Přihlášené projekty 2012

Kategorie

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Olomouc

Název akce:

Suchá nádrž Pod Holubicemi

Anotace:

Zájmové území, ve kterém je opatření realizováno je svažité, převážně k jihu, se sklonem okolních pozemků 7 - 16 %. Při přívalových dešťích a jarním tání jsou pozemky postihovány vodní erozí. Voda přitékající z výše položených zemědělsky obhospodařovaných pozemků splavuje orniční vrstvu půdy a spolu s unášenou zeminou znehodnocuje pozemky přilehlé k zastavěné části obce. Dochází k vytopení domů nacházejících se v prostoru pod svažitými pozemky (zejména stavení č. 41 manželů Košákových) a zanáší vodní tok protékající dnem údolí a obcí. Zemní hráz suché nádrže je vybudována nad obcí ve dně údolí, kterým do obce vtékají přívalové vody.Tyto vody zde budou zadrženy a postupně neškodně odvedeny tak, aby nedocházelo k zaplavení a poničení majetku. Při stavbě suché nádrže byly uplatněny postupy a technická řešení, která respektují jednoduchost, hospodárnost, účelnost, dlouhou životnost, maximální spolehlivost, snadnou obsluhu, bezpečnost, estetickou a ekologickou citlivost vodohospodářské stavby k okolnímu prostředí.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Blansko

Název akce:

Retenční nádrž v k.ú. Němčice

Anotace:

Hlavním cílem stavby nádrže v katastrálním území Němčice je ochrana území pod nádrží, především městyse Sloup, před ničivými následky povodní vyvolaných přívalovými srážkami. Stavba výrazně zvýšila retenční schopnost intenzivně zemědělsky obhospodařovaného území. Společně s dokončeným ozeleněním bude tvořit lokální biocentrum a významný krajinotvorný prvek a značně přispěje ke zvýšení ekologické stability celé oblasti. Stavba byla vybudovaná v souladu se schváleným plánem společných zařízení, do kterého byla zařazena na základě studie protipovodňové a protierozní ochrany území zpracované po povodních v roce 2003 Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy Praha.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí

Název akce:

Protierozní opatření Kameničná

Anotace:

V obci Kameničná byla realizována stavba protierozní hrázky, travnaté cesty s průlehem a ochranným zatravněním. Uvedená opatření na části k.ú. západně od zástavby přerušují délku až 1200 m dlouhého svahu zemědělsky užívaného pozemku. Realizací bylo v souladu s cíli pozemkových úprav eliminováno erozní ohrožení, byly příznivě upraveny vodohospodářské poměry a posílena krajinotvorná funkce území. Soubor uvedených opatření představuje ukázkovou realizaci protierozních a vodohospodářských opatření.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Prostějov

Název akce:

Protipovodňová a protierozní opatření v k.ú. Runářov

Anotace:

Obec Runářov se nachází na úpatí Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 446 m.n.m. Pozemková úprava byla zahájena s cílem vyřešit roztříštěnou půdní držbu v nesceleném katastrálním území, kdy po odsunu obyvatel německé národnosti proběhlo přídělové řízení. Dále si PÚ dala za cíl racionalizaci podmínek hospodaření na zemědělských pozemcích a v neposlední řadě i zlepšení stavu životního prostředí dotčeného území. Samotná poloha obce v údolí členitého terénu runářovského katastru již napovídá, že jedním z hlavních problémů místních obyvatel jsou přívalové vody související s dešťovými srážkami a s jarním táním sněhové pokrývky. V souladu s odsouhlasenými prioritami realizace společných zařízení po KPÚ bylo přistoupeno k zadání projektové dokumentace a následně k realizaci presentovaného projektu. Samotný projekt řeší dvě samostatná území, kdy v prvním případě byla realizována rekonstrukce stávající malé vodní nádrže na toku Runářovského potoka a ve druhém případě byly zrealizovány protierozní a protipovodňová opatření na svažitých částech území nad zastavěnou částí obce.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad České Budějovice

Název akce:

Lékařova Lhota, Sedlec - stavba 2 - rozdělovací objekt

Anotace:

Jedná se o protipovodňové opatření zahrnující tyto stavební objekty: jez rozdělovacího objektu, ochranná hrázka podél náhonu a stavidlo náhonu. Cílem této stavby je ochrana zastavěného území obce Sedlec a obce Lékařova Lhota při povodních. Nový rozdělovací objekt umožňuje také zajištění minimálního sanačního průtoku v korytě Soudného potoka v bezdeštných obdobích. Dále rozdělovací objekt umožňuje převedení veškerých průtoků přes pevný jez a otvor v hradidlech v případě, že nedojde k nahánění rybníků rybáři.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Karlovy Vary

Název akce:

Protipovodňová opatření v k.ú. Boží Dar, okr. Karlovy Vary

Anotace:

Jedná se o výstavbu dvou vodních nádrží, úpravy jedné stávající nádrže, vybudování záchytných protipovodňových příkopů a odvodňovacích kanálů, které byly realizovány v souladu s plány společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boží Dar a byly vybudovány jako jedno z prioritních opatření k posílení protipovodňové a protierozní ochrany obce. Cílem bylo vyřešit problémy s přívalovými vodami a z vodami při jarním tání sněhu v této horské obci.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci