Přihlášené projekty 2011

Kategorie

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Jindřichův Hradec

Název akce:

Suchá ochranná nádrž

Anotace:

Suchá ochranná nádrž je navržena v údolí cca 0,3 km severně od obce Staré Město pod Landštejnem jako průtočna a to na potoce Pstruhovec. Suchá ochranná nádrž plní zejména funkci ochrany zastavěné části obce před povodněmi.Hráz je situovaná mezi skalní výchoz na levém břehu a svah údolní nivy na pravém břehu. Její základnová výpusť umožňuje převádět neškodné průtoky bez vzdutí vody v retenčním prostoru. Pro bezpečné převedení vyšších průtoků slouží bezpečnostní přeliv. Ochranná hráz je navržena tak, aby minimálně narušovala vzhled krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Zlín

Název akce:

Svodný příkop v k.ú. Zádveřice

Anotace:

Svodný příkop - průleh, jak je tento typ příkopu nazýván řeší odvádění srážkových vod od silničního propustku silnice III.třídy,kterým odtékají vody shromážděné z okolních pozemků. Voda, která protekla stávajícím propustkem se rozlévala nekontrolovaně po okolních pozemcích a docházelo k trvalém zamokření těchto pozemků a v nemalé míře k vodní erozi. Proto projekt pozemkových úprav řešil tuto situaci navržením svodného příkopu, který by tuto vodu sváděl do místního potoka Raková. Z důvodu snadnější údržby a lepšího splynutí s okolní krajinou byla stavba příkopu zvolena formou průlehu. Délka svodného příkopu je 189 m s několika drátokamenmi výstužnými pásy a prahy. Součástí stavby je dlážděný brod a lávka pro pěší a trubní propustek.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Kutná Hora

Název akce:

Obnova rybníka Katovna v k.ú. Opatovice I

Anotace:

Rybník Katovna se nachází východně od obce Opatovice I v povodí Opatovicekého potoka, který je zdrojem vody pro obnovený rybník. Rybník je součástí lokálního biocentra LBC 6 – Pasíčka. Jedná se průtočný rybník se zemní hrází. Délka hráze je 162 m. Zatopená plocha rybníka je 2,68 ha, celkový objem je 63,71 tis. m3, retenční objem je 38,5 tis. m3. Součástí obnovy rybníka je také výsadba 119 ks dřevin. Obnovou objektů byla zajištěna řádná a operativní manipulace s vodou (především v době zvýšených průtoků). Realizací projektu došlo ke zpomalení odtoku povrchové vody z krajiny a zvýšení retenčního prostoru zájmového území. Zároveň se zvýšila krajinotvorná funkce a byla posílena druhová diverzita území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřady Rychnov nad Kněžnou

Název akce:

Záchytná retenční nádrž Litohrady u Rychnova nad Kněžnou

Anotace:

Stavba záchytné retenční nádrže u Litohrad vyplynula z potřeby úpravy současných odtokových poměrů na Lokotském potoce. Záchytná retenční nádrž přispívá ke snížení povodňových průtoků, které ohrožují spodní část Litohrad a nepříznivě se projevují i v dolní části povodí. Hráz poldru slouží k překonání údolí ze státní silnice na zemědělsky obdělávané plochy a tvoří s doprovodnou zelení v zemědělské krajině mimo zpomalení odtoku a snížení vlivu erozních smyvů níže v povodí také dílčí zvýšení rozmanitosti krajiny. Z ekologického pohledu jde o nádrž, jež je pro životní prostředí odpovídajícím způsobem přínosem. Výstavba probíhala v letech 2009/2010. Náklady na stavbu byly hrazeny z finančních prostředků k financování protipovodňových opatření řízených Ministerstvem zemědělství. Cena díla činila 3 915 876,- Kč včetně DPH.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

MZe - Pozemkový úřad Strakonice

Název akce:

Záchytný příkop a cesta N 15

Anotace:

Komplexní pozemková úprava v k.ú Černěves u Libějovic byla ukončena pravomocným rozhodnutím o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v srpnu 2006. V plánu společných zařízení byla řešena i ochrana obce Černěves před přívalovými vodami. V konkrétním případě byl jako řešení problematiky zvolen otevřený příkop, který srážkové vody odvádí mimo obec. Příkop je doplněn polní cestou označenou v plánu společných zařízení jako N 15, která zajišťuje přístup na okolní pozemky. Stavba je doplněna doprovodnou zelení. Stavba je vhodně zakomponována do krajiny, navazuje na stávající komunikace a vodoteče. Zajímavostí je vyřešení stálého, ale omezeného přítoku vody do návesního rybníka a jeho ochrana před účinky povodňových průtoků. Příkop již několikrát ukázal správnost navrženého řešení a ochránil obec před přívalovými vodami. Vyřešení přístupu na pozemky je zásadní z hlediska užívání jednotlivými vlastníky.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Olomouc

Název akce:

Polní cesta C2 a záchytný příkop ZP3

Anotace:

Projekt je součástí uceleného systému opatření chránících obec Plinkout před povodňovými vodami. Navrhovaná polní cesta plní nejen funkci dopravní a obslužnou, ale též funkci protierozní a protipovodňovou, protože těleso vozovky je mírně nad terénem a zabraňuje průniku přívalových vod do intravilánu obce. Tyto přívalové vody jsou poté odvedeny záchytným příkopem do vodoteče Plinkoutský potok.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Domažlice

Název akce:

Hlohovčice - vodní plocha III.

Anotace:

Předmětná malá vodní nádrž, spolu s doprovodnou zelení, jako součást lokálního biokoridoru, slouží nejen k retenci, ale plní i funkci vodohospodářskou, ekologickou a estetickou. Nádrž je průtočná, bez vypouštěcího zařízení, s hrází 50m délky, o velikosti zatopené plochy při normální hladine 0,34ha.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Louny

Název akce:

Trubní svod z tůně do řeky Ohře

Anotace:

Trubní svod z tůně do řeky Ohře je společné zařízení realizované podle návrhu KPÚ Lenešice. Stavbou se vyřešil nedostatečný odtok vody ze zamokřených zemědělských pozemků v lokalitě "U tůně". Voda z tůně do koryta řeky Ohře je odváděna potrubím z PVC o průměru 1000/850 mm v délce 150 m. V místě výtoku z tůně je vybudován vtokový objekt s česlemi, vyústění do řeky je opatřeno koncovou klapkou, která při větším průtoku vody v Ohři zabraňuje zpětnému toku do tůně.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

MZe ČR, Pozemkový úřad Vyškov

Název akce:

Ochranné hrázkování v k.ú. Hlubočany

Anotace:

Ochranné hrázkování v k. ú. Hlubočany bylo zbudováno s cílem zabránit škodám na majetku, plnit funkci protierozní, a především protipovodňové ochrany obce. Opatření upravuje odtokový režim v povodí a převádí bezpečně průtoky do nejbližší vodoteče ve středu zastavěného území. Realizací bylo dosaženo zpomalení odtoku, byl vytvořen akumulační a sedimentační prostor umožňující následný vsak. Zároveň byla stabilizována dráha soustředěného odtoku v údolnici. Jejím zatravněním a zalesněním došlo ke vhodnému a nenásilnému začlenění funkčních objektů do krajiny. Díky použití autochtonních druhů dřevin plní opatření nejen své základní funkce, ale i doplňkovou funkci ekologickou a krajinotvornou. Součástí stavby jsou také zatravněné cesty zpřístupňující okolní pozemky a zajišťující přístupnost Kučerovského háje. Stavba tak plní polyfunkční charakter a obcí je hodnocena kladně.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí

Název akce:

Suchý poldr a doprovodná zeleň cesty VC 6.1. Bučina

Anotace:

Suchý poldr a doprovodná zeleň cesty VC 6.1 Bučina jsou umístěny východně od zástavby obce Bučina. Zdrž poldru je v místě kde nevýraznou údolnici kříží polní cesta. Násep cesty byl využit jako základ hráze. Poldr má zemní homogenní hutněnou hráz s cestou a bezpečnostním přelivem v koruně. Objekt výpusti je monolitický železobetonový, bezpečnostní přeliv je dlážděný. Doprovodná liniová výsadba stromů a keřů spolu s poldrem má snížit povrchový odtok ze zemědělských pozemků v povodí o celkové délce 6,50 km a ploše 4,50 km2, které vtéká do zástavby obce Cerekvice nad Loučnou. Realizace stavby navázala na ukončení komplexních pozemkových úprav a po dohodě s obcí byl suchý poldr spolu s výsdabou zeleně a stavbou dvou polních cest vybraný ze souboru navržených společných zařízení k realizaci. Stavba byla financovaná z prostředků EU - Programu rozvoje venkova. Uvedena do provozu byla v roce 2009.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Břeclav

Název akce:

"Zalesnění biokoridorů a větrolamů v k.ú. Nový Přerov"

Anotace:

Katastrální území Nový Přerov se nachází v jižní části okresu Břeclav, jeho jižní hranice je totožná s průběhem státní hranice s Rakouskou republikou. Více než polovina výměry k.ú. se nacházela v uplynulých letech za drátěnými zátarasy a byla téměř bez porostů, zůstalo pouze několik starších hájků tvořených listnatými stromy. Krajina je otevřená, půda písčitá, lehká a v jarních měsících, před zapojením porostů jařin, je silně ohrožena větrnou erozí. V rámci plánu společných zařízení byly navrženy a posléze realizovány biokoridory spojující jednotlivá biocentra (háje), s tím, že tyto biokoridory budou plnit i funkci větrolamů. V současné době se již projevuje vliv biokoridorů na snížení větrné eroze.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

PU Trutnov

Název akce:

PEO Dolní Brusnice

Anotace:

Stavba PEO Dolní Brusnice řeší podchycení povrchových vod ochrannou hrází na okraji ucelených bloků zemědělských pozemků v severní části obce. Hráz odděluje terénní zlom nad zastavěnou částí obce a mírný táhlý svah bloků orné půdy. Stavba se skládá z protierozní a protipovodňové hráze se systémem postupného zaplnění lagun a pěti svodů vody.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Hodonín

Název akce:

Vodní nádrž Zápověď

Anotace:

Vodní nádrž na Šardickém potoce v trati Zápověď na hranici katastrálních území Šardic a Stavěšic byla vybudována jako jedna z prioritních opatření k posílení protipovodňové a protierozní ochrany obce Šardice, v souladu se schválenými plány společných zařízení. Realizací tohoto vodního díla došlo k výraznému snížení kulminačních průtoků v povodí pod nádrží. Doprovodná revitalizační opatření v blízkosti vodní nádrže, a to včetně mokřadního biocentra, se podílejí na obnově a optimalizaci funkčnosti územního systému ekologické stability a rovněž zvyšují estetickou hodnotu intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Opava

Název akce:

Poldry V. a VI. k.ú. Darkovice-lokalita „ U Štípek“

Anotace:

Účelem stavby je zadržení povodňových průtoků z přilehlého povodí v jižní části intravilánu obce Darkovice v lokalitě „U Štípek“ tak, aby průtok povrchových vod při 100- leté povodni v níže situované kanalizační síti obce nepřekročil její kapacitu a nezpůsoboval zatápění přilehlých pozemků, obydlí a komunikací a během každoročních přívalových srážek nezvyšoval přítok do níže položené, pravidelně zaplavované, Obce Hať. Za tímto účelem byly realizovány 2 suché poldry s retenčním prostorem 13,3 tis. a 12,35 tis. m3 s výškou zemních hrází cca 5,0 m, související vodní příkop v délce 420m

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po