Přihlášené projekty 2012

Kategorie

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Blansko

Název akce:

Polní cesty v k. ú. Chrudichromy

Anotace:

Polní cesty v k. ú. Chrudichromy jsou součástí návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chrudichromy. Zpřístupňují 66 zemědělských pozemků, spojují katastrální území Chrudichromy se sousedním k. ú. Bačov. Navazují na další společná zařízení realizovaná po komplexních pozemkových úpravách. Konstrukce vozovek je z asfaltobetonu. Dlážděným příkopem podél polní cesty CHN3 a průlehem podél polní cesty CHN7 byly zpomaleny či potlačeny degradační procesy na zemědělské půdě.Interakční prvek u polní cesty CHN3 slouží navíc k zapojení stavby do krajiny. Stavby polních cest byly realizovány v roce 2011 v rámci finanční pomoci EU, VII. kola Programu rozvoje venkova na období 2007-2013 pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Chrudim

Název akce:

Rekonstrukce hlavní polní cesty HC 1

Anotace:

Projekt řeší rekonstrukci polní cesty, která umožňuje přístup na okoní zemědělské a lesní pozemky, zajišťuje přístup k Rohozenskému velkému rybníku, je nejkratší spojnicí mezi obcemi Rohozná a Kameničky. Cesta tedy slouží jak zemědělcům, lesníkům a rybářům, tak v neposlední řadě okolním obyvatelům, kteří ji hojně využívají k procházkám či jízdě na kole. Dalším přínosem pro životní prostředí byla rekultivace přilehlé skládky a výsadba stromů.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Teplice

Název akce:

Výstavba a obnova polní cesty C1 v k.ú. Tvrdín

Anotace:

Realizace cesty jež je součástí společných zařízení navržených schváleným projektem komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tvrdín. Výstavbou a obnovou polní cesty je umožněn vlastníkům přístup k nově navrženým pozemkům. Součástí stavby jsou výhybny, hospodářské sjezdy, propustky a pročištění příkopů. Zachycením a odvedením povrchových vod je vyřešena protierozní ochrana přilehlé půdy. Zpevněním povrchu polních cest je odstraněn problém s vyjetými trasami a došlo ke zlepšení podmínek pro hospodaření na zemědělském půdním fondu. Polní cesta má délku 2,920 km.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Chrudim

Název akce:

Přístupová polní cesta "Kočská"

Anotace:

Projekt je součástí "Plánu společných zařízení" v rámci schválené komplexní pozemkové úpravy. Cesta se napojuje na rovněž rekonstruovanou cestu "Topolskou" v k. ú. Kočí a obě cesty tvoří spojnici mezi obcemi Topol a Kočí. Cesta zajišťuje zpřístupnění okolních pozemků přilehlým vlastníkům a uživatelům, ale slouží i cyklistům a in-line bruslařům. Výrazným přínosem bylo pročištění a zpevnění melioračního koryta, které kříží cestu.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Brno - venkov

Název akce:

Zpevněné polní cesty a protierozní opatření v k.ú. Vysoké Popovice

Anotace:

Po ukončení KPÚ v k.ú. Vysoké Popovice v roce 2005, byla zpracována projektová dokumentace a následně v roce 2011 pozemkovým úřadem realizovaná společná zařízení v rámci 7.kola programu rozvoje venkova v roce 2011. Soubor opatření svým rozsahem pokrývá téměř celé katastrální území obce. Polní cesty byly vybudovány v celkové délce 2,88 km, protierozní opatření v rozsahu 2,22 ha a vodohospodářská opatření na ploše 490 m2. Důvodem pro výstavbu zpevněných komunikací byla nesjízdnost stávajících polních cest po jarním tání a v době intenzivních srážek a zpřístupnění pozemků vlastníkům. Protierozní opatření jsou tvořena travnatými pásy s výsadbou stromů tak, aby byly rozděleny hony zemědělsky obhospodařované půdy a nedocházelo k dalšímu eroznímu ohrožení nevhodnými agrotechnickými postupy, zejména orbou po spádnici. Nově zpevněné polní cesty jsou dnes využívány nejen zemědělci, ale také občany Vysokých Popovic a celého okolí k procházkám, hojně také malými a velkými cyklisty. Na konci polní cesty C1, vybudovala Obec Vysoké Popovice dřevěné posezení, které příjemně doplňuje lesní zákoutí.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

PÚ Pardubice

Název akce:

Polní cesty P6aCH, P24CH v k.ú. Chýšť

Anotace:

Rekonstrukce nezpevněné polní cesty v délce 0,651 km a výstavba nové polní komunikace v délce 639m v k.ú. Chýšť. Kategorie P4/30 povrch vozovky asfaltobetonový, šířka cesty 3m + 0,5 krajnice. Součástí cesty jsou 2 výhybny, 8 sjezdů na pozemky a výsadba 122ks ovocných stromů. Polní cesta P6bCH navazuje na místní komunikaci na hranici intravilánu obce a vede západním směrem, kde dále navazuje cesta P24CH, která pokračuje na hranici katastru Klamoš.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Prachatice

Název akce:

„Polní cesta N 1“

Anotace:

„Polní cesta N 1“ je navržená v rámci společných zařízení v komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Chocholatá Lhota. Realizované společné zařízení plní jak funkci zpřístupnění pozemků, tak částečně funkci protierozní. Osad Chocholatá Lhota se nachází na vyvýšeném místě a průjezd zemědělské techniky osadou je ztížen nejen stoupáním komunikace ale i dvojitou zatáčkou téměř pravoúhlou. V rámci pozemkové úpravy bylo nutno řešit zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků a zajištění průjezdnosti osady zemědělskou technikou. Na základě místních šetření, byla po konzultaci s členy sboru zástupců, zvolena trasa cesty N 1 tak, aby byla zemědělská doprava odvedena ze zastavěné části osady a bylo možno tuto osadu objet. Zároveň trasa cesty předělila svah po vrstevnici na dvě poloviny a tím snížila účinky eroze na tomto svahu. V neposlední řadě je nutno přihlédnou k její ekologické funkci, kdy součástí realizace cesty je i doprovodná výsadba, která se stala významným interakčním prvkem v krajině.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Semily

Název akce:

Polní cesta vedlejší 18 (PCV 18)

Anotace:

PCV 18 je účelová komunikace s krytem vozovky z mechanicky zpevněného kameniva. Nutnost její realizace vyplynula z požadavků zemědělských subjektů po ukončení KPÚ. Jde o komunikaci v mimořádně těžkých základových podmínkách s velmi citlivým zasazením do krajinných podmínek Podkrkonoší

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Louny

Název akce:

Polní cesty C4 a C5 v k. ú. Obora u Loun

Anotace:

Polní cesty C4 a C5 v k. ú. Obora u Loun tvoří část cestní sítě realizované podle návrhu KPÚ Obora. Jedná se o nově vybudované cesty v celkové délce 1 970 m s asfaltovým krytem, v části úseku cesty C5 se štěrkovým krytem a s doprovodnou zelení podél cest. Nové cesty umožňují zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům a uživatelům. Zprůchodnila se krajina, vytvořila se přístupová cesta z obce Obora k železniční zastávce a umožnil přístup k přírodně cenné lokalitě "Loužek". Doprovodná zeleň vhodně začleňuje liniové stavby polních cest do krajiny, napomáhá ke snížení vodní a větrné eroze a ke zlepšení životního prostředí. Cesty jsou obyvateli využívány k rekreačním účelům.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Trutnov

Název akce:

Polní cesta HPC 3

Anotace:

Tato cesta zpřístupnila pozemky mezi Dolní Brannou a Horní Kalnou. Vyřešila přístup k pozemkům všech zemědělských subjektů, které hospodaří okolo cesty a odklonem dopravy z hlavní silnice došlo k bezpečnější zemědělské dopravě mezi Dolní Brannou a Horní Kalnou a propojila obě obce. Cesty přerušila svah v jižní části a také pomohla snížit erozní ohrožení v důsledku svažitého terénu a dopravy po nezpevněném povrchu. Celková délka cesty je 1324 m a šířce 4 m se zpevněnými krajnicemi 2 x 0,25 m. Kategorie cesty je P 4/30. Odvodnění cesty je jednostranným příčným a podélným sklonem zčásti do souběžného příkopu a zčásti do okolního terénu. V km 0,000-0,008 došlo k rekontrukci nevyhovujícího mostku. Součástí cesty jsou vysázené doprovodné stomy a keře.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou

Název akce:

Polní cesty Holubí Zhoř

Anotace:

Komplex polních cest C1, C2, C4 a C8 v k.ú. Holubí Zhoř realizovaný na základě schválené komplexní pozemkové úpravy v roce 2011. Polní cesty na jsou vzájemně propojeny a tvoří zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků severozápadně od zastavěného území obce a propojením do okolních obcí. Polní cesty jsou trasovány z velké části po původních nezpevněných prašných cestách. Celková délka vybudovaných polních cest je 3,047km. Celkové náklady činili 13,8 mil. Kč. K hrazení nákladů bylo využito dotací Evropského zemědělského fondu z Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Mladá Boleslav

Název akce:

Polní cesta VPC13

Anotace:

Nově vybudovaná polní cesta VPC13 začíná napojením na silnici III/2752 Chotětov–Hřivno a pokračuje pod most pod tratí Praha–Turnov, za nímž se napojuje na další polní cestu. Hlavní funkcí je zpřístupnění zemědělských pozemků-svozná plocha cca 120ha.Cesta snížila dopravní vzdálenost pro zem. mechanizaci z Chotětova do Zdětína. Vedlejší funkcí je vycházková a cykloturistická trasa. Cesta je jednopruhová, obousměrná, se zatravněným příkopem, jednou výhybnou a 10-ti hospodářskými sjezdy na přilehlé pozemky.Šířka vozovky je 3,5m, krajnice ze štěrkodrti 2x0,25m. Délka polní cesty je 759m.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Jihlava

Název akce:

Polní cesta Hojkov - Urbanka

Anotace:

Polní cesta byla realizována v rámci KPU Hojkov je dlouhá 0,911 km, šířka 3,5 m. Kryt vozovky je z penetračního makadamu asfaltového hrubého se 2 uzavíracími nátěry. Podél cesty bylo vysázeno 10 stromů a 10 keřů. Odvodnění je provedeno příkopem v km 0,790 až 0,911, kamennými příčnými rigoly a kamenným šikmým brodem v km 0,30. Polní cesta přístupnila zemedělské pozemky, zvýšila protojenost kraji pro místní obyvatele a turisty.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Karviná

Název akce:

Polní cesta Pustky

Anotace:

Společné zařízení tvoří nově vybudovaná polní cesta v celkové délce 846 m. Jedná se o jednopruhovou polní cestu zařazenou do kategorie vedlejších polních cest Pv3/30. Povrch vozovky tvoří štěrkodrť prolévaná asfaltem. Odvodnění komunikace je zajištěno minimálními příčnými a podélnými sklony na stávající terén. Realizací stavby došlo k propojení místních komunikací a ke zpřístupnění zemědělských pozemků. Společné zařízení je citlivě zakomponováno do stávající krajiny a vhodně doplnilo a rozšířilo stávající cestní síť.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Písek

Název akce:

Polní cesta NC20 v lokalitě "Na Pasekách" v k.ú. Svučice

Anotace:

Polní cesta NC 20 v lokalitě „Na Pasekách“ v k.ú. Svučice, která zanikla v období socialistického hospodaření, byla nově realizována především z důvodu zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků jejich vlastníkům (více než 70 hektarů zemědělských pozemků), zpřístupňuje také hráz Hlibeňského rybníka. Dále cesta významně zvýšila prostupnost krajiny v západní části k.ú. Svučice a je tak rovněž využívána k rekreačním účelům, zejména pro cykloturistiku, ale i k vycházkám do přírody. Polní cesta je dlouhá 1000 m a její šířka jsou 4 m. Povrch je tvořen penetračním makadamem se dvěma asfaltovými nátěry. Součástí cesty jsou odvodňovací příkopy, které přispívají ke snížení eroze půdy v přilehlém území. Zároveň s touto cestou byl realizován i lokální biokoridor mezi Mišovickým potokem a bývalou pískovnou, který v tomto úseku současně tvoří doprovodnou zeleň cesty. Polní cesta vychází z místní komunikace v osadě Draheničky a napojuje se na lesní cestu v západní části katastrálního území, která pokračuje až na silnici III. třídy Uzeničky - Drahenice. Stavba polní cesty byla spolufinancována z prostředků Evropské unie – Programu rozvoje venkova.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Frýdek-Místek

Název akce:

Polní cesty C1, C2 a C3, sjezd ze silnice II/474 a ochranná zeleň

Anotace:

Realizací stavby došlo ke zpřístupnění pozemků zcela odříznutých výstavbou silnice I/11 Obchvat Jablunkova a silnice II/474, která byla součástí stavby silnice I/11 Hrádek - průtah. Společná zařízení ke zpřístupnění pozemků tvoří nově vybudovaný sjezd se silnice II/474, polní cesty C 1, C 3 a část původní rekonstruované polní cesty C 2 v celkové délce 206,40 m. Jde o jednopruhové polní cesty kategorie P3/30, rozšířený sjezd délky 31 m kategorie P 6/20. Povrch cest je tvořen zaválcovaným recyklátem, kryt sjezdu je z asfaltobetonu. Odvodnění komunikace je zajištěno příčným i podélným sklonem na stávající terén. Pod sjezdem je zbudován propustek z betonových trub DN 600 s šikmými čely, který převádí srážkovou vodu z rigolu podél násypu silnice II/474. Ochranná zeleň představuje prvek zvyšující ekologickou stabilitu a estetickou úroveň krajiny. Hrazeno z prostředků ŘSD.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

MZe-Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou

Název akce:

Realizace společných zařízení při KPÚ Solnice

Anotace:

Jedná se o rekonstrukci polních cest v kategorii PV 4/30 v délce 3095,73 m. Tyto polní cesty „U Čtyř lipek“ v k. ú. Solnice zajistily přístup k polním a lesním pozemkům bez použití dlouhých objížďkových tras. Pevný povrch vozovky a zkrácení pojezdů mechanizačních prostředků zlepší ekologickou situaci v území snížením hlučnosti, prašnosti i tvorby emisí. Komunikace také „přiblížily“ okolní přírodu obyvatelům města Solnice, kteří je využívají k procházkám nebo jako cyklotrasy. Svým multifunkčním zaměřením přispěly k oživení okolí města, ale nijak nenarušily krajinný ráz. V rámci rekonstrukcí byly tyto cesty přizpůsobeny současným požadavkům, zejména co se týká velikosti provozované zemědělské mechanizace. Součástí projektu bylo i doplnění ozelenění cest. Tyto cesty ve všech směrech navazují na další komunikace, ať už rekonstruované (k.ú. Černíkovice), nebo ty, jež na rekonstrukci teprve čekají.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Příbram

Název akce:

Polní cesta NCV 9 k.ú. Lazsko

Anotace:

Výstavbou nové polní cesty NCV9 v k.ú. Lazsko došlo nejenom ke zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků, ale i k propojení obce Lazsko s nově revitalizovaným rybníkem Stříbrný, čímž bylo umožněno obyvatelům obce zpřístupnění této lokality.Vzhledem k tomu, že středem obce prochází frekventovaná komunikace, bude nově vybudovaná stavba NCV9 spolu s dalšími vybudovanými cestami využívána i k vycházkám, cykloturistice a jiným účelům.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci