Přihlášené projekty 2020

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Název akce:

Vodní nádrž Zoulinka a polní cesty V Pasekách a K Zoulince

Anotace:

Jedná se o realizaci vodní nádrže (VN Zoulinka) a polních cest (V Pasekách a K Zoulince) sloužících k zpřístupnění jak vodní nádrže, tak přilehlých pozemků k cestám přiléhajícím. Nádrž je umístěna v údolnici pravostranného bezejmenného přítoku Paseckého potoka. K vodní nádrži náleží přítokové koryto, které přivádí povrchové vody při srážkách z příkopu polní cesty V Pasekách. V rámci výstavby byla provedena výsadba autochtonních stromů a keřů a v zadní části zátopy došlo k vytvoření litorálního pásma s hloubkou vody 0-50 cm. Stavbou nádrže došlo k vytvoření krajinotvorného prvku s vytvořením retence a akumulace vody a zároveň se stane útočištěm mokřadních živočichů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Název akce:

Vodohospodářská opatření Bořislav

Anotace:

Vodohospodářská opatření Bořislav jsou souborem staveb, který tvoří vodní nádrž a suchý poldr na Bořislavském potoce (Bořislav 1) doplněné o polní cesty a stezku a dále vodní nádrž na Sabatzerově potoce (Bořislav 2), doplněná o polní cesty a interakční prvek. Účelem opatření je zadržení vody v krajině, ochrana níže položených míst před účinky mimořádně nepříznivých hydrologických situací, revitalizace vodních ploch s předpokládanou krajinotvornou funkcí se zřetelem na rozvoj vodní fauny a flóry, včetně zpřístupnění pozemků.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové

Název akce:

R 169 - BC Za Obcí vč. cesty Za Rybníky I a cesty U Březinky v k.ú. Sendražice u Smiřic, Horní Neděliště

Anotace:

Realizací biocentra "Za Obcí" se stálou vodní plochou - (malá vodní nádrž s litorálním pásmem, 2 samostatné tůně) vč. zpřístupnění pozemků asfaltovými polními cestami v celkové délce 1,194 km ve dvou katastrálních územích došlo k podstatnému zvýšení biologické rozmanitosti a zejména funkčnímu využití zájmového území v k.ú. Sendražice u Smiřic a Horní Neděliště. Toto schválené prioritní společné zařízení slouží k zadržování vody v krajině, zpomalení odtoku vody, zpřístupnění navazujících zemědělských polí, zvýšení ekologické stability a posílení environmentální a estetické funkce krajiny. Výsadbou dřevin v biocentru a zatravněním ploch, svahů hráze vodní plochy a příkopů polních cest došlo k zapojení zeleně do intenzivně obhospodařované krajiny a zvýšení ekologické stability.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov

Název akce:

Vodní nádrž Kopaniny v k.ú. Zelená Hora na Moravě

Anotace:

K realizaci stavby vodní nádrže v k.ú. Zelená Hora na Moravě došlo po ukončení komplexních pozemkových úprav. Vodní nádrž se nachází na hranici s Vojenským újezdem Březina. Realizací došlo k oživení stávající kulturní stepi, především však k zadržení vody v krajině, vytvoření útočiště pro zvěř a nadlepšování průtoků ve vodoteči pod nádrží. Nádrž tedy plní převážně funkci krajinotvornou, ale také kulturní. Pro snadnější přístup a obsluhu nádrže, je zpřístupněna zpevněnou polní cestou. Obcí Zelená Hora, i místními obyvateli, je stavba vnímána velmi pozitivně, o čemž svědčí pořádání již několika akcí v jejím bezprostředním okolí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Muzeum vinařství a venkova, o.s

Název akce:

LBC 2 U Krčmy část I.

Anotace:

Projekt obnovení vodní plochy v krajině vznikl v místech, kde se na základě první písemné zmínky z roku 1464 nacházelo Čejčské jezero. Voda v něm byla brakická (poloslaná) a v okolí se nacházela slaniska. Pravděpodobně však existovalo už v holocénu. Zaniklo lidskou činností mezi roky 1823 – 24 cíleným vysoušením. Poslední jeho lokální pozůstatky byly „národohospodáři“ zdevastovány důkladnou meliorací po roce 1965. Záměrem bylo tuto oblast upadlou v zapomnění, citlivě revitalizovat. S vlastníkem pozemku - ÚSC se však žel dlouhodobě nedařilo nalézt vzájemný konsenzus, který by směřoval k revitalizaci území. Proto jsme se rozhodli uchopit projekt do vlastních rukou. Diverzifikací území obklopeným několika odumřelými hybridními topoly, se podařilo vytvořit významný biotop pro faunu a flóru – územní systém ekologické stability. Vytvořen byl maximální potenciál periodických vod a zvolena vhodná dřevinná vegetace. Na částečně zamokřené půdní ploše, jedné z posledních, která byla pro svoji odlehlou polohu dlouhá léta využívána k černé skládce odpadu, nevlídně vyhlížející do okolí, bylo vytvořeno lokální biocentrum kombinovaného typu. Jedná se o vytvoření multifunkčního opatření v podobě 2 mělkých, vysychavých tůní a jedné se stálou vodní hladinou, včetně početné výsadby listnatých stromů a keřů. Litorální pásmo kolem vodní plochy poskytuje přirozené místo pro rozvoj mokřadní vegetace, vodního ptactva i obojživelníků. Proto dnes můžeme v této lokalitě sledovat poměrně pestrou škálu živočichů a rostlin. Kromě široce rozšířených druhů jihomoravské zemědělské krajiny poskytuje biocentrum vhodné existenční podmínky ekologicky náročnějším druhům, vázaným na sušší i vlhčí bylinné porosty a na některé druhy dřevin. Včetně ohrožených druhů jako např. Blatnice skvrnitá nebo merlík slanomilný. Realizací projektu byly navráceny do krajiny přirozené vodní plochy a významně zvýšena biodiverzita i ekologická stabilita. Celkové opatření tak plní funkci protierozní, půdoochrannou, ekologickou, estetickou i rekreační. Vynaložené úsilí dalo vznik pro významný vodohospodářský, ekostabilizující a krajinotvorný prvek s celospolečenským významem který dále navazuje na biokoridor nivy Čejčského potoka.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Název akce:

Větrolam VN2 v k.ú. Vrbovec

Anotace:

Jedná se o zrealizovanou stavbu protierozního opatření v k.ú. Vrbovec z důvodu potřeby řešení protierozní ochrany Obce Vrbovec před účinky větrné eroze. Projekt se opírá o společný zájem Obce Vrbovec a vlastníků dotčených pozemků - aktivně posílit ochranu obce před účinky větrné eroze, snížit prašnost v obci a posílit funkčnost vybraných součástí ÚSES obnovou ekosystémů a o závazek následnou péčí rozvíjet jejich funkčnost. Výběr dřevin pro výsadbu byl proveden tak, aby co nejvíce odpovídal potenciální přirozené vegetaci v řešené lokalitě. Znojemsko patří mezi nejsušší oblasti České republiky. Při výsadbě rostlin byl použit ke kořenům rostlin hydrogel. Součástí realizace byla kromě vlastní výsadby i tříletá následná péče.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora

Název akce:

Rybník v k.ú. Jindice

Anotace:

Předmětem tohoto projektu je novostavba rybníku na obecním pozemku v k.ú. Jindice o výměře 0,57 ha. Stavba byla v rámci komplexních pozemkových úprav navržena na podmáčeném pozemku, nevhodném pro hospodaření, který byl po provedení komplexních pozemkových úprav veden jako vodní plocha. Uvedenou stavbou a jejími funkcemi byla posílena ekologická stabilita krajinných prvků, došlo ke zvýšení biodiverzity, ke vzniku dalšího mokřadního a vodního biotopu, zejména pro obojživelníky. Rybník je rovněž využíván veřejností pro rekreační účely a jeho přínos je všemi kladně hodnocen.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno

Název akce:

Poldr na Šumickém potoce v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Anotace:

Realizací suché retenční nádrže - poldru došlo k významné redukci častých povodňových průtoků každoročně se opakujících záplav v části zastavěného území města Pohořelice a k zachycování vod z menších lokálních srážek v přilehlém povodí. Plná funkčnost opatření se projevila ihned v prvním roce po výstavbě, kdy došlo k zachycení a bezpečnému odvedení vod po přívalové srážce. Periodická kumulace vody ve vzniklých drobných depresích pak umožňuje ničím nerušený život a rozmnožování organismů vázaných na vodní prostředí. Rozsáhlé trvalé zatravnění v zátopě usnadňuje zasakování srážek do půdního profilu a následně do podzemních vod, čímž dochází k významnému posílení retenční schopnosti krajiny. Nově vysázená zeleň plní funkci nejen krajinotvornou a estetickou, ale má i velmi pozitivní dopad na biologickou rozmanitost lokality.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov

Název akce:

Realizace PEO v povodí Luha v k. ú. Bělotín (BC4, BK3, IP 41, IP 61, PC 20, PC 45 c)

Anotace:

Projekt Protierozní opatření na toku Luha v k.ú. Bělotín byl realizován jako souhrn vodohospodářských, protierozních a ekologických opatření, který vzešel z plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bělotín. Jedná se o soustavu mokřadů, vodních nádrží a tůní, včetně výsadby biokoridoru a stavby polních cest s doprovodnými alejemi mezi intenzivně obdělávanými půdními celky. Tento komplex opatření plní především funkci zadržení vody v krajině, podporuje biodiverzitu a má i významnou estetickou a krajinotvornou funkci.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

Název akce:

Poldr PEO 3 v k.ú. Dubenec

Anotace:

Hlavním významem stavby suchého poldru s mokřadem je zajištění a zvýšení protipovodňové ochrany zastavěné části obce Dubenec, ohrožované častými povodněmi v období přívalových srážek či tání sněhu z okolních zemědělských pozemků. Součástí stavby je příjezdová komunikace na hráz poldru. Realizovaný mokřad v části zátopy příznivě ovlivňuje ekologickou stabilitu krajiny, podporuje rozmanitost fauny a flóry v dané lokalitě a plynule a esteticky začleňuje stavbu do původního okolního prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Název akce:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Svitavy - předměstí

Anotace:

Výstavbou protipovodňových opatření v severozápadní části obce Svitavy v povodí Studeného potoka došlo k výraznému posílení protipovodňové ochrany v této části města Svitav, kde došlo od roku 1997 k několika povodňovým stavům. K těmto situacím docházelo vlivem morfologie blízké krajiny (Javornický hřeben) a poměrně rozsáhlého povodí Studeného potoka cca 400 ha. V rámci výstavby protipovodňové ochrany byla jako hlavní prvek vybudována suchá nadrž (poldr), která zajistí transformaci Q100 což je 8,6 m3s-1 na Q1 což je 0,3 m3s-1 . Výstavbou záchytného příkopu došlo k odvodnění lokalit v okolí Schindlerova háje s úpravou koryta Studeného potoka se zatravněním přilehlých pozemků.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Název akce:

Protierozní opatření Krajníčko

Anotace:

Protierozní opatření v k.ú. Krajníčko je tvořeno mezí osázenou stromořadím a křovinami. Jejím účelem je rozdělit pozemky nad obcí a zamezit nadměrnému smyvu ornice. Vhodně dotváří krajinný ráz pod zříceninou hradu Helfenburg. Plní tedy nejen funkci ochrany půdy, ale i krajinotvornou. K osázení meze byly použity stromy a keře v druzích v místě se vyskytujících. Ke stavbě samotné byla použita přebytečná zemina ze současně probíhající výstavby polních cest. Tímto přístupem byly minimalizovány náklady na manipulaci s hmotami a zároveň zajištěn materiál z místních zdrojů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Název akce:

Realizace společných zařízení v k.ú. Slatina nad Zdobnicí

Anotace:

Projekt Realizace společných zařízení v k.ú. Slatina nad Zdobnicí v sobě zahrnuje komplex staveb sestávající z poldru, cesty přes hráz tohoto poldru, zatravněný průleh s rozdělovacím objektem a další polní cestu budovanou ke zpřístupnění pozemků. Uvedené stavby byly vybudovány v rámci jedné stavební zakázky. Do kategorie "Tvorba a ochrana krajiny" spadá suchý poldr a zatravněný průleh s rozdělovacím objektem, které byly realizovány především jako ochrana obce před povodněmi a zároveň slouží k sedimentaci splavenin z erozních smyvů. Do vybudování těchto opatření se voda, zejména při přívalových srážkách soustředila do údolnice a způsobovala problémy při průchodu přes zastavěné území obce. Účinnost rozdělovacího objektu s průlehem byla prověřena při přívalových srážkách v červnu 2020, když došlo k bezpečnému odvedení vody a jejímu neškodnému průtoku obcí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov

Název akce:

Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Hruška - I. etapa

Anotace:

V rámci katastrálního území Hruška byl realizován ucelený komplex opatření kombinujících protierozní a protipovodňovou funkci se současným zakomponováním prvků ÚSES a opatření ke zpřístupnění pozemků. Byl tak vytvořen systém vzájemně navazujících objektů, který zajistil plnohodnotnou ochranu zemědělského půdního fondu před jeho degradací jak vodní, tak i větrnou erozí, a současně chránící intravilán obce před povodňovými škodami, které byly na majetku občanů a obce v minulém období opakovaně zaznamenány. Stavba byla logicky rozčleněna do dvou skupin opatření (SKO 1 a SKO 2). Těžištěm SKO 1 jsou svodné průlehy, zajišťující neškodné odvedení povrchového odtoku z rozsáhlého povodí severně od obce Hruška, jeho rozdělení a zaústění do dvou vodních toků. Svodný průleh a suchá nádrž, které byly vybudovány v rámci SKO 2, zajišťují bezprostřední protipovodňovou ochranu zastavěné části obce Hruška. Obě skupiny opatření byly vhodně doplněny výsadbou plošné a alejové zeleně.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

Název akce:

Zasakovací průleh 1 a svodný příkop 3 v k.ú. Růžová

Anotace:

Na pohled nenápadnou modelací terénu vznikl ochranný zasakovací průleh vinoucí se v délce 1,45km nad obcí Růžová. Na hraně obhospodařované orné půdy a zastavitelné plochy obce vytváří účinnou protipovodňovou a protierozní ochranu nemovitostí před přívalovými dešti a erozními splachy z polí a zároveň zpomaluje povrchový odtok vody z území. Přebytečná voda je bezpečně a bez nánosů erodované zeminy svedena kamenným dlážděným příkopem do vodního toku pod obcí. Krajinný prvek dotváří stromořadí původního jeřábu ptačího s podsadbou svídy krvavé a nenásilně se tím napojuje na sousední ovocnou stezku. Realizací tohoto společného opatření získala krajina nad obcí zelený pás, který brání tlaku suburbanizace, zvyšuje ekologickou stabilitu území a přesto umožňuje extenzivní zemědělské obhospodařování.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Název akce:

Soubor opatření v k. ú. Jevišovka

Anotace:

Jedná se o soubor tří souvisejících opatření spočívajících v realizaci 6 zatravněných zdrží sloužících k zadržení vody a jejímu postupnému vsakování a k zadržení usazenin, dále ve výsadbě 360 ks stromů a 1 560 ks keřů formou soliterní výsadby, alejí, skupin keřů různé velikosti a hájku s protierozní ochranou formou lískových hatí v kaskádách nad sebou. Součástí opatření je zpevněná polní cesta s odvodňovacím žlabem. Celý soubor přispívá ke zlepšení vzhledu krajiny, ke zvýšení její ekologické stability, zadržení vody v krajině a zvýšení bezpečnosti dopravy na silnici II. třídy Drnholec-Hrušovany nad Jevišovkou.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk

Název akce:

Realizace prvků PSZ v k.ú. Zvole u Zábřeha - I.etapa

Anotace:

Stavební realizace nové Hlavní polní cesty HC-03 s 19 hospodářskými sjezdy, která zpřístupňuje zemědělské pozemky za obchvatem silnice I/44 a zároveň s nově vybudovanou Protierozní retenční nádrží č.3 a 2 drátokamennými přehrážkami zlepší protierozní ochranu v lokalitě ohrožované přívalovými srážkami. Nádrž s přehrážkami srážku zadrží a dojde ke zploštění povodňové vlny. Jde o prioritu Obce Zvole v realizacích opatření plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zvole u Zábřeha.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Název akce:

Revitalizace potoka OP 3 v k.ú. Nemanice

Anotace:

Projekt vychází ze zpracovaného návrhu plánu společných zařízení v zájmovém území KoPÚ Nemanice, v rámci kterého byl řešen mimo jiné i požadavek sboru zástupců na zlepšení vodních poměrů v době zvýšených průtoků a především zadržení vody v krajině. Zvýšením nivelety dna u nově vybudovaného koryta toku OP 3 dochází ke zpomalení odtoku, ke snížení vymílacích účinků vody a společně s vybudováním tůní k zadržení vody v krajině a vytvoření přirozených podmínek pro drobné vlhkomilné organismy.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Vodní nádrž Tlustý včetně přilehlého biocentra v k. ú. Mohelno a Kladeruby nad Oslavou

Anotace:

Vodní nádrž se nachází severozápadně od obce Mohelno na vodním toku Skřípinský potok v místě bývalé nefunkční vodní nádrže. Účelem stavby bylo vybudování nové vodní nádrže pro zadržení vody v krajině, k bezpečnému převedení povodňových vln a k rozvoji biodiverzity v dané lokalitě. V rámci výstavby se provedly terénní úpravy s výsadbou dřevin a osetím květnaté louky. Stavbu doplnila dvě dřevěná posezení.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po