Přihlášené projekty 2011

Kategorie

Přihlašovatel:

MZe ČR, Pozemkový úřad Mělník

Název akce:

Polní cesta CR 516, část polní cesty C2 k.ú. Kadlín, polní cesta CP 2/1 k.ú. Chorušice

Anotace:

Návrh společného zařízení vycházel z historických prvků,respektoval požadavky daného území a zahrnoval i návaznost na stávající prvky ÚSESu. Hlavním záměrem realizace SZ bylo zlepšení prostupnosti krajiny, zlepšení přístupnosti za účelem obhospodařování přilehlých zemědělských pozemků, posílení ekologické stability území a dotvoření krajinného rázu řešeného území. Vlastní realizací bylo výše uvedených záměrů dosaženo, v nemalé míře došlo ke zvelebení krajiny, k vytvoření podmínek pro další zhodnocení území. V následující etapě realizace SZ bude v dotčeném katastrálním území prováděna výsadba lokálního biokoridoru, navazujícího na vybudované polní cesty.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

ČR - Mze, Pozemkový úřad Blansko

Název akce:

Polní cesty C2 a C5

Anotace:

Realizace polních cest C2 a C5 v k. ú. Ludíkov s interakčními prvky zajistila uživatelům přístup k pastvinám, orné půdě a lesním pozemkům. Polní cesty vytváří s ostatními cestami síť polních cest – cesty navazují na zrekonstruovanou polní cestu C1 v k.ú. Ludíkov a na stávající polní cestu HC2 v k.ú. Němčice. Travnatý 6 metrový pás s výsadbou stromů a keřů snižuje erozní smyv z okolních pozemků. Interakční prvky plynule navazují na rozsáhlé lesní pozemky. Cesty jsou často užívány k vycházkám, cykloturistice, navazují na turistickou stezku. Parametry polních cest umožňují průjezd zemědělské techniky. Konstrukce vozovky byla provedena z penetračního makadamu o šířce v korunách 4,0 m zpevnění šířky 3,0m s krajnicemi 0,5 m. Cesta C2 je realizována o délce 310m, délka polní cesty C5 je 755m.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou

Název akce:

Polní cesta "C" v k.ú. Lukavice

Anotace:

Vybudovaná Polní cesta „C“ v k.ú. Lukavice propojila polní cestu „Příčnice“ a polní cestu „Poustka“ a zajistila přístup k polním a lesním pozemkům bez použití dlouhých objížďkových tras. Zároveň došlo ke snížení hustoty dopravy zemědělské a lesní techniky v obci Lukavice. Pevný povrch vozovky a zkrácení pojezdů mechanizačních prostředků zlepší ekologickou situaci v území snížením hlučnosti, prašnosti i tvorby emisí. Výstavba polní cesty propojila cestní síť ve čtyřech katastrálních územích – Kvasiny, Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, Lipovka u Rychnova nad Kněžnou a Rychnov nad Kněžnou. Stavba proběhla v termínu od 14.10.2010 do 30.11.2010. Náklady na stavbu činily 3 474 879,00 Kč a byly hrazeny z finančních prostředků Evropské unie, Programu rozvoje venkova ČR.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Jablonec nad Nisou

Název akce:

Polní cesta C 14 v k.ú. Pelíkovice

Anotace:

Jedná se rekonstrukci polní cesty C 14 v návaznosti na ukončené komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pelíkovice v okrese Jablonec n.N. Hřebenová polní cesta C 14 o délce 1590 m je páteřní komunikací mezi rozsáhlými zemědělskými pozemky a má za úkol jejich zpřístupnění. Pozitivní dopad na životní prostředí má doprovodná zeleň, kterou tvoří výsadba 119 ks javorů podél levého okraje cesty. Celá akce byla financována ze zdrojů EU z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou

Název akce:

Polní cesta C1 v obci Újezd

Anotace:

Vzhledem k celkovému řešení sítě polních cest v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a velikosti svozné plochy je kategorie polní cesty P 5/30. Polní cesta je jednopruhová, vozovku v celém realizovaném úseku tvoří jeden jízdní pruh o šířce 4 m a zpevněné krajnice 2 x 0,5 m. Šířka v koruně je 5 m. Začátek stavebních úprav cesty C-1 je v km 0,000, v místě pravostranného připojení na vozovku silnice III/3539 ve směru Újezd – Sirákov. Konec úprav C-1 je v km 1,437 na hranicích k.ú. Újezd u ZR a k.ú. Matějov, kde navazuje na polní cestu C-2, realizovanou v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Matějov. Návrhová rychlost jízdy je 30 km/hod.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Mladá Boleslav

Název akce:

Polní cesta C 18 k.ú. Újezd u Luštěnic

Anotace:

Polní cesta C 18 je součástí dopravního systému, navrženého v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Újezd u Luštěnic.Podle plánu společných zařízení je zařazena do kategoorie hlavních polních cest s šířkou vozovky 3,0 m a krajnicemi 2x 0,50 m o celkové délce 1.157 m. Konstrukce vozovky je řešena s krytem z penetračního makadamu a v úseku podél zástavby v obci Luštěnice z asfaltového betonu ABS II. Podél polní cesty byl vytvořen zatravněný průleh, který slouží k zachycení a vsakování srážkové vody, a který byl doplněn výsadbou doprovodné zeleně. Cesta slouží především pro zemědělskou dopravu a k zpřístupnění rodinných domků na okraji obce Luštěnice. Je spojnicí mezi obcemi Újezd u Luštěnic a Luštěnice a je využívána rovněž pro pěší turistiku a cykloturistiku

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Prachatice

Název akce:

„Polní cesty Hracholusky - cesta SR 2“

Anotace:

„Polní cesty Hracholusky - cesta SR 2“ je navržená v rámci společných zařízení v komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Hracholusky u Prachatic. Realizované společné zařízení plní jak funkci zpřístupnění pozemků, tak funkci ochrannou před účinky přívalových dešťů. V zájmové lokalitě docházelo při přívalových deštích k nekontrolovanému odtoku vody, která povrchově stékala do zastavěné části obce Hracholusky, kde se rozlévala po stávající komunikaci až na náves. Voda svým destruktivním účinkem vymýlala asfaltový povrch komunikace a podmáčela hospodářské usedlosti v okolí komunikace. V rámci realizace této části společných zařízení byl usměrněn povrchový odtok vody do souběžně vybudované stoky s kamenným záhozem s trativodem z PVC a v napojení na stávající komunikaci byl zbudován vtokový objekt po straně realizované komunikace.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Praha západ

Název akce:

NC12

Anotace:

Projekt řeší stavbu polní cesty NC 12 v rámci KPÚ Chýnice, včetně komunikačního napojení na silnici III/10121 a odvodnění. Součástí stavby je realizace sjezdu na stávající polní cestu a sousední pozemky. Dalším opatřením stavby je návrh doprovodné zeleně.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

ČR - MZe, Pozemkový úřad Blansko

Název akce:

Polní cesta C4

Anotace:

Stavba polní cesty C4 je součástí návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bačov. Polní cesta C4 vytváří s ostatními cestami síť polních cest – realizací byla propojena katastrální území Bačov, Chrudichromy. Výstavbou byla posílena protierozní funkce – voda z travnatého rigolu je neškodně odvedena do potoku Semič. Rozšíření mostu na 6m umožňuje průjezd zemědělské techniky, tím dochází k výraznému zkrácení přejezdů zemědělských vozidel a k významnému snížení četnosti průjezdů po státní silnici. Konstrukce vozovky byla provedena z penetračního makadamu o šířce v koruně 4,0 m, zpevnění šířky 3,0m s krajnicemi 0,5 m.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Mladá Boleslav

Název akce:

Polní cesty C2 a C3

Anotace:

Polní cesty C2 a C3 kategorie P 4/30, tj. šířka koruny 4 m a návrhová rychlost 30 km.hod.-1 Polní cesty jednopruhové, obousměrné s výhybnami. Délka C2 je 2808 m. Zajištění přístupnosti cca 104 ha pozemků. Doprovodná zeleň tvořena stromy a keři (jabloně, hrušně, třešně, dále ořešáky, jírovci, topoly, ptačími zoby a travním porostem). Polní cesta C3 má délku 935 m. Zajištění přístupnosti cca 47 ha pozemků. Doprovodná zeleň tvořena topoly, lískami obecnými, růžemi šípkovými, ptačími zoby a travním porostem.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Kladno

Název akce:

Polní cesty C7, C5 a C16 v k. ú. Lidice a Běloky

Anotace:

Přestože hlavním cílem vybudovaných polních cest bylo umožnit přístup hospodařícím zemědělcům a vlastníkům k jejich pozemkům, jsou cesty hojně využívány i k jiným účelům, napojují se na stávající komunikace a umožňují tak obyvatelům obce a další veřejnosti jejich využití za účelem rekreace a turistiky. Výsadbou doprovodné zeleně došlo také ke zlepšení krajinného rázu. Rovněž bylo vyřešeno odvodnění tělesa polních cest, což výrazně přispívá ke snížení erozního smyvu půdy na severních svazích dané lokality.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Polní cesty HPC7 a HPC8 v k. ú. Tuchlovice

Název akce:

Pozemkový úřad Kladno

Anotace:

Přestože hlavním cílem vybudovaných polních cest bylo umožnit přístup hospodařícím zemědělcům a vlastníkům k jejich pozemkům, jsou cesty hojně využívány i k jiným účelům, napojují se na stávající komunikace a umožňují tak obyvatelům obce a další veřejnosti jejich využití za účelem rekreace a turistiky. Výsadbou doprovodné zeleně došlo také ke zlepšení krajinného rázu. Rovněž bylo vyřešeno odvodnění tělesa polních cest, což výrazně přispívá ke snížení erozního smyvu půdy v lokalitě.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Česká Lípa

Název akce:

Polní cesta PCV 18

Anotace:

Polní cesta PCV 18 zpřístupňuje díky přemostění Kněžického potoka rozsáhlé pozemky a některé nemovitosti, které byli dřívě složitě dostupné. Zároveň dotváří okruh cestní sítě kolem obce Lvová, takže usnadňuje dopravu nejen zemědělcům. Technické řešení přemostění a inundačního propustku pak navazuje konstrukčně i materiálově na regulaci toku, kterou prováděly Lesy ČR.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Praha-východ

Název akce:

Polní cesta VCS 6 Zeleneč

Anotace:

Obnovená polní cesta je v návrhu společných zařízení (generelu KPÚ pro k.ú. Zeleneč) označená jako VCS6 - Zeleneč. Hlavní funkcí této cesty je zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků. Cesta VCS6 se napojuje na již dříve vybudovanou polní cestu v katastrálním území Svémyslice a zřístupňuje tak zemědělsky obhospodařované pozemky v k.ú.Svémyslice a v k.ú. Zeleneč. Další neméně významnou funkcí je její turistické využití, kdy spolu s dalšími dvěma cestami tvoří výcházkový okruh - místní název "okruh Obora" Polní cesta VCS 6 je v souladu s její funkcí jako vedlejší polní cesta v kategorii P 3,5/30 jednopruhová, obousměrná, o návrhové rychlosti 30 km/h bez výhybny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Chrudim

Název akce:

Polní cesta HC 4 s biokoridorem v k.ú. Liboměřice

Anotace:

Projekt vycházel ze schváleného "Plánu společných zařízení", který byl zpracován v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Liboměřice. Stavba zajišťuje zpřístupnění pozemků po pozemkových úpravách. Část nově realizované cesty řeší dopravu zemědělské techniky mimo území obce. Cesta spolu s biokoridorem plní i funkci protierozní (vodní a větrná eroze). Stavba má značný přínos pro vzhled a zkulturnění krajiny a v neposlední řadě je hojně využívána místními i přespolními obyvaleli k procházkám či jízdě na kole a kolečkových bruslích.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Jihlava

Název akce:

Protierozní opatření a stavba polní cesty Olšany - Ke Kladině

Anotace:

Rekonstrukce nezpevněné cesty v délce 1.170 km v k.ú. Olšany u Telče. Kategorie P4/30, povrch vozovky - obalované kamenivo střednězrnné (OKS II). Součástí cesty je 1 výhybna a 13 sjezdů na pozemky. Na části cesty je vybudován pravostranný odvodňovací příkop zpevněný žlabovkami. Cesta je napojena na silnici I/23, připojení přes odvodňovací, záchytný žlab. V km 0.360 je realizováno protierozní opatření pro odvedení přívalové vody z přilehlého pozemku mělkým žlabem zpevněným žlabovkami.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

MZe ČR, Pozemkový úrad Brno - venkov

Název akce:

Zpevnění polních cest v k.ú. Zakřany

Anotace:

V roce 2007 byly vybudovány zpevněné polní cesty v k.ú. Zakřany v celkové délce 2,93 km. Důvodem pro výstavbu byla nesjízdnost stávajících polních cest po jarním tání a v době intenzivních srážek, zpřístupnění pozemků vlastníkům a zejména odklon zemědělské dopravy mimo obec. Vybudováním mostku došlo k propojení dvou oddělených části území, která jsou v současné době využívána nejen zemědělci, ale také občany Zakřan a celého okolí k pocházkám, hojně i malými a velkými cyklisty. Z důvodu velkého využívání lokality k odpočinku vybudovala obec Zakřany u mostku dřevěné posezení, které příjemně doplňuje nově vzniklé zákoutí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Jihlava

Název akce:

Polní cesta Olšany - Na Vubec

Anotace:

Rekonstrukce nezpevněné cesty v délce 1.290 km v k.ú. Olšany u Telče. Kategorie P4/30, P3.5/30, povrch vozovky kombinovaný – 1.100 km penetrační makadam, 0.190 km mechanicky zpevněné kamenivo. Součástí cesty je 1 výhybna a 17 sjezdů na pozemky. Na části cesty v km 0.000 – 0.600 je vybudován pravostranný odvodňovací příkop nezpevněný. Cesta je napojena na polní cestuH 01 (Olšany – Ke Kladině) severovýchodně od obce Olšany.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Mze ČR, Pozemkový úřad Domažlice

Název akce:

Polní cesta C4.1 Hlohová

Anotace:

Hlavní polní cesta C4.1 Hlohová je napojena na silnici vedoucí do obce Hlohová a z druhé strany navazuje na obdobnou polní cestu v k.ú. Hlohovčice. Polní cesta je celkem 1 490m dlouhá, v části napojení na silnici s asfaltovým krytem, v části s horší únosností podloží z důvodu občasného zamokření s krytem z betonových dílců a hlavní část komunikace je štěrková. Komunikace je doplněna podélným příkopem. Souběžně je provedena výsadba dřevin. Výstavbou této polní cesty došlo k propojení nejen obcí Hlohová a Hlohovčice mimo hlavní silniční trasu, ale i dalších obcí prostřednictvím navazujících polních a místních cest. Toto společné zařízení plní funkci nejen dopravní a protierozní, ale i ekologickou a estetickou. V neposlední řadě realizací této cesty došlo i zprůchodnění krajiny pro cyklistiku, turistiku a další oddychové aktivity.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Břeclav

Název akce:

"Polní cesta - Nový Přerov po schválené KPÚ"

Anotace:

Zpevněná polní cesta v k.ú. Nový Přerov zpřístupňuje zejména pozemky ve viničních tratích. Meziřadí vinic je zatravněno, zpevnění polní cesty usnadňuje provádět práce ve vinicích i v době nepříznivého počasí, např. po silných deštích, kdy je nutné vinice ošetřovat, ale také v podzimních měsících v době sklizně. Zpevněná polní cesta usnadňuje přístupnost subjektům hospodařícím na půdě do dotčené lokality. Ze strany samosprávy i rolníků je zpevnění této polní cesty hodnoceno velmi pozitivně.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Jičín

Název akce:

Novostavba polní cesty K lípě v k.ú. Chyjice

Anotace:

Jde o dvě polní cesty (C.2.1, C.2.6) na sebe navazující o celkové délce 1 490 m a celkové šířce 4 m s asfaltobetonovým povrchem. Cesty vedou po vrstevnici, rozdělují velmi dlouhý, táhlý svah a účinně tak snižují vodní erozi. Při horním okraji cest po celé jejich délce je zasakovací travnatý pás s vysázenými 100 kusy stromů a 391 kusy keřů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad České Budějovice

Název akce:

Realizace KPÚ v k.ú. Byňov

Anotace:

Realizací polních komunikací na základě schváleného plánu společných zařízení bylo řešeno zpřístupnění přilehlých pozemků vč. obnovení vodohospodářské funkčnosti dané lokality. Polní komunikace představují doplňující komunikační systém území, který umožňuje obsluhu a prostupnost území mimo zastavěnou část obce a tvoří současně funkci spojovací a zároveň zatraktivňují tuto oblast turistům a široké veřejnosti.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí

Název akce:

Polní cesta HC 3 Bučina

Anotace:

Polní cesta HC 3 Bučina je rekonstruovanou cestou v původní trase v území jižně od zástavby obce Bučina. Hlavní polní cesta délky 1,360 km je řešená jako jednopruhová o šířce 3,50 m v koruně. Část do staničení 0,900 navazující na zástavbu je zvevněná asfaltobetonem v další části je potom s ohledem na lepší začlenění do krajiny povrch štěrkový. Realizace stavby navázala na ukončení komplexních pozemkových úprav a po dohodě s obcí byla cesta spolu se stavbou suchého poldru a interakčního prvku (výsadba zeleně) vybraná ze souboru navržených společných zařízení k realizaci. Polní cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky o celkové ploše cca 0,90 km2 a komplex lesních pozemků pro vlastníky, uživatele i veřejnost. Při návrhu a realizaci bylo řešeno odvodnění a příčné převedení vody v údolnici propusty. Polní cesta spojuje k.ú. Bučina se sousedním k.ú. Újezdec v okrese Svitavy a byla financovaná z prostředků EU - Programu rozvoje venkova s uvedením do provozu v roce 2009.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Příbram

Název akce:

Polní cesta RCV 2 v k.ú. Kamenná u Příbramě

Anotace:

Účelem stavby bylo provedení rekonstrukce stávající polní cesty propojující obec Kamenná u Příbramě na křižovatku se silnicí III. Třídy Lazsko – Zavržice a místní komunikací směr Třebsko, sloužící pro zpřístupnění přilehlých zemědělských pozemků a vybudování dopravní infrastruktury v zemědělské krajině. Hlavní odlišností oproti jiným stavbám bylo spolufinancování s obcí Milín. Bez jejího aktivního přístupu by nedošlo k realizaci stavby. Bylo dosaženo otevření krajiny cyklistům a pěším turistům. Došlo též ke kvalitnímu propojení přilehlých obcí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Břeclav

Název akce:

"Polní cesta SO3 HC-3, úsek č. 3 v km 0,000-0,536 v k.ú. Jevišovka"

Anotace:

Realizací projektu došlo ke zlepšení situace v daném území. Zrekonstruovaná cesta umožňuje přístup vlastníkům a uživatelům k obhospodařovaným pozemkům jednak v dotčené lokalitě, ale také ke zpřístupnění vinic v severní části katastrálního území Jevišovka. Rovněž zkracuje cestu široké veřejnosti z Jevišovky do Hrušovan nad Jevišovkou. Zrekonstruovaná cesta plní funkci nejen obslužnou a dopravní, ale také ekologickou, protierozní a krajinotvornou. Realizací vegetačního pásu IP 14 LP u cesty má být zajištěno zlepšení podmínek životního prostředí ve všech jeho složkách. Bude dotvořen funkční systém ekologické stability a kompenzovány důsledky negativních změn v území dotčeném důsledky intenzivní zemědělské výroby. Měla by být zvýšena biodiverzita všech společenstev. Jde také o doplnění systému ochrany půdy proti větrné erozi. Biokoridor plní rovněž funkci větrolamu; rozděluje souvislou plochu orné půdy mezi obcemi Jevišovka a Hrušovany nad Jevišovkou v délce téměř 3km, do budoucna omezí větrnou erozi.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Polní cesta VPC 14

Název akce:

Mze, PU Trutnov

Anotace:

Stavba cesty VPC 14 zvaná „Kuželova cesta“ se nachází ve východní části obce Dolní Branná. Cesta propojila místní komunikaci s původní polní cestou. Cesta je doplněna o výhybnu a hospodářské přejezdy. Odvodnění cesty je řešeno souběžným příkopem, který je výústěn průlehem do stávajícího propustku pod železniční tratí. Podél cesty je vysázena doprovodná zeleň. Před začátkem polní cesty kříží místní komunikaci železniční přejezd se světelnou a zvukovou signalizací.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Karviná

Název akce:

Můstek přes Mlýnku

Anotace:

Realizované společné zařízení zpřístupňuje bývalý areál zahradnictví v Českém Těšíně – Svibici a to formou přemostění místní vodoteče Mlýnky. V plánu společných zařízení byl navržen a následně realizován můstek na betonových podpěrách s ocelovými nosníky a dřevěnou mostovkou v místě umožňujícím přístup na pozemky všem vlastníkům řešeného území. Současně nebyla narušena vzrostlá zeleň kolem vodního toku a ekologická funkce významného krajinného prvku „Vodní tok Mlýnka“.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po