Přihlášené projekty 2014

Kategorie

Přihlašovatel:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, 5. května 287, 381 01 Český Krumlov

Název akce:

Založení biocentra "K Zahrádce" v k.ú. Přídolí

Anotace:

Základem biocentra je koryto potoka s údolní nivou a dále mokřady na vývěrech nefunkčních drenáží, kde došlo k vybudování 4 tůní a výsadbě dřevin. Biocentrum zvyšuje nejen estetickou, ale i přírodní hodnotu krajinného rázu. Stalo se biotopem zvláště chráněných druhů živočichů, zejména žab.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, Pobočka Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové

Název akce:

Biocentrum a poldr Olšovka a Revitalizace vodního toku Olšovka v k.ú. Dolní Neděliště, k.ú. Horní Neděliště a k.ú. Lochenice

Anotace:

V rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lochenice a dle schváleného plánu společných zařízení byly v roce 2002-2003 firmou POPR, spol s r.o. realizovány dvě na sebe navazující díla - "Biocentrum a poldr Olšovka" a "Revitalizace vodního toku Olšovka - odstranění povodňových škod" v k.ú. Dolní Neděliště, k.ú. Horní Neděliště a k.ú. Lochenice. Celová zájmová plocha k ochraně a tvorbě životního prostředí je o výměře 7,06 ha: z toho samotný poldr činí 1,19 ha, vodní plocha zátopy poldru je 4,16 ha a biocentrum je 1,71 ha. Dílo je v souladu se schváleným Generelem ÚSES navrženo na základě plánu společných zařízení jako Biocentrum, poldr s vodní hladinou a biokoridor, včetně nutné revitalizace vodního toku Olšovky po masivní povodni v roce 2003. Realizací díla byla zajištěna především protipovodňová ochrana katastrálního území a obce Lochenice. Vlivem realizovaného poldru se stálouv vodní plochou dochází k zadržování vody v krajině a ke zvýšení ekoligické stability celého zájmového území v rozsáhlé zemědělsky intenzivně obhospodařované lokalitě severně od Hradce Králové.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Název akce:

Biokoridor v k. ú. Dubčany u Liběšic

Anotace:

Biokoridor v k. ú. Dubčany u Liběšic byl realizován podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav. Biokoridor je veden podle nově vybudovaných polních cest, je nově založen na orné půdě a v části je rozšířen a doplněn o novou zeleň. Výměra biokoridoru je 1,5834 ha. Dřeviny jsou vysázeny převážně do oplocených bloků oddělených travnatými pásy. Realizací biokoridoru byly propojeny stávající prvky ÚSES v území a tím byla umožněna funkčnost místního ÚSES. Biokoridor má současně funkci krajinotvornou, protierozní, větrolamovou a slouží ke zlepšení průchodnosti územím.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Název akce:

Obnova historické cesty VP4 v k.ú. Košín

Anotace:

Obnova historické cesty VP4 je součastí řady opatření prováděných na základě výsledku pozemkových úprav v k.ú. Košín se vzájemnou návazností a s různými zdroji finnancování. Komunikace zpřístupňuje mimo jiné nově budovaný ekologický sad. Celý projekt vychází z potřeby zmírnit negativní vlivy zemědělského hospodaření na půdu, vody, zvětšení biologické různorodosti krajiny a zcela specificky i zmírnění vlivu liniové stavby na krajinu a sídla blízká této stavbě. Současně opatření realizovaná v krajině vycházejí a jsou v souladu se Studií protierozní a protipovodňové ochrany povodí vodní nádrže Jordán (dále jen „Studie“), která na ploše 9000 ha povodí Jordánu řeší snížení odnosu živin a ochranu zemědělských a lesních půd. Jedná se o tyto opatření: Ochrana vodních zdrojů 1) Obnova historické cesty VP 4 N s obnovením meze – 105 m, nezpevněná přírodní cesta (zdroj financování PÚ Tábor, 100%, 30 tis. Kč, obecní pozemek KN 560), realizace Martin Krejčí, Zahradnické práce, 2) Ochranné zatravnění na březích vodní nádrže Košín na ploše 2,5 ha (zdroj financování PÚ Tábor, 15 tis. Kč, opatření 7ZT06 „Studie“), realizace soukromý zemědělec Kroužek Luboš, Hejlov 3) Zalesnění na břehu vodní nádrže Košín na ploše 0,4 ha (zdroj financování OÚ Košín, 100%, 7 tis. Kč, opatření 5ZU01 „Studie“, obecní pozemek KN 523), realizace Libor Švec, Lesnické práce 4) Výsadba ochranného pásu podél bezejmenné vodoteče 0,5 ha, 86 stromů, 172 keřů (zdroj financování MŽP Praha, 100%, 115 tis. Kč, opatření 7ZU06, 7ZU05 „Studie“, obecní pozemek KN 670), dodavatel Avelana, České Budějovice 5) Výsadba ochranného pásu podél bezejmenné vodoteče 0,3 ha, 39 stromů, 85 keřů (zdroj financování AOPK České Budějovice, 80%, Obec Košín 20%, 53 tis. Kč, obecní pozemek KN 570) dodavatel Avelana, České Budějovice 6) Výsadba ochranného pásu podél bezejmenné vodoteče 0,15 ha, 15 stromů, 40 keřů (zdroj financování AOPK České Budějovice, 80%, Obec Košín 20%, 53 tis. Kč, obecní pozemek KN 541) dodavatel Avelana, České Budějovice Zmírnění negativních vlivů liniové stavby 1) Výsadba ochranného zeleného pásu okolo dálnice D3 na ploše 0,6 ha, 557 stromů, 903 keřů (zdroj financování projekt ŘSD 100%, realizace PÚ Tábor 100%, 410 tis. Kč, obecní pozemek) realizace Ing. Vaněk, Bechyně Krajinotvorná opatření, zlepšení kulturních a estetických funkcí krajiny, zvýšení biodiverzity kromě výše uvedených byla realizována tato opatření 1) výsadba aleje ovocných stromů podél polních cest, délka 880 m, 98 ks ovocných stromů (AOPK Č. Budějovice 90%, Obec Košín 10%, 102,9 tis. Kč, obecní pozemky), dodavatel Avelana, České Budějovice 2) výsadba dubové aleje kolem cesty VP 4 N, 105 m, 9 ks (AOPK Č. Budějovice 90%, Obec Košín 10%, 9,5 tis. Kč, opatření 7ZT06 „Studie“, obecní pozemek), výsadba doplňuje stávající dvě převážně dubové aleje, součástí stávajících alejí je i největší jilm v okrese Tábor.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Pobočka Kutná Hora

Název akce:

Biokoridor a biocentrum v k.ú. Kozohlody

Anotace:

Projekt se skládá z biokoridoru tvaru liniového společenstva o rozloze 2,92 ha a biocentra obdélníkového tvaru o rozloze 3,1 ha. Biokoridor a biocentrum se nachází severovýchodně od Obce Kozohlody na parc. č. 1080, 1083, 1127 a 1365 v k.ú. Kozohlody ve vlastnictví Obce Vlkaneč. Celkem bylo vysázeno 1892 ks stromů a 17832 ks keřů. Realizací projektu došlo ke zvýšení ekologické stability, k ochraně proti větrné erozi a ke zlepšení životního prostředí umožněním migrace volně žijících živočichů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po