Přihlášené projekty 2012

Kategorie

Přihlašovatel:

PÚ Nymburk

Název akce:

Biocentrum 2BC2

Anotace:

Lokální biocentrum 2BC2 v k.ú. Netřebice je příkladem opatření komplexních pozemkových úprav vzniklých ve veřejném zájmu pro ochranu přírody a krajiny. Biocentrum umožňuje rozvoj společenstev blízkých původnímu přirozenému stavu krajiny. Cílem je zvýšení udržení pestrosti rostlinných a živočišných společenstev v intenzivně obdělávané zemědělské krajině v okolí Netřebic. Toto biocentrum tvoří spolu s navazujícími břehovými porosty podél vodotečí a dalšími navrženými biocentry podmínky pro druhovou pestrost, život a migraci organismů v krajině.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Kolín

Název akce:

LBC 6 k. ú. Polní Chrčice

Anotace:

Zrealizované biocentrum LBC 6 bylo navrženo tak, aby spolu s ostatními prvky ÚSES v k. ú. Polní Chrčice a v navazujících katastrech, tvořilo postupný celek, který mírní dopad intenzivní zemědělské výroby a velkého dopravního zatížení na okolní území. Doplňuje plochy chybějící zeleně a současně působí proti větrné erozi a vodní erozi. Do soutěže ho přihlašujeme jako ukázku společného zařízení, které přispělo ke zlepšení ekologického fungování krajiny.

Před realizací
Po realizaci
Po realizaci