Přihlášené projekty 2023

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora

Název akce:

Biokoridor v k.ú. Žandov

Anotace:

Předmětem tohoto projektu je výsadba lokálního biokoridoru na obecních pozemcích v k.ú. Žandov. Jednalo se jak o založení nových porostů, tak o doplnění stávající zeleně a zatravnění ploch. Celkem bylo vysázeno 1 301 ks stromů a 1 777 ks keřů. V intenzivně zemědělsky využívané krajině měly biokoridory pozitivní vliv na životní prostředí. Došlo ke stabilizaci půdy před větrnou a vodní erozí, k umožnění migrace volně žijících živočichů a k propojení stávajících ekologicky významných prvků krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín

Název akce:

Biokoridory LBK 9-0, 5-9a, 5-9b v k.ú. Běchary

Anotace:

V zemědělsky intenzivně využívané krajině v k.ú. Běchary byla v rámci schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav navržena výsadba řady lokálních biokoridorů. Biokoridory LBK 9-0, 5-9a, 5-9b doplnily mezi stávajícími krajinnými prvky linii zčásti realizovaných biokoridorů napříč celým katastrálním územím. Byly založeny na orné půdě, propojují stávající biocentrum s vodní nádrží, remízek s malou vodní nádrží a navazující lesní komplex. Celková délka pásu biokoridorů v šíři 20 m je 1215 m a výměra téměř 2,3 ha. Bylo vysázeno 917 stromů a 4845 keřů. Realizace proběhla v roce 2016. Součástí zakázky byla následná tříletá péče o porosty. Spolu s LBK 3-5 vysazeným již v roce 2013 na výměře 3 ha vznikl v rámci jednoho katastrálního území ojedinělý koridor nových výsadeb zeleně na ploše více než pět hektarů čítající celkem více než 2700 stromů a 14300 keřů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

doc. Dr. Ing. Petr Marada

Název akce:

Mokřady a tůně Mokroňovsko

Anotace:

Záměrem bylo vybudovat na dříve odvodněné a před realizací orněné údolní nivě Šardického potoka soustavu mokřadů a tůní, které budou adaptovat krajinu na klimatickou změnu, zadržovat v ní vodu a současně se stanou cenným stanovištěm pro volně žijící živočichy. Kladný vliv záměru na dané území je patrný již v současnosti, území se stalo mozaikou v naší zemědělské krajině ohrožených biotopů a podílí se formou zadržování vody na zlepšení vodního režimu území, které tak dokáže lépe odolávat extrémním výkyvům počasí. Navržené a realizované biotopy jsou v okolní krajině silným lákadlem pro ohrožené a vzácné druhy rostlin a živočichů. Na lokalitu mokřadů a tůní navazují krajinotvorné sady, které plynule navazují na sousední lesní a zemědělský ekosystém.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov

Název akce:

LBC1 v k.ú. Kroužek

Anotace:

Biocentrum s charakterem parkové výsadby (namísto klasické lesnické) vzniklo na prudkém, svažitém pozemku zemědělsky obhospodařované orné půdy nad jihovýchodní částí obce. Odlišuje se svým tvarem, kdy jsou ve dvou segmentech, rozdělených polní cestou, z vysázených dřevin vytvořené obrazce – kruhový střed s paprskovitými travnatými chodníčky. Tím má být zajištěn a zpříjemněn výhled na obec i okolní krajinu. Kromě zajímavého tvaru výsadby je realizace biocentra významná také svým umístěním v těsné blízkosti hřebenatkového útesu a s tím spojeným suchým podložím. I kvůli tomu zde byla také originálně použita kapková závlaha. Kromě estetické a rekreační funkce tedy biocentrum plní funkci hlavně půdoochrannou, protierozní a ekologickou jako prvek krajinné zeleně.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

Název akce:

Zelený pás Myslkovice

Anotace:

V rámci realizace KoPÚ Myslkovice byl na valech přebytečné zeminy ze stavby dálnice D3 vysázen zelený pás s ochranným účel před vlivy dálnice (později i žel. koridoru) na okolní krajinu a zastavěnou část obce (snížení hluku z liniových staveb, prašnosti, i vizuálního vjemu). Zároveň zelený pás je součástí interakčního prvku s návazností na stávající i nové krajinné prvky v dalších katastrech. Ve vzrostlém stavu vytváří zázemí pro zvěř a úkryt a potravu pro ptactvo. Druhově pestrá zeleň podporuje biodiverzitu a zvyšuje estetickou hodnotu krajiny v blízkosti dálnice. Val se ukázal jako velice účinný, i vizuálně mnohem lepší než betonové zdi kolem liniových staveb, takže další obce (Sedlečko, Zvěrotice, Roudná, Klenovice) požádaly o navržení a realizaci podobných opatření, která jsou průběžně realizována.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

Městys Blížkovice

Název akce:

Blížkovice - Stezka Entů

Anotace:

Jedná se o alej stromů (90ks jilmů a 120ks keřů), jejichž koruny budou vzájemně propojeny a budou tvořit jakousi přirozenou bránu, či spíše tunel na místě polní cesty spojujícími horizont nad Blížkovicemi s údolím, v němž se vine zrevitalizovaný potok.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

Název akce:

Výsadba ochranného pásu v k.ú. Žíšov a Veselí n. Lužnicí

Anotace:

Výsadba zeleného ochranného pásu v k.ú. Žíšov a k.ú. Veselí nad Lužnicí kolem dálnice D3, navrženého v rámci KoPÚ Žíšov s rozšířeným obvodem do Veselí nad Lužnící. Pozemková úprava byla zahájena z důvodu stavby dálnice D3, úsek 308. Realizované opatření je jedním z opatření ke snížení negativního vlivu liniové stavby (hluk, prach, emise, vizuální odstínění, světelné odstínění) na zemědělskou krajinu a sídla. Výsadby byly realizovány v celkové délce 1440 m, na ploše 21546 m2, průměrná šířka pásu 15m.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po
hlasovat