Přihlášené projekty 2009

Kategorie

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad BLANSKO

Název akce:

Malá vodní nádrž a cesta C2 v k.ú. Sloup

Anotace:

Malá vodní nádrž – jedná se o obtokovou vodní nádrž o velikosti 0,5897ha. Objekty nádrže jsou – nápustné zařízení, výpustné zařízení, záchytný příkop, ozelenění. Polní cesta C2 – jedná se o hlavní polní cestu, která vede ve stávající trase. Konstrukce vozovky byla v projektové dokumentaci navržena tak, aby se maximálně využilo stávajícího kamenitého materiálu v trase cesty. Realizace polní cesty C2 byla provedena technologií Virungen jejíž předností je zejména minimální zásah do prostředí, recyklace stávajícího kameniva a rychlá výstavba. Podstatou jsou čtyři po sobě následující fáze: rozrývání, drcení, urovnávání a hutnění. Pohonnou jednotkou je traktor o výkonu 180kW, který nese a hydraulicky ovládá jednotlivá zařízení. Rychlost pracovního pojezdu je 400m/hod. Finální úprava konstrukce vozovky byla provedena z hutněných asfaltových směsí. Polní cesta byla vybudována o celkové délce 3913m, šířka komunikace je 3,5m + krajnice 0,25 po obou stranách vozovky z recyklovaného materiálu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad DOMAŽLICE

Název akce:

Lokální biokoridor v k. ú. Hlohovčice

Anotace:

Jedná se o vegetační opatření – založení funkčního lokálního biokoridoru k propojení dvou lesních biocenter místního významu LBC16 a LBC17 v k. ú. Hlohovčice v rámci komplexní pozemkové úpravy Hlohovčice. Výsadba zeleně sestává ze smíšených skupin, převážně listnatých stromů a keřů. Opatření plní funkci ekologickou, protierozní a estetickou.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad KUTNÁ HORA

Název akce:

Biokoridor v k. ú. Hořany

Anotace:

Trasa biokoridoru respektuje schválený generel územního systému ekologické stability. Návrh výsadby biokoridoru byl rozčleněn do 4 samostatných částí podle charakteru území, náročnosti ošetření stávajících dřevin a podle množství výsadeb nově založených a pouze doplňujících. Celkem bylo vysázeno 825 stromů a 5035 keřů, které odpovídají druhové skladbě stávající zeleně. Výsadba proběhla v roce 1998. Součástí projektu byla i tříletá údržba porostu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad JESENÍK

Název akce:

Biocentrum střední díly v k. ú. Javorník - ves

Anotace:

Koncepce stavby je podřízena snaze o maximální začlenění do krajiny, tj. maximální potlačení viditelnosti technických prvků s ohledem na jejich spolehlivou funkci. Celý prvek tvoří kontaktní biocentrum mezi lokálním a regionálním biokoridorem. Celá stavba biocentra má na tři hlavní prvky. Ústředním prvkem je rozsáhlá vodní plocha s rozlohou při stálé hladině 17 ha. Dalším důležitým prvkem jsou dva samostatné mělké mokřady jako útočiště obojživelníků a stanoviště mokřadní vegetace. Nedílnou součástí celého komplexu jsou rozsáhlé výsadby a zatravnění v celé ploše biocentra o rozloze 30 ha.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad KROMĚŘÍŽ

Název akce:

Realizace prvků ekologické stability v k. ú. Bořenovice

Anotace:

Opatření tvoří dva lokální biokoridory a lokální biocentrum, které byly realizovány výsadbou v severovýchodní části k.ú. Bořenovice. Tyto prvky ÚSES přispívají k vytvoření podmínek pro existenci širšího spektra rostlinných a živočišných druhů i jejich migraci krajinou, zvýšení ekologické stability území, ochraně orné půdy před větrnou erozí, omezení vodní eroze a k obnově krajinného rázu dotčeného území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad PRACHATICE

Název akce:

Větrolam V v k. ú. Lužice u Netolic

Anotace:

„Větrolam V“ navržený v rámci společných zařízení v komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Lužice u Netolic má více funkcí. Jednou je ochrana zastavěné části obce Lužice před západními větry, které v rovinaté části katastrálního území Lužice u Netolic dosahují velké rychlosti a vlastní osídlená část nemá před nimi žádnou ochranu. Dále realizovaný větrolam po svém zapojení zamezí větrné erozi půdy v zóně vlastního vlivu. Rovněž důležitou funkci bude větrolam plnit jako významný interakční prvek v krajině.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad MĚLNÍK

Název akce:

Biokoridor LBK 11 v k. ú. Vidim

Anotace:

Při zpracování projektu se vycházelo z požadavku posílení ekologické stability území a z požadavku zajištění návaznosti na stávající prvky ÚSES. Realizací biokoridoru s doprovodnou zelení podél polní cesty VPC1 došlo ke zvelebení krajiny v daném k.ú.. Při vlastní realizaci uvedené akce byly dodrženy požadované předpisy, použité materiály byly v souladu s předepsanými požadavky. Technická náročnost realizace byla přiměřená místním podmínkám. Při zpracování projektu se vycházelo z požadavku posílení ekologické stability území a z požadavku zajištění návaznosti na stávající prvky ÚSES. Realizací biokoridoru s doprovodnou zelení podél polní cesty VPC1 došlo ke zvelebení krajiny v daném k.ú.. Při vlastní realizaci uvedené akce byly dodrženy požadované předpisy, použité materiály byly v souladu s předepsanými požadavky. Technická náročnost realizace byla přiměřená místním podmínkám. Závěrem lze konstatovat, že realizací biokoridoru a doprovodné zeleně podél polní cesty VPC1 došlo k posílení ekologické stability území, ke zvelebení krajiny. Dle prováděných místních šetření je vybudované společné zařízení zcela funkční. Vynaložené finanční prostředky pomohly k dosažení cílů pozemkové úpravy. Všechny uvedené ukazatelé značí o efektivnosti SZ. Biokoridor s ozeleněním polní cesty VPC1 je přínosem pro Obec Vidim ať již z důvodu zlepšení a zkvalitnění životního prostředí, tak i z důvodu zvýšení ekologické stability řešeného území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad HODONÍN

Název akce:

Obnova vodní nádrže v k. ú. Kelčany

Anotace:

Vodní nádrž vybudovaná na levém břehu toku Hruškovice primárně plní funkci interakčního prvku územního systému ekologické stability. Bylo vytvořeno nové lokální biocentrum propojené biokoridorem, které zvyšuje biodiverzity krajiny. Druhotně splňuje i vodohospodářskou funkci spočívající ve zvýšení retence v povodí a ve vytvoření prostoru pro akumulaci vody. Realizací vodní nádrže včetně výsadby zeleně byly zabezpečeny ekologické a estetické požadavky. Nádrž je také využívána pro sportovní rybolov, což svědčí o mnohostranném charakteru stavby.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad BRNO VENKOV

Název akce:

Protierozní opatření, zpevnění a napojení polních cest v k. ú. Ořechov, lokalita „Ketmanka“

Anotace:

Realizované společné zařízení je vybudováno v zemědělsky velmi intenzivně obhospodařované krajině jižní části okresu Brno – venkov. Jeho realizace představuje soubor technicko - krajinářských opatření, jež na sebe úzce navazují a tím vytvářejí důležitou a potřebnou změnu v úrovni krajinném rázu. Lokalita se nachází nad obcí Ořechov, která bývala každoročně ohrožována přívaly smyté půdy po intenzivních srážkách. Realizované prvky do značné míry sníží ohrožení jak vodní, tak větrnou erozí a prioritně plní funkci v ochraně a tvorbě životního prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad HRADEC KRÁLOVÉ

Název akce:

Biocentrum Dubina v k. ú. Benátky

Anotace:

Vybudování Biocentra Dubina v k. ú. Benátky má vliv na celé přilehlé okolí. Vodní plocha akumuluje povrchové vody v povodí. Snížili se povodňové průtoky na přilehlém území, došlo ke zmírnění povodňových škod na pozemcích a porostech. Původní zamokřené pozemky s nekvalitním porostem nahradila vodní plocha a výsadba zeleně, která zvýšila ekologickou stabilitu území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad LOUNY

Název akce:

Biocentrum v k. ú. Skupice u Postoloprt

Anotace:

Biocentrum je společným zařízením, které bylo realizováno podle návrhu JPÚ v k. ú. Skupice u Postoloprt, lokalita „U řeky“. Biocentrum je řešeno jako okrajová plocha vstupu do nivních pobřežních porostů, osázení keři je řešeno v celistvých plochách, stromové patro je vysázeno hlavně v keřových skupinách a po obvodu pozemku, mezi skupinami keřů jsou travnaté plochy. Řešené území biocentra má výměru 0,35 ha, tvoří část biocentra lokálního významu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad PROSTĚJOV

Název akce:

Cesty a ÚSES v k. ú. Skřípov

Anotace:

Realizovaný soubor opatření výrazným způsobem zvyšuje užitnou hodnotu dotčeného území hned z několika hledisek. Revitalizace toku a melioračních odpadů společně se zatravněním a okolní výsadbou dřevin pozitivně ovlivňují odtokové poměry z lokality. Zvyšuje se retenční schopnost území, zamezuje se eroze zemědělské půdy, výrazně se zpomaluje odtok povrchové vody a zvyšuje se tak i ochrana obce před srážkovými vodami, či při jarním tání sněhu. Hlavní polní cesta C4 uvítají vyznavači cykloturistiky, turistiky či dnes moderním on-line bruslení, neboť její realizací se zlepšila a zkvalitnila průchodnost atraktivní části tohoto území. Celkový dojem umocňují i vysazené biocentra či biokoridory, které za několik málo let dotvoří celkový pohled na samotné realizované dílo.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad MĚLNÍK

Název akce:

Větrolam V2 v k. ú. Dřísy a k. ú. Křenek

Anotace:

Při zpracování projektu se vycházelo z požadavku snížení větrné eroze v řešeném území a z požadavku zlepšení podmínek v daném k.ú.. Vlastní realizací větrolamu V Došlo v prvé řadě k trvalému rozčlenění krajiny a tím i k omezení větrné eroze, která působila škody převážně na vcházejících kulturách. Postupným zapojením porostů ve větrolamu bude docházet ke snížení erodovatelnosti v řešeném území a k posílení ekologické stability. Návazností na stávající prvky ÚSESU byla zajištěna polyfunkčnost projektu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po