Přihlášené projekty 2020

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec

Název akce:

Polní cesta C1 v k.ú. Matná

Anotace:

Realizací polní cesty C1 Pobočkou Jindřichův Hradec v k.ú. Matná došlo ke zvýšení průchodnosti krajiny. Hlavním cílem vybudovaných polních cest bylo umožnit přístup hospodařícím zemědělcům a vlastníkům k jejich pozemkům, cesty jsou však hojně využívány i k jiným účelům, napojují se na místní komunikace a umožňují tak obyvatelům obce jejich využití za účelem rekreace a turistiky. Významným objektem bylo provedení a zkapacitnění bezpečnostního přelivu z přilehlého rybníka. Výstavbou polní cesty také došlo k přerušení velkého pole a omezení erozního smyvu a k propojení dvou katastrálních území. Ekostabilizačním prvkem je liniová výsadba zeleně podél cest v zastoupení lípy malolisté a jeřábu obecného.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa

Název akce:

Výstavba polních cest HPC1, HPC3 a VPC2 včetně ozelenění v k.ú. Zbyny

Anotace:

Cílem projektu byla výstavba polních cest ke zpřístupnění pozemků v rámci realizace plánu společných zařízení dle návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zbyny. Povrch komunikací byl nesoudržný a prašný. V rámci výstavby došlo k vybudování cest, které svojí konstrukcí a parametry odpovídají předpokládanému dopravnímu zatížení. Projekt přispěl k prostupnosti krajiny v dané lokalitě a propojil 3 katastrální území. Vybudováním nové cesty VPC 2 došlo k zamezení eroze na velkém lánu. Bylo provedeno též vysázení vegetačního doprovodu (230 kusů různých druhů stromů) s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Název akce:

Výstavba polních cest C 9 a C 15 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou

Anotace:

V rámci rekonstrukce došlo k vybudování dvou polních cest, které svojí konstrukcí a parametry odpovídají předpokládanému dopravnímu zatížení. Živičný povrch cest zajistí menší prašnost a menší hlukové dopady na okolí. Projekt přispěl k prostupnosti krajiny v dané lokalitě. V rámci rekonstrukce obou cest bylo celkem vysázeno sto stromů s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Název akce:

Polní cesty C166 a C169 "Nad sklepy" v k.ú. Mikulov na Moravě

Anotace:

Jedná se o stavbu dvou polních cest v ochranném pásmu CHKO Pálava v lokalitě Svatého kopečku. Pro zpevnění cest bylo zvoleno kompromisní řešení, které by vyhovělo požadavkům AOPK. Stavba byla realizována formou dlažby z lomového kamene ukládaného na štět. Provedený způsob zpevnění umožní částečné vsakování vody, aby nedocházelo ve snahu k jejímu prudkému odtoku. Zpevněné cesty zpřístupňují zemědělské a lesní pozemky a současně jsou hojně využívány místními občany i turisty k vycházkám do okolí Svatého kopečku.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Název akce:

VPC7, část HPC2, část VPC2 a IP9 v k.ú. Vysoká Libyně

Anotace:

Předmětem projektu byla realizace polní cesty VPC 7 v katastrálním území Vysoká Libyně v okrese Plzeň-sever. S touto polní cestou byla zároveň zrealizována i část polní cesty VPC 2 a HPC 2 s doprovodnou výsadbou. Vybudováním stavby byly zpřístupněny pozemky pro racionální hospodaření v západní části obce. Bylo vyřešeno nevyhovující křížení se silnicí I. třídy. Zemědělská technika není nucena projíždět intravilánem obce a dále po silnici I. třídy. Došlo ke zvýšení prostupnosti krajiny i pro širší veřejnost. Pěší, cyklisté, ale hlavně místní obyvatelé získali tolik potřebný bezpečný přístup do částí obce jako jsou fotbalové hřiště, přilehlý lesní komplex a blízká vodní nádrž.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž

Název akce:

Stavba polních cest C19 a C20 včetně svodných příkopů v k. ú. Brusné

Anotace:

Stavba polních cest C19 a C20 včetně svodných příkopů SP1a a SP1b v katastrálním území Brusné slouží k zpřístupnění zemědělských pozemků a také jako protierozní a vodohospodářská opatření. Hlavním cílem vybudovaných polních cest bylo umožnit přístup hospodařícím zemědělcům a vlastníkům k jejich pozemkům. Cesty jsou však hojně využívány i k jiným účelům, napojují se na místní komunikace a umožňují tak obyvatelům obce jejich využití za účelem rekreace a turistiky, výrazně se zvýšila prostupnost krajiny v dané lokalitě. Realizace opatření má pro území význam společenský i krajinotvorný.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Rakovník

Název akce:

Výstavba polní cesty C7, c7RC a C40 včetně interakčního prvku IP9 v k.ú. Senomaty, Hostokryje

Anotace:

Jedná se o stavbu polních cest C7, c7RC a C40 a doprovázejícího interakčního prvku IP9 propojující dvě katastrální území Senomaty a Hostokryje realizovaných na základě komplexních pozemkových úprav v těchto katastrech.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

Název akce:

Polní cesta HC13 Vlčice

Anotace:

Polní cesta HC13 délky 3,26 km s asfaltobetonovým povrchem vozovky. Cesta propojuje obce Vlčice a Čermná v okrese Trutnov a zpřístupňuje zemědělsky obhospodařované pozemky. Realizací se odklonil a zkvalitnil zemědělský provoz mimo centrum obce. Podél cesty je vysázena doprovodná zeleň. Vedením cyklotrasy po rekonstruované polní cestě se zpřístupnila krajina veřejnosti.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Název akce:

Polní cesty Sedliště ke Štěticům

Anotace:

Polní cesty Sedliště s doprovodnou zelení a ochranným příkopem mají multifunkční charakter. Samotné cesty vedou po historické trase kudy chodili obyvatelé přilehlého okolí na trhy do Písku - sousedního okresního města. Kromě zpřístupnění krajiny pro zemědělskou techniku jsou hojně využívány k agroturistice. Doprovodná zeleň vytváří stromořadí a dotváří ráz jihočeské krajiny. Ochranný příkop je prodloužen až na osadu Štětice a chrání ji před přívalovými dešti, které dříve přinášely bahno z výše položených polí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

Název akce:

Polní cesta HPC6 v k. ú. Dolní Sytová

Anotace:

Předmětem projektu byla výstavba polní cesty v k. ú. Dolní Sytová. Předchozí provoz byl realizován po vyježděných kolejích na nezpevněné zatravněné cestě. Vybudováním cesty došlo ke zpřístupnění rozsáhlého komplexu okolních zemědělských a lesních pozemků za účelem obhospodařování, včetně napojení na veřejnou komunikační síť. Cesta prochází silně erozně ohroženým kopcovitým územím. Bez ohledu na roční období nebo klimatické podmínky je možné cestu využívat k jejímu účelu a nedochází k poškozování osobního majetku obyvatel - motorových vozidel, zemědělské a jiné strojní mechanizace. Dokončení stavby přispělo k zatraktivnění obce z hlediska turistiky a cykloturistiky - obec leží v blízkosti atraktivních center a míst podhůří a hor Krkonoš. V trase cesty bylo vysázeno 40 ks keřů a 31 ks stromů (jabloň lesní, třešeň ptačí a jeřáb ptačí).

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora

Název akce:

Polní cesty PC5 a LC2 Bratčice

Anotace:

Předmětem projektu je rekonstrukce polních cest PC5 a LC2 v k.ú. Bratčice. Celková délka cest je 2,014 km, šíře 4,0 m + 2x 0,5m zpevněné krajnice. Součástí stavby jsou hospodářské sjezdy na sousední pozemky, výhybny a výsadba doprovodné zeleně - celkem 54 stromů. Cílem projektu bylo zlepšit stávající stav polních cest a tím i životní prostředí dané lokality. Výstavbou polních cest došlo ke zpřístupnění okolních zemědělských pozemků a funkčnímu propojení stávajících komunikací v území. Z hlediska životního prostředí došlo ke snížení prašnosti a znečištění navazujících komunikací při výjezdu zemědělské techniky. Doprovodná zeleň, kromě ochrany proti větrné erozi plní i funkci krajinářskou, zpomaluje odtok srážkových vod, zachycuje splaveniny z orné půdy a tvoří interakční prvek v systému ÚSES.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín

Název akce:

Hlavní polní cesty HC3 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí

Anotace:

Rekonstrukcí předmětné polní cesty došlo ke zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků v lokalitě U Háje. Samotná realizace přispěla k větší prostupnosti krajiny. Výsadbou liniových stromů bylo dosaženo zvýšení ekologické stability krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec

Název akce:

Polní cesta C8 a C10 v k.ú. Chlumec u Dačic

Anotace:

Realizací polní cesty C8 a C10 Pobočkou Jindřichův Hradec v k.ú. Chlumec u Dačic došlo ke zvýšení průchodnosti krajiny. Hlavním cílem vybudovaných polních cest bylo umožnit přístup hospodařícím zemědělcům a vlastníkům k jejich pozemkům, cesty jsou však hojně využívány i k jiným účelům, napojují se na místní komunikace a umožňují tak obyvatelům obce jejich využití za účelem rekreace a turistiky. Bylo provedeno též vysázení vegetačního doprovodu (174 ks hrušní a třešní) s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Název akce:

Realizace PSZ v k. ú. Želechovice u Uničova - I. etapa

Anotace:

Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Želechovice u Uničova - I. etapa (polní cesty C1b, C7a + LBC1 a LBK28) vytvořila důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek s funkcí dopravní a ekologickou. Realizací opatření došlo ke zkvalitnění zpřístupnění jednotlivých pozemků a vytlačení zemědělské dopravy z intravilánu obce a opatřením k ochraně a tvorbě životního prostředí došlo ke zvýšení biologické diverzity území. Při technickém řešení byly uplatněny postupy a technická řešení, která respektují jednoduchost, hospodárnost, účelnost, dlouhou životnost, maximální spolehlivost, snadnou obsluhu, bezpečnost a estetickou a ekologickou citlivost stavby k okolnímu prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice

Název akce:

Polní cesta C14 v k.ú. Rychnov u Nových Hradů

Anotace:

Polní cesta C14 je polní komunikace, která je součástí plánu společných zařízení zpracovaného v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rychnov u Nových Hradů, začíná napojením na stávající polní cestu C13 (na parcele KN 2305 a KN 2296 v k.ú. Rychnov u Nových Hradů ve vlastnictví Obce Horní Stropnice) a vede severovýchodním směrem, kde se napojuje na již zrealizovanou polní cestu HPC11 (na parcele KN 793 v k.ú. Konratice ve vlastnictví Obce Horní Stropnice). Polní cesta C14 je umístěna v rozsahu parcely KN 2318

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Název akce:

Polní cesta Vysoké Jamné VPC 11

Anotace:

Cílem projektu rekonstrukce VPC11 v k.ú. Vysoké Jamné bylo zlepšit technický stav polní cesty a cestních objektů, doplnit doprovodnou zeleň a zpřístupnit zemědělské pozemky uživatelům a vlastníkům pozemků. Realizací polní cesty došlo ke zvýšení průchodnosti krajiny, neboť VPC 11 navazuje na lesní cestu, která pokračuje do sousedního k.ú. Hostíčkov. Cesta je hojně využívána i k jiným účelům, vzhledem ke svému umístění je vhodná i k rekreačním a sportovním aktivitám. Ekostabilizačním prvkem je výsadba doprovodné zeleně podél cesty v počtu 22 ks.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

Název akce:

Naučné stezky C2 a C18a v k.ú. Růžová

Anotace:

Realizací priorit hlavní polní cesty C18a a vedlejší polní cesty C2 v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Růžová se z nebezpečného bahnitého přístupu k zemědělským pozemkům vybudovaly stabilní polní cesty s hospodářskými sjezdy. Tím, že tyto páteřní cesty protnuly krajinu napříč turistickou lokalitou, využila je obec pro okružní výletní trasy a doplnila mobiliářem a naučnými panely. Vysazené hrušně a jabloně doprovázející cestu C2 tvoří Ovocnou stezku, Zdravotní stezka vybízí k procházkám s krásnými výhledy po C18a. Drobné tůňky přilákaly vodomilné živočichy a napomohly zvýšit biodiverzitu. Zájem výletníků vzbudil pozornost medií a na podzim loňského roku byl těmto naučným stezkám věnován příspěvek v Toulavé kameře.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Beroun

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty C7, příkopu OP3 a novostavba příkopů OP2 a SP3 v k.ú. Kotopeky

Anotace:

Jedná se o realizaci provedenou po pozemkových úpravách těsně nad obcí Kotopeky. Rekonstrukci cesty a příkopů požadovala obec z důvodu odvedení srážkových vod do přilehlého Červeného potoka. Dílo bylo po stavbě převedeno na obec Kotopeky. Realizace byla financována z dotací z EU z programu PRV.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary

Název akce:

Realizace polních cest HPC 1 a 1´ a VPC 5 v k. ú. Krásno nad Teplou

Anotace:

Výstavba polních cest HPC 1 a 1´a VPC 5 v katastrálním území Krásno nad Teplou byla realizací plánu společných zařízení v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Krásno nad Teplou. Cesty na sebe navazují a byly realizovány jako opatření ke zpřístupnění zemědělských pozemků. Zrealizované cesty současně zajišťují prostupnost katastrem. Cesty HPC 1´a VPC 5 mají netradiční povrch. Jedná se o kamenné dlážděné tzv. štětové cesty. Tato technologie byla v rámci PSZ v Karlovarském kraji použita poprvé. Cesty jednak splňují účel zpřístupnění zemědělských pozemků, ale rovněž zachovávají historický krajinný ráz v okolí starobylé Krásenské rozhledny. Podél cesty HPC 1 byla provedena výsadba doprovodné zeleně.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Název akce:

Vedlejší polní cesta VPC 12 v k.ú. Chvalšiny

Anotace:

Díky realizaci polní cesty VPC 12 bylo obnoveno historické propojení obce Chvalšiny a její části Červený Dvůr. Došlo k odklonění zemědělské dopravy ze silnice III. třídy, díky náhradní výsadbě z původních druhů dřevin, byl doplněn důležitý krajinný prvek, který v této části katastrálního území chyběl a kam i díky existenci CHKO Blanský les patří.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Polní cesta C1 v k. ú. Naloučany

Anotace:

V rámci plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Naloučany byla navržena v místě stávající nezpevněné polní cesty nová polní cesta s asfaltobetonovým povrchem. Výstavbou této polní cesty C1 v k. ú. Naloučany v roce 2019 došlo k napojení na novou polní cestu v k. ú. Jasenice, která byla zrealizovaná v roce 2018. Došlo tedy k propojení dvou katastrálních území, kdy lze obě tyto polní cesty využívat pro obhospodařování zemědělských pozemků a také k turistice či cykloturistice. Výstavba byla doplněna liniovou výsadbou celkem 27 ks stromů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Mělník

Název akce:

Vysoká - polní cesty HC6, VC19, VC25, včetně odvodňovacích prvků a doprovodné zeleně

Anotace:

Vlastní záměr-realizace společných zařízení vychází z návrhu KoPÚ provedených v daném kat. území. Realizované PC s doprovodnou zelení a odvodňovacím zařízením jsou v souladu se schváleným plánem SZ. Navržené PC vycházely z požadavku zajištění vhodného přístupu na přilehlé zemědělské pozemky. PC slouží převážně k dopravě zemědělských produktů a hmot z obhospodařovaných pozemků, přispěly i k rozšíření turistiky a cykloturistiky v řešeném území. Výstavbou PC došlo k trvalému rozčlenění krajiny, ke zlepšení prostupnosti krajiny a k posílení ekologické stability řešeného území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek

Název akce:

Účelová komunikace CS1 v k.ú. Hrejkovice

Anotace:

Rekonstrukce účelové polní cesty byla provedena dle zpracované projektové dokumentace. Jedná se o hlavní polní cestu jednopruhovou obousměrně přístupnou v návrhové kategorii P 4,5/30 o celkové délce 1 173,09 metrů. Při rekonstrukci cesty byly zhotoveny výhybny a sjezdy na přilehlé zemědělské pozemky. Povrch vozovky je z asfaltového betonu. Jako součást cesty byla provedena také výsadba doprovodné zeleně.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po