Přihlášené projekty 2016

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník

Název akce:

Polní cesty Tupadly

Anotace:

Vlastní investiční záměr - výstavby polních cest s interakčním prvkem vychází z návrhu KoPÚ provedené v daném katastrálním území. Realizované polní cesty s IP jsou v souladu se schváleným plánem společných zařízení. Záměr vlastní stavby vycházel z požadavku zajištění vhodného přístupu na okolní zemědělské pozemky - polní cesty slouží převážně k dopravě zemědělských produktů a hmot z obhospodařovaných pozemků. Výstavbou polních cest došlo k trvalému rozčlenění krajiny a v nemalé míře k posílení ekologické stability území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec

Název akce:

Novostavba polní účelové komunikace H1

Anotace:

Hlavní polní cesta H1 je součástí sítě polních cest, které byly navrženy v rámci plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Branná. Cílem bylo umožnit obsluhu přilehlých pozemků a odlehčení centru obce od projíždějící zemědělské techniky a další dopravy. Součástí je i zemní průleh, vybudovaný na základě žádosti obyvatel obce, který v případě větších srážek zadržuje a odvádí vodu. Ozelenění průlehu zlepší vzhled celkové stavby a vytvoří úkryt pro drobnou zvěř.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim

Název akce:

Polní cesta "K Vápenkám"

Anotace:

Polní cesta kromě zpřístupnění okolních zemědělských pozemků zpřístupňuje místní části tzv. Vápenky, Na Pile a přilehlý Panský rybník. Obec Krouna dobudovala cca 350 m cesty v sousedním katastrálním území a tím se propojily obce Krouna a Rychnov, čímž žáčci v zimě nemusejí do školy po frekventované silnici.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk

Název akce:

Kolejové polní cesty

Anotace:

Projekt představuje realizaci polních cest C10, C13 a C14 navržených v plánu společných zařízení KoPÚ Sovenice. Cesty navazují na místní komunikaci na okraji intravilánu Bošína a vedou přes k.ú. Sovenice na okraj intravilánu Sovenic. Celková délka cest je 2950m. Cesty jsou navrženy jako kolejové z betonových prefabrikátů ve štěrkovém loži. Součástí projektu je i obnova hrušňové aleje a dosadba doprovodné zeleně cest. K odvodnění pláně cesty je použita vsakovací drenáž, která vodu z území neodvádí, ale naopak dotuje podpovrchové zvodně.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty VPC 7 v k.ú. Svatá

Anotace:

Realizace byla provedena v rámci hotových komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svatá, které byly zapsány do katastru nemovitostí v roce 2012. Polní cesta je především určena pro zemědělskou techniku, ale toto dílo si také oblíbili lidé z místní obce, kteří sem chodí například na procházky. Význam tohoto díla spočívá v relaxaci místního obyvatelstva, které je tak lépe spjaté s krajinou.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Název akce:

Polní cesta HPC 4 v k. ú. Malá Černoc

Anotace:

Polní cesta HPC 4 je součástí společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav. Polní cesta se napojuje na silnici na okraji obce Malá Černoc, přechází Černocký potok a vede strmým stoupáním severním směrem podél lesa v délce 1,1 km. Povrch cesty je asfaltový, v trase jsou řešeny výhybny a sjezdy na pole. Odvodnění komunikace je provedeno podélnou drenáží svedenou odvodňovacím příkopem do potoka. Jako součást stavby byla provedena oprava mostku přes Černocký potok s osazením nových svodidel a v místě křížení s odvodňovacím příkopem byl vybudován nový propustek včetně opevnění příkopu vegetačními tvárnicemi. Nová cesta slouží zemědělcům pro přístup na pozemky, snížilo se nadměrné zamokření okolních zemědělských pozemků a zpřístupnila se krajina pro turistiku.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov

Název akce:

Polní cesta P1 s interakčními prvky

Anotace:

Hlavní polní cesta P1 v k.ú. Padesát Lánů (obec Potštát) o celkové délce 2,046 km je navržena v kategorii P4,5/30, v celém úseku zpevněná asfaltobetonem (celk. tloušťka vozovky 490 mm), jednopruhová s výhybnami, odvodnění pláně a vozovky jednostranným příčným sklonem 2,5 %. Trasa začíná na hranici obvodu pozemkové úpravy napojením na místní komunikaci III. třídy, stáčí se východním směrem, po 500 m pokračuje jižním směrem až k osadě Michalov, kde končí. Jedná se o stávající nezpevněnou cestu, za zhoršených klimatických podmínek nesjízdnou, částečně navržena trasa nová. Celkem navrženo 5 výhyben, křížení: venkovní silové napětí v km 0, 869, nové propustky v km 0, 878 (DN 600) a v km 1,816 (DN 600), suchý brod v km 1,918. V parcele cesty navržena doprovodná výsadba - interakční prvky (IP 7, IP 19, IP 20, IP 25). S realizací polní cesty také souvisí zhotovení ochranného zatravnění (OZ 1).

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Polní cesty Bačkovice

Anotace:

Pobočka Třebíč realizovala výstavbu nové polní cesty CHN 5 a CHS 2 v k. ú. Bačkovice, včetně zřízení sjezdů na sousedící pozemky a úpravu nájezdů na křižující polní cesty. Jako celek zajišťují polní cesty CHN5 a CHS2 komunikační propojení vedlejších polních cest se sítí místních komunikací obce Bačkovice. Cesty vyřešily zpřístupnění pozemků v dané lokalitě, doposud komplikovaně přístupné pouze přes uzavřený zemědělský areál. Trasa cest vychází ze schváleného návrhu plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Bačkovice. V návaznosti na silnici zajišťuje přístup na přilehlé intenzivně hospodářsky využívané zemědělské a lesní pozemky, k místnímu rybníku i zemědělskému areálu. Realizací cesty došlo ke zlepšení průchodnosti krajiny a byl vytvořen důležitý polyfunkční prvek s funkcí dopravní, ochrannou půdy, ekologickou i estetickou.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Název akce:

Polní cesta Zbilidy - K Doubku

Anotace:

Polní cesta K Doubku (v dokumentaci KPÚ byla navržena jako vedlejší polní cesta C4, C4.1 v trase stávající nezpevněné polní cesty) se nachází v jižní části k.ú. Zbilidy. Začátek navazuje na obecní komunikaci na jižním okraji obce, končí na hrázi rybníka "U Doubku", větev C4.1 u lesního komplexu "Hrachovec" v jižní části katastrálního území. Polní cesta slouží pro zpřístupnění okolních pozemků, zlepšení prostupnosti území a zadržení části srážkové vody stékající z části přilehlých pozemků do zastavěného území obce.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Polní cesta Mohelno

Anotace:

Pobočka Třebíč realizovala výstavbu polní cesty C 1 v k. ú. Mohelno včetně zřízení sjezdů na sousedící pozemky a úpravu nájezdů na křižující polní cesty. Tato cesta vyřešila zpřístupnění pozemků v dané lokalitě, a její trasa vychází ze schváleného návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Mohelno. V návaznosti na silnici zajišťuje přístup na přilehlé intenzivně hospodářsky využívané zemědělské a lesní pozemky, k místnímu rybníku i zemědělskému areálu. Realizací cesty došlo ke zlepšení průchodnosti krajiny a byl vytvořen důležitý polyfunkční prvek s funkcí dopravní, ochrannou půdy, ekologickou i estetickou. V rámci stavby byla vysazena nová jednostranná alej třešní a jabloní v počtu 30 kusů a stávající třešňová alej byla zmlazena a prořezána v počtu 46 kusů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové

Název akce:

Cesta Klučeninská I. a II. v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové

Anotace:

Polní cesta Klučeninská I. a II. byla vybudována jako společné zařízení na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jeníkovice u Hradce Králové. Jedná se o dva na sebe navazující úseky v celkové délce 1 667,55 m. Část cesty vedla po vyježděné nezpevněné polní cestě bez vhodného odvodnění, jež nesplňovala současné parametry pro pojezd zemědělské techniky, byla realizována jako rekonstrukce stávající cesty, II. část cesty byla realizována jako novostavba vedoucí v honu orné půdy. Součástí polní cesty s povrchem z asfaltobetonu bylo i odvodnění, příkopy a drenáže, propustky a sjezdy pro zemědělský přístup na jednotlivé pozemky, vybudování výhyben, napojení na silnici II. třídy, dopravní značení. Polní cesta Klučeninská I. a II. vytvořila v území důležitý polyfunkční prvek s funkcí dopravní, půdoochrannou, krajinotvornou, ekologickou i estetickou. Příkopy a drenáže podél cesty plní funkci protierozní, protipovodňovou. Krajinotvornou a estetickou funkci plní i ozelenění a liniová výsadba 20 ks ovocných dřevin vysázená podél části komunikace Klučeninská I. Cesta je využívána i širší veřejností jako místo pro procházky a současně i pro cykloprovoz.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa

Název akce:

Polní cesta VPC 21 s liniovou zelení v k.ú. Chlum u Dubé

Anotace:

Státní pozemkový úřad – Pobočka Česká Lípa na základě ukončených pozemkových úprav vybudoval v roce 2015 polní cestu VPC 21 s liniovou zelení v k.ú. Chlum u Dubé dle projektové dokumentace. Celková délka trasy je 1302,04 m, jedná se o obnovu polní cesty. Polní cesta VPC 21 vychází ze silnice III.třídy č.III/2702, která je ve špatném technickém stavu, dále vede jihozápadním směrem a končí napojením na nezpevněnou polní cestu VPC 22 p.p.č. 2370. Komunikace zpřístupňuje zemědělské pozemky pomocí hospodářských sjezdů v počtu 9 a šířce 6,8-8,0m, z toho 1 trubní DN400 mm. Byly vybudovány 2 výhybny, na začátku úpravy manipulační plocha spojená se sjezdem do ovocných sadů a na konci úpravy plocha napojení na polní cestu VPC 22, která bude plnit funkci sjezdů a obratiště.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Název akce:

Polní cesta VPC 18 v k.ú. Borová u Chvalšin

Anotace:

Projekt vychází ze schválené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Borová u Chvalšin. Součástí pozemkových úprav je i návrh společných zařízení, kde se navrhují opatření ke zpřístupnění pozemků, nově vytvořených pozemkovou úpravou, opatření ekologická a krajinotvorná. V katastrálním území Borová u Chvalšin byla k rekonstrukci navržena za účelem zpřístupnění pozemků mj. i cesta VPC 18. Jednalo se o historickou úvozovou cestu, jejíž obnovu navrhovala a prosazovala správa CHKO Blanský les. Stav polní cesty VPC 18 byl značně nevyhovující a nutnost rekonstrukce byla posouzena sborem zástupců pro pozemkovou úpravu. Po provedené rekonstrukci došlo ke zpřístupnění pozemků, které byly do doby rekonstrukce přístupné jen po pozemcích soukromých vlastníků, došlo k usměrnění povrchového odtoku a cesta je veřejností rovněž využívána pro rekreační účely.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Benešov

Název akce:

Polní cesta VPC 4 v k.ú. Sedlečko u Veliše

Anotace:

Polní cesta VPC 4 je součástí plánu společných zařízení schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Sedlečko u Veliše, spojuje osady Sedlečko u Veliše a Lipiny a zpřístupňuje přilehlé zemědělské a lesní pozemky. Cesta zkracuje dopravní vzdálenosti k zemědělským a lesním pozemkům a je jedinou přímou spojnicí obou osad.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice

Název akce:

Polní cesta NCH 1 s mostem v k. ú. Podeřiště

Anotace:

Předmětná polní cesta NCH1 má celkovou délku 269,32 m a je kategorie P 4,0/30. Cesta se nachází v katastrálním území Podeřiště. Základní šířka cesty je 4,0 m. Povrch vozovky je z asfaltového betonu. Polní cesta je napojena na cestu II/122 východním směrem k Bezdrevskému potoku, který křižuje mostem. Za mostem zpevněná část polní cesty končí a dále již pokračuje jen jako nezpevněná polní cesta. Most je tvořen z betonových prefabrikátů, osazených na opěrách. Opěry jsou z rámových prefabrikátů, zmonolitněných, osazených na monolitických betonových základových deskách v obou březích toku. Vlastní most je tvořen třemi deskami prefabrikátů povodňových mostů délky 10 m a šířky 2,40 m.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník

Název akce:

Polní cesta C 7 v k.ú. Javorník - ves

Anotace:

Polní cesta C-7 je cestou páteřní a umožňuje vyloučení zemědělské a lesní dopravy z města Javorníku a ulehčí i části obchvatu, která jde městem Javorník. Vlastní realizace obchvatu byla pozdržena a ovlivněna úspornými balíčky. Původně totiž město i s pozemkovým úřadem doufalo, že tato polní cesta bude vybudována společně s obchvatem. V rámci obchvatu byla vybudována jen napojení, která končila dvacet metrů od krajnice silnice první třídy. Polní cesta C-7 zpřístupňuje jihozápadní část zemědělské části katastru Javorník-ves a zároveň umožňuje svoz dřeva z oblasti Račího údolí, které tvoří jednu z hlavních přístupových bran do Rychlebských hor, přímo na manipulaci u železničního nádraží v Javorníku.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín

Název akce:

Hlavní polní cesta HC4 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí

Anotace:

Hlavní polní cesta HC4 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí je vedena od silnice III/43917 k lesu Lapačov, kde se napojuje na stávající lesní cestu vedoucí do osady U Paterů. Novostavbou polní cesty došlo k zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků v dané lokalitě, k trvalému rozčlenění krajiny a zlepšení prostupnosti a rázu krajiny. Výsadbou liniových stromů byla zvýšena ekologická stabilita krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Název akce:

Polní cesta C9 v k. ú. Babice u Šternberka

Anotace:

Stavba je součástí uceleného systému opatření sloužící k vyloučení zemědělské dopravy mimo intravilán obce a zpřístupnění zemědělských pozemků. Pro navržené opatření byly v komplexní pozemkové úpravě připraveny a vlastnicky vypořádány pozemky. Při technickém řešení polní cesty C9 byly uplatněny postupy a technická řešení, která respektují jednoduchost, hospodárnost, účelnost, dlouhou životnost, maximální spolehlivost, snadnou obsluhu, bezpečnost a estetickou a ekologickou citlivost dopravní stavby k okolnímu prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Název akce:

Polní cesta CHN1-II.etapa v k. ú. Chrudichromy a polní cesta P1 s příkopy v k.ú. Mladkov u Boskovic

Anotace:

Jedná se o dvě na sebe navazující polní cesty P1 v k. ú. Mladkov u Boskovic a CHN1 – II. etapa v k. ú. Chrudichromy. Stavba navazuje na silnici II/150 a na v minulém období realizovanou pobočkou Blansko polní cestu CHN1-I. etapa v k. ú. Chrudichromy. Realizací stavby došlo k propojení tří katastrálních území Mladkov u Boskovic, Chrudichromy a Bačov. Polní cesty jsou využívány pro zpřístupnění zemědělsky využívaných pozemků současnou zemědělskou technikou, dále se zlepšilo spojení s městem Boskovice a s železničním uzlem Skalicí nad Svitavou. Zároveň cesty plni funkci protierozní. Voda z přilehlých příkopů je neškodným způsobem svedena do řeky Svitavy. Cesta je často využívána cyklisty. Stavba byla realizována v roce 2014.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Název akce:

Polní cesta C1 v k.ú. Sýkořice

Anotace:

Rekonstrukce polní cesty a výsadba doprovodné zeleně byla realizována na základě schváleného plánu společných zařízení při provedení I. etapy jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Sýkořice. Polní cesta C1 zajistila přístup k nově vyčleněným pozemkům, omezila vodní erozi v území a spolu s výsadbou související zeleně vytvořila polyfunkční celek plnící rovněž ekologickou funkci a přispívající ke zvýšení ekologické stability krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Název akce:

Polní cesta S-1 Hroška - Byzhradec

Anotace:

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou v rámci realizace opatření vyplývajících ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hroška a Byzhradec vybudoval Polní cestu S-1 Hroška Byzhradec. Trasa cesty je již historicky ideální spojnicí mezi Hroškou a Byzhradcem, vedle propojení těchto katastrálních území má především význam jako komunikace, která zpřístupňuje okolní rozsáhlé, zemědělsky intenzivně obhospodařované pozemky. Jednalo se o rekonstrukci stávající polní cesty o celkové délce 1842 m v kategorii P 4,5/30, 3,5 m zpevněná vozovka s povrchem z asfaltobetonu + 2x0,5 m krajnice. Současně bylo vybudování 13 sjezdů na pole a 2 výhybny. V souvislosti s výstavbou cesty bylo ještě řešeno, na základě dodatečného požadavku Obce Byzhradec, odvodnění přilehlého území a zajištění průtoku vody z příkopu pod navazující polní cestou z panelů, kde za účelem odstranění tohoto problému byly navrženy a realizovány 2 trubní propustky, lapač splavenin s hradítkem a prohloubení stávajícího příkopu. Součástí realizace stavby polní cesty byla i probírka stávající zeleně a její doplnění výsadbou 579 ks dřevin, převážně keřů. Stavba byla realizována z finančních prostředků Programu rozvoje venkova 21. kolo příjmu žádostí firmou STRABAG a.s., když staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 12.3.2015 a hotová stavba byla převzata dne 29.4.2015. Zkolaudována byla 22.5.2015 a následně předána do vlastnictví příslušných obcí Byzhradec a Bílý Újezd (k.ú. Hroška). Vybudováním této cesty, jejíž stav byl před rekonstrukcí katastrofální, vzniklo dílo, které má vskutku multifunkční charakter, neboť nejen zpřístupňuje pozemky pro subjekty hospodařící v tomto území a zkracuje pojezdové vzdálenosti mezi jednotlivými zemědělskými provozy, ale zároveň slouží široké veřejnosti jako spojnice mezi oběma obcemi a je využívána k rozmanitým rekreačním aktivitám, její přínos je tak všemi kladně hodnocen.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Název akce:

Realizace polní cesty HPC 22 v k.ú. Pěnčín

Anotace:

Stavbou polní cesty HPC 22 v r. 2015 byla dokončena plánovaná realizace cestní sítě v k.ú. Pěnčín vyplývající z výsledků pozemkových úprav. Polní cesta HPC 22 navazuje na výstavbu polních cest OPC 34 a OPC 36 z r.2014. Trasa cesty začíná napojením na zrealizovanou cestu OPC 36 u zemědělského areálu a pokračuje v délce 1031 m k napojení na silnici III. třídy. Dokončením polní cesty došlo k odklonu pohybu zemědělské techniky mimo intravilán obce, je zajištěn přístup na obhospodařované pozemky a zlepšila se dopravní obslužnost obce a celková prostupnost dotčeného území. Součástí cesty je částečná jednostranná doprovodná zeleň, která přispívá k zlepšení krajinného rázu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín

Název akce:

Stavba polní cesty P1A v katastrálním území Ovčáry u Kolína

Anotace:

Polní cesta P1A v katastrálním území Ovčáry u Kolína byla navržena a realizována pro zpřístupnění pozemků vlastníků a hospodařících subjektů pro zemědělské hospodaření při jednoduché pozemkové úpravě v části katastrálního území Ovčáry u Kolína a Volárna vyvolané stavbou průmyslové zóny Kolín-Ovčáry. Její stavba také zpřístupnila krajinu pro veřejnost a napomohla propojení obce Ovčáry a Obce Volárna mimo frekventovanou silniční síť.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Název akce:

Polní cesta P4 Opatovice I.

Anotace:

Předmětem projektu je polní cesta P4 zrealizovaná v k.ú. Opatovice I. a Vilémovice u Červených Janovic o celkové délce1,048 km a šířce 3,00- 3,5 m. Polní cesta začíná na silnici III/0172 Červené Janovice-Opatovice, probíhá mezi zemědělsky obdělávanými pozemky. Dále pokračuje po hrázi rybníka a končí na kraji obce Vilémovice, kde navazuje na místní komunikaci. Součástí stavby bylo vybudování výhybny, hospodářských sjezdů a vysázení doprovodné zeleně. Výstavbou polní cesty došlo ke zpřístupnění okolních zemědělských pozemků a propojení stávající dopravní sítě.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

Název akce:

Realizace účelových komunikací HC 1 a HC 2 v k. ú. Košice u Soběslavi

Anotace:

Společné zařízení „Realizace účelových komunikací HC 1 a HC 2 v k.ú. Košice u Soběslavi“ respektuje historické vedení polních cest, zpřístupňuje kromě zemědělských a lesních pozemků také osadu Borek, ve které se nacházejí trvale obývané stavby. Hlavní cesta HC 1 vede ze zastavěné části obce Košice až na hranici katastrálního území, kde navazuje na lesní cestu rozsáhlého lesního komplexu Turoveckého lesa. Z komunikace HC 1 odbočuje polní cesta HC 2 vedoucí do osady Borek. V rámci stavby došlo k obnově odvodňovacího zařízení v blízkosti zasažené výstavbou. Při realizaci se zlepšily parametry a zkvalitnil povrch komunikace využívané širokou veřejností.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Název akce:

Výstavba polní cesty C7 v k.ú. Hradec nad Svitavou

Anotace:

Polní cesta C7 je součástí plánu společných zařízení KoPÚ, která primárně zabezpečuje zpřístupnění přilehlých pozemků a plní dopravní funkci. Jedná se o polní cestu kategorie P 5,0/30 délky 2866,72 m, s odvodněním drenáží, příkopy a odvodňovacími žlaby. Povrch nové cesty je proveden z asfaltobetonu tl. 50mm v šířce 4 m s krajnicemi 2x 0,5 m z asfaltového recyklátu. Součástí cesty jsou čtyři výhybny a sjezdy na pozemky. Součástí je také výsadba jednostranné aleje stromků kolem cesty v celkovém počtu 179 kusů. Trasa polní cesty C7 začíná napojením na stávající sjezd ze silnice III/36625. Dále pokračuje severním směrem a je zakončena připojením na místní komunikaci v obci.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov

Název akce:

Polní cesty C8 v k.ú. Ivanovice na Hané a C6 v k.ú. Medlovice

Anotace:

Stavba polní cesty C8 v k.ú. Ivanovice na Hané a C6 v k.ú. Medlovice po mnoha letech propojila na jedné trase města Vyškov a Ivanovice na Hané. Podařilo se tak zrealizovat zpevněné polní cesty propojující několik katastrálních území a díky tomu umožnit odklonění zemědělské dopravy z trasy hlavních cest. Díky vhodně řešenému umístění cesty v blízkosti toku řeky Hané a Medlovického potoka nepůsobí v krajině rušivě. Trasa vede s minimálními výškovými rozdíly podél vodních toků v blízkosti břehové zeleně a tak byla dokonce městem Ivanovice na Hané zařazena mezi oblíbené cyklostezky. O realizaci stavby žádalo opakovaně město a díky víceúčelovému využití je hodnocena kladně i jeho obyvateli.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov

Název akce:

Východní obchvat Mořice

Anotace:

Předmětem realizovaného projektu je vybudování zemědělské účelové komunikace v extravilánu obce Mořice, která odvádí těžkou zemědělskou techniku mimo zastavěnou část obce. Komunikace navazuje na průtahy obcí v místě rozhraní intravilánu a extravilánu. Zbudováním zpevněné polní cesty je zajištěn přístup na obhospodařovaná pole, k zemědělskému družstvu a k nově vybudovanému retenčnímu zařízení. Součástí polní cesty je i výsadba krajinné zeleně.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Název akce:

Realizace společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice - II.etapa, Vedlejší polní cesta CV 46

Anotace:

Investiční záměr výstavba polní cesty CV 46 v katastrálním území Třanovice vychází z návrhu pozemkových úprav. Jedná se o novou cestu, pouze v úseku km 0,336 – 0,368 byla provedena rekonstrukce stávající zpevněné cesty. Cesta slouží ke zpřístupnění okolních zemědělsky obhospodařovaných pozemků v trati Hrabina obce Třanovice. V území tvoří polyfunkční prvek s funkcí dopravní, půdoochrannou a estetickou. Součástí cesty je příkop a drenáž plnící funkci protierozní a sloužící k bezpečnému odvedení povrchových vod do vodního toku Mlýnka. Podél příkopu jsou svahy zpevněny gabiony. Obyvatelům obce cesta zajišťuje kvalitní přístup k jejich nemovitostem.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Název akce:

Hlavní polní cesta H2 v k. ú. Tachovská Huť a HPC 11 v k. ú. Plánská Huť

Anotace:

Stavba polních cest H2 v k. ú. Tachovská Huť a HPC 11 v k. ú. Plánská Huť řeší realizaci části cestní sítě realizované podle návrhu komplexních pozemkových úprav. Polní cesty jsou napojeny na silnici III. třídy a na polní cestu vybudovanou pozemkovým úřadem v předchozí etapě. Celá stavba se nachází na pozemcích, které jsou ve vlastnictví Obce Tři Sekery. Podél cest byla vysázena doprovodná zeleň - celkem 46 stromů ( lípy, javory, duby a jasany). Polní cesty zajišťují propojení Tachovské Huti a Plánské Huti a zpřístupnění přiléhajících zemědělských pozemků.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

Název akce:

Polní cesta C3, C10 v k.ú. Václaví

Anotace:

Nově navržená účelová komunikace C 3 je umístěna k východní hranici katastrálního území Václaví. Součástí stavby C3 byla výsadba biokoridoru LBK4. Lokální biokoridor LBK 4 byl částečně funkční a částečně nefunkční, k založení. Část LBK4 zájmového území se nachází při východní hranici katastrálního území Václaví a pokračuje směrem na sever podél komplexu lesa. Pás zeleně je navržen a vymezen v trase lokálního biokoridoru LBK 4 „Kobylka“ , který spojuje lokální biocentrum „Václavský les“ s lokálním biocentrem „U lomu“ a s lokálním biokoridorem „Zelinka“. Biokoridor přímo sousedí s cestou C3 na konci jejího úseku a je vytvořen jako souvislý pás stromové zeleně doplněný travnatým pruhem s keři na okraji na pozemku. Účelová komunikace C 10 začíná v místech, kde se stýkají nově navržené vedlejší cesty C 3 a C 10 s hlavní cestou C 6 kopírující hranici mezi k.ú. Václaví a k.ú.Tatobity. Tato komunikace dále vede podél severní hrany sadu a pokračuje směrem k intravilánu obce. Tato komunikace slouží pro zpřístupnění pozemků v jihovýchodní části katastrálního území Václaví. Realizací polních cest C3 a C10 došlo k odklonění zemědělské techniky mimo zastavěné území obce Václaví, ke zpřístupnění zemědělsky obhospodařovaných pozemků a též ke zlepšení průchodnosti krajiny. V lednu 2015 byly obě cesty zkolaudovány. V březnu 2015 byly obě cesty převedeny do vlastnictví města Rovensko pod Troskami.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Název akce:

Realizace HPC 1 v k.ú. Loužná

Anotace:

Stavba obsahuje řešení polní cesty HPC 1 vedené od obce Loužná směrem na JV s napojením na již zbudovanou polní cestu v k.ú. Žďár u Nalžovských Hor. Polní cesta je umístěna na pozemku p. č. 1492, jehož hranice představují koridor pro její situování. HPC 1 je navržena jako jednopruhová hlavní polní cesta. Z cesty HPC 1 jsou zřízeny sjezdy na odbočující polní cesty a na sousední pozemky. Stavba pozitivně ovlivňuje dotčené území. Zpevněním povrchu je snížena prašnost místa a zlepšeny jsou i podmínky pro zpřístupnění napojovaných nemovitostí. V rámci stavby se zlepšily odtokové poměry v sezónně zamokřené části stávající polní cesty.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Název akce:

Polní cesta C1 v k.ú. Králova Lhota s připojením na silnici III/30815 v k.ú. Jásenná

Anotace:

Státní pozemkový úřad KPÚ pro KH kraj, Pobočka Rychnov n. Kn. v rámci realizace opatření vyplývajících ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Králova Lhota vybudoval Polní cestu C 1 v k.ú. Králova Lhota s připojením na silnici III/30815 v k.ú. Jásenná. Trasa cesty je již historicky ideální spojnicí mezi Královou Lhotou a Jásennou. Vedle propojení těchto katastrálních území má především význam jako komunikace, která zpřístupňuje okolní rozsáhlé, zemědělsky intenzivně obhospodařované pozemky. Již ve fázi projednávání návrhu plánu společných zařízení vznikl požadavek na její realizaci. Jednalo se o rekonstrukci velmi zanedbané, náletovými dřevinami zarostlé úvozové polní cesty o celkové délce 900 m, která je řešena jako jednopruhová polní cesta hlavní, kategorie P 5,0/30 s obousměrným provozem, s povrchem z asfaltobetonu šířky 4,0 m + 2x0,5 m krajnice. Součástí stavby bylo vybudování i tří výhyben. Cesta končila na hranicích katastrálních území Králova Lhota a Jásenná. Aby bylo možné její napojení na silnici III/30815 v k.ú. Jásenná tak, aby úsek vybudovaný pozemkovým úřadem naplnil svůj účel tj. spojit obě obce, zpřístupnit zemědělské pozemky a odvést dopravu zemědělskou technikou mimo obec, bylo třeba ještě vybudovat úsek cesty v celkové délce 140 m v k.ú. Jásenná. Po jednáních s obcí, která leží již mimo okres Rychnov n. Kn., se podařilo dohodnout a současně s projektovou dokumentací na část cesty budovanou pozemkovým úřadem, byla zpracována i projektová dokumentace na část cesty v k.ú Jásenná. Následně se podařilo současně zrealizovat i obě cesty. Vzájemnou spoluprací tak vzniklo dílo, které má opravdu multifunkční charakter a slouží široké veřejnosti, o čemž svědčí i dopis Obce Králova Lhota ze dne 23.9.2015, ve kterém je oceněn význam vybudované komunikace pro život v obou obcích. Součástí realizace stavby polní cesty byla i probírka stávající zeleně a její doplnění výsadbou 35 ks ovocných stromů a 150 ks keřů v různé druhové skladbě.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž

Název akce:

Stavba polních cest CH2 v k. ú. Uhřice a C1 v k. ú. Dřínov vč. interakčního prvku IP3

Anotace:

Stavba polních cest řeší zpřístupnění pozemků v tratích Stejskal a Široký na k. ú. Uhřice u Kroměříže a v tratích Lány od Pavlovic, Lány pod kravínem a Vejváň na k. ú. Dřínov u Kroměříže. Dále propojuje sousední obce Uhřice a Dřínov je součástí obchvatu pro zemědělskou techniku. Plní též funkci krajinotvornou.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Název akce:

Lužná u Boru- polní cesta VPC3

Anotace:

Novostavba polní cesty VPC 3 byla navržena jako jednopruhová vedlejší polní cesta napojující se na účelovou komunikaci, částečně vedoucí po kraji lesa a zakončenou brodem přes Výrovský potok. Podél cesty je doprovodná zeleň jako součást biokoridoru a dvě biotopní tůně, které slouží k zadržení povrchové vody v krajině a ke zvýšení biodiverzity krajiny. Cesta slouží jak pro zemědělce, tak pro širokou veřejnost.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Pardubice

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty C2, C4, C5 v k.ú. Čeperka

Anotace:

Předmětem realizace byla rekonstrukce polní cesty C2,4,5 jejichž trasa byla poskládána z polní cesty C2, části polní cesty C4 a polní cesty C5, tak aby došlo k propojení obce Čeperka s místní částí Hrobický Dvůr.Cesta je především určena pro zemědělskou techniku, ale je využívána i jako cyklotrasa.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno

Název akce:

Polní cesty v k.ú. Příbram na Moravě

Anotace:

Cílem výstavby zpevněných polních cest C5, C9 a C20 v k.ú. Příbram na Moravě bylo převedení návrhu plánu společných zařízení do reality. Realizací stavby byla odkloněna zemědělská doprava mimo zastavěné území obce a výstavbou komunikace došlo k propojení střediska zemědělské výroby v obci se sídlem zemědělského podniku v sousedních Zakřanech a rovněž k zajištění snadné přístupnosti k zemědělským i lesním pozemkům. Nově zrealizovaná polní cesta C20 vyřešila přístup k pozemkům v lokalitě za hřištěm. Do doby jejího vybudování byl do této lokality přístup velmi úzký a ztížený. Výstavba vyžadovala vytvoření zářezu do nestabilního terénu, proto bylo nutno přikročit k zabezpečení zářezu zvláštním technickým opatřením – opěrnou zdí z kamenných drátokošů. Záchytným příkopem zřízeným na návodné straně podél cesty C20 je významně ochráněna důležitá část zastavěného území obce před přívalovými srážkami. V neposlední řadě zpevněné polní cesty přispěly i k rozvoji turistiky a významnému zprůchodnění krajiny mikroregionu. V současné době vede po cestách pohodlná cyklostezka s příjemným prostorem k odpočinku a posezení, kterou obec zbudovala v křižovatce u křížku. Součást realizace tvoří i zatravněné protierozní pásy, průleh a výsadba doprovodné zeleně podél cest. Ta má význam nejen estetický, ale také oživí a zviditelní trasy polních cest v krajině.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

Název akce:

"Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Bílov 1.etapa – SO 02 Hlavní polní cesta P8"

Anotace:

Hlavní polní cesta jednopruhová s výhybnami zpřístupňuje zemědělské pozemky v trati „U hájenky“ a dále pokračuje za podjezdem pod dálnicí do obce Butovice. Cesta začíná na silnici III/46421 novým hospodářským sjezdem HS 7 s novým trubním propustkem a dále v úseku jsou situovány dvě výhybny a tři sjezdy. Podél cesty je provedena výsadba krajinné zeleně formou liniového interakčního prvku IP 15.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál

Název akce:

Polní cesta C2 v k.ú. Osoblaha

Anotace:

Hlavní polní cesta C2 o celkové délce 1606 m zabezpečuje přístup na zemědělské pozemky o výměře cca 250 ha v severní části k.ú. Osoblaha. Propojuje silnici č. III/45730 do Slezských Pavlovic se silnicí č. III/45732 do Studnice u Osoblahy. Podél severní strany cesty je plánovaná výsadba lokálního biokoridoru. Polní cesta je kategorie P 5/30 s povrchem z asfaltobetonu. Cesta také umožnila omezit zemědělskou dopravu přes zastavěnou část obce Osoblaha.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po