Přihlášené projekty 2016

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Název akce:

Vodohospodářské opatření Rtyně nad Bílinou

Anotace:

Účelem opatření bylo vybudování několika souvisejících společných zařízení v daném území. Malá vodní nádrž je vybudována na ploše 47 805 m2. Vybudovaným vodohospodářským opatřením došlo ke stabilizaci poškozeného zamokřeného území, k ochraně drážního a silničního tělesa, k ochraně přilehlých pozemků a zamezení stoupání spodní vody v části obce Rtyně nad Bílinou. Malá vodní nádrž s litorálním pásmem, plnící funkci zejména zadržení vody v krajině, zvýšení ekologické stability a v neposlední řadě i estetické funkce krajiny. Vznikla nová relaxační zóna, která účelně spojuje přírodní prvky s možností oddychového a sportovního vyžití nejen místních obyvatel, ale taktéž všech návštěvníků. Vodohospodářské opatření bylo doplněno o soustavu polních cest HPC 2, VPC 8 a VPC 5 o celkové délce 1 739 m, čímž došlo k zpřístupnění malé vodní nádrže, ale zejména k prostupnosti krajiny s návazností na vedlejší katastrální území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary

Název akce:

Panské rybníky Bublava

Anotace:

V severní části obce Bublava, ve svazích naproti Bleibergu, byly obnoveny tři malé vodní nádrže, k nim byly vystavěny přístupové cesty. Rybníky jsou průtočné. Nádrže slouží jako rezervoár vody, regulací vypouštěné vody lze korigovat průtok v Bublavském potoku. Obec instalovala po dokončení stavby u rybníků lavičky a stoly, které slouží k posezení turistům v malebném cípu Krušných hor.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

Název akce:

Suchá nádrž Košice

Anotace:

Suchá nádrž zadržuje objem 100-leté povodňové (srážkové) vody z malého uzavřeného údolí, tím ochraňuje zastavěnou část obce Košice před rozvodněním vodního toku protékajícím obcí. Jedná se o protipovodňové opatření navržené ve schváleném návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Košice u Soběslavi. Místní podmínky morfologické a zejména inženýrsko geologické vytvořily příznivou situaci pro realizaci jedné suché retenční nádrže. Při stavbě došlo k využití materiálu ze záchytného prostoru pro stavbu hráze. Nádrž vhodně zapadá do okolního prostředí a kromě ochrany obyvatelstva a majetku se jedná o zajímavý pohledový prvek.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Vodní nádrž Cenklov

Anotace:

Vodní nádrž Cenklov vychází ze schváleného plánu společných zařízení KoPÚ Mohelno. Účelem je vytvoření biocentra s vodní plochou v zemědělsky využívané krajině. Významná je vodohospodářská funkce díla, spočívající v zadržení vody v krajině a zpomalení povrchového odtoku. Nádrž tak zároveň plní funkci ekologickou, krajinotvornou, protierozní, protipovodňovou i vodohospodářskou. V horní části nádrže byl vytvořen rozsáhlý litorál a tak se do krajiny vrátilo mnoho vodních a mokřadních společenstev, jak živočišných tak i rostlinných. Nádrž svým akumulačním a zásobním prostorem zajistí udržení minimálního průtoku v toku pod ní a dojde i k příznivému upravení odtokových poměrů při povodních, včetně zadržení vody v krajině. Výstavbou nádrže byl vytvořen ucelený vodohospodářský systém s významnou krajinotvornou funkcí, kde došlo k vytvoření nových podmínek pro rozvoj vodní soustavou ovlivňovaných rostlinných a živočišných společenstev, tím i ke zlepšení životního prostředí, kompenzaci negativních důsledků rozvoje zemědělství, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability. Zároveň vznikla přírodní, klidová a relaxační zóna využívaná nejen člověkem, ale i řadou živočichů a rostlin.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Název akce:

Stavba suché retenční nádrže v k.ú. Odolenovice u Jenišovic a polní cesty PCV 28 v k.ú. Jenišovice u Jablonce nad Nisou a k.ú. Odolenovice u Jenišovic

Anotace:

Suchá retenční nádrž je navržena jako ochrana zástavby obce před vodami z tání sněhu a přívalovými dešti. Zachytí vody a dojde k transformaci povodňové vlny na neškodný průtok, který odvede spodní výpusť a následně trubní kanál do obecní kanalizace. Podél suché nádrže je vybudována polní cesta.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Název akce:

Suchá ochranná nádrž Pod Lipinami včetně cesty v k.ú. Kurdějov

Anotace:

Suchá ochranná nádrž Pod Lipinami je součástí schváleného plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kurdějov. Zajišťuje ochranu obce před povodněmi a ostatními škodlivými vlivy vod, které v minulosti způsobovaly velké škody v obci Kurdějov. Kolem nádrže byla vybudována i nová asfaltová cesta a podél ní je vysázena doprovodná zeleň. Díky citlivému provedení je nádrž také významným krajinotvorným prvkem.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

Název akce:

Protierozní opatření Dubenec

Anotace:

Stavba je členěna na pět stavebních objektů. Zahrnuje především svodné příkopy, objekty k tlumení energie vody a hospodářské přejezdy. Součástí stavby je návrh výsadeb a zatravněných ploch. Cílem projektu je zadržet vodu v území severní části Dubence, zpomalit povrchový odtok vody a při extrémních srážkách odvést vodu bezpečně do koryta pravostranného přítoku Hustířanky.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Název akce:

Záchytné příkopy a protipovodňové hrázky v k.ú. Puclice

Anotace:

Projekt řeší realizaci dvou suchých retenčních prostorů s hrázkou sloužících k protipovodňové ochraně sídla Obce Puclice před srážkovou vodou z extravilánu, transportu splavenin a odlehčení stávající dešťové kanalizaci v obci. Nezbytnou součástí tohoto vodohospodářského opatření je realizace dvou jednostranných záchytných zpevněných příkopů podél polních cest, které odvedou soustředěný odtok z povodí do nově zbudovaných retenčních nádrží a dále do recipientu – stávající dešťové kanalizace. Navržené opatření významně přispívá k minimalizaci škod na majetku občanů i obce Puclice způsobených přívalovými dešti. Realizace celého projektu pod názvem „ Polní cesty VPC 2.3 a VPC 2.5 se záchytnými příkopy a zadržovací hrázkou v k.ú. Puclice“ byla dokončena v dubnu 2015 a hrazena z finančních prostředků PRV ČR na období 2007 – 2013.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou

Název akce:

Poděšín - Rybník R5 v k.ú. Poděšín

Anotace:

Výstavba Rybníka R5 v k.ú. Poděšín po schválených komplexních pozemkových úpravách zahrnovala vytvoření pásu území, kde kromě ozelenění volných ploch bylo v tomto území vybudováno několik vodohospodářských objektů, které zajistí vytvoření vodní plochy s širokým litorálním pásmem. Hlavní vodní plochu představuje vodní nádrž vybudovaná na Poděšínském potoce. Stavba rybníku byla členěna na objekty - hráz nádrže, výpustný objekt, odpad od výpustného objektu, bezpečnostní přeliv, odpad od bezpečnostního přelivu a výsadba zeleně. Stavba Rybníka R5 v k.ú. Poděšín plní hlavně funkci krajinotvornou, ale nelze opomenout ani funkci vedlejší a to protipovodňovou.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Název akce:

Protipovodňová opatření Hněvnice

Anotace:

Obec Hněvnice se v uplynulých letech potýkala s opakovanými problémy se zaplavováním obce Hněvnice srážkami ze svažitých pozemků a navazujících lesních komplexů, které se nacházejí v severní části nad obcí Hněvnice. Ještě před pozemkovou úpravou obec Hněvnice provedla revitalizaci rybníka, který slouží jako poldr a na který navazuje systém přehrážek v úvozu. V rámci pozemkové úpravy bylo nutno vyřešit oblast západně od silnice III/203 12. Původně zde byl obcí Hněvnice navržen poldr, ale v rámci zpracování plánu společných zařízení bylo jako výhodnější varianta zvoleno vybudování záchytného příkopu a prohloubení navazujícího silničního příkopu a výstavba soustavy tůní v místě nefunkčního zatrubnění. Pozemkovou úpravou byly vyčleněny obecní pozemky pro vybudování protipovodňových opatření pro bezpečné odvedení přívalových vod z bloku orné půdy a navazujícího lesního komplexu nad obcí Hněvnice a současné snížení eroze. Vybudovaná protipovodňová opatření zahrnují záchytný příkop, prohloubený silniční příkop a odtrubnění kanálu, na jehož místě bylo vybudováno 6 tůní vzájemně propojených mělkou stružkou s vyústěním do Vlkýšského potoka. Tůně slouží k bezpečnému a postupnému odvodu vody ze silničního a záchytného příkopu. Rovněž se staly novým ekologicko - stabilizačním prvkem a významným krajinotvorným prvkem. V okolí tůní byla provedena rovněž výsadba 12 dubů. Nedílnou a důležitou funkční součástí realizace protipovodňových opatření je ochranné zatravnění provedené mj. v pásu nad oběma příkopy a dále v údolnici na pozemku s tůněmi.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště

Název akce:

IP 16 - Svodné průlehy k. ú. Pašovice na Moravě

Anotace:

Vybudováním svodného průlehu IP 16 jsou zachycovány povrchové vody natékající do zastavěného území obce. Obec tak získala v této části ochranu proti bleskovým povodním dimenzovanou na bezpečné převedení tzv. stoleté vody. Zachytávání této povrchové vody z polí převážně velkoplošně obhospodařovaných pak výrazně snižuje erozní ohroženost dotčených pozemků. Je omezen i další vodohospodářsky nepříznivý jev, jako je zanášení vodních toků sedimenty. S ohledem na umístění stavby je kladen důraz na použití přírodních materiálů. Stavba má lokálně i výrazný ekologický přínos, kdy tímto prvkem dochází k rozdělení velkých bloků pozemků a spolu s provedenou výsadbou stromů a keřů bude vytvořeno vhodné prostředí pro obohacení fauny a flóry.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

Název akce:

„Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Klimkovice 1. etapa“ – SO 06 „Promenáda“

Anotace:

Jedná se o protierozní opatření, sloužící k ochraně zastavěného území před povrchovými vodami a splaveninami z orné půdy, pozdržení svedení vod do stávajícího zasakovacího a retenčního příkopu na par. č. 4647. Opatření je řešeno formou zasakovacího ochranného pásu, který byl navržen v rámci komplexních pozemkových úprav a je pojat z části i jako parková úprava. Zpevněné plochy jsou štěrkové, aby voda mohla zasakovat. Pro zvýšení schopnosti zadržování a vsakování vody v krajině, je zde vybudovaná soustava drobných zemních valů, retenční prostory a vsakovací jímky. Nedílnou součástí opatření je rovněž zatravnění celé lokality a výsadba, která je koncipována rovněž s cílem prodloužení odtoku a podpory vsaku vody. Zemní valy jsou z části upraveny takovým způsobem, aby umožnily zpřístupnění krajiny pro pěší. Cílem stavby je vytvořit přírodě blízká opatření snižující ohrožení města Klimkovice v lokalitě ulice Husova povrchovým odtokem z přilehlé zorněné plochy.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava

Název akce:

Poldr Pískovna v k.ú. Hať

Anotace:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava realizoval výše uvedené dílo jako poslední a zároveň největší z protipovodňových opatření v rámci schváleného plánu společných zařízení v katastrálním území Hať. Stavba byla dokončena v červnu 2015. Cílem projektu bylo především zlepšení protipovodňové ochrany zastavěného území obce zachycením přívalového odtoku z výše položeného povodí a transformaci tohoto odtoku na neškodný, v množství, které je možno převést kanalizační sítí Obce Hať do koryta potoka Bečvy a protierozní ochrana níže položených zemědělských pozemků. Poldr byl pro zvýšení ekologické funkce doplněn o biologické úpravy spočívající v realizaci tůně pro obojživelníky a zimovišť v prostoru zátopy s dosadbou keřů a stromů po obvodu zátopy

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

Název akce:

Retenční nádrž Nenkovice

Anotace:

Účelem stavby retenční nádrže je ochrana majetku a obyvatel v obci Nenkovice před škodlivými účinky povodní v povodí vodoteče. V minulosti docházelo k rozlivům z koryta zmíněné vodoteče, které způsobovaly škody na zástavbě v dolní části obce. Výstavbou poldru byl vytvořen dostatečný retenční prostor k zachycení povodňového průtoku s periodicitou opakování 100 let. Stavba sestává z homogenní zemní hráze, funkčního objektu a z krajinářských úprav v okolí nádrže. Za normálního stavu je nádrž zcela vypuštěná (suchá). Nádrž má navržen funkční objekt tak, že se při příchodu povodně začne nádrž plnit a z nádrže bude přes výpustný objekt a odpadní štolu odtékat redukované neškodné množství vody. Stavba je součástí navrženého biocentra Prameniště v údolnici trati Padělky.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí

Název akce:

Protierozní opatření v k.ú. Horní Lipka

Anotace:

Realizace Protierozní opatření v k.ú. Horní Lipka je součástí II. etapy realizací v KoPÚ Horní Lipka. Vychází z potřeb identifikovaných v plánu společných zařízení. Výstavba zahrnuje soubor dvou staveb : - Vodní nádrž s litorálním pásmem, mokřady a doprovodnou zelení - Protierozní příkop P5. Obnovení v minulosti funkční vodní nádrže včetně rozsáhlé plochy litorálu na nátoku v horní části nádrže, doplněné revitalizací koryta nad nádrží a dvěma bezodtokovými tůněmi představuje ucelený vodohospodářský systém s významnou krajinotvornou funkcí, podmínkami pro rozvoj vodní soustavou ovlivňovaných rostlinných a živočišných společenstev. Realizací vznikla lokalita přírodní, klidové a relaxační zóny v daném území. Významnou je vodohospodářská funkce realizované stavby, kdy zadržením vody v krajině v samotné nádrži a zpomalením toku v revitalizovaném korytě nad nádrží jsou jednak zmírňovány povodňové průtoky a dále je umožněno vsakování vody v krajině. Protierozním příkopem P5 je rozdělen blok svažitých zemědělsky užívaných pozemků. Povrchový odtok je neškodně sveden do vodoteče a tím se předchází erozi orné půdy na níže položených pozemcích pod příkopem. Celá realizace je v území Kralicka v oblasti Natura 2000, takže jak příprava, tak vlastní realizace musely být řešeny citlivě s ohledem na předmět ochrany – chřástala polního. Závěrem lze říci, že se jedná o komplexní opatření s vysokou estetickou hodnotou a silným krajinotvorným potenciálem.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po