Přihlášené projekty 2014

Kategorie

Přihlašovatel:

Pobočka Strakonice

Název akce:

Cesty Předmíř - Metly

Anotace:

V obci Předmíř proběhly pozemkové úpravy na základě zaplavení a zpustošení velké části území protržením hráze Metelského rybníka při povodních v roce 2002. Pozemkový úřad Strakonice z provedl pozemkové úpravy ve všech čtyřech katastrálních územích obce - Předmíř, Metly, Řiště a Zámlyní. Nyní postupně v území buduje cesty tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a kromě zpřístupnění samotných pozemků i propojily jednotlivé obce. Přihlášené cesty Předmíř - Metly mají povrch z penetračního makadamu, šíři v koruně 3,5 m a délku 2100m v k. ú. Předmíř a 727 m v k. ú. Metly. Kromě výše zmíněného zpřístupnění pozemků a projení částí obce tvoří i obchvat zemědělského areálu společnosti Agraspol Předmíř a.s. Dosud byla doprava vedena středem areálu a končila na hranici katastrálního území Předmíř.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pobočka Hradec Králové

Název akce:

Cesta Spojovací C1, C5, C7 v k.ú. Rusek

Anotace:

Jedná se o tři na sebe navazující polní cesty C1-C5-C7 navržené v KoPÚ v k.ú Rusek, okres Hradec Králové, jako polní cesty pro zpřístupnění hospodářsky využívaných pozemků současnou zemědělskou technikou, dále ke zpřístupnění zemědělského areálu živočišné výroby a navazujících pastvin pro chov koní. Ralizací stavby polní cesty došlo k velkému zlepšní prostupnosti krajiny, cesta je využívána i pro doprovodný cykloprovoz v této lokalitě severně od Hradce Králové. Tato novostavba byla realizována ve velmi krátké době 6-ti týdnů firmou M-SILNICE na konci roku 2011. Následně byla převedena do majetku Statutárního města Hradec Králové. Komunikace je v kategorii P 3,5/30, celková délka činí 1,539 km.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pobočka Vyškov

Název akce:

Polní cesty VC-2 a NC-4a v k.ú. Moravské Prusy

Anotace:

Polní cesta VC-2: Jedná se o polní cestu jednopruhovou délky 716,22 m; kategorie P3,5/30 se dvěma výhybnami, tvořenou jedním jízdním pruhem šířky 3,0m a dvěma krajnicemi o šířce 0,25m. Celková volná šířka cesty v koruně je 3,5m. Polní cesta NC-4a: Jedná se o polní cestu jednopruhovou délky 694,45; kategorie P5/20 s jednou výhybnou, tvořenou jedním jízdním pruhem šířky 4,0 m a dvěma krajnicemi o šířce 0,5 m. Celková volná šířka cesty v koruně je 5,0m.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pobočka Teplice

Název akce:

Výstavba a obnova hlavní polní cesty HPC3 a vedlejší polní cesty VPC1 v k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna

Anotace:

Výstavbou cest byl umožněn vlastníkům přístup k nově navrženým pozemkům. Součástí stavby byly výhybny a hospodářské sjezdy. Zpevněním povrchu polních cest byl odstraněn problém s vyjetými trasami a došlo ke zlepšení podmínek pro hospodaření na zemědělské půdě. Realizace projektu přispěla i ke zlepšení životního prostředí - zabránění přepravě po zemědělské půdě a omezení prašnosti. Zlepšila se průchodnost krajiny, polní cesty jsou využívány pro turistiku a cykloturistiku.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pobočka Česká Lípa

Název akce:

Polní cesta PCV 27

Anotace:

Navržená cesta v návrhu komplexních pozemkových úprav je vyprojektována za účelem zpřístupnění pozemků po pozemkových úpravách, propojení katastrálních územích a zvýšení prostupnosti krajiny. Cesta je navržena v kategorii 4/15, to znamená šířka koruny 4,00 m s návrhovou rychlostí 15km/hod, jednopruhová, kryt je navržen z vibrovaného štěrku s jednovrstevným nátěrem s dvojím podrcením. Délka úpravy je 0,527 km. V trase nejsou navrženy žádné stavební objekty. Náklady činily 1.262670,- Kč v termínu od 10.9.2012-11.10.2012. Vše bylo financováno z prostředků PF ČR.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pobočka Příbram

Název akce:

Polní cesta RHPC1 - Strýčkovy

Anotace:

Polní cesta RHPC1 je součástí sítě polních cest, které byly navrženy v rámci plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Strýčkovy. Polní cesta je využívána zejména ke zpřístupnění přilehlých pozemků, pro zemědělskou dopravu a předpokládá se využití pro turistiku a cykloturistiku.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Název akce:

Polní cesta Lukavice úsek "A"

Anotace:

Polní cesta Lukavice úsek "A" byla realizována jako součást návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lukavice u Rychnova nad Kněžnou. Byla rekonstuována stávající polní cesta v délce 1307 m v kategorii PV 4,0/30, šířka je 3,5 m + krajnice 2x0,25 m s povrchem z asfaltobetonu. Součástí cesty je i výsadba 88 kusů stromů 12 kusů. keřů. Jednalo se o poslední nerekonstruovaný úsek významné lukavické cesty "Příčnice". Jejím vybudováním došlo k propojení polních cest již v minulosti pozemkovým úřadem realizovaných o celkové délce 12.291 km spojujících 5 katastrálních území. Spolu s výstavbou cesty se podařila i realizace prvků ekologické stability spočívající ve výsadbě lokalního biocentra LBC 42 o výměře 2,7557 ha a lokálního biokoridoruLBK 19 o délce 1 200 m, což v území s intenzivní zemědělskou a průmyslovou výrobou (cca 1 km od závodu AUTO ŠKODA Kvasiny) má pro životní prostředí v tomto území velký význam.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pobočka Semily

Název akce:

Polní cesta PCV 36.1 "Zámecká"

Anotace:

Polní cesta PCV 36.1 "Zámecká" v k.ú. Horní Branná je napojením centra obce Horní Branná na "Trhovnici" - obchvat zastavěné části obce pro zemědělskou techniku, vybudovaný také v rámci pozemkových úprav v letech 1999 až 2009. Za křížením s obchvatem zpřístupňuje další území obce a v letošním roce byla napojena na další účelovou komunikaci (z prostředků PRV). Byla obnovena v roce v roce 2010 z prostředků PRV.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník

Název akce:

Polní cesta VPC 6 k.ú. Vidim

Anotace:

Vlastní investiční záměr - výstavba polní cesty VPC 6 k.ú. Vidim vychází z návrhu KoPÚ, provedené v daném katastrálním území. Navržená polní cesta je v souladu se schváleným plánem společného zařízení. Záměr stavby vycházel z požadavku zajištění vhodného přístupu na okolní zemědělské pozemky, propojení polních komunikací a posílení ekologické stability území. Polní cesta slouží převážně k dopravě zemědělských produktů a hmot z obhospodařovaných pozemků. Výstavbou polní cesty s interakčním prvkem došlo k trvalému rozčlenění krajiny, ke zlepšení prostupnosti krajiny. Po zapojení interakčního prvku dojde i k posílení ekologické stability území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník

Název akce:

Polní cesta HC 4 k.ú. Byšice

Anotace:

Vlastní investiční záměr - výstavba polní cesty HC 4 k.ú. Byšice vychází z návrhu KoPÚ, provedené v daném katastrálním území. Navržená polní cesta je v souladu se schváleným plánem společného zařízení. Záměr stavby vycházel z požadavku zajištění vhodného přístupu na okolní zemědělské pozemky. Polní cesta slouží převážně k dopravě zemědělských produktů a hmot z obhospodařovaných pozemků. Výstavbou polní cesty došlo k trvalému rozčlenění krajiny, ke zlepšení prostupnosti krajiny a v nemalé míře k posílení ekologické stability území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník

Název akce:

Polní cesta VPC 2, OPC 4 k.ú. Sitné

Anotace:

Vlastní investiční záměr - výstavba polní cesty VPC 2 a OPC 4 k.ú. Sitné vychází z návrhu KoPÚ, provedené v daném katastrálním území. Navržené polní cesty jsou v souladu se schváleným plánem společného zařízení. Záměr stavby vycházel z požadavku zajištění vhodného přístupu na okolní zemědělské pozemky, propojení polních komunikací s prvky ÚSES. Polní cesty slouží převážně k dopravě zemědělských produktů a hmot z obhospodařovaných pozemků, jsou využívány i k turistice a cykloturistice. Výstavbou polních cest došlo k trvalému rozčlenění krajiny, ke zlepšení prostupnosti krajiny a k posílení ekologické stability území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy, Milady Horákové 373/10, Svitavy

Název akce:

Polní cesty v k. ú. Lázy - HC1, VC11

Anotace:

V projektu je řešena obnova dvou polních cest HC1 a VC11 o celkové délce 1205,82m na jižním okraji obce. Projekt spočívá v rekonstrukci stávajících polních cest HC1 délky 701,53 m, kde bude v části položen nový kryt vozovky z asfaltobetonu a v části z penetračního makadamu. U cesty VC11 délky 504,29m bude provedena vozovka z penetračního makadamu v šířce 3m a zpevněnými krajnicemi. Realizací těchto cest dojde k propojení půdních bloků východně a západně od obce Lázy a silnice II/371 s návazností na příjezd k areálu zemědělského družstva a již dříve vybudované cesty v severozápadní části katastrálního území Lázy. Součástí bude i odvodnění, sjezdy na pozemky a výsadba zeleně. Navržená cesta je součástí plánu společných zařízení v rámci schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v tomto katastrálním území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Polní cesta C 2 včetně doprovodné zeleně v k.ú Jedov

Anotace:

Polní cesta je součástí společných zařízení KPÚ. Zabezpečuje zpřístupnění přilehlých pozemků a plní dopravní a protierozní funkci. Podél cesty je jednořadá alej ovocných stromů v počtu 97 ks plnící krajinnou, protierozní a ekologickou funkci. Odvodnění je řešeno třemi svodnými zatravněnými průlehy plnícími funkci protierozní, ekologockou a zároveň i zadržují vodu v krajině. Vozovka o délce 893,5 m je jednopruhová s asfaltovým povrchem kategorie P5/30.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Polní cesta HC1 v k.ú. Jasenice včetně ozelenění

Anotace:

Výstavba polní cesty HC 1 v k.ú.Jasenice představuje soubor opatření, která mají zabezpečit naplnění jednoho z hlavních cílů komplexních pozemkových úprav. Jde zejména o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření vedoucí k ochraně zemědělského půdního fondu, vodohospodářská opatření (zejména opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů) a v neposlední řadě opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (zejména plán územního systému ekologické stability, dále ÚSES. Navrhovaná opatření se vzájemně doplňují a prolínají. Prvky ÚSES mohou současně plnit funkci protierozní a estetickou podobně jako dopravní síť, prvky protierozní mohou plnit mimo jiné funkci krajinotvornou. Řešené území je v současné době možno považovat za krajinu intenzivně zemědělsky využívanou. Většinu zájmového území zaujímá orná půda intenzivně obhospodařovaná, která z hlediska ekologické stability patří mezi plochy výrazně nestabilní. V návrhu cestní sítě je řešeno zpevnění polní cesty HC 1 s živičným povrchem a odvodňovacími prvky (svodnice). Vlastní trasa cesty vesměs kopíruje užívanou a poměrně značně frekventovanou původní polní cestu. Příkopy pro odvodnění tělesa cesty jsou pouze v odůvodněných případech. Z ekologického hlediska jde o to,udržet vodu v krajině a zpomalit její odtok. Minimalizací cestních příkopů dojde zároveň k úsporám na výstavbu a následnou údržbu nejen příkopů, ale i přejezdů a propustků. V odůvodněných případech je trasa odtoku srážkové vody přerušena ocelovými svodnicemi a srážková voda je odváděna se souhlasem vlastníka na přilehlý pozemek k zasakování do travnatého přilehlého pásu. Dále je v maximální možné míře v rámci využitelného pozemku využíváno zatravňovacích pásů k zásaku a zpomalení odtoku dešťové vody. Sjezdy na jednotlivé pozemky jsou řešeny až po hranici pozemku a to tak, že nově zřízené rigoly budou zpevněné štětem, což umožňuje jejich bezproblémové využívání. Pozemky v novém uspořádání, určené pro výstavbu cest, jsou ve vlastnictví obce. Cesta je navržena jako jednopruhová zpevněná živičným povrchem. Šířka vozovky je 3 m, krajnice jsou široké 0,5 m, zpevněné ŠD v tl. 0,1 m. Na místech s delším rozhledem je navržena výhybna, situovány na pravé straně ve směru jízdy na pole. Podélný sklon cesty se řídí členitostí terénu. Při navrhované rychlosti 30 km/hod. se připouští max. podélný sklon 12 %. Příčný sklon vozovky jednopruhové je jednostranný 2,0 %. Krajnice jsou navrženy jako nezpevněné AB s úpravou povrchu ŠD tl. 0,1 m, z hlediska únosnosti jsou vždy zhutněné. Příčný sklon nezpevněné krajnice je 6 %. Směrové oblouky byly navrženy podle zvolené pojezdové rychlosti 30 km/hod.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Název akce:

Polní cesta HPC7 v k. ú. Tatinná a Nehasice

Anotace:

Polní cesta HPC7 v k. ú. Tatinná a Nehasice tvoří část cestní sítě realizované podle návrhu komplexních pozemkových úprav. Jedná se o nově vybudovanou polní cestu v celkové délce 2 094 m s asfaltovým krytem a s doprovodnou zelení. Polní cesta umožňuje zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům a uživatelům. Zprůchodnila se krajina, vytvořila se nová spojnice mezi obcemi Bitozeves, Tatinná a Nehasice. Doprovodná zeleň vhodně začleňuje liniovou stavbu polní cesty do krajiny, napomáhá ke snížení vodní a větrné eroze a ke zlepšení životního prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko

Název akce:

Polní cesta P 14 s IP 07 v katastrálním území Senetářov

Anotace:

Polní cesta P14 a interakční prvek IP 07 jsou součástí plánu společných zařízení schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Senetářov. Polní cesta P14 v návaznosti na silnici a další účelové komunikace zajišťuje přístup na přilehlé intenzivně hospodářsky využívané zemědělské a lesní pozemky. Realizací polní cesty došlo k odklonění zemědělské techniky mimo zastavěné území obce Senetářov a též ke zlepšení průchodnosti krajiny. Cesta umožnila spojení dvou sousedních obcí. Polní cesta P14 s interakčním prvkem vytvořila v území důležitý polyfunkční prvek s funkcí dopravní, půdoochrannou, krajinotvornou, ekologickou i estetickou.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín, Karlovo nám. 45, 280 30 Kolín

Název akce:

Polní cesta H3 v kat. území Poďousy

Anotace:

Polní cesta H3 v kat. území Poďousy byla postavena v rámci provedené komplexní pozemkové úpravy v kat. území Poďousy. Polní cesta je jednopruhová s výhybnou a s hospodářskými sjezdy v kategorii P4/30 o celkové délce 573,75m. Šířka koruny vozovky je 3m a krajnice jsou po obou stranách vozovky 0,50m. Tato polní cesta zajišťuje přístup k vlastnickým pozemkům, ale podílí se též velkou měrou na lepší dopravní obslužnosti a prostupnosti krajiny. V součinnosti s doprovodnou zelení plní také funkci protierozní, vodohospodářskou a ekologickou.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pobočka Mladá Boleslav

Název akce:

Polní cesty C6-H Lipník a VPC11 Struhy

Anotace:

Realizaci společného zařízení tvoří novostavba polních cest C6-H v k.ú Lipník (objekt č.1), ), parcelní číslo 1240 (10237 m2) a části pozemku parcelní číslo 1231 (část z výměry 5841 m2), a VPC11 v k.ú. Struhy (objekt č.2), parcelní číslo 1008 ( 1748 m2). Začátek polní cesty je umístěn do křižovatky s polní cestou C1-H v k.ú. Lipník. Polní cesta poté vede severním směrem až na hranici katastrálních území Lipník – Struhy, kde plynule navazuje na polní cestu VPC 11 v k.ú. Struhy. Konec polní cesty VPC11 je v km 1,33089, kde se tato cesta kříží s polní cestou VPC2. Výstavba polních cest byla včetně doprovodné zeleně.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, nám.Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Název akce:

Realizace polních cest CP2 a CP4

Anotace:

Zpevnění polních cest CP2 a CP4 v k.ú. Šatov bylo schváleno již v plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy Šatov. Základní funkcí polních cest je zpřístupnění pozemků a současně i protierozní ochrana před erozním smyvem a ochrana obce před přívalovou vodou a to ze severní strany obce Šatov.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro JČK, Pobočka Jindřichův Hradec

Název akce:

Polní cesta H2 v k.ú. Branná

Anotace:

Polní cesta H2 je navržena v rámci pozemkových úprav v k.ú. Branná. Polní cesta H2 je řešena jako jednopruhová polní účelová komunikace s výhybnami, krajnicemi, cestním příkopem a jednostranným osázením. Význam polní cesty spočívá jednak ve zkvalitnění přístupu na jednotlivé pozemky a neméně důležité je také zpřístupnění krajiny turistům a cyklistům. Celková délka stavby je 3073m.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov

Název akce:

Polní cesty VC 21 a VC 22 Hřibojedy

Anotace:

V rámci KoPÚ Hřibojedy byly navrženy vedlejší polní cesty s povrchem z vsypného makadamu s asfaltovým nátěrem. Polní cesta VC 21 řeší přístup na přilehlé zemědělské pozemky a přístup k obecním lesům. Původní nezpevněná obecní příjezdová cesta k lesu vedla přes zemědělský areál. V rámci projednávání plánu společných zařízení bylo nutno najít jiné řešení a trasa cesty byla navržena vedle zemědělského areálu. Průjezd areálem nebyl možný v důsledku jeho další zástavby. Polní cesta VC 22 je navržena v centru obce. Cesta propojuje dvě komunikace III. třídy a tím zkracuje a usnadňuje přístup do zemědělského areálu a eliminuje tak původní složitou dopravu centrem Obce Hřibojedy. Obě cesty na sebe navazují a byly vybudovány v rámci jedné stavby.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín, Havlíčkova 56, 506 01 Jičín

Název akce:

Polní cesta C1 v k.ú. Vinice

Anotace:

Polní cesta C1 o délce 821 m a šířce 4 m byla vybudována jako společné zařízení na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vinice. Je vedena v místě bývalé cesty a nesjízdného úvozu. Podél cesty bylo vysázeno 140 stromů a dalších 40 ovocných stromů na navazující travnaté mezi. Cesta zlepšuje prostupnost krajiny a umožňuje zemědělcům hospodařit na svých pozemcích. Zpřístupňuje také historický památník husitských bojů „Mohejlík“, který je významným turistickým cílem. Stavba byla spolufinancována z prostředků EU.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž

Název akce:

Polní cesta C35 v k. ú. Bezměrov a C4 v k. ú. Hradisko

Anotace:

Novostavba polních cest C35 a C4 zajišťuje zpřístupnění okolních zemědělských pozemků, spojuje obec Bezměrov s Hradiskem, vysazený interakční prvek - lipová alej slouží k zapojení stavby do krajiny. Je využívána místními občany k procházkám, návštěvám kostela a hřbitova v Hradisku a je využívána cyklisty.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice

Název akce:

Realizace KoPÚ Hranice - polní cesta VPC1

Anotace:

Polní cesta VPC 1 je součástí plánu společných zařízení navržených v rámci Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v katastrálním území Hranice u Nových Hradů (Ing. Irena Sokolová, LANDservis České Budějovice, leden 2010). Komunikace byla vybrána k realizaci podle svého významu pro obslužnost jednotlivých pozemků. Jedná se o novostavbu polní cesty v kategorii Pv 3,5/30 bez výhyben o délce 1258m.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

Název akce:

4. KoPÚ v k.ú. Bravantice - Realizace společných zařízení – 1. etapa stavba SO 01 „Hlavní polní cesta P5“

Anotace:

Hlavní polní cesta P5 o celkové délce 2,769 km se třemi propustky je páteřní komunikací, na kterou navazují další polních cesty (hlavní polní cesta P7, vedlejší polní cesty P38, P40, P41, P56 a P63), které zpřístupňují přilehlé zemědělské pozemky. Dalším účelem této hlavní polní cesty je propojení a zefektivnění dopravy z Bravantic do sousední místní části obce Klimkovice - Josefovice. Dojde k propojení silnic I/47 a III/46417.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pobočka Beroun

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty P11 a brodu v k.ú. Chodouň po dokončených komplexních pozemkových úpravách

Anotace:

Jednalo se o rekonstrukci části polní cesty P11 a rekonstrukci brodu v k.ú. Chodouň v rámci realizace společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách. Záměrem stavby cesty bylo především zajištění vhodného přístupu na přilehlé zemědělské pozemky a propojení cesty tak, aby zemědělská doprava neprojížděla uzavřeným areálem podniku.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

Název akce:

Polní cesta H5 - Ostrov

Anotace:

Částečná rekonstrukce (305 m) a na převážné části nová stavba hlavní polní cesty kategorie P 4,5/30 s asfaltobetonovým krytem v lokalitě severně od zástavby obce Ostrov má celkovou délku 3,350 km. Hlavní polní cesta umožňuje přístup k zemědělským pozemkům, rozdělením svahu plní protierozní funkci, kterou podporuje i doprovodná výsadba listnatých stromů a keřů podél cesty a dále travnatý pás o šířce 3 m realizovaný současně jako hippostezka. Realizací této komunikace došlo k vyloučení zemědělské dopravy ze zástavby obce, zvýšila se protierozní ochrana v dotčené lokalitě a zlepšily se podmínky pro agroturistiku.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po