Přihlášené projekty 2019

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Název akce:

Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Horní Sukolom - I. etapa

Anotace:

Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Horní Sukolom - I. etapa vytvořila důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek s funkcí vodohospodářskou, dopravní a ekologickou. Realizací došlo ke zvýšení protipovodňové ochrany obce, vytlačení zemědělské dopravy z intravilánu obce a zvýšení biologické diverzity území. Při technickém řešení byly uplatněny postupy, které respektují jednoduchost, hospodárnost, účelnost, dlouhou životnost, maximální spolehlivost, snadnou obsluhu, bezpečnost a estetickou a ekologickou citlivost stavby k okolnímu prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

Název akce:

Suchá nádrž SN1 v k.ú. Růžová

Anotace:

Jedná se o novostavbu multifunkčního opatření v podobě suché retenční nádrže s hlavní protipovodňovou funkcí. Její výstavbou došlo ke zvýšení stupně ochrany obce před povodňovými situacemi, které se zde vyskytují po přívalových i dlouhotrvajících deštích. Projekt navrátil do krajiny přirozené vodní plochy a zvýšil biodiverzitu, zlepšil vodohospodářské poměry a brání ničivým protipovodňovým rozlivům. Zároveň celkově zvýšil ekologickou stabilitu v dotčené lokalitě.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov

Název akce:

Vodohospodářská opatření IP28, IP25 a polní cesta C2 s IP26 v k.ú. Rakov u Hranic a Horní Nětčice

Anotace:

Realizace projektu v zemědělsky intenzívně užívané pahorkatině pomohla v krajině obnovit důležité přírodní prvky. Více než 5 ha erozně ohrožené údolnice je dnes zatravněno s rozptýlenou výsadbou dřevin, voda z meliorací je vyvedena na povrch a zadržována v několika tůních. Revitalizovanou údolnici uzavírá hráz poldru pro zachycení přívalových srážek. Zpevněná cesta, obnovená částečně v trase historické obecní hranice, zlepšila dostupnost pozemků, doprovodné stromořadí s keři přispívá k ekologické stabilitě území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice

Název akce:

Jaronice - protipovodňové opatření

Anotace:

Projekt řešil zkapacitnění a opravu koryta Jaronického odpadu, který je hlavním recipientem v území. Jednalo se přímo o zkapacitnění stávající vodoteče, jejímž účelem bylo zajistit ochranu obce před záplavovými vodami z území extravilánu. Realizace také řešila inventarizaci dřevin, návrh na zdravotní řez, kácení a novou výsadbu. Projektová dokumentace pro stavební řízení byla navržena na základě místního průzkumu, studie protipovodňových opatření zpracované v rámci KoPÚ a plánu společných zařízení.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

Název akce:

Výstavba komunikací a protierozních opatření v k.ú. Pořín

Anotace:

Realizace komunikací C33, 34, 43, 48, NC 10, protierozních a protipovodňových příkopů, průlehu a malé suché nádrže proběhla na základě schváleného návrhu KoPÚ Pořín. Účelem bylo zpřístupnít pozemky v k.ú. a současně ochránit sídlo Pořín před vodou z přívalových dešťů a zmírnění eroze na pozemcích nad obcí. Obec Pořín byla před realizací několikrát zasažena přívalovými dešti se škodami na majetku. Po realizaci , 30.7.2019 zasáhla oblast silná bouřka z úhrnem 80mm srážek za hodinu, díky realizaci byla obec ochráněna. V sousedním sídle Dolní Hořice škoda na majetku dosahla 950.000 Kč.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov

Název akce:

Soubor staveb v k.ú. Němčany

Anotace:

Realizace souboru staveb skládajícího se celkem z jedenácti objektů vzešla z PSZ dokončených pozemkových úprav v k.ú. Němčany. Pokud se vydáme po nové asfaltové polní cestě shora dolů, vidíme díky návaznosti jednotlivých prvků, jak postupně dochází k zadržování vody biokoridory vysázenými podél cesty i napříč protilehlým svahem, protierozními mezemi a příkopy. Nezadržená voda je svedena dráhou soustředěného odtoku do zatravněné údolnice a dále přes průtočný suchý poldr do vodní nádrže se stálou hladinou. Při zvýšené hladině dochází k odvedení vody bočním bezpečnostním přepadem z poldru a následně i z vodní nádrže do recipientu, dochází k regulovanému a bezpečnému průtoku vody obcí. Celkové opatření tak plní funkci protierozní, protipovodňovou, půdoochrannou, ekologickou, estetickou i rekreační. Svým rozsahem, návazností prvků a zapojením do okolní krajiny se řadí mezi soubor objektů, které v širokém okolí nebyly doposud realizovány.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice

Název akce:

Protipovodňová opatření v katastrálním území Strunkovice nad Blanicí

Anotace:

Účelem realizovaných protipovodňových opatření je zkapacitnění profilu řeky Blanice vytvořením berem s průlehy a návazující obtokovou stokou tak, aby byl umožněn neškodný průtok Q20 v ochraňované části území kolem sportovního areálu. Berma nad intravilánem městyse zlepšuje průtokové poměry z hlediska rychlosti v průtočném profilu a snižuje dynamický účinek vodního proudu na levý břeh řeky Blanice.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Název akce:

Odvodňovací příkop OP 3, realizace SZ Třanovice - II. etapa

Anotace:

Odvodňovací příkop OP 3 navržený v Komplexních pozemkových úpravách Třanovice, navržený na stoletou vodu, zachycuje a bezpečně odvádí srážkové úhrny z území v trati Na Kempě a Pod Kempou do řeky Stonávky, čímž zabraňuje povodňovým škodám v části centra obce. Zároveň rekonstrukce již nefunkčního odvodňovacího příkopu přispívá k pozvolnějšímu odtékání přívalových vod z území a ke snížení jejich erozních účinků. V neposlední řadě se jedná o významný krajinotvorný prvek, jehož estetická hodnota bude v budoucnu navýšena vzrůstajícím doprovodným stromovým a keřovým patrem.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Sředočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kolín

Název akce:

Protierozní opatření v k.ú. Červené Pečky

Anotace:

Výstavba soustavy protierozních opatření v k. ú. Červené Pečky tvořených dvěma zatravněnými údolnicemi a doplňkovou zelení k zabezpečení bezproblémového odtoku srážkových vod z lokality Pod Vrchy-Ohrádka a zajištění ochrany zastavěného území obce před přívalovými srážkami.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Název akce:

Protierozní mez Kuřimany

Anotace:

Kuřimany se nachází nedaleko Strakonic směrem k Šumavě a terén se zde postupně stává kopcovitým. Ačkoli se může zdát, že je zde porostů a remízků dostatek, přesto jsou zde místa, kde dochází ke každoročním problémům s vodou z tajícího sněhu nebo přívalových srážek. Samotná protiierozní mez v Kuřimanech tedy není velkou stavbou, ale přirozeně zapadá do stávajícího systému. Toto zakomponování vynikne při pohledu z protějších svahů. Kromě protierozní funkce usměrňuje stávající vodu do bezejmenného potoka na severním konci. Voda dosud volně stékala do úvozové cesty, kterou při větších deštích postupně ničila. Dnes se nad novou protierozní mezí zastaví a částečně se vsákne do stávajícího pole a vsakovacích jímek, aniž by zde způsobila další škody. Vrchol meze je osázen 23 kusy původních stromů (švestka, třešeň, špendlík, letní jabloň). Na stavbu samotné meze byla použita přebytečná zem ze současně probíhajících staveb polních cest v k.ú. Kuřimany a sousedním k.ú. Sudkovice za využití dotačních titulů EU.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec

Název akce:

Protipovodňová hráz - Stará Hlína

Anotace:

Protipovodňová hráz vybudována Pobočkou Jindřichův Hradec v k.ú. Stará Hlína vychází z Komplexních pozemkových úprav pro k.ú. Stará Hlína a vypracovaného Plánu společných zařízení, který vybudování hráze převzal z projektu Protipovodňová opatření Rožmberk. Obec Stará Hlína byla zasažena již několika povodněmi, a to v roce 2002, 2006, 2010 a 2013. Před zahájením výstavby byla obec Stará Hlína nedostatečně chráněna před zvýšeným stavem vodní hladiny v řece Lužnici a našeho největšího rybníku Rožmberk. Po vybudování Protipovodňové hráze je již obec Stará Hlína dostatečně chráněna před povodněmi a zvýšeným stavem vodní hladiny v řece Lužnici a rybníku Rožmberk. Vzhledem k použití především přírodních materiálů a zatravnění celé hráze došlo k zapojení vybudované Protipovodňové hráze do chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a nedošlo k narušení krajinného rázu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Název akce:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Sobětice u Klatov

Anotace:

Projekt vychází ze zpracovaného návrhu plánu společných zařízení v zájmovém území Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobětice u Klatov. Jedná se o soubor mezí a průlehů. Stavba je navržena za účelem rozdělení plochy povodí a bezpečné odvedení vody ze srážek ze zájmového území. Zároveň dojde ke snížení odtokové rychlosti z dílčího povodí a tím i ke zmenšení eroze. Dále stavba přispěje k ochraně intravilánu obce Sobětice u Klatov.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Název akce:

Vodní nádrž VN 2 a polní cesta VPC 3.11 v k.ú. Koloveč

Anotace:

Vodní nádrž VN 2 v lokalitě Na milovkách byla navržena na pozemcích zemědělsky intenzivně obhospodařovaných na otevřeném melioračním korytu, a to z důvodu zachycení a akumulace vody v krajině odváděné soustavou melioračních zařízení z okolních zemědělských pozemků. Doplněním doprovodných výsadeb IP podél břehu nádrže a otevřeného melioračního zařízení nad a pod nádrží vznikl významný vodohospodářský, ekostabilizující a krajinotvorný prvek s celospolečenským významem včetně zřízení zpevněné přístupové polní cesty končící na hrázi nádrže.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Název akce:

Stavba suchého poldru v k. ú. Olešná u Radnic

Anotace:

Suchý poldr je navržen a realizován dle schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy Olešná u Radnic a v navazujících částech katastrálních území Němčovice a Újezd u Svatého Kříže, okr. Rokycany. Součástí realizace je jednak výstavba vlastní suché nádrže s hrází, výpustným objektem, bezpečnostním přelivem a dále i úprava propustků a výsadba keřů a stromů. Poldr slouží jako protipovodňové a protierozní opatření v k. ú. Olešná u Radnic a zajistí zrovnoměrnění průtoků v Olešenském potoce během přívalových srážek. Současně byly zrealizovány propustky pod komunikací a polní cestou, které umožňují odklonění a neškodné svedení srážkových vod do nádrže. Navržené opatření tak velkou měrou přispívá k ochraně obyvatelstva a majetku v intravilánu obce a má i významnou krajinotvornou funkci.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Nymburk

Název akce:

Lokální biocentrum v katastrálním území Dřevčice

Anotace:

Lokální biocentrum v k.ú. Dřevčice bylo vysázeno na rozloze 2,8 ha a plní funkci ekologicko-stabilizační, půdoochrannou, vodohospodářskou, zadržení vody krajině, protierozní, krajinotvornou a rekreační. Vzhledem k tomu, že cílem realizace byla zeleň blížící se svým složením přirozené vegetaci dané lokality, bylo biocentrum založeno lesnickým způsobem. Z vysazených dřevin převažuje dub zimní, letní, habr obecný, lípa srdčitá. Vzhledem k tomu, že od výsadby uplynulo již 15 let, je zajímavé sledovat vývoj biocentra v průběhu delšího časového období a posoudit tak, zda splňuje všechny své funkce.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Název akce:

Vodní nádrž v k.ú. Křižany

Anotace:

Projekt výstavby vodní nádrže v k.ú. Křižany byl priorita dokončených komplexních pozemkových úprav. Výstavbou vodní nádrže došlo k zadržení vody v krajině, zvýšila se biodiverzita území a vytvořil se krajinotvorný prvek. Nádrž zároveň zajišťuje částečnou ochranu intravilánu obce před povodňovými průtoky. Vodní plocha s litorálním pásmem poskytuje přirozené místo pro rozvoj mokřadní vegetace, vodního ptactva a obojživelníků. Nádrž se svojí polohou u "Krkavčích skal" stala hojně navštěvovaným místem pro turisty. V letních měsících je nádrž využívána jako přírodní koupaliště. Postavené polní cesty podél nádrže zajišťují přístup k nádrži i okolním zemědělským a lesním pozemkům.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po