Přihlášené projekty 2009

Kategorie

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad KOLÍN

Název akce:

Polní cesta HPC 1 v k.ú.Žiželice nad Cidlinou

Anotace:

Polní cesta HPC 1 je páteřní komunikací v systému nově vybudovaných polních cest, které nejen zpřístupňují zemědělsky využívané pozemky, ale i zprůchodňují katastrální území o rozloze 422 ha, kde byl veškerý komunikační systém porušen výstavbou dálnice D11 (Praha-Hradec Králové). Ozelenění polní cesty navazuje na systém zrealizovaných prvků ÚSES a plní i funkci větrolamu v území, ohroženém erozí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad JINDŘICHŮV HRADEC

Název akce:

Polní účelová komunikace v k. ú. Staré Město pod Landštejnem

Anotace:

Rekonstrukce stávající polní účelové komunikace byla provedena v délce 453 m. Z části se jednalo o povrchovou úpravu a z části o kompletní výměnu vozovky včetně rekonstrukce mostního objektu. Vybudováno bylo nové odvodnění a terénní úpravy od napojení na silnici II/152 až po rozhraní katastrů u obce Staré Město pod Landštejnem. Stávající kamenná mostní konstrukce byla nahrazena novou z flexibilní ocelové konstrukce Multi-Plate. Součástí této rekonstrukce je i překládka sdělovacího kabelu a výsadba dřevin.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad LOUNY

Název akce:

Polní cesty HC2 a VC17 v k. ú. Jilmín

Anotace:

Polní cesty HC2 a VC17 jsou součástí cestní sítě, která byla realizována podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jilmín. Hlavní polní cesta VC 17 je v délce 300 m, šířce 3,0 m, podél cesty byla vysázena doprovodná zeleň. Kryt vozovek je z asfaltového betonu. Výstavbou polních cest došlo ke zpřístupnění pozemků, ke snížení potřeby průjezdů zemědělské techniky obcí, ke zvýšení prostupnosti krajiny. Výsadbou doprovodné zeleně se zvýšila ekologická stabilita území a snížila se eroze.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad OLOMOUC

Název akce:

Polní cesta C4 s interakčními prvky zeleně IP17a, IP17b v k. ú. Skrbeň

Anotace:

Polní cesta mezi Vojnicí a Skrbení o délce 1.898 metrů, kategorie P/30 s vozovkou o šířce 3 m, provedení penetrační kakadám, krajnice 2x0,5 metru. Na trase jsou dva zpomalovací, dlážděné profily. Polní cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky vlastníků o výměře 42 ha. Součástí realizace cesty byla výsadba liniové zeleně na přilehlých, v pozemkové úpravě vyčleněných, pruzích pozemků.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad TRUTNOV

Název akce:

Polní cesta HC4 v k. ú. Litíč

Anotace:

Výstavbou cesty se částečně přerušil svah, tím se napomohlo snížení erozního účinku povrchové vody. Výsadbou zeleně se zvýšila ekologická stabilita krajiny. Zcela se odklonila zemědělská doprava ze zastavěné části mezi obcí Litíč a osadou Nouzovem. Zpevněný povrch cesty umožňuje využívat cestu i k rekreačním účelům, např. k využití na cyklostezku.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad PELHŘIMOV

Název akce:

Zemědělská účelová komunikace HPC1 v k. ú. Řemenov

Anotace:

Jedná se o typickou živičnou zemědělskou komunikaci řešící, v návaznosti na zastavěné území obce, přístup na ornou půdu a ve své koncové části na trvalé travní porosty. Těleso cesty je odvodněno vnitřní drenáží, protierozní funkce cesty je v ohrožených úsecích posílena odvodňovacím příkopem.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad SOKOLOV

Název akce:

Polní cesta SO3, větev 3a a 3b v k. ú. Bublava

Anotace:

Obnovení polní cesty (PC) SO 03 účelně rozčlenilo jihozápadní velmi svažitou část horské obce, hospodářsky využívanou zejména k pastevním účelům, chovu skotu i koní. Jedná se o vedlejší PC o délce 1324 m, o šířce 3,0 m + krajnice 2 x 0,5 m, s ocelovými šikmými odvodňovacími žebry, rozdělenou na sklonitější větev 3a z penetračního makadamu a větev 3b s povrchem štěrkovým se zakalením, která zpřístupnila tuto část obce hospodařícím subjektům i široké veřejnosti.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad JIHLAVA

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty Boršov II - U Pily

Anotace:

Projekt Rekonstrukce polní Cesty Boršov II se skládá ze tří cest vzájemně na sebe navazujících, které jsou dány návrhem společných zarízení KPÚ Boršov. Cesty C4, C10 a C11 jsou navrženy na parcele č. 2115 a části parcely č. 2058 ve vlastnictví obce Boršov. Projekt spočívá ve stavebních úpravách stávající prašné polní cesty na cestu s živičným povrchem a odvodňovacím příkopem a žlabem v úseku 0,120-0,242 km. Délka cesty je 1,130 km.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad ČESKÉ BUDĚJOVICE

Název akce:

Polní cesty v k. ú. Bošilec

Anotace:

Realizované polní cesty vyřešily na základě schváleného plánu společných zařízení zpřístupnění přilehlých pozemků, včetně hospodářských sjezdů. Zároveň mají tyto komunikace doplňkovou spojovací funkci. Byla obnovena plná funkčnost odvodnění, funkčnost stávajících příkopů a všech trubních propustí. Kolem komunikace PvN05 byla provedena náhradní výsadba zeleně za odstraněné nálety.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad PŘEROV

Název akce:

Polní cesta v k. ú. Želatovice

Anotace:

Polní cesta C23 vychází ze schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Želatovice. Její realizací došlo ke zpřístupnění původní záhumenní polní cesty, která řeší přístupnost zemědělských pozemků z intravilánu do SV části obce Želatovice. Polní cesta byla zpevněna asfaltobetonem, délka trasy 0,42 km, kategorie P4/30. Těleso cesty je odvodněno podélnými trativody. Dalšími objekty pro zajištění bezpečného odvodu povrchových vod a odvodnění tělesa cesty je ochranný zemní příkop, rekonstrukce mostku M8 přes Tučínský potok a prodloužení trasy stávající dešťové kanalizace. V trase cesty byly realizovány 2 výhybny, v jedné z nich je umístěna odpočinková zóna s lavičkami.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Název akce:

Spojovací polní cesta Jahodov – Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou

Anotace:

Trasa polní cesty se nachází jihovýchodně od města Rychnova nad Kněžnou mezi k. ú. Jahodov a k. ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou. Stavba komunikace plní přístup na okolní lesní a polní pozemky. Komunikace je v kategorii P 4,0/30, celková délka 322 m, šířka komunikace je 3,0 + krajnice 2 x 0,50 m. Součástí cesty je i kamenný brod přes Jahodovský potok v délce 12,0 m a v šířce 3,0 m. Kryt vozovky je z asfaltobetonu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad BRNO - VENKOV

Název akce:

Zpevnění polních cest v k. ú. Malhostovice

Anotace:

V roce 2009 byla dobudována ucelená část realizací SZ a to zpevněné polní cesty C2, C3, C5, C55 a C6, oprava mostku přes tok Lubě a výsadba liniové zeleně. Společná zařízení byla realizována komplexně tak, aby celkově prospěla danému regionu. Důvodem byla nesjízdnost stávajících polních cest po jarním tání a v době intenzivních srážek, doplnění zeleně do krajiny, zpřístupnění pozemků vlastníkům a odklon zemědělské dopravy z prostoru zastavěného území obce.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad CHEB

Název akce:

Výstavba polní účelové komunikace v k.ú. Tři Sekery u Tachova

Anotace:

Realizace společných zařízení navržených v pozemkových úpravách zajišťující zpřístupnění zemědělských pozemků jednotlivých vlastníků, zkrácení vzdálenosti mezi obcí Tři Sekery, obcí Tachovská Huť, obcí Horní Krásné a osadou Kamenec, zlepšení průchodnosti krajiny, výsadba dřevin pro zvýšení biodiverzity lokality, vodohospodářská funkce.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad HODONÍN

Název akce:

Polní cesty v k. ú. Vlkoš a Kelčany

Anotace:

Výstavbou polních cest s mostem a doprovodnou výsadbou zeleně byl zabezpečen přístup vlastníkům a uživatelům k zemědělským i lesním pozemkům, sadům a vinicím. Zpevněním byla zvýšena únosnost cest a snížena jejich prašnost. Rekonstrukcí mostu se zlepšily vodohospodářské poměry. Výsadbou dřevin byla posílena krajinotvorný funkce. Polní cesty zpřístupnily dotčené území široké veřejnosti a jsou využívány i jako cyklostezky. Realizací byla zajištěna návaznost na již vybudované polní cesty v rámci komplexních pozemkových úprav.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad JINDŘICHŮV HRADEC

Název akce:

Úprava polních cest v k. ú. Olšany u Dačic

Anotace:

Jedná se o stavební úpravy části stávajících polních účelových komunikací dle návrhu pozemkových úprav v celkové délce 3 367 m. Stávající povrch účelových komunikací byl převážně prašný, v obcích pak nahrazen značně opotřebovaným asfaltovým krytem. Cílem navržených úprav bylo zřízení kvalitní vozovky s funkčním odvodněním. Komunikace byla vybudována jako jednopruhová s výhybnami pro obousměrný provoz. Pro přístup na přiléhající pozemky byly vyřešeny i hospodářské přejezdy.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad LOUNY

Název akce:

Polní cesty v k. ú. Hnojnice

Anotace:

Polní cesty C4 aC9 byly realizovány podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hnojnice. Cesty jsou vzájemně propojeny, cesta C4 je rekonstruovanou původní cestou vedoucí z obce Hnojnice směrem k obci Třtěno, kryt vozovky je štěrkový s asfaltovým nátěrem. Podél cesty byla vysázena doprovodná zeleň. C9 je nová komunikace vedená obchvatem obce, kryt vozovky je z asfaltového betonu. Podél cesty je proveden otevřený příkop pro zachycení dešťových vod, který je ukončen vsakovací jámou.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad MĚLNÍK

Název akce:

Polní cesty v k. ú. Chramostek

Anotace:

Rekonstrukcí PC C1, výstavbou navazující PC C5 a výsadbou doprovodné zeleně podél PC C1 došlo v prvé řadě k trvalému rozčlenění krajiny. Vybudováním PC C1 s doprovodnou zelení a PC C5 bylo dosaženo souladu mezi využitím kvalitních zemědělských pozemků pro zemědělskou produkci, využitím krajiny pro turistiku a cykloturistiku a byl splněn jeden z požadavků pozemkových úprav – zpřístupnění pozemků. Realizací společného zařízení došlo k posílení ekologické stability území, zvelebení krajiny a zlepšení prostupnosti krajiny v návaznosti na zajištění napojení na místní komunikace.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad ZNOJMO

Název akce:

Polní cesta v k. ú. Miroslavské Knínice

Anotace:

Stavba je velmi citlivě začleněna do okolní krajiny a nenarušuje krajinný ráz. Vybudováním polní cesty došlo k zpřístupnění okolních zemědělských pozemků, ke zlepšení prostupnosti krajiny a zkvalitněním povrchu již užívané polní cesty. Došlo k novému propojení vesnice se státní silnicí a odklonění těžké zemědělské techniky za obec. Stavba má vedle hlavní funkce dopravní neméně významnou funkci vodohospodářskou, a to pro zlepšení odtoku povrchových vod. Důkazem toho je přívalový déšť 15. července 2009, kdy stavba chránila obec před rozsáhlými škodami způsobenými tímto přívalovým deštěm.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad PRACHATICE

Název akce:

Rekonstrukce mostku v k. ú. Ratiborova Lhota

Anotace:

„Rekonstrukce mostku“ navržená v rámci společných zařízení v komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Ratiborova Lhota zajišťuje propojení navržených komunikací v návrhu označených jako cesty C 8 a C 9. Bez rekonstrukce předmětného stávajícího kamenného klenbového mostku, který je mimo jiné národní kulturní památkou, by nebylo možné překlenout potok Melhutka. Předmětná rekonstrukce umožňuje zajištění přístupu pro vlastníky na pozemky po obou stranách potoka Melhutka, zkracuje dopravní vzdálenosti a zároveň zachránila národní kulturní památku před jejím úplným zničením.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad PRACHATICE

Název akce:

Polní cesty Hracholusky - Obora

Anotace:

Polní cesty Hracholusky - Obora cesta SR 16“ je navržená v rámci společných zařízení ve dvou sousedících komplexních pozemkových úpravách a to v komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Hracholusky u Prachatic a v katastrálním území Obora u Hracholusk. Realizované společné zařízení plní jak funkci zpřístupnění pozemků, tak protierozní a protipovodňovou funkci. V zájmové lokalitě docházelo při přívalových deštích k půdní erozi na přilehlém svahu a stékající voda s bahnem ohrožovala zemědělskou usedlost pod svahem. Při zpracování plánu společných zařízení v obou komplexních pozemkových úpravách byla navržená opatření koordinována, neboť část realizovaných opatření se nachází v katastrálním území Obora u Hracholusk a část v katastrálním území Hracholusky u Prachatic. V rámci realizace byl zatravněn erozně ohrožený svah a na úpatí svahu byla vybudována komunikace se záchytným kanálem, která v současné době plněn ochraňuje zemědělskou usedlost před účinky přívalových dešťů a svah je ochráněn před účinky vodní eroze.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad PROSTĚJOV

Název akce:

Východní obchvat v k. ú. Mořice

Anotace:

Polní cesta o délce 1401,0 m začíná jako odbočovací komunikace ze státní silnici II/433 nedaleko již dříve vybudované účelové komunikace Mořice - Nezamyslice. Tato účelová komunikace tvoří obchvat obce pro těžkou zemědělskou techniku. Konec polní cesty je vybudován jako kolmé zaústění na silnici I/47 v místě rozhraní intravilánu a extravilánu obce Mořice směrem na Vrchoslavice. Součástí realizované stavby jsou i sjezdy na pozemky a výhybny pro možnost míjení vozidel a zemědělské techniky.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad PARDUBICE

Název akce:

Polní cesta K Háji v k. ú. Úhřetická Lhota

Anotace:

Rekonstrukce polní cesty je navržena od rozhranní katastrálního území k.ú. Úhřetická Lhota s k.ú. Kostěnice po stávající napojení na silnci II/340 v celkové délce 688,52m. Komunikace byla navržena jako jednopruhová hlavní cesta o šíři 4m + 2x0,5m krajnice s vyhybnami a podélným příkopem pro odvodnění komunikace. Vozovka je navržena s krytem z asfaltobetonu, příčný sklon vozovky je jednostranný 2,5%.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad PŘEROV

Název akce:

Polní cesta v k. ú. Brodek u Přerova

Anotace:

Stavba řeší opravu stávající polní cesty v k.ú. Brodek u Přerova doplněnou interakčními prvky. Trasa je vedena v místě stávající panelové polní cestě podél cukrovaru Brodek( ústí na silnici III/4347 Brodek – Citov). Dále pokračuje po polní cestě ze štěrkodrti, která vede mezi bloky orné půdy a končí napojením na stávající asfaltovou cestu. Realizací této stavby byla opravena jedna z hlavních polních cest, která zlepšuje dostupnost k jednotlivým parcelám včetně doplnění a úpravy zeleně.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad KARVINÁ

Název akce:

Polní cesty Pod Branovcem v k. ú. Horním Žukov

Anotace:

Společné zařízení tvoří rekonstruovaná stávající polní cesta a nově vybudovaná polní cesta s výhybnou a točnou v celkové délce 649 m. Jedná se o jednopruhové polní cesty zařazené do kategorie vedlejších polních cest P4/30 s vozovkou z asfaltobetonu. Křížení nové polní cesty s vodním tokem je řešeno kamenným žlabem s rošty. Součástí realizace společného zařízení je výsadba doprovodné zeleně v počtu 19 stromů a 75 keřů. Hlavní přínos realizovaného společného zařízení spočívá ve zpřístupnění zemědělských pozemků, čímž byla jejich vlastníkům dána možnost své pozemky řádně zemědělsky obhospodařovat. Rekonstrukce cesty byla provedena ve spolupráci s Městem Český Těšín a za jeho finanční spoluúčasti. Společné zařízení je citlivě zakomponováno do stávající krajiny a vhodně doplnilo a rozšířilo stávající cestní síť.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad ČESKÁ LÍPA

Název akce:

Polní cesta PCV 8 v k.ú. Blíževedly

Anotace:

Vedlejší polní cesta o délce 960 metrů byla navržena jako obnova staré úvozové cesty vycházející z obce Blíževedly západním směrem a napojující se na lesní cestu při západní hranici katastru v lokalitě U Lukova. Cesta slouží ke zpřístupnění přilehlých pozemků, k propojení s katastrálním územím Lukov, pro lehkou lesní dopravu a ke zvýšení prostupnosti krajiny. Svým povrchem (asfaltový beton) i umístěním je pak vhodná k využití pro turistiku, zejména pro cykloturistiku. Polní cesta a její podélný příkop v délce 287,5m bude zároveň plnit funkci protierozní a vodohospodářskou.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad KROMĚŘÍŽ

Název akce:

Polní cesty v k. ú. Chomýž

Anotace:

Polní cesta C3 směřuje od areálu farmy západním směrem a je napojena na místní komunikace. Slouží jako obslužná cesta pro pozemky v lokalitě Záhumení. Navazující polní cesta C4 směřuje jihovýchodním směrem a zpřístupňuje nově uspořádané pozemky v lokalitě Lipí a Podhradí a dále navazuje na asfaltovou lesní cestu. Polní cesty přispívají též k zamezení vzniku vodní eroze.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad BŘECLAV

Název akce:

Zpevněná polní cesta „Obchvatová“ v k. ú. Brod nad Dyjí

Anotace:

Zpevněná polní cesta řeší mimo dopravní problematiky rozsáhlé svozové oblasti i úpravu vodohospodářských poměrů, přístup vlastníkům a uživatelům k nově navrženým pozemkům. Rekonstrukce cesty zvýší ekologickou stabilitu a estetickou hodnotu lokality, dojde ke zlepšení krajinné hodnoty území. Těleso vozovky spolu s výsadbou zeleně a zatravněným zasakovacím pásem vytvoří jisté usměrnění vod mířících do obce.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad PRAHA - VÝCHOD

Název akce:

Polní cesta v k. ú. Popovice u Brandýsa nad Labem

Anotace:

Obnovená polní cesta C 3 je součástí dopravního systému, navrženého v KPÚ pro k.ú. Popovice u Brandýsa n/L. V návrhu společných zařízení je označena C 3 v kategorii hlavní polní cesty ( HPC ). Hlavním účelem je zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků a propojení zemědělské krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad PRAHA - ZÁPAD

Název akce:

Polní cesta v k. ú. Středokluky

Anotace:

Záměrem stavby polní cesty NC 3 bylo zpřístupnění zemědělských pozemků po schváleném návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Středokluky. Polní cesta je používána pro zemědělskou dopravu a dále pro turistické účely, zejména pro cykloturistiku. Polní cesta je navržena s parametry P 4,5/30 tj. šířka koruny 4,5m s návrhovou rychlostí 30km/h. Šířka vozovky 3,5m a krajnice 2 x 0,5m. Kryt vozovky je navržen z asfaltového betonu, krajnice z drceného kameniva.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad STRAKONICE

Název akce:

Protierozní cesta a příkop v k.ú. Radčice u Vodňan

Anotace:

Realizované společné zařízení je druhou etapou realizace společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radčice u Vodňan, dle priorit schválených sborem zástupců. Realizací nové cesty došlo ke zpřístupnění pozemků pro jejich vlastníky i uživatele a k k propojení stávajících místních komunikací. Cesta s protierozním příkopem má dopravní, protierozní a protipovodňovou funkci. Příkop zachycuje srážkové vody a odvádí je mimo zastavěnou část obce do drobného vodního toku ústícího do řeky Blanice.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Název akce:

Polní cesta v k. ú. Mirošov u Bobrové

Anotace:

Polní cesta HC-2 na pozemku p.č. 2563 ve vlastnictví obce Mirošov. Cesta je jednopruhová s výhybnami, kategorie P 4/30. Délka úpravy činí 1100m. Šířka vozovky 3m. Krajnice 2x0,5m. Volná šířka 4m.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad JIČÍN

Název akce:

Polní cesty v k. ú. Dolany u Chyjic

Anotace:

Jde o dvě cesty na sebe navazující technologicky i funkčně, kdy spodní cesta C 1 odvádí dešťové vody také z cesty C 4. Odvodnění obou cest je poměrně složité. Délka cesty C 1 je 952 m a kanál, který odvádí dešťové vody do přilehlé vodoteče je dlouhý 100 m. Cesta C 4 má délku 577 m. Pro cestu C 1 byl využit původní zcela nesjízdný úvoz. Pozemek cesty byl vyprojektován pozemkovým úřadem tak, aby mohly být zachovány v co největší míře původní vzrostlé i starší stromy. Této myšlence odpovídal i prováděcí projekt. Cesta byla doplněna celkem 500 keři nutnými pro zajištění poměrně příkrých svahů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad SVITAVY

Název akce:

Polní cesta „Záhumenní-západní“ v k. ú. Moravský Lačnov

Anotace:

Projekt spočíval ve výstavbě zpevněné polní cesty „ZÁHUMENNÍ – ZÁPADNÍ“ vedené severojižním směrem západně od Lačnova zhruba v trase historické záhumenní cesty s napojením na začátku i konci na místní komunikace v Lačnově o celkové délce 2 576 metrů. Navržená cesta je součástí plánu společných zařízení v rámci schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v tomto katastrálním území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad SVITAVY

Název akce:

Rekonstrukce a výstavba polní cesty v k. ú. Jevíčko - předměstí

Anotace:

Projekt spočíval v rekonstrukci a výstavbě zpevněných polních cest VCR-35 a VC-18 v k.ú. Jevíčko-předměstí vedených západním směrem od města Jevíčka. Cesta VCR-35 je napojena za tělesem tzv. „Hitlerovy“ dálnice na stávající silnici II. třídy od Jevíčka na Zadní Arnoštov. Na ni navazující cesta VC-18 pokračuje dále ke komplexu lesů. Celková délka těchto vybudovaných cest je 1 541 metrů. Vybudované cesty jsou součástí plánu společných zařízení v rámci schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v tomto katastrálním území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad OPAVA

Název akce:

Polní cesty v k. ú. Darkovice

Anotace:

Hlavní polní cesty C4 (1025m), C5 (472m), C6 (1663,7m) jednopruhové s výhybnami. Kryt živičný. Celková šířka v přímých úsecích 4m, šířka vozovky 3,5m, oboustranné zhutněné zemní krajnice. Komunikace jsou po celé délce jednostranné odvodněny formou drenáže umístěné v krajnici, která je svedena do stávajících příkopů a kanalizace. Součástí je i zřízení 2 nových trubních propustků v údolnicích.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad PŘÍBRAM

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty RCV 12 v k. ú. Sejecká Lhota

Anotace:

Stavba polní cesty RCV 12 je rekonstrukcí stávající polní cesty v celé její délce. Tato stavba je spolu se související stavbou nové polní cesty NCV 21 poslední z cest, navržených v hlavních prioritách komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Sejcká Lhota. Rekonstrukce začíná na okraji zástavby osady Sejcká Lhota, je vedena přibližně v trase stávající polní cesty a je ukončena na okraji lesního pozemku, kde pokračuje již pouze lesní, nezpevněnou cestou směrem k nedaleké řece Vltavě. Zpevnění je provedeno z velké části penetračním makadamem, pouze od místa křížení se současně budovanou cestou NCV21 po hranici zástavby osady, je zpevnění provedeno asfaltobetonem.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad PŘÍBRAM

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty NCV 21 v k. ú. Sejecká Lhota

Anotace:

Stavba polní cesty NCV 21 je novostavbou a doplňeje skupinu realizovaných staveb polních cest v lokalitě osady Sejecká Lhota. Tato stavba je spolu se související rekonstrukcí stávající polní cesty RCV12 poslední z cest, navržených komplexní pozemkovou úpravou v k. ú. Sejecká Lhota. Stavba začíná napojení na již realizovanou stavbu cesty, je vedena polní tratí, křižuje rekonstruovanou polní cestou, přechází trubním propustem hlubokou terénní depresí a ukončena je na hranici jedné zemědělské farmy na okraji zástavby osady. Zpevnění je provedeno z velké části penetračním makadamem, pouze od místa křížení se současně rekonstruovanou cestou RCV12, je zpevnění provedeno asfaltobetonem.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad KARLOVY VARY

Název akce:

Rekonstrukce polních cest v k. ú. Těšetice

Anotace:

Rekonstrukce cesty C19, C20 a C21 umožní přístup vlastníkům k jejich nově navrženým pozemkům a tím umožní efektivní intenzivní hospodaření. Zajistí i prostupnost katastrem a propojení řešeného katastru v komplexní pozemkové úpravě do sousedního katastru. Funkčním i estetickým hlediskem opravených cest, úpravou stávající doprovodné zeleně a výsadbou lokálního biokorid

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad NOVÝ JIČÍN

Název akce:

Polní cesta Hostašovice – U Lipůvky

Anotace:

Polní cesta je vedena po neobhospodařované zemědělské půdě. Niveleta polní cesty je zvolena tak, že ve větší míře kopíruje stávající terén, čímž je umožněn přístup na všechny okolní pozemky. Polní účelová zpevněná komunikace má povrch z penetračního makadamu tl. 100 mm a podkladní vrstvu ze štěrkodrti 0-32 tl. 150 mm. Nezpevněný příkop na jedné straně komunikace zajišťuje podélné odvodnění, příčné odvodnění je řešeno jednostranným sklonem komunikace 2,5% směrem k otevřenému příkopu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad KUTNÁ HORA

Název akce:

Polní cesta v k. ú. Přibyslavice, obec Vlkaneč

Anotace:

Polní cesta C1 je polní cestou hlavní s navrženou kategorií P4,5/30 – jednopruhová polní cesta s výhybnami. Délka rekonstruované trasy je 1,307 km. Vozovka je zpevněná živičným krytem: asfaltový beton ABSII 400 mm, kamenivo obal. Asfaltem OKII 500 mm, podklad ze štěrkodrtě 200 mm + 170 mm. Součástí stavby byla i výsadba doprovodné zeleně. Projekt byl realizován v roce 2009 z finančním prostředků Programu rozvoje venkova.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad DOMAŽLICE

Název akce:

Polní cesta v k. ú. Černá u Staňkova

Anotace:

Jedná se o hlavní polní cestu do sousední obce, zpevněnou, kolejovou s využitím speciálních betonových prefabrikátů, doplněnou cestním příkopem pro odvodnění, realizovanou v rámci Komplexní pozemkové úpravy Černá.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad ČESKÉ BUDĚJOVICE

Název akce:

Polní cesty v k. ú. Habří

Anotace:

Realizací polních komunikací byla obnovena i vodohospodářská funkčnost dané lokality, funkčnost stávajících příkopů a všech trubních propustí. Na konci komunikace byl asanován stávající mostek přes potok. Obě komunikace byly realizovány za účelem zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků, kdy cesty současně plní i funkci spojovací a příjezdovou. Zatraktivňují tuto oblast turistům a široké veřejnosti.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Název akce:

Polní cesty v k. ú. Žichlínek

Anotace:

Rekonstrukce a na části úseku nová stavba polní cesty po obvodu části upravovaného území KPÚ Žichlínek. Jedná se o páteřní polní cestu šířky 3,50 m s krajnicemi o celkové délce 1,901 km zpevněnou asfaltobetonem. Cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky a přiléhající obytné a hospodářské nemovitosti na území o celkové ploše cca 2,40 km2 pro vlastníky, uživatele i veřejnost. Při návrhu a realizaci byla řešena protierozní a protipovodňová ochrana přilehlé zástavby

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad BLANSKO

Název akce:

Polní cesty v k. ú. Žďár u Blanska

Anotace:

Zvýšená intenzita zemědělské dopravy na polní cestě P24 (propojení zemědělských středisek) byla zohledněna v konstrukci a šířce komunikace. Polní cesta byla navržena a realizována s krytem z hutněných asfaltových směsí o šířce 5m+2x0,5 krajnice a délce 1,011km. Vozovka odpovídá třídě dopravního zatížení V, návrhové porušení vozovky D3. Součástí polní cesty je 8 hospodářských sjezdů stejné konstrukce jako je konstrukce vozovky, které zajišťují přístup na přilehlé pozemky. Při větších srážkách je voda z příkopů neškodně odvedena do Žďárského potoku. Téměř po celé délce polní cesty je vysázena doprovodná zeleň.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad NYMBURK

Název akce:

Polní cesty v k. ú. Choťovice

Anotace:

Jedná se o hlavní polní cestu v délce 2276 m. Šířka asfaltové vozovky je 3,5 m. Štěrkové krajnice jsou 2x 0,5m. V trase cesty jsou 4 výhybny. Součástí konstrukce cesty je podélné odvodnění vozovky z perforovaného PE DN 100 se štěrkovým obsypem a chráněným geotextílií doplněné dvěma propustky a horskou vpustí. Cesta navazuje na obdobná zařízení vybudovaná v rámci výstavby dálnice D11. Konstrukce vozovky: stabilizace pláně vápněním, štěrkodrť 150mm , štěrkodrť se stabilizací cementem 110mm, dvě vrstvy obalovaného kameniva OKS I 50mm a ABS 40mm. V průběhu výstavby byly dohodnuty drobné změny v provedení cesty, které zlepšily její funkčnost. Změny se týkaly změny příčného spádu v dílčích úsecích vozovky a finálního povrchu vozovky, kdy byla nahrazena vrstva OKS I s nástřikem a podrcením kvalitnější konstrukční vrstvou ABS.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad JIHLAVA

Název akce:

Rekonstrukce polní cesty Dvorce

Anotace:

Rekonstrukce polní cesty byla navržena jako jedno ze společných opatření v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dvorce u Jihlavy. Jedná se o hlavní cestu C5. Před realizací stavby cesty se jednalo o nezpevněnou cestu, odvodněnou na terén. Stavba komunikace byla provedena v místě stávající cesty na pozemcích p.č. 2123, 2124, 2313 (část) v k.u Dvorce u Jihlavy, která propojuje obec Dvorce se stávající silnicí II/602 Jihlava - Pelhřimov. Komunikační připojení cesty je v km 89,286 vlevo.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad SOKOLOV

Název akce:

Polní cesta, větev 10a a 10b v k. ú. Bublava

Anotace:

Nové polní cesty o délce 356 m, jako polní cesty vedlejší jednopruhové PC 3/30 s krajnicemi 0,3 m, s povrchem z penetračního makadamu přispěly k propojení výškově rozdílných částí horské obce a výrazně zkrátily přístupové vzdálenosti do této oblasti. Pozemky v okolí polní cesty jsou využívány k pastevním účelům i k rekreaci. Protierozní funkci cesty podpořila ocelová odvodňovací žebra, jelikož účelně odvádí srážkovou vodu do okolního terénu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po