Přihlášené projekty 2011

Kategorie

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Chrudim

Název akce:

Biokoridor Novohradka v k.ú. Vejvanovice

Anotace:

Biokoridor Novohradka je součástí návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vejvanovice. Výstavba spočívala ve zřízení ochranného pásma kolem řeky Novohradky v proměnlivé šíři, nejméně však o šířce 10 m od břehové čáry na obou březích koryta. V tomto prostoru byla vysázena břehová a rozptýlená zeleň (biokoridor), která chrání před smyvy půdy, hnojiv a jiných nečistot do toku,zvyšuje jeho samočistící schopnost, vytváří úkryty a podmínky pro rozmnožování a odpočinek různých živočichů, tvoří kostru ekologické stability krajiny a v neposlední řadě plní funkci krajinotvornou a estetickou. Z hlediska vlastníka - obce se jedná o území, které kromě shora uvedeného zajišťuje možnost k příjemným procházkám podél toku Novohradky.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Kolín

Název akce:

Lokální biocentrum LBC N

Anotace:

Zrealizované biocentrum LBC N bylo navrženo tak, aby spolu s ostatníni prvky ÚSES v k.ú.Žiželice nad Cidlinou a v navazujících katastrech, tvořilo prostupný celek, který mírní dopad intenzívní zemědělské výroby a velkého dopravního zatížení na okolní území.Doplňuje plochy chybějící zeleně a současně působí proti větrné a vodní erozi.Do soutěže ho přihlašujeme jako ukázku společného zařízení, které přispělo ke zlepšení ekologického fungování krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou

Název akce:

Nadregionální biokoridor v obci Újezd

Anotace:

Plocha nadregionálního biokoridoru na obecním pozemku p.č. 3138 – 1,76 ha, délka cca 380 m a šířka cca 40 m, byla zatravněna a dále provedena výsadba dřevin, tak aby se zvýšila biodiverzita společenstev, která použitím druhů odpovídá STG. Zároveň je vytvořena spojovací část ÚSES v nadregionálním měřítku. Stavebníkem a investorem výsadby nadregionálního biokoridoru byla Obec Újezd. Náklady akce 2 758 221,-Kč včetně DPH (realizace plus 2 roky údržby). Náklady byly hrazeny z Operačního programu životní prostředí – osy 6, podprogramu 6.3 – Obnova krajinných struktur, a to ve výši 90%. Výsadba byla zahájena na podzim 2008 a dokončena na jaře 2009. Hlavním účelem výsadby nadregionálního biokoridoru, jako součásti funkčního systému ÚSES, je vytvoření podmínek k uchování a rozvoji společenstev blízkých původním, k ochraně půdního fondu, zlepšení životního prostředí, kompenzace negativních důsledků rozvoje zemědělství a silniční dopravy, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad Kolín

Název akce:

Biokoridor BK 17

Anotace:

Biokoridor BK 17 v katastrálním území Svatbín byl vysázen v rámci provedené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svatbín. Cílem bylo vrátit do přírody přirozenou zeleň, která zde plní protierozní a sběrnou funkci při větších deštích a tání sněhu a zároveň působí jako větrolam. Tento biokoridor BK 17 se stal ekologicky významným segmentem krajiny, kde hlavním smyslem je umožnění migrace a kontaktu organismů mezi jednotlivými biocentry.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pozemkový úřad České Budějovice

Název akce:

Biocentrum v lokalitě U jezera v k.ú. Dynín

Anotace:

Jedná se o nově navržené biocentrum navazující na lokální biokoridor. V ploše biocentra je vyhloubeno 6 tůní různé velikosti v místech přirozených depresí a vývěrů nefunkčního drenážního systému. Tůně jsou nepravidelného tvaru s členitým podélným a příčným profilem, což dává předpoklad pro maximální druhovou biodiverzitu vodního a mokřadního ekosystému. Realizace tohoto opatření je významná tím, že došlo k propojení stávajících biotopů a tím k přerušení intenzivně zemědělsky obhospodařované lokality.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

PÚ Nymburk

Název akce:

Interakční prvek ŽP1 Sovenice

Anotace:

Jedná se o významný krajinný segment s pozůstatky těžby hlíny, který je začleněn do územního systému ekologické stability a do plánu společných zařízení.Celková plocha tohoto interakčního prvku představuje výměru 3.36 ha. Na ploše 1,36 ha je založena nová výsadba. Terenní úpravy, průleh se zemním valem usměrňují odtok povrchové vody z této plochy do prostoru hliníku, kde se tato vláha zadržuje v řadě tůněk a jezírek. Na zbývající ploše proběhla revitalizace a dosadba stávajících porostů. Realizovaný interakční prvek zvyšuje druhovou a stanovištní pestrost v intenzivně využívané zemědělské krajině.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

MZe ČR, Pozemkový úřad Vyškov

Název akce:

LBC 1 Niva v k.ú. Rybníček

Anotace:

Zbudování LBC 1 v k.ú. Rybníček, jako součásti prvků ÚSES výrazně přispělo k ochraně přírody a krajiny, zvýšení ekologické stability a zlepšení životního prostředí v daném území. Napomáhá k obnově biodiverzity v intenzivně zemědělsky využívané krajině v oblasti Hané. Poskytuje životní prostor široké druhové skladbě živočichů a rostlin. Zbudováním tůně a zcela originálního náznaku původního meandru byl poskytnut ekotop obojživelníkům a vlhkomilným druhům bylin. Výsada stromů, keřů a obnova přirozeného bylinného patra napomáhá ke zvětšení populace ptactva, především křepelek, bažantů a také zaječí zvěře. Realizací LBC 1 také došlo ke zvýšení retenční schopnosti krajiny. Informační tabulí pomáhá ke zvýšení povědomí o prospěšnosti společných zařízení a dobré reputaci pozemkových úprav. Byla vytvořena chybějící plocha pro rekreační a volnočasové aktivity v obci a proto je tato stavba obyvateli hodnocena velice kladně.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Mze, PU Trutnov

Název akce:

Retenční název Vlčice

Anotace:

Nádrž byla vystavěna na zamokřeném území, které je vklíněno mezi zemědělsky obhospodařované pozemky. Pro zajištění bezpečného odtoku vody z nádrže při vyšších stavech vody je na levém okraji nouzový přeliv, který je 1m široký a 0,4 hluboký se sklonem šikmé hrany 1 : 1,5. Kóta přelivu je 382,70 m n.m. Přeliv je zpevněn kamenným záhozem zrna 40 kg vrstvy 0,5 m.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po