Přihlášené projekty 2009

Kategorie

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad VYŠKOV

Název akce:

Topolany-suchá retenční nádrž

Anotace:

Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem Lukového potoka s jeho levostrannou větví MO 2 ve staničení 1,395 km od vyústění do řeky Hané. Důvodem realizace nádrže byly často se opakující povodňové stavy, především během přívalových srážek a jarního tání sněhu, kdy se potok rozvodnil a ohrožoval zástavbu v obci. Potok je přes zastavěné území veden regulovaným korytem obdélníkového tvaru opevněným lomovými kameny uloženými do betonu, a propustkem pod silnicí ve středu obce. Tyto technické objekty neumožňovaly bezpečné převedení zvýšených stavů hladiny toku přes zastavěné území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad OLOMOUC

Název akce:

Svodné a zasakovací průlehy v k. ú. Vojnice

Anotace:

Návrh výstavby svodných a zasakovacích průlehů vycházel z potřeby neškodného odvedení povrchových vod z prostoru „Křelovského kopce“ a z rozsáhlého navazujícího povodí. V k. ú. Vojnice je vybudován systém protierozních opatření (průlehy) a navazující cestní příkopy podél hlavních cest zaústěných do svodného příkopu SP2, který zajišťuje neškodné odvedení povrchových vod, zejména pak v době jarního tání a letních přívalových dešťů do přirozeného recipientu Vojnická stružka.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad TRUTNOV

Název akce:

Protierozní opatření v k. ú. Bojiště u Trutnova

Anotace:

Stavba v k.ú. Bojiště u Trutnova se nachází v členitém svažitém území nad intravilánem obce. Je rozdělena na objekty PEO 01 protierozní příkop s ozeleněním, PEO 02 protierozní otevřený příkop s ozeleněním, ochranná hrázka s ozeleněním a PEO 03 protierozní zatravněná mez s ozeleněním. Ochranná nádrž zadržuje vodu v krajině a zlepšuje ekologické poměry v území. Slouží také jako usazovací nádrž sedimentů z okolních polí. Příkopy, meze a zatravněný pás rozdělují svah a snižují erozní účinek povrchové vody. Výsadba zeleně zvýšila ekologickou stabilitu krajiny a doplňuje zeleň vysázenou podél polních cest. Realizace díla neškodně usměrňuje a odvádí vodu z polí, která původně ohrožovala zástavbu a zhoršovala erozi půdy z přilehlých pozemků.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad BRNO VENKOV

Název akce:

Sanace strže, protierozní opatření a polní cesty v k.ú Říčky

Anotace:

Realizace společných zařízení v roce 2009 zahrnovala vybudování protierozního příkopu P 12, sanaci strže na Domašovském potoce, zpevnění polních cest C1, C2 a C13 a v neposlední řadě výsadbu autochtonní zeleně. Cílem bylo komplexní řešení území v návaznosti na již dříve vybudované prvky plánu společných zařízení. Protierozní příkop slouží k neškodnému odvodu povrchových vod, sanace strže má za úkol likvidaci nežádoucího vlivu vodní eroze. Zpevněním polních cest byly zpřístupněny pozemky a současně jich bude využíváno pro zprůchodnění krajiny a pro cykloturistiku. Výsadbou zeleně byla významně posílena ekologická stabilita krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad HODONÍN

Název akce:

Protipovodňová a protierozní opatření Hájek v k. ú. Blatnice pod Sv. Antonínem

Anotace:

Jedná se o obnovu malé vodní průtočné nádrže v trati Hájek v k. ú. Blatnice pod Sv. Antonínkem a o stabilizaci jejího přilehlého okolí. Nádrž včetně úpravy strže slouží nejen k zachycení a transformaci přívalových srážek, ale zajišťuje i protierozní funkci a zvyšuje retenční kapacitu území. Ačkoliv se jedná o malou stavbu z hlediska vodohospodářského, svým umístěním na okraji lesa a realizací sedimentačního mokřadu nad nádrží je nenásilně začleněna do okolní krajiny. Vytváří tak esteticky krajinotvorný prvek a zároveň zabezpečuje ekologické požadavky. Podílí se na zvýšení územního systému ekologické stability krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Název akce:

Záhorský potok v k. ú. Lukavice a Písečná – retenční nádrž

Anotace:

Realizovaná stavba zajišťuje zvýšení protipovodňové ochrany zástavby obce Lukavice a níže položeného města Letohrad na Lukavickém potoce v povodí Tiché Orlice. Hlavní stavební objekty jsou zemní hráz, sdružený objekt základové výpusti, bezpečnostní přeliv v zavázání hráze a sedimentační předházka na vtoku do nádrže. Realizovaná stavba má kromě ochranné funkce příznivý vliv na krajinný ráz v údoli Lukavického potoka na rozhraní dvou obcí Písečná a Lukavice a jejich k.ú.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad ZLÍN

Název akce:

Záchytná nádrž č. 1 SO3 v k. ú. Štípa

Anotace:

Záchytná nádrž je umístněna v pramenité oblasti „Štípského potoka“ v místě, kde se stýkají dvě údolnice. Tato nádrž zde plní funkci jak zachycení splavenin, tak i funkci vodní nádrže, respektive vodního biotopu. Jedná se o vodní nádrž umístněnou v původně hospodářsky nevyužité ploše, zarostlé rákosem, ostružinami a náletovými keři. Nádrž má zemní homogenní hráz ze zeminy získané v zátopě nádrže. Zemní hráz je lichoběžníkového tvaru v délce 68,5 m se šířkou v koruně 3 m. Hrázové těleso je vybaveno objektem spodní výpustě a bezpečnostním přelivem. Bezpečnostní přeliv je dimenzován na stoletou vodu. Délka přelivné hrany je 6,2 m a tloušťka přelivového paprsku je 400 mm. Vlastní přeliv tvoří konstrukce z monolitického betonu se šířkou v koruně 0,7 m. Spodní výpusť slouží k manipulaci s úrovní vodní hladiny a pro úplné vypuštění nádrže.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad PROSTĚJOV

Název akce:

Protierozní a protipovodňová opatření v k. ú. Vincencov

Anotace:

Potřeba realizace tohoto díla vzešla z požadavků obce a sboru zástupců v návaznosti na ukončenou komplexní pozemkovou úpravu. Splněným cílem bylo vybudování takových opatření, která by řešily problémy s přívalovými vodami a z vodami při jarním tání sněhu, které pravidelně zaplavovaly část intravilánu obce Vincencov. Navržené a zrealizované řešení svou funkci, ke spokojenosti místních obyvatel, plní, zvláště záchytné příkopy, suché poldry a meze mají pozitivní vliv na zpomalení odtoku povrchových vod a jejich následné bezpečné odvedení mimo zastavěné území obce.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Název akce:

Záchytná nádrž Třebešov

Anotace:

Podstata díla spočívá ve vybudování homogenní zemní hráze (kóta koruny hráze – 314,10 m n.m.), nad níž je vytvořena trvalá vodní plocha při provozní hladině 312,50 m n.m. Zbývající objem nádrže slouží k zachycení 20-letých průtoků a jejich transformaci, více-leté vody zpomalí a usměrní do koryta potoka. Délka hráze v koruně je 290,0 m o maximální výšce 3,1 m. Šířka hráze v koruně je 3,5 m.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad TŘEBÍČ

Název akce:

Polní cesty včetně příkopů, k. ú. Chotěbudice

Anotace:

Vybudované polní cesty včetně příkopů rozdělily povodí a zamezily odtékání povrchové vody z kopce „Kukač“ do obce. Zbudováním cest došlo ke snížení nebezpečí přívalových vod na minimum. Realizované cesty vycházely z plánu společných zařízení, které odsouhlasilo zastupitelstvo obce Chotěbudice. Vybudované kamenné příkopy po celé délce polní cesty odvádí vodu z přilehlých území do řeky Želetavky. Voda v příkopech odtéká po celé roční období.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad KROMĚŘÍŽ

Název akce:

Protierozní opatření v k. ú. Blazice

Anotace:

Soustava protierozních opatření v severovýchodní části katastrálního území Blazice, sloužících k k zamezení vodní eroze, vnikání srážkových vod na silnici III. třídy a zanášení vodního toku Libosvárka. Skládá se ze dvou zatravněných průlehů (ZP1, ZP2), zpevněného svodného příkopu (K1), zatravněné údolnice (ZÚ1) a polní cesty (C3).

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad KROMĚŘÍŽ

Název akce:

Protipovodňové hráze v k. ú. Skaštice

Anotace:

Soustava tří zemních (sypaných, gravitačních, část. betonových) hrází doplněná dvěma mobilními zábranami v místech křížení hrází s komunikací. Z hlediska uživatele (obce) a veřejné prospěšnosti spočívá hlavní význam této soustavy společných zařízení v ochraně životů a majetku občanů obce před možnou povodňovou vlnou pocházející z řeky Moravy.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad KROMĚŘÍŽ

Název akce:

Protierozní opatření v k. ú. Prusinovice

Anotace:

Soustava protierozních opatření s cílem zabezpečit protierozní ochranu zemědělských pozemků, ochranu zastavěné části obce Prusinovice, zpřístupnit navržené pozemky a zvýšit ekologickou stabilitu krajiny. Skládá se ze záchytného příkopu 0-2, příkopu podél cesty CV 36, protierozního opatření a polní cesty CV 34.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad JIHLAVA

Název akce:

Malá vodní nádrž Zbilidy – Mordovna

Anotace:

Malá vodní nádrž Zbilidy – Mordovna se nachází v jihovýchodní části katastrálního území obce Zbilidy na pozemku, na kterém byl již v minulosti vybudován rybník. Jedná se o vodní nádrž, která byla navržena jako společné opatření v rámci komplexní pozemkové úpravy pro k.ú. Zbilidy na přítoku Maršovského potoka a navazuje na soustavu dalších rybníků na této vodoteči. Je vytvořena zemní sypanou hrází, jejíž osa se skládá ze tří navazujících kruhových oblouků. V blízkosti údolnice vytvořené potokem je umístěn objekt, který se skládá z výpustného objektu a bezpečnostního přelivu. Odpad od objektu je realizován krátkým otevřeným korytem s volnou hladinou navazující na stávající potok. Zátopa je doplněna litorální zónou a výsadbou doprovodné zeleně. Hráz a funkční objekty jsou navrženy tak, aby nenarušovaly krajinný ráz a staly se přirozenou součástí okolního přírodního prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Název akce:

Suché poldry I a II v k. ú. Mirošov u Bobrové

Anotace:

Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou hodnotí zrealizované suché poldry I a II v k.ú. Mirošov u Bobrové, především na základě zkušeností zastupitelů Obce Mirošov za 5 let fungování poldrů, převážně kladně. Od dokončení stavby poldrů do současnosti prokázaly poldry při jarních táních, ale především při letních přívalových srážkách svoje opodstatnění. Vybudováním drobných poldrů vč. jejich ozelenění se do krajiny dostaly (a částečně z minulosti navrátily, neboť v místech nově vybudovaného poldru II byl v minulosti rybník) nové krajinné prvky doplňující systém lokálního ÚSES.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad SVITAVY

Název akce:

Protierozní a protipovodňové opatření na Lazeckém potoce v k. ú. Lázy

Anotace:

Projekt vycházel ze schváleného „Plánu polyfunkční kostry KPÚ Lázy,“ který byl zpracován v roce 1998. Stavba se nachází v horní části obce Lázy, nad zemědělským střediskem, dále vede po okraji itravilánu, přes státní silnici II/371 až po napojení do recipientu. Celé území bylo erozně ohrožené, povrchová voda za dešťů rychle stékala po strmých svazích ke korytu, přičemž docházelo ke značnému smyvu ze zemědělských pozemků a následně i k zanášení koryta splaveninami. Původní požární nádrž byla protržena. Při povodňových průtocích docházelo k zaplavování intravilánu obce a přímému ohrožení obyvatel i majetku. Pro umístění objektů byly využity převážně plochy, které obdobné funkce více či méně plnily i dříve ( stávající vodoteč, stávající příkop a propust, stávající, již nefunkční požární nádrž).

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad KUTNÁ HORA

Název akce:

Protierozní opatření v k. ú. Hořany, obec Miskovice

Anotace:

Stavební objekt protierozních mezí v k. ú. Hořany je tvořen mezemi P3 o délce 479,0 m, P4 o délce 172,8 m, P5a o délce 529,7 m a P5b o délce 213,5 m. Šířka mezí je 15,0 m. Kolmo na tyto meze byl vybudován odvodňovací příkop s lichoběžníkovým příčným profilem a šířkou dna 60 cm. Součástí realizace byla výsadba zeleně (cca 1200 keřů a 470 stromů) s jednoletou údržbou.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad KUTNÁ HORA

Název akce:

Rybník Meduň v k. ú. Hostovice

Anotace:

Rybník Meduň je součástí biocentra v k. ú. Hostovice. Jedná se o neprůtočný rybník napájený z drenáže a náhonem ze Zuhubského potoka. Hráz je zemní homogenní se šířkou koruny 3,10 m a délkou 291 m. Vodní plocha o výměře normální hladiny 0,927 ha. Celkový objem vody daný akumulací 7 900 m3 a retencí 2 250 m3 o průměrné hloubce normální vody 0,85 m.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad DOMAŽLICE

Název akce:

Revitalizace v povodí Srbického potoka – vodní nádrž Hlohovčice

Anotace:

Jedná se o opatření, které zlepšilo ekologickou a estetickou hodnotu daného území, neboť plní funkci retenční, dopomohlo obnovit životní podmínky pro širokou skupinu živočichů a rostlinstva, dotváří a propojuje již dříve existující prvky ÚSES v krajině a zajišťuje jejich plnou funkčnost, v neposlední řadě působí esteticky a podněcuje zájem o turistiku a oddechovou činnost.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad ČESKÉ BUDĚJOVICE

Název akce:

Odvodnění území určeného k rozlivu v k. ú. Vidov

Anotace:

Zrealizované vodohospodářské opatření by mělo výrazně posílit protipovodňovou ochranu zástavby obce Vidov a zabránit zatopení pozemku (i při 100leté vodě) p. č. 122/5 při rozlivu Nedabylského potoka. Zároveň byla zvýšena retenční schopnost krajiny a zapojení tohoto společného opatření do daného území přispělo ke zvýšení krajinotvorný hodnoty území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po