Přihlášené projekty 2023

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové

Název akce:

R 186 - vodní nádrž VDH5, cesty VPC3a,b, DPC3a v k.ú. Újezd u HK

Anotace:

Projekt revitalizace vodní nádrže VN2 vč. úpravy stávající vodoteče V5 v k.ú. Újezd u Hradce Králové byl realizován jako souhrn vodohospodářských, protierozních a ekologických opatření, který vzešel z plánu společných zařízení a komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezd u Hradce Králové. Jednalo se o revitalizaci již nefunkční vodní nádrže, úpravu toku, včetně výsadby protierozního větrolamu a doprovodné zeleně, stavby 3 polních cest s penetračním a travnatým povrchem a výstavbu mostu přes Černilovský potok pro zpřístupnění zemědělských pozemků mezi intenzivně obdělávanými půdními celky. Tento komplex opatření plní především funkci zadržení vody v krajině, protierozního větrolamu, zpřístupnění pozemků, podporuje biodiverzitu a má i významnou estetickou a krajinotvornou funkci. Veřejností byl velmi dobře přijat.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Název akce:

Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic

Anotace:

Záměrem obce a pobočky bylo vybudovat opatření, které zpřístupní pozemky, zadrží vodu v krajině (obnova historického rybníka – v místě realizované tůně T6), zvýší ekologickou stabilitu krajiny (vznik klidové lokality - výsadba stromů a keřů mezi intenzivně obhospodařovanými pozemky). Po realizaci stavby již můžeme konstatovat, že cíl byl splněn – pozemky jsou zpřístupněny, byly zrealizovány tůně o celkovém objemu 3188 m3, na ploše 3941 m2, nové koryto potoka. V lokalitě se v průběhu stavby usadily kachny, volavky. Přestože hlavním cílem vybudovaných polních cest (o celkové délce 1594 m se štěrkovým povrchem) bylo umožnit přístup hospodařícím zemědělcům a vlastníkům k jejich pozemkům, jsou cesty hojně využívány i k jiným účelům. Lokalita je často vyhledávána občany k procházkám, na kterých není neobvyklé potkávat zvěř. V rámci LBC1 bylo realizováno biocentrum, jehož součástí byla revitalizace stávajících dřevin, nová výsadba zeleně, založení revitalizačního koryta Borotínského potoka v délce 209 m, včetně tůní T1 – T6 a trubního propustku v km 0,015 revitalizačního koryta. V rámci realizace stavby LBC2 byla na Borotínském potoce provedena opatření pro zprůtočnění, zajištění ideální nivelety a stabilizace toku. V km 0,062 byl na Borotínském potoce zrekonstruován stávající propustek DN 1000 v délce 12 m.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Název akce:

Suchá ochranná nádrž Pod Lipinami k.ú. Kurdějov

Anotace:

Suchá ochranná nádrž Pod Lipinami v k.ú. Kurdějov je součástí schváleného plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kurdějov. Zajišťuje ochranu obce před povodněmi a ostatními škodlivými vlivy vod, které v minulosti způsobovaly velké problémy v obci Kurdějov. Kolem nádrže byla v rámci realizace vybudována i nová asfaltová cesta a podél ní je vysazena doprovodná zeleň. Díky citlivému provedení je nádrž také významným krajinotvorným prvkem. Je nutno zmínit, že obec se o předané, společné zařízení vzorně stará, což dokládají fotografie z podzimu 2023, tedy 8 let od realizace. Obec vysázené stromořadí doplnila o lavičky a trávu v celé ploše poldru pravidelně kosí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Název akce:

Polní cesta DC18 a meze v k.ú. Uhřínovice u Jihlavy

Anotace:

Jedná se o realizaci doplňkové polní cesty s travnatým povrchem a pěti navazujících protierozních mezí. Polní cesta slouží převážně k zpřístupnění okolních pozemků a také pro obsluhu jednotlivých mezí. Z hlediska ochrany přírody a krajiny je nejdůležitějším prvkem tohoto opatření realizace protierozních mezí, díky nimž došlo ke snížení míry erozního smyvu a zároveň k retenci vody v krajině. Vysázením 242 ks stromů a 582 keřů na mezích je splněna i funkce krajinotvorná a ekostabilizační.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

Název akce:

Revitalizace vodních staveb v prameništi Suché Kamenice

Anotace:

Prameniště Suché Kamenice bylo v minulém století zmeliorováno a na občasném toku níže byla vystavěna průtočná hráz Olšového rybníka. Pozemkové úpravy navrhly revitalizaci v té době již nefunkčních staveb. V místě vyústění zatrubněných meliorací vznikl mokřadní biotop vytvořený ze 2 tůní, modelace terénu, suchého hadníku a doplňkové zeleně. Hráz byla zrekonstruována a sdružený objekt zcela obnoven, odtěžení sedimentu proběhlo s ohledem na bezzásahovost části litorálu. Realizací společných opatření byl obnoven vodní režim zmírňující klimatické výkyvy s pozitivním přínosem pro všechny složky živé přírody včetně člověka.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Beroun

Název akce:

Poldr v k.ú. Kublov

Anotace:

Realizace poldru – polosuché nádrže byla provedena v roce 2020 a skládá se z hráze, požeráku a bezpečnostního přelivu. Jedná se o vodní dílo, které slouží k protipovodňové ochraně. Tato realizace zatraktivnila danou lokalitu. Poldr chrání intravilán obce před náhlou přívalovou vodou, která se zde již v minulosti vyskytla. Poldr byl vytvořen přehrazením vodního toku Kublovský potok.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky

Anotace:

Realizací malé vodní nádrže včetně tůně a mokřadu na základě komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Slavičky bylo vytvořeno přírodě blízké území, jak z hlediska ochrany přírody a krajiny, tak i z hlediska vodohospodářského. Stavba nádrže, tůně i mokřadu byla doplněna výsadbou biocentra s broukovištěm pro úkryt drobných živočichů a dále lavičkami k vytvoření klidové zóny pro místní obyvatele a jiné návštěvníky.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník

Název akce:

Obnova rybníka a LBC Dolní les - návrat ke kořenům

Anotace:

Cílem snažení byla obnova lokálního biocentra, jehož srdcem je Dolnoleský rybník, okolo něhož vznikla, dnes prakticky zaniklá, osada Niederwald (dnes Dolní Les). Jde o velmi starý a krásný rybník jehož existence je doložena v mapě již v roce 1730. Rybník za své existence byl několikrát obnoven. Nicméně prakticky zanikl, neboť v rámci kolektivizace byly rozorány nejen meze, ale i potůčky, které jej napájely. Potoky byly meliorovány a voda byla odvedena mimo rybník. V rámci projektu byl rybník odbahněn, a hlavně byl obnoven původní přítok vody dle starých map. V rámci revitalizace a zadržení vody v krajině byl obnoven ekologický rybníček Zaječí pysk a zřízeny tři bezodtoké tůně pro vodní živočichy.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek

Název akce:

Protipovodňová opatření v k.ú. Písecká Smoleč

Anotace:

Cílem projektu bylo zhotovení suchého poldru s návazností na vybudování dvou protipovodňových průlehů společně s revitalizací hlavního odvodňovacího zařízení v rámci, kterého bylo zbudování 5 průtočných tůní a jedné tůně obtočné. Realizací předmětných prvků dojde k transformaci případných povodňových událostí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Název akce:

Revitalizace Panské louky v k. ú. Jablonec u Libčevsi

Anotace:

Společné zařízení tvoří přívodní koryto, soustava 3 průtočných tůní, propojovací koryto tůní a vsakovací průleh. Během suchých období dochází k postupnému poklesu vodní hladiny tůní, a naopak při nadměrných srážkách přebytečná voda odtéká propojovacím korytem do vsakovacího průlehu. Větší a hlubší tůň 1 zajišťuje nezamrzající biotop pro zimující druhy a menší tůně 2,3 jsou vzhledem k menší hloubce a intenzivnímu prohřívání vodního sloupce ideální pro rozmnožování a život mnoha vlhkomilných druhů. Lokalita Panské louky, kde bylo společné zařízení vybudováno, se nachází v mírně svažitém území přiléhajícím k jižnímu okraji obce Jablonec, která je součástí správního území obce Libčeves. Pozemek nebyl před realizací využívaný a byl přirozeně podmáčený a značně zarostlý křovinami a náletovými dřevinami. Stavba řeší technické opatření k retenci vody v krajině, realizované tůně spolu s průlehem slouží k přirozenému zachycení a vsakování vody v krajině, zpomalení odtoku a postupnému navýšení druhové rozmanitosti živočišné osádky. Také se podílí na zvyšování biodiverzity území, pozitivně ovlivňují mikroklima blízkého okolí a zvyšují ekologickou stabilitu území. Výsadba dřevin má především funkci protierozní a krajinotvornou.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Název akce:

Obnova "Rybníka pod lesem" v k. ú. Malměřice

Anotace:

Realizované společné zařízení se nachází v okrese Louny, cca 0,5 km jihozápadně od centra obce Malměřice. Jedná se o stávající rybník, který se nachází v lokalitě pod lesem uprostřed zemědělsky obdělávaných pozemků. V plánu společných zařízení zpracovaného v rámci Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Malměřice je rybník hlavní součástí významově nadřazeného interakčního prvku IPS 6, avšak svou vodohospodářskou funkcí jej neoddělitelně podporuje. Vodohospodářským opatřením byla obnova tohoto stávajícího rybníka pod lesem, který neleží na pravidelné vodoteči a je napájen vodou ze stávajícího melioračního hlavníku a zároveň i odtoky povrchových srážkových vod z poměrně malého povodí (0,08 km2). Původní nevyhovující stav rybníka vyžadoval opravu netěsnosti hráze, úpravu zanešeného dna, úpravu stávajících porostů, a především odstranění kaveren v tělese hráze. Stávající šachta na melioračním hlavníku nad rybníkem byla upravena na rozdělovací objekt. Zatrubněný přítok do rybníka v délce cca 30 m byl změněn na otevřený příkop. Pro zdárné ukončení vývoje saproxylických druhů brouků byla pokácená dřevní hmota umístěna pod nově budovanou hráz. Tímto opatřením vznikly i úkrytové možnosti pro chráněné druhy (slepýš křehký, ještěrka obecná a ropucha obecná). Po dokončení stavby byla provedena výsadba zeleně a to 3 ks dubu letního na severní straně a 4 ks lípy srdčité na jihovýchodní straně pod hrází. Hlavním účelem obnovy „Rybníka pod lesem“ bylo zvýšení retenční schopnosti krajiny, zlepšení vodohospodářské bilance území a vytvoření vodního biotopu se stojatou vodou. Obnovou došlo ke zvýšení ekologické stability dotčeného území, opatření mají i funkci krajinotvornou a estetickou. Lokalita poskytuje vhodná stanoviště pro rostlinná, a především živočišná společenstva spjatá s vodním a mokřadním prostředím. Vzniklé litorální prostory nádrží tvoří stanoviště vhodná k úkrytu a hnízdění vodního ptactva, výsadba stromů vytvoří stanoviště vhodná k úkrytu a rozmnožování pro faunu vázanou na toto prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava

Název akce:

Realizace souboru staveb SZ v k.ú. Třebom

Anotace:

Realizovaný soubor staveb: vodní dílo a účelové polní komunikace, doplněné svodnými průlehy a výsadbou biokoridoru zahrnuje prioritní společná zařízení dle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Třebom, jejichž cílem je především zvýšení protipovodňové ochrany zastavěného území obce a protierozní ochrany zemědělských pozemků nad zástavbou. Realizace tohoto polyfunkčního komplexu výrazně posílila ochranu obce. Komplex tvoří: • Poldr - průtočná nádrž na přítoku toku Pština s trvalou vodní hladinou. Objekt slouží ke vzdouvání a zadržování povrchových vod při povodních pro neškodné převedení 100 letých povodňových průtoků do intravilánu obce. V zadní části zátopy je vytvořeno litorální pásmo pro mokřadní faunu a flóru s liniovou výsadbou dřevin. Objem stálého nadržení je 3900 m3 při ploše 0,67ha a ovladatelný retenční prostor - 22 600 m3. • Svodné průlehy s výsadbou biokoridoru nad realizovanými polními cesta CH2a CH3 a CV11 v celkové délce 1,526km, které v závěru přechází v příkop vyústěný do zátopy poldru zajišťují částečné zasakování a zpomalení povrch. odtoku a bezpečné převedení zbývající části do retenčního prostoru zátopy poldru. Komplex opatření dokončený v říjnu 2022 ve velké míře ochránil (snížil škody) v obci při lokálních přívalových srážkách v červenci a především 13.9. 2023. Zatravněné průlehy doplněné výsadbou LBK přerušily dráhu povrch. odtoku z povodí (svažité pozemky od polské hranice) a převedly ho bezpečně do poldru, který se naplnil těsně pod úroveň bezpečnostního přelivu. Kromě této protipovodňové funkce stálá vodní hladina v nádrži spolu s vegetačními úpravami v zátopě i biokoridoru umožňuje i rozvoj přírodě blízkých ekosystémů ve prospěch posílení ekologické stability krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Název akce:

Dobrosláva - MVN a polní cesta se svodným příkopem

Anotace:

Zadrželi jsme nejen vodu v krajině, ale návštěvou této lokality Vás vrátíme do dávného středověku a raného novověku. Obnovili jsme zaniklý rybník. Zachovali jsme původní hráz rybníka, abychom Vám pomohli proniknout do dob, kdy mlýnské kolo poháněly vody "bezedné Dobroslávy". Díky svodným příkopům vybudovaným podél nové polní cesty, která odklonila zemědělské stroje z intravilánu obce, jsme přívalové srážky bezpečně odvedli do malé vodní nádrže a dosáhli tím vyššího významu budovaných multifunkčních opatření.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora

Název akce:

Rybník Jindice

Anotace:

Předmětem projektu je rybník v k.ú. Jindice o výměře 0,57 ha. Stavba byla navržena na podmáčeném pozemku, nevhodném pro hospodaření, který byl po komplexních pozemkových úpravách veden jako vodní plocha. Uvedenou stavbou byla posílena ekologická stabilita krajiny, došlo ke vzniku mokřadního a vodního biotopu. Rybník je umístěn v lokalitě, kde obec pořádá hromadné akce a organizuje hasičské závody. V roce 2022 se podařilo zrealizovat polní cesty, které k rybníku zajistili bezpečný přístup především pro pěší.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Název akce:

Příkopy a zemní val v k. ú. Cakov

Anotace:

Opatření chrání jižní část intravilánu obce Cakov odvedením vody z lokality Křéby nově realizovanými příkopy do stávajícího odvodňovacího příkopu. K transformaci odtoku slouží zemní val. Pro navržená opatření byly v komplexních pozemkových úpravách připraveny a vlastnicky vypořádány pozemky. V návrhu technického řešení jsou uplatněny postupy a technická řešení, která respektují jednoduchost, hospodárnost, účelnost, dlouhou životnost, maximální spolehlivost, snadnou obsluhu, bezpečnost a estetickou a ekologickou citlivost stavby k okolnímu prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kolín

Název akce:

Protierozní opatření v k. ú. Nebovidy – stavební objekt SO 03 - Lokalita u Studánky

Anotace:

Jedná se o výstavbu tří tůní a obvodového odvodňovacího příkopu k zabezpečení bezproblémového odtoku srážkových vod z území východně od Obce Nebovidy a zadržení vody v krajině se založením mokřadního lesa a zatravnění. Výstavbou došlo ke stabilizaci vodního režimu v lokalitě, vytvoření prostoru pro rostliny a živočichy vázané na mokřadní stanoviště, pozitivnímu ovlivnění ekologické stability a posílení přírodního charakteru lokality.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Název akce:

Malé vodní nádrže Habartice u Frýdlantu

Anotace:

Realizace malých vodních nádrží v k.ú. Habartice u Frýdlantu vychází ze schválených komplexních pozemkových úprav. Jedná se o průtočné nádrže umístěné na Račím potoce. V lokalitě se nacházelo staré koupaliště a zbytky původní hráze horní nádrže. Koupaliště bylo obnoveno do podoby přírodní vodní nádrže. Nad koupalištěm je umístěna vodní nádrž s plochou 0,85 ha a se záchytným objemem 12 700 m³, z čehož volný prostor nádrže činí 3 500 m³. Nádrže zlepšují retenční schopnosti krajiny zvýšenou akumulací vody v nádržích. V době sucha pomáhají hraničnímu toku – Kočičí potok k nadlepšování průtoku a v době jarního tání a při povodních poskytují retenční prostor pro zploštění povodňové vlny. Zároveň vytváří esteticko – krajinotvorný prvek a zvyšují biodiverzitu dotčeného území. Jako přístupová cesta k nádrži a k okolním pozemkům slouží vedlejší polní cesta v délce 411 m, která je ukončena brodem. Kolem nádrží a přístupové cesty je navržena doprovodná zeleň v počtu 118 ks stromů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Název akce:

Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhá Loučka

Anotace:

Jedná se o první realizaci společných zařízení v katastrálním území Dlouhá Loučka po dokončených komplexních pozemkových úpravách. Vybudovaná soustava 3 na sebe navazujících poldrů P7-1, P7-2 a P7-3 se stálou hladinou nadržení vody zvyšuje zadržení vody v krajině, řeší protipovodňovou ochranu části obce Dlouhá Loučka a doprovodnými výsadbami zeleně zlepšuje ekologický a estetický stav území. Současné vybudování přístupové polní cesty C5 snížilo intenzitu provozu těžké zemědělské techniky v obci a současně umožnilo snadný přístup obyvatel obce do okolní přírody a k vybudovaným poldrům.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice

Název akce:

Realizace prvků PSZ v k.ú. Bedřichov u Horní Stropnice

Anotace:

Výstavba dvou malých vodních nádrží MVN3 a MVN4 v k.ú. Bedřichov u Horní Stropnice má za cíl zadržet vodu v krajině a podpořit retenční schopnost dotčené lokality. Tyto vodní nádrže, které doplňují dvě stávající malé vodní nádrže, vytvářejí nový krajinotvorný prvek, posilují ekologickou stabilitu území a tím zároveň zvyšují jeho biodiverzitu. Postupně tak dochází k rozvoji mokřadní vegetace a v neposlední řadě se v této oblasti zvyšuje množství vodních ptáků a obojživelníků. Tento pozitivní trend v krajině i nadále pokračuje.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Název akce:

Suchá nádrž k.ú. Popov u Stříbra

Anotace:

Suchá nádrž se nachází nedaleko vesničky Popov v mělké údolní nivě Popovského potoka. Pata nádrže koresponduje s ochranným pásmem komunikace II/203, v severní části území. Suchá nádrž slouží k zachycení celého objemu povodňové vlny (navrhovaný déšť N-100 let) jako ochrana obce Heřmanova Huť.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Název akce:

Vodní nádrž v k.ú. Žibřidice

Anotace:

Realizace průtočné vodní nádrže v k.ú. Žibřidice vychází ze schválených komplexních pozemkových úprav. Je umístěna na Zdislavském potoce a má výměru 3ha s maximálním objemem vody 85 000 m³. Nádrž pomáhá zadržet vodu v krajině a v období sucha nadlepšuje průtok v toce pod vodním dílem. Svým volným retenčním prostorem o velikosti 31 000 m³ zajišťuje částečnou ochranu intravilánu obce před zvýšenými průtoky v době jarního tání sněhu a při přívalových srážkách. Zároveň zvyšuje biodiverzitu území a vytvořené litorální pásmo s příbřežní vodní a mokřadní vegetací jsou přirozeným místem pro rozvoj fauny a flóry. K zpřístupnění nádrže a přilehlých pozemků slouží nově vybudovaná zpevněná polní cesta. Nádrž je turisticky navštěvovaným místem a v letních měsících slouží jako přírodní koupaliště.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Název akce:

Vodohospodářské opatření v k.ú. Studánky u Všerub

Anotace:

Soustava tůní byla navržena na zamokřeném pozemku nad hlavním odvodňovacím zařízením určeném v plánu společných zařízení k realizaci lokálního biokoridoru. Realizací tohoto opatření v lokalitě původně využívané jako pastvina dochází v době zvýšených průtoků během tání sněhu a zvýšených jarních srážek k zadržování vody v krajině.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk

Název akce:

Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Horní Libina - I. etapa

Anotace:

Nově zrealizovaný Zasakovací průleh ZP18 a výsadba zeleně zlepší protierozní ochranu zemědělských pozemků užívaných ve svahu a zmírní ohrožení srážkovou vodou nemovitostí v intravilánu obce Libina pod nimi. Toto protierozní opatření bylo navrženo v komplexních pozemkových úpravách jako součást plánu společných zařízení.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po