Přihlášené projekty 2014

Kategorie

Přihlašovatel:

Pobočka Prachatice Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Název akce:

„Propustky na cestě C 1“

Anotace:

Jedná se o vybudování kapacitního propustku a doprovodných propustků odvádějících vodu z gabionového koryta, příkopů kolem silnice III/12249 a příkopu obslužné komunikace polní cesty NC 4 do zpevněného suchého koryta a následně do nezpevněného průlehu vyúsťujícího do otevřeného melioračního odpadu zcela mimo zastavěnou část obce Mahouš. V rámci zpracování plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Mahouš bylo, mimo jiné, řešeno neškodné odvedení srážkových vod při přívalových deštích mimo zastavěnou část obce Mahouš. Ze svahu severozápadně od obce Mahouš dochází při přívalových deštích k intenzivnímu odtoku dešťové vody, která kromě eroze rovněž po spádnici stéká k cestě III/12249 a podél této cesty následně vtékala do zastavěné části obce Mahouš, kde vyplavovala jednotlivé domy a bahnem zanášela protipožární nádrž, návesní rybník a celou plochu návsi. Na základě podnětu vlastníků pozemků a obce Mahouš, bylo nutno tento problém v rámci předmětné pozemkové úpravy řešit. V rámci plánu společných zařízení byla navržena polní cesta NC 4 podélným příkopem s výsadbou doprovodné zeleně, která předěluje svah na severozápadě obce Mahouš. Vybudováním této polní cesty se jednak rozdělil svah a tím snížilo riziko vodní eroze na okolních pozemcích a zároveň dešťová voda při přívalových deštích byla nasměrována do gabionového koryta a následně zkapacitněním propustkem pod silnicí III/12249 do zpevněného koryta a následně do průlehu ústícího do otevřeného melioračního příkopu. Tímto opatřením došlo k radikálnímu snížení množství dešťové vody při přívalových deštích, které původně ohrožovalo zastavěnou část obce Mahouš. Při srážkách menší intenzity se dešťová voda vsakuje do melioračního systému na konci zpevněného kanálu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, Pobočka Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové

Název akce:

Protipovodňová ochrana území za bývalým ZD v k.ú. Předměřice nad Labem

Anotace:

Jedná se o zrealizovanou stavbu protipovodňového opatření k zlepšení převodu povrchových srážek z území pod bývalým areálem zemědělského družstva v k.ú. Předměřice n. Labem, okres Hradec Králové do stávající dešťové kanalizace, které investor stavby, tehdy ještě ČR - MZe, Pozemkový úřad Hradec Králové nechal vybudovat v rámci plánu společných zařízení a komplexních pozemkových úprav v k.ú. Předměřice nad Labem na přelomu r 2008 - 2009. Ralizací stavby suchého poldru došlo k velkému zlepšní podchyzení nadměrných dešťových srážek, jež vyplavovali až intravilán obce Předměřice n. Labem a splavovali vrstvy ornice z přilehlých polí, jež končí příkrým svahem, až na místní komunikaci Předměřice - Lochenice. Při realizaci stavby došlo k rozsáhlým archeologickým vykopávkám se zajímavými nálezy. Hráz poldru je 99,0 m dlouhá, šířka koruny hráze je 2,0 m, součástí je výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv stabilizovaný železobetonovým prahem a kameným záhozem.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Státní pozemkový úřad, Pobočka Brno - venkov

Název akce:

Protierozní opatření s odvedením povrchových vod v trati " Na kopcích" v k.ú. Sobotovice

Anotace:

Důvodem našeho rozhodnutí přihlásit do soutěže právě toto opatření v k.ú. Sobotovice byl ten fakt, že jeho projektu a realizaci předcházely velmi vážné komplikace pro vlastníky a obyvatele části obce Sobotovice. Před realizací PSZ zde běžně docházelo ke smyvům, odnosu ornice a poškození úrody na polích a zejména velmi vážné škody v zastavěném území obce. Obyvatelé této jinak klidné a úpravné části obce v minulosti děsila každá nepatrná bouřka či obyčejný déšť. Cílem realizace bylo ochráni část zastavěného území obce Sobotovice před přívalovými srážkami. Realizace byla provedena v souladu s plánem společných zařízení KPÚ Sobotovice. Nyní jsou již obyvatelé i vlastníci pozemků v klidu. Opatření již plně prokázalo svou funkčnost. Realizací se také výrazně podpořila ekologická stabilita území, usnadnila se sklizeň a odvoz zemědělských produktů v této lokalitě. Akce byla financována Meziresortní skupinou v rámci protipovodňových opatření.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro JMK, Pobočka Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Název akce:

Protipovodňová ochrana obce Prušánky

Anotace:

Stavba soustavy dvou vodních nádrží je součástí protipovodňové ochrany obce Prušánky. Byla navržena a schválena v rámci plánu společných zařízení při jednoduchých pozemkových úpravách. Polyfunkčnost spočívá v kumulaci funkcí retenčních, sedimentačních, protipovodňových a krajinotvorných. Nádrže jsou situovány v biocentrech a jsou součástí významného krajinného prvku Hluchý žleb. Zapojením vodních ploch do krajiny byly vytvořeny podmínky pro obnovu ustupujících druhů rostlin a živočichů. Stavba byla realizována v roce 2012 z prostředků Ministerstva zemědělství ČR, Podpory prevence před povodněmi.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Název akce:

Rekonstrukce rybníčku Za Rychtou

Anotace:

Rybníček se nachází v části obce Karlov, která spadá pod Obec Paseka v okresu Olomouc. Rybníček je plněn srážkovou vodou přitékající svodnými příkopy. Rekonstrukce byla provedena z důvodu, že rybníček byl zanesen sedimenty a zarostlý vzrostlou vegetací. Při poklesu vody se částečně obnažovaly plochy usazeného materiálu. Tyto plochy zarůstaly vegetací, která po opětovném zalití vodou odumírala a tím způsobovala vážné kyslíkové problémy. Zmenšení objemu rybníčku vedlo ke změnám v jeho hydraulické funkci, docházelo ke zvýšenému výparu vody. Zanesený rybníček přestával plnit svou funkci a byl i estetickým problémem.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Název akce:

Poldr nad Ličnem

Anotace:

Poldr na Ličnem byl vybudován jako ochrana části obce Lično před vodou z přívalových dešťů. Hráz přehrazuje údolnici, kde za normálních okolností neprotéká žádná povrchová voda. Poldr je proto bez stálého nadržení vody. Svoji funkci plní při přívalových deštích, kdy se jinak suchá údolnice mění v řeku, svádějící vodu do zástavby v obci. Stávající kanalizace v navazující části obce o průměru 300 mm nebyla před výstavbou poldru schopna tyto mimořádné průtoky pojmout a voda se rozlévala do obce. Poldr transformuje průtoky tak, že obecní kanalizace stačí pro bezpečné odvedení přítékajícíh vod.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Retenční nádrž Chotěbudice

Anotace:

Novostavba retenční nádrže Chotěbudice v údolnici Strážovského potoka byla provedena v souladu s návrhem společných zařízení v rámci KPÚ Chotěbudice. Vedle vodohospodářského významu tvoří nádrž i výrazný krajinotvorný prvek a vedle akumulace vody a její zadržení v krajině plní i protipovodňovou funkci. Nádrž s plochou 2,2 ha a maximální hloubkou 4 m s rozsáhlým litorálním pásmem a mokřadem s tůňkami je útočištěm pro mnoho druhů živočichů i rostlin. Sypaná hráz z místního jílu a písčitých zemin o výšce až 4,5 m a délce 85,5 m je na návodní straně opevněna kamenným záhozem, koruna a vzdušný svah hráze jsou zatravněny. Výpust tvoří monolitický jednoduchý otevřený požerák se zdvojenou dlužovou stěnou. Bezpečnostní přeliv při pravém břehu nádrže je dimenzovaný na stoletou vodu a je monolitický s délkou přepadu 16,5 m. Součástí novostavby byla i přeložka polní cesty vedoucí původně zátopou. V současnosti vede cesta částečně po hrázi a poté vyvýšeným náspem nad hladinou nádrže. Pročištěno, zatravněno a osázeno zelení bylo i odpadní koryto nádrže. Podél nádrže, koryta a přeložky polní cesty byly vysázeny autochtoní stromy a keře, které spolu s nádrží tvoří přirozené biocentrum.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Název akce:

Suchá retenční nádrž v k.ú. Senetářov

Anotace:

Cílem navržené stavby bylo ochránění obce Senetářov před nepřiznivými vlivy a škodami způsobovanými povodněmi, při kterých docházelo k zahlcení a pozdějšímu rozlívání dešťové kanalizace. Stavbou došlo k omezení negativních účinků odtokových situací, čímž jsou ochráněny pozemky pod stavbou a především zastavěné území obce Senetářov. V zatravněné zátopě je zachycena převážná část splavenin z povodí. Stavba výrazně zvýšila retenční schopnost zemědělsky obhospodařovaného území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPU Pobočka Zlín

Název akce:

Protipovodňová opatření v k.ú. Lhotka u Zlína

Anotace:

Společné zařízení má polyfunkční charakter a je tvořeno jednotlivými ochrannými prvky - stavebními objekty: SO 1 Ochranná nádrž ON Ke snížení povodňových průtoků z přívalových srážek a pro zachycení erozních splavenin je na Hostišovském potoce protipovodňová suchá retenční nádrž. Stavba zahrnuje výstavbu zemní hráze s přelivným a výpustným zařízením. Účel nádrže – ochranná nádrž s protipovodňovou funkcí Typ nádrže – suchá nádrž Základní parametry nádrže: Délka koruny hráze: 67,00 m Max. výška hráze: 4,80 m Plocha max. hladiny: 0,79 ha Ochranný retenční objem: 11 304 m3 Celkový objem nádrže: 14 129 m3 Délka přelivné hrany: 16 m SO 2 Příčné přehrážky na přítoku k ON K akumulaci přívalové vody jsou ve stávajícím korytě nad i pod nádrží osazeny srubové přehrážky a dřevěné prahy, umožňující zachycení splavenin a jejich odstraňování. V rámci realizace SO 1 a SO 2 je provedena výsadba 48 ks nových stromů. SO 3 Záchytné průlehy ZPRU 1,2,3,4 Řeší rozdělení jednotlivých povodí na segmenty s odvedením takto soustředěné povrchové vody pomocí svodných prvků viz SO 5 do Hostišovského potoka. SO 4 Záchytný příkop ZP 1 Záchytný příkop se nachází v blízkosti zastavěné části obce podél polní cesty a navazuje na stávající cestní příkop, který je zaústěn do dešťové kanalizace. SO 5 Svodné prvky SP 1,2,3,4,7,8 Účelem svodných prvků je odvedení vody z navrhovaných záchytných průlehů do Hostišovského potoka. SO 8 Přístupové komunikace C 18, C 21 a část C 20 C 18 je vedlejší polní cesta. V začátku úpravy je napojena na stávající sjezd z místní komunikace Lhotka – Chlum. Z důvodu nedostatečné šířky parcely je řešena jako kolejová z betonových prefabrikátů v délce 698 m o šířce jízdního pruhu 2,4 m a krajnicemi zpevněnými štěrkodrtí v šířce 0,25 m. Návrhová rychlost je 20 km/hod., třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2, příčný sklon podloží 3%, příčný sklon povrchu 1,5%. V místech výhybny a ostrých oblouků jsou prefabrikáty nahrazeny asfaltobetonovým povrchem v celé šířce vozovky. Těleso cesty je odvodněno drenážním potrubím s vyústěním do silničního propustku. Část C 20 je dalším pokračováním polní cesty C 18 s napojením na přístupovou komunikaci C 21, délka je 151 m. Parametry i konstrukční řešení jsou totožné jako u C 18. C 21 v délce 246 m slouží k zpřístupnění přilehlých pozemků a pro přístup ke hrázi ochranné nádrže. Parametry a konstrukce vozovky jsou totožné s C 18 a částí C 20. Těleso komunikace je odvodněno drenážním potrubím do záchytného žlabu s opevněným vyústěním do příkopu, který je zaústěn do svodného prvku, odvádějícího vodu do retenčního prostoru ochranné nádrže. SO 9 Propustky TP 10,11,14, 15,16,17,18,19,20 Trubní propustky převádí vody z příkopů a průlehů pod cestami. Jsou z železobetonových trub o světlosti DN 400 mm. Záchytné žlaby (TP 10, 20) slouží k odvedení vody z povrchu komunikace. Jsou železobetonové monolitické obdélníkového profilu 400x500 mm s ocelovým pojezdným roštem. SO 10 Interakční prvky IP 1,4,5 IP 1 se nachází v místě stávajícího břehového porostu Hostišovského potoka. V lokalitě byla provedena probírka stávajícího břehového porostu s doplněním o 153 stromů a 289 křovin. IP 4 navazuje na stávající zeleň podél nově budované polní cesty C 21 a doplňuje ji o 52 stromů a 84 křovin. IP 5 navazuje na stávající zeleň podél nově navržené části polní cesty C 20 a doplňuje ji o 188 stromů a 52 dřevin.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pobočka Kutná Hora

Název akce:

Rybník R2 v k.ú. Dobřeň

Anotace:

Rybník R2 v k.ú. Dobřeň byl vybudován v roce 2012 jako údolní boční nádrž se zemní homogenní hrází. Nachází se v původní údolnici potoka Doubravy, na jihovýchodním okraji Obce Dobřeň, kudy v minulosti potok protékal a kde byl kdysi i rybník. Plocha při hladině stálého nadržení - 5350 m2, max. hloubka 2,13m, délka hráze 142m. Součástí realizace byla i výsadba doprovodné zeleně (12 ks stromů a 90 ks keřů).

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pobočka Přerov

Název akce:

Retenční nádrž RN1 v k.ú. Tučín

Anotace:

Stavba zajišťuje protipovodňovou ochranu obce před přívalovými dešti.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

Název akce:

4. KoPÚ v k.ú. Bravantice - Realizace společných zařízení – 1. etapa stavby SO 06 „Suchá nádrž N3“

Anotace:

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po