Výsledky 1. ročníku soutěže

Seznam vítězů v soutěži o Nejlepší realizované společné zařízení roku 2006

Kategorie: ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ


1. MÍSTO – Polní cesta v k. ú. Skřípov

opatření

Pozemkový úřad: Prostějov

Projektant pozemkových úprav: Ing. František Hanousek, Prostějov

Autor realizačního projektu: Ing. František Hanousek, Prostějov

Dodavatel: Skanska DS, a. s., závod Olomouc

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Zpevněná polní cesta C5 o délce 1885 m, jednopruhová s výhybnami, asfaltobeton 3,2 m, krajnice 0,4 m. Podél cesty liniová zeleň a větrolam. Terénními úpravami zemníku vytvořen mokřad, plocha 1,16 ha. Polní cesta zajišťuje zpřístupnění pozemků, vytváří propojení krajiny včetně propojení se sousední obcí Šubířov a vylučuje zemědělskou dopravu z obce. Vytvořením vodní plochy byl vytvořen hodnotný ekologicko – krajinářský prvek v zemědělské krajině.

 

2. MÍSTO – Polní cesta v k. ú. Valchov

opatření 1

Pozemkový úřad: Blansko

Projektant pozemkových úprav: AGEO, s.r.o., Brno

Autor realizačního projektu: Miroslav Patočka, Blansko

Dodavatel: COLAS CZ, a.s., Praha

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Cesta zajišťuje zpřístupnění 13 zemědělských pozemků, pro 8 vlastníků. Vedlejší polní cesta C3 v k. ú. Valchov je o délce 500 m, šířce 3,0 m, v úseku 0,247 – 0,270 je rozšířena z 3,0 m na 5,4 m. Podél cesty je realizován odvodňovací příkop se třemi propustky. V úseku 0 – 0,110 je asfaltobetonová konstrukce, 0,110 – 0,500 je konstrukce z hutněného kameniva. V úseku 0,161 – 0,302 je zrealizována doprovodná zeleň. Realizací polní cesty došlo ke zpřístupnění zemědělských pozemků, ke značnému zlepšení dopravních podmínek. Podél cesty je odvodňovací příkop, který zajišťuje neškodný odvod vody do nově vybudovaného vtokového objektu a odtud do kanalizace.

 

2. MÍSTO – Polní cesty a ÚSES v k. ú. Bedihošť

opatření 2

Pozemkový úřad: Prostějov

Projektant pozemkových úprav: GEOCENTRUM, s.r.o., Olomouc

Autor realizačního projektu: Ing. Hynek Hradský, Senice na Hané 

Dodavatel: TOMI-REMONT, a.s., Prostějov

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Zpevněné polní cesty o celkové délce 2390 m, kryt z MZK, podél cest IP. Odvodňovací příkop (délka 730 m) a lokální biokoridor. Realizací došlo k propojení krajiny a vyloučení zemědělské dopravy mimo obec, zajištění přístupu na pozemky a posílení ekologické stability území. Z hlediska protierozního a protipovodňového jsou realizovány záchytné příkopy a průlehy. Interakční prvky v přilehlém území budou zadržovat škodlivé účinky větrů, pozvedají estetickou rekreační hodnotu řešené části k. ú. Bedihošť.

 

3. MÍSTO – Polní cesta v k. ú. Svémyslice

opatření 3

Pozemkový úřad: Praha - východ

Projektant pozemkových úprav: LANDINFO, s.r.o., Praha

Autor realizačního projektu: GALLO PRO, s.r.o., Říčany  

Dodavatel: Ing. Jiří Bareš, Praha

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Polní cesta VCSN 1 sleduje trasu melioračního příkopu, který představuje interakční prvek. Zájmové území leží v mírné terénní depresi. Polní cesta je zařazena do kategorie vedlejších polních cest. Je jednopruhová, kategorie P 4/15. Součástí polní cesty je suchý brod z lomového kameniva. Polní cesta VCSN 1 kopíruje místní vodoteč a spolu se stávající zelení má pozitivní vliv na atraktivnost krajiny a posílení krajinného rázu. Netradiční řešení odvodu srážkových a přívalových vod suchým brodem z lomového kamene považujeme za velmi efektivní a ekonomicky velmi výhodné řešení. Rovněž volba přírodních materiálů na výstavbu suchého brodu a konstrukci polní cesty zachovává přirozený ráz krajiny. Celý tento projekt včetně zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků a eventuelní turistické využití považujeme za velmi levné a efektivní řešení stávajících problémů v krajině.

 

Kategorie: PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ


1. MÍSTO – „PEO a ÚSES Lovčice“ v k.ú. Lovčice u Kyjova

opatření 4

Pozemkový úřad: Hodonín

Projektant pozemkových úprav: AGROPROJEKTA, s.r.o., Uherské Hradiště

Autor realizačního projektu: AGROPROJEKTA, s.r.o., Uherské Hradiště (poldr), Ing. Tomáš Horký, Velehrad (biocentrum)

Dodavatel: Agromeli, s.r.o., Brno

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Výstavba suchého poldru (nádrže) s vytvořeným akumulačním prostorem slouží k transformaci a zachycení přívalových srážek jako ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod. Zátopa poldru tvoří zároveň mokřadní biocentrum, které zabezpečuje ekologické a estetické požadavky a tím se podílí na obnově a zvýšení územního systému ekologické stability zemědělské krajiny. Stavba suchého poldru s mokřadním biocentrem v lokálním biokoridoru Lovčického potoka byla realizována v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lovčice u Kyjova jako součást plánu polyfunkční kostry. Kombinací vodohospodářské stavby jako protierozního a protipovodňového technického opatření a mokřadního biocentra jako prvku územního systému ekologické stability vzniklo nevelké dílo, které je nenásilně začleněno do okolní krajiny. Tímto je stavba pro dotčené území přínosem, neboť jsou splněny nejen požadavky pro ochranu území před škodlivými účinky přívalových vod, ale má pozitivní význam i pro ochranu a uchování řady rostlinných a živočišných druhů, obnovu krajinného rázu a zvýšení retenční schopnosti krajiny. Dotčené území je součástí přírodního parku Ždánický les.

 

2. MÍSTO – Protierozní opatření v k. ú. Močovice

opatření 5

Pozemkový úřad: Kutná Hora

Projektant pozemkových úprav: Unikom, a.s., Kutná Hora

Autor realizačního projektu: Doc. Ing. Karel Vrána, CSc.

Dodavatel: Lesostavby Hradec Králové, a.s.

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Jedná se o stavbu dvou odváděcích protierozních příkopů P1 a P2 s odvedením vody do Klejnárky, o celkové délce 805 m, otevřený skluz s tlumícím objektem o celkové délce 67,6 m, lávku pro pěší přes objekt skluzu, opevnění obou břehů Klejnárky v délce 10 m, založení pásu trvalých travních porostů, pásu stromů a keřů nad příkopy a založení trvalých travních porostů pod protierozními příkopy. Stavba protierozních příkopů a skluzu, zatravnění některých pozemků vyčleněných pozemkovou úpravou a výsadba zeleně komplexně řeší problém s vodní erozí nad obcí Močovice. Došlo k vytvoření retence vody a snížení smyvu půdy, což vede ke zvýšení kvality zemědělské půdy a zlepšení životního prostředí v daném území. Stavba přispěla ke zvýšení ekologické stability území výrazným snížením odnosu půdních částic z pozemku, snížením sedimentace půdních částic ve vzdutí jezu Klejnárky a dále výsadbou doprovodné zeleně.

 

3. MÍSTO – Protierozní retenční vodní nádrž „Ondřej“ v k.ú. Běchar

opatření 6

Pozemkový úřad: Jičín

Projektant pozemkových úprav: LANDINFO, s.r.o., Praha

Autor realizačního projektu: AGRO-AQUA Jičín

Dodavatel: AQUASYS, s.r.o., Žďár nad Sázavou

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Jde o nově vystavěnou vodní nádrž v mělkém údolí nad vesnicí Běchary. Údolím protékal potok Stříble, který při velkém tání nebo přívalových deštích pravidelně vesnici zaplavoval. V údolí je nyní nádrž o výměře téměř 1,9 ha s kapacitou 47 154 m3 a potok ji obtéká nově vystavěným korytem. Jde o nepříliš obvyklou stavbu, která byla vystavěna v místě, kde původně protékal potok. Koryto potoka bylo postaveno v jiné trase a dnes nádrž obtéká. Stavba má multifunkční charakter, protože nejen chrání vesnici před záplavami, ale také je významným krajinotvorným prvkem v oblasti, kde je vody nedostatek. V nádrži se předpokládá extenzivní chov ryb s možností sportovního rybaření. S ochranou území před rozlitím potoka souvisí také protierozní charakter stavby. Zdařilý nápad postavit v daném místě vodní nádrž byl posílen kvalitním stavebním projektem s výrazným využitím přírodních materiálů, jako je např. lomový kámen. Vyprojektováno bylo i osázení okolí nádrže a pokračujícího vodního toku. To vše bylo završeno vlastním kvalitním provedením stavby firmou AQUASYS spol. s r.o. Stavba se nepochybně stala šperkem krajiny. Bude přínosem nejen pro místní obyvatele, ale také pro celý ekologický systém daného místa.

 

Kategorie: VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ


1. MÍSTO – Realizace společných zařízení v k.ú. Tištín

opatření 6

Pozemkový úřad: Prostějov

Projektant pozemkových úprav: AQUATIS, a.s., Brno

Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT OLOMOUC

Dodavatel: INSTA PROSTĚJOV, s.r.o.

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Vodní nádrž N1 – zemní hráz (výška 2,8 m, délka 120 m), plocha 4,4 ha, objem 25 000 m3. LBC 1 – 1,25 ha kolem nádrže. Hlavní polní cesta – délka 531 m, šířka 3,5 m. Podél cesty IP. Vedlejší polní cesty. Realizací vzniká významný krajinný celek s ekologicky kvalitní nádrží, vytváří se hodnotná mokřadní lokalita s retenční schopností zadržet přívalové vody. Realizované objízdné komunikace umožňují zpřístupnění pozemků a průchodnost krajiny. Vybudovaným lokálním biocentrem, biokoridorem a interakčními prvky dojde ke vzniku ekologicky stabilní plochy a k výrazné změně podmínek pro rostlinná a živočišná společenstva.

 

2. MÍSTO neuděluje se

 

3. MÍSTO – Suchá retenční nádrž v k.ú. Starovice

opatření 7

Pozemkový úřad: Břeclav

Projektant pozemkových úprav: GEODIS BRNO, s.r.o.

Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Brno

Dodavatel: Agromeli, s.r.o., Brno

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Stavba je součástí protierozních a protipovodňových společných zařízení pozemkové úpravy. Byla vybudována k ochraně města Hustopeče a obce Starovice před povodněmi. Objekty stavby zachycují a transformují povodňové vlny tak, aby nepůsobily škody na majetku v obcích. Skládá se ze dvou hlavních stavebních objektů-průlehu (zachycuje a převádí srážkové vody) a z retenční nádrže. Tyto objekty jsou doplněny biotechnickými úpravami začleňujícími stavbu do krajiny. Realizací stavby je umožněno převádět odtok z povodí nad Hustopečemi mimo město a tak odstranit škody na obytných domech. Převedené vody jsou zachycovány a transformovány v retenční nádrži následně neškodně odváděny do Starovického potoka. Na stavbu budou navazovat technická a organizační opatření ke zvýšení erozní odolnosti půdy na pozemcích intenzivně zemědělsky obhospodařovaných. Svodný příkop v kombinaci s retenční nádrží a doplňujícími krajinnými úpravami plní dobře funkci protipovodňové ochrany obcí před přívalovými srážkami a rychlým táním sněhu. Zvláště pozitivně se stavba projevuje v zábraně povodňových škod na bytových domech ve městě Hustopeče. Na stavbu budou navazovat protierozní opatření v povodí.

 

3. MÍSTO – Revitalizace povodí Tymákovského potoka

opatření 8

Pozemkový úřad: Plzeň - jih

Projektant pozemkových úprav: AP Projekt, Ing. Mezera, Plzeň

Autor realizačního projektu: JV PROJEKT, s.r.o., Příbram

Dodavatel: HOKAR, s.r.o., Předenice

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Byla vytvořena vodní plocha v krajině a další navazující a funkčně související prvky krajiny. V této oblasti chyběly stojaté vody, které jsou jediným místem pro život vodní živočišné a rostlinné fauny. Vodní nádrž vzhledem k ploše spolu s břehovým porostem a meandry vytvořily významné krajinné prvky ekologické stability. Lokalita je ve střední části povodí, kde před stavbou byl uměle urychlen odtok vody, snížena retence povodí melioračními opatřeními a místo jako biokoridor LÚSES bylo nefunkční. Stavbou nádrže a revitalizací toku se dosáhlo vysoké komplexnosti a synergického účinku celé soustavy vodohospodářských a ekologických opatření. Revitalizace toku a stavba polyfunkční nádrže byla podmíněna výstavbou ČOV pod obcí tak, aby byla zaručena funkčnost a efekt opatření. Těmito všemi souvislostmi má stavba vysoký stupeň veřejné prospěšnosti. Samotná stavba je velmi citlivě začleněna do krajiny, protože místo mělo morfologické dispozice k vybudování hráze, dostatek vody, ale také tvarové a výškové dispozice pro vytvoření litorálního pásma. Tuto skutečnost potvrdilo neobvykle rychlé rozšíření vodomilných rostlin a vlhkomilných dřevin již prvním rokem v litorálním pásmu a osídlení umělého mokřadu obojživelníky a vodním ptactvem. Významný přínos má nádrž z hlediska obnovení krajinného rázu a kulturně společenských hodnot, včetně rekreačního využití. K tomu přispělo i vybudování přístupové polní cesty. Technická náročnost stavby a její kvalita je viditelná především na objektu bezpečnostního přelivu, který svoji funkci potvrdil v povodňovém stavu roku 2004.

Kategorie: OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ KRAJINNÉHO PROSTŘEDÍ


1. MÍSTO – Regionální ÚSES Čehovice

opatření 9

Pozemkový úřad: Prostějov

Projektant pozemkových úprav: Ing. František Hanousek, Prostějov

Autor realizačního projektu: Ing. František Hanousek, Prostějov

Dodavatel: ZAHRADA Olomouc, s.r.o.

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Regionální ÚSES v k. ú. Čehovice na výměře 21,22 ha, z toho tvoří 6 ha vodní plocha a mokřadní společenstva. Vodní nádrž, mokřad – plocha 1,35 ha, objem 17 000 m3. Průleh – délka 996 m, šířka 12 – 27 m. Nezpevněné polní cesty. Využitím předmětné plochy (zemědělsky nemožně využitelné) na biocentrum regionálního významu se zahrnutím určitých funkcí (dopravní, ekologické, protierozní, vodohospodářské) je optimálním řešením v jinak velmi intenzivně využívané krajině. Realizovaná stavba je prioritním opatřením návrhu KPÚ.

 

2. MÍSTO – Lokální ÚSES Malý potůček v k. ú. Bedihošť

opatření 10

Pozemkový úřad: Prostějov

Projektant pozemkových úprav: GEOCENTRUM, s.r.o., Olomouc

Autor realizačního projektu: Ing. Hynek Hradský, Senice na Hané

Dodavatel: ZAHRADA Olomouc, s.r.o.

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Revitalizace Malého potůčku – vytvoření 3 typů tůní: protékané, periodicky zaplavované, průsakové – celkem 10 tůní. Délka revitalizovaného koryta 1, 694 km, z toho délka nového koryta 1,076 km, délka upraveného koryta 0,618 km. Retenční prostor 3 400 m3. Biokoridor Malý potůček – v délce 1,7 km podél potoka zahrnuje především zatravněné lokality a výsadbu dřevin ve skupinách. Výměra ÚSES 5,53 ha. Rekultivace pozemku na ploše 1,48 ha. Nezpevněné polní cesty, lokální biokoridor a lokální biocentrum. Předmětným revitalizačním zásahem bylo vytvořeno maximálně různorodé prostředí, umožněno vzniku ekologicky stabilní plochy a zvýšení estetické hodnoty. Vytvořením meandrujícího toku s deseti tůněmi s výsadbou břehových porostů a mokřadních rostlin včetně vybudování lokálního biocentra a biokoridoru byla znovu vytvořena niva Malého potůčku a v krajině došlo ke zpestření chybějících vegetačních formací.

 

3. MÍSTO – Místní systém ekologické stability v k.ú. Přítoky

opatření 11

Pozemkový úřad: Kutná Hora

Projektant pozemkových úprav: HYDROPROJEKT CZ, a.s., Praha

Autor realizačního projektu: HYDROPROJEKT CZ, a.s., Praha

Dodavatel: Zahradní architektura ŠZ, Brandýs n. Labem

Stručná anotace a hodnocení pozemkového úřadu:

Projekt Místní systém ekologické stability řeší dobudování vymezené lokální kostry ekologické stability krajiny a upřesňuje řešení základních funkcí krajiny spočívající v ochraně přírody v rozsahu již dříve zpracovaných SES (regionálního, lokálních). Jedná se zejména o doplnění stávající zeleně a vysázení nové doprovodné vegetace podél komunikací a otevřených příkopů, o založení biokoridoru a vysázení solitérních lip, které určují vlastnické hranice. Návrh řešení vycházel ze stavu území, které je silně zemědělsky využívané a jeho ekologická stabilita je velmi nízká. Převážná část území byla tvořena bloky orné půdy bez jakékoliv doprovodné zeleně a trvalých travních porostů. Jednalo se zejména o doplnění stávající a vysázení nové doprovodné vegetace podél komunikací a otevřených příkopů, o založení biokoridoru podél cesty ke sv. Jánu, dále podél hranice bloků směrem na „hliník“ a západním směrem podél nově budovaného otevřeného příkopu a cesty pro pěší do prostoru U lípy. Zrealizovaná výsadba po plném zapojení přispěla spolu s ostatními prvky systému ekologické stability v sousedních katastrech (biocentra) k znovunalezení ekologické rovnováhy tohoto převážně zemědělsky využívaného území.