou část obce, snížena erozní ohroženost půdy a zvýšena ochrana intravilánu i extravilánu zachycením a bezpečným odvedením vod z velkých půdních celků.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

Název akce:

Stavba polní cesty VPC2 v k. ú. Dolní Sytová

Anotace:

Účelem stavby bylo především zajistit zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků v severozápadní části katastrálního území Dolní Sytová (přímá návaznost na místní obecní komunikaci v části Kout a novou polní cestu s označením HPC1 dokončenou v roce 2014).

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po