Přihlášené projekty 2016

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

Název akce:

Výsadba zeleného pásu v k.ú. Myslkovice

Anotace:

Během realizace společného zařízení došlo k výsadbě stromů a keřů na protihlukový val v blízkosti dálnice D3 a IV. železničního koridoru. Cílem bylo ochránění zastavěné částí obce Myslkovice před hlukem a omezení prašnosti způsobené dopravou na dálnici a plánovanou železniční dopravou. Vysázené dřeviny budou postupně zvyšovat protihlukový účinek, omezí prašnost a v budoucnosti druhově pestrá zeleň vytvoří vhodné podmínky pro zvěř a pro ptactvo. Výsadba vhodným způsobem začlenila protihlukový val do okolní krajiny a zvýšila estetickou hodnotu krajiny zasažené liniovými stavbami. Částečně se tak zmírňují negativní dopady liniových staveb. Realizovaný projekt se částečně nachází v lokálním biokoridoru. Vytvořily se tak zároveň vhodné podmínky pro snadnější migraci a úkryt zvěře v rámci biokoridoru. Celkově došlo ke zvýšení ekologické stability území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Název akce:

Větrolam a biokoridor v k.ú. Hlízov

Anotace:

Předmětem projektu je větrolam a biokoridor, který se nachází severozápadně od obce Hlízov, z větší části vede podél toku Šífovka. Výsadba byla zrealizována na pozemcích č. 1030, 1040 a 1063 v k.ú. Hlízov ve vlastnictví Obce Hlízov. Vysázeno bylo přibližně 3500 ks keřů a 1500 ks stromů. Větrolam (i biokoridor) vytvořil překážku erozivním a výsušným větrům a jeho výsadbou došlo k posílení ekologické stability. Realizací projektu také došlo ke zlepšení životního prostředí v dané lokalitě i životních podmínek obyvatel přilehlých obcí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk

Název akce:

Realizace výsadby lokálního biokoridoru K-14 v k.ú. Bludov

Anotace:

Realizace výsadby lokálního biokoridoru K-14 v k.ú. Bludov provedena jako výsadba nové zeleně na orné půdě. Důvodem bylo zvýšení ekologické stability krajiny a propojení se stávajícími prvky ÚSES. Součástí zakázky bylo provedení 3-leté údržby. Výsadba realizována na 3,20 ha.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Název akce:

Realizace společných zařízení Třanovice – I. etapa, Vodní nádrž "U křižovatky"

Anotace:

V rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Třanovice byla navržena a následně i zrealizována krajinotvorná nádrž U křižovatky. Nádrž se stálou vodní plochou o celkové výměře 0,7150 ha. Nádrž slouží k zvýšení biodiverzity území a zachycování vody v povodí. Plní funkci vyrovnávací, akumulační, čistící i estetickou. Při zvýšených průtocích v toku řeky Stonávky snižuje velikost povodňové vlny. Realizací stavby došlo ke zlepšení situace zachování vody v krajině, bylo vytvořeno prostředí pro další společenstva vodních rostlin a živočichů. Došlo tak ke zvýšení ekologické stability celého území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice

Název akce:

Revitalizace vodoteče LBK 6

Anotace:

V předmětné revitalizaci se jedná o vybudování části nového koryta levobřežního přítoku Cikánského potoka a tím vrácení zatrubněné části toku na povrch. V minulosti byla předmětná část vodoteče pod výustí rybníka zatrubněna a voda odtékala potrubím o průměru 40 cm. Toto potrubí bylo však nedostatečné v době přívalových srážek nebo při jarním tání sněhu, kdy většina vody odtékala na povrchu údolnice. Naopak v době s nízkým objemem srážek voda rychle odtekla a následně často potok vyschl. Nové otevřené koryto bylo nutno na dně a části břehů stabilizovat umístěním balvanů a zpomalovacích hrázek, které v době vysokých průtoků sníží energii vody s ohledem na spád terénu a v době sucha vytvořené tůňky umožní přežít vodním organismům nepříznivé období. Po obou březích toku byla provedena výsadba druhově původních stromů a keřů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Název akce:

Biocentrum v k. ú. Jimlín

Anotace:

Biocentrum bylo realizováno jako společné zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jimlín. Je umístěno na okraji obce Jimlín a je tvořeno skupinami stromů s podrostem keřů, stromořadím po obvodu a lučním trávníkem. V biocentru bylo vysázeno celkem 76 stromů a 2 546 keřů, použity byly listnaté dřeviny vhodné do místních půdních i klimatických podmínek. Založené biocentrum je součástí ÚSES místního významu, je přínosem pro krajinu a životní prostředí, zlepšuje retenční schopnost krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín

Název akce:

Lokální biokoridor LBK 3-5 v k.ú. Běchary

Anotace:

LBK 3-5 v k.ú. Běchary byl realizován jako společné zařízení na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Běchary. Biokoridor byl založen na orné půdě, propojuje stávající biocentrum a lesní komplex. Jedná se o výsadbu stromů a keřů se zatravněním, na pásu širokém 20 m. Celková délka je 1580 m. LBK 3-5 je významným krajinotvorným prvkem, rozděluje velké bloky orné půdy, zlepšuje prostupnost území pro zvěř, snižuje erozi, zvyšuje ekologickou stabilitu krajiny a její estetickou hodnotu. Byl realizován v roce 2012-2013 v rámci Programu rozvoje venkova. V letošním roce byla zahájena výsadba dalších navazujících lokálních biokoridorů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník

Název akce:

Lokální biokoridor 81 k.ú. Hostín u Mělníka

Anotace:

U LBK 81 se jednalo převážně o založení nové zeleně na orné půdě v blízkosti polních cest VC1 a HC 2, které již byly rovněž realizovány. Druhová skladba zeleně vycházela z lokálních stanovištních poměrů a terénního průzkumu. K výsadbě byly použity kvalitní školkařské výpěstky. Společné zařízení bylo vybudováno z důvodu posílení ekologické stability řešeného území a propojení se stávajícími prvky ÚSES.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po