Pravidla soutěže "Žít krajinou"- 17. ročník

Společné zařízení realizované na základě plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav může do soutěže přihlásit:

  • místně příslušná pobočka krajského pozemkového úřadu
  • projektant, resp. projekční firma pozemkové úpravy
  • autor realizačního projektu společného zařízení
  • realizační firma společného zařízení
  • obec, resp. vlastník společného zařízení

V soutěži budou společná zařízení hodnocena v kategoriích:

  1. Protierozní a vodohospodářská opatření (opatření pro ochranu půdního fondu a zadržení vody v krajině a další vodohospodářská opatření sloužící k ochraně a tvorbě krajiny)
  2. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (prvky ÚSES a další trvalá vegetace)
  3. Zpřístupnění pozemků

Zároveň bude udělena Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti.

Do soutěže lze přihlásit společná zařízení, jejichž realizace byla dokončena do 31. 12. 2022, a to bez ohledu na datum zpracování projektové dokumentace. Dobou ukončení realizace se rozumí u staveb - kolaudace, u prvků ÚSES a další trvalé vegetace - ukončení následné péče po dobu alespoň 3 let od výsadby.

Přihlášeno může být pouze společné zařízení (příp. soubor na sebe navazujících společných zařízení), které bude zařazeno do jedné z výše uvedených kategorií. Projekt se souborem na sebe navazujících opatření realizovaný v rámci společné dokumentace bude do dané kategorie zařazen podle převažující funkce. Soutěž bude v jednotlivých kategoriích podporovat projekty, které svým charakterem splňují požadavky na komplexní řešení krajiny nebo její části.

Do soutěže nelze přihlásit společná zařízení, která byla oceněna v předchozích ročnících soutěže.

Veškerá dokumentace přihlášených projektů zůstává majetkem vyhlašovatele soutěže s právem publicity. Další využití je možné pouze se souhlasem vyhlašovatele soutěže. Za souhlas ostatních zúčastněných (poboček pozemkových úřadů, projektanta pozemkové úpravy, autora realizačního projektu, dodavatelské firmy, obce) ručí vždy přihlašovatel.

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

1. Přihlašovatel

(jméno/název, adresa)

2. Název projektu (společného zařízení) 

3. Kontaktní osoba

(jméno, telefon, e-mail)

4. Název příslušné pobočky krajského pozemkového úřadu

(pouze v případě, že přihlašovatelem není sama pobočka)

5. Lokalita společného zařízení

(katastrální území, obec, okres)

6. Anotace

(srozumitelnou formou pro širší veřejnost představit společné zařízení se zdůrazněním jeho významu z hlediska uživatele, veřejné prospěšnosti, širších územních vztahů, výsledků pozemkových úprav apod., technické parametry uvádět do položky č. 12; rozsah cca 5 řádků)

7. Projektant pozemkových úprav

(název  - podle obchodního/živnostenského rejstříku, IČ, adresa, telefon a e-mail)

8. Autor realizačního projektu

(název  - podle obchodního/živnostenského rejstříku, IČ, adresa, telefon a e-mail)

9. Dodavatelská firma

(název  - podle obchodního/živnostenského rejstříku, IČ, adresa, telefon a e-mail)

10. Náklady na realizaci

(konečná částka vč. DPH + zdroje financování; v částce jsou zahrnuty veškeré investiční náklady spojené s realizací; tzn. včetně částky za projektovou dokumentaci, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, činnost koordinátora BOZP atd.; jedná se o částku za kterou se společná zařízení převádějí na obec)

11. Doba realizace

(zahájení, ukončení - měsíc, rok)

12. Technické parametry

(délka polních cest, šířka jízdního pruhu, šířka krajnice – vše v metrech; plocha max. hladiny – v ha, objem vody při max. hladině – v m3; rozloha – v ha včetně počtu kusů nově vysázeného porostu; atd.)

13. Textová část

(viz níže bližší specifikace)

14. Výkresová dokumentace

(viz níže bližší specifikace)

15. Fotografická dokumentace

(viz níže bližší specifikace)

Do soutěže se přihlašuje pouze elektronicky prostřednictvím speciálně vytvořené aplikace na adrese https://soutezzk.spucr.cz/  ,která je dostupná v rámci webových stránek Státního pozemkového úřadu.

Konečný termín pro podání přihlášky je 29. 02. 2024.

 

DOKUMENTACE

a) Textová část

Textová část obsahuje:

Údaje o společném zařízení: popis stavebního řešení, použité technologie a materiály, objekty, detaily, doba realizace (zahájení, ukončení), investiční náklady na realizaci, případně další podstatné údaje se zdůrazněním informace, proč je společné zařízení do soutěže přihlašováno.

Údaje o realizačním týmu: stručné údaje o projektantovi pozemkové úpravy, projektantovi realizačního projektu a dodavatelské firmě.

Stručné hodnocení přihlašovatele: hodnocení bude zpracováno zejména s ohledem na význam z hlediska uživatele a obce, veřejné prospěšnosti, širší územní vztahy, krajinný ráz, návaznost na celkovou síť jednotlivých opatření, technickou náročnost stavby, originálnost řešení, efektivitu opatření (finanční a časové parametry). Při hodnocení společných zařízení je třeba klást důraz na jejich polyfunkčnost (tzn., aby kromě základní funkce plnila ještě nějaké další doplňkové nebo doprovodné funkce).

Formát: DOC, DOCX

Doporučený rozsah: 5 stran

 

b) Výkresová dokumentace

Výkresová dokumentace obsahuje:

·  mapu plánu společných zařízení

·  přehlednou situaci společného zařízení

·  vzorový příčný řez

·  rozhodující půdorysy a řezy

·  významné objekty, popřípadě konstrukční řešení detailů.

Nahrát soubor s výkresy - zkomprimovaný metodou ZIP.

Formát: PDF

 

c) Fotografická dokumentace

Fotografická dokumentace ilustrující stav před a po realizaci společného zařízení, a to v několika charakteristických místech, příp. v místech napojení na systémy vyššího stupně (např. silnice, recipient, navazující prvek ÚSES). Doporučujeme vybrat takovou fotodokumentaci stavu před realizací, ke které bude možno přiřadit fotografii po realizaci pořízenou pokud možno ze stejného místa.  Součástí fotografické dokumentace mohou být též významné objekty a detaily. Pečlivě vybírejte i fotografie, ze kterých je vidět zapojení opatření do krajiny. Nahrajte soubor cca 9 fotografií - zkomprimovaný metodou ZIP. V rámci tohoto souboru vyberte 3 reprezentativní fotografie ke zveřejnění - nahrajte 1 fotografii před (Obrázek před) a 2 fotografie po (Obrázek po) realizaci. Administrátor má právo upravit  výběr fotografií ke zveřejnění.

Nahrát soubor s fotografiemi - zkomprimovaný metodou ZIP.

Formát: JPG

Doporučené rozlišení: 300 DPI, 2480 x 3508 px a více.