Přihlášené projekty 2021

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim

Název akce:

Protierozní průleh polní cesty VC 28 v k.ú. Hrochův Týnec

Anotace:

Protierozní zasakovací průleh slouží k ochraně zastavěné části obce před erozními účinky přívalových srážek. Spolu s polní cestou, osázenou liniovou zelení, která zpřístupňuje zemědělcům pozemky a je součástí rekreačního vycházkového okruhu kolem města, tvoří významný krajinotvorný, protipovodňový a propojovací prvek.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Název akce:

Obnova mokřadu na parcele KN 4111/2 v k.ú. Brod nad Dyjí

Anotace:

Velký přínos díla pro přírodu a krajinu shledáváme zejména v tom, že se podařilo vyčistit vyschlou a zavezenou plochu cca 2 ha, která byla ohrožována divokými skládkami stavební sutě a na jejím místě obnovit mokřad, který slouží k zajištění vhodných podmínek pro místní živočišná a rostlinná společenstva. Obnova mokřadu spočívala ve vytvoření 4 tůní, 3 vzájemně propojených mikrotůní a zřízení 2 vyvýšených suchých stanovišť. Tůně i mikrotůně byly vytvořeny snížením původního povrchu terénu tak, aby byly průsakem podzemní vody vytvořeny vzájemně oddělené vodní plochy s mírnými sklony břehů. Dna vytvořených prvků jsou výškově odstupňována. Hloubka vody se pohybuje v rozmezí od několika centimetrů až po 1,5 m. Toto uspořádání zajistí, aby i v obdobích s kolísavými úhrny srážek byla v různých částech mokřadu vytvořena vodní plocha s vhodnou hloubkou vody pro rozmanitá společenstva živočichů a mokřadních rostlin. Vodní plochy vzniklé v zahloubených částech jsou doplněny vyvýšenými stanovišti, která zajistí vhodné podmínky pro druhy, které ke svému přirozenému vývoji potřebují suché prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Název akce:

Realizace VHO III. v k.ú. Bolešiny – 1. část

Anotace:

Projekt vychází ze zpracovaného návrhu plánu společných zařízení v zájmovém území Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bolešiny a následné aktualizace PSZ. Jedná se o soubor opatření skládající se z vodní nádrže v návaznosti na přehrážky na toku, dále propustku s navazujícím trubním odpadem a polní cestou s propustkem a napojením na navazující polní cestu. Stavba je navržena za účelem efektivní retence a odvedení vody ze srážek ze zájmového povodí. Zároveň dojde ke snížení odtokové rychlosti z dílčího povodí a tím i ke zmenšení eroze. Dále stavba přispěje k ochraně intravilánu obce Bolešiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno

Název akce:

Revitalizace údolí v Kuřimském Jestřabí

Anotace:

Opatření řeší revitalizaci údolí občasného toku v lokalitě "Nad Jestřabským rybníčkem" včetně rekonstrukce hráze a doplněno výstavbou požeráku. Odtěžením nánosů zanešeného dna samotného rybníčku došlo ke zvětšení objemu zadržené vody. Bylo vytvořeno meandrující koryto, drobného potůčku s novými břehovými výsadbami původních dřevin. Přístup k lokalitě řeší nově upravená travnatá polní cesta C 13. Tento komplex opatření plní především funkci zadržení vody v krajině, podporuje biodiverzitu a má i významnou estetickou a krajinotvornou funkci. Lokalita se tak stala příjemnou klidovou zónou a je využívána veřejností k odpočinku a relaxaci v přírodním prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Beroun

Název akce:

Poldr v k.ú. Kublov

Anotace:

Jedná se o vodní dílo, které slouží k protipovodňové ochraně. Dále pak zadržuje vodu v krajině. Tato realizace zatraktivnila danou lokalitu. Poldr chrání intravilán obce Kublov před náhlou přívalovou vodou, která se zde již v minulosti vyskytla. Poldr byl vytvořen přehrazením vodního toku Kublovský potok. Již rok po realizaci díla se v prostoru zátopy vyskytly samovolně vodní rostliny i např. čáp černý. Dílo je hojně využíváno k procházkám místních obyvatel.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou

Název akce:

Retenční přehrážky v Obci Dlouhé

Anotace:

Retenční přehrážky v Obci Dlouhé jsou vybudovány za účelem pozastavení a snížení odtoku z povodí nad zastavěnou částí obce. Stavba navazuje na zastavěné území obce v její severovýchodní části v trati zvané "Na Strážích". Účelem stavby je zadržení vody kamennými retenčními přehrážkami o objemu 1612 m3 a 2373 m3 umístěnými v údolnici nad sebou. Součástí stavby jsou 2 mokřadní tůně umístěné pod retenčními přehrážkami o ploše 400 m2 a 600 m2 a výsadba vegetačních prvků tvořených stromy a keři. Stavba retenčních přehrážek kromě účelu zadržení vody snižuje povodňové průtoky a zvyšuje retenci území. V době sucha přispívá svojí funkcí k udržení příznivého vodního režimu v krajině. Rovněž vytváří příznivé podmínky pro mokřadní společenstva, vodní živočichy a ptactvo. Obec Dlouhé získala stavbou významný a nepřehlédnutelný krajinný prvek.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov

Název akce:

Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hradčany na Moravě

Anotace:

Projekt byl realizován jako souhrn vodohospodářských, protierozních a ekologických opatření, který vzešel z plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hradčany na Moravě. Jedná se o soustavu 7 stavebních objektů. Nádrž N1 budována v místě stávajícího rybníka jako protipovodňové zařízení a současně opatření k zadržení vody v krajině s obslužnou komunikací doplněnou výsadbami podél vodoteče pod nádrží. Nádrž N2 budována jako novostavba v údolnici západně od obce jako opatření k zadržení vody v krajině s obslužnou komunikací a výsadbami zeleně nad zátopou. Dále byla uskutečněna velmi důležitá revitalizace tří toků. Celý komplex opatření plní mimo jiné funkci zadržení vody v krajině, podporuje biodiverzitu a má i významnou estetickou a krajinotvornou funkci.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Pardubice

Název akce:

Výsadba větrolamu a výstavba mělkého průlehu v k.ú. Svinčany

Anotace:

Stavba průlehu s větrolamem byla umístěna v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svinčany a Raškovice u Přelouče. Realizací společného zařízení je zaručena ochrana intravilánu před povodňovými vodami z přívalových srážek či jarního tání sněhu, kdy docházelo k častým škodám na majetku občanů i obce. Stavba zprostředkuje harmonický přechod intravilánu do okolní krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kladno

Název akce:

Retenční nádrž a přístupová polní cesta VPC 20 v k.ú. Buštěhrad

Anotace:

Realizovaná retenční nádrž s doprovodnou zelení je součástí lokálního biocentra č. 389, které navazuje na stávající lokální biokoridor č. 719 východně od města Buštěhrad v lokalitě s názvem Bouchalka. Současně s nádrží byla vybudována také přístupová polní cesta VPC 20 sloužící ke zpřístupnění vodního díla a přilehlých zemědělských pozemků. Výstavba obou objektů byla realizována dle odsouhlaseného plánu společných zařízení ukončených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Buštěhrad v průběhu roku 2018. Cílem projektu bylo především zvýšení biodiverzity v dané lokalitě, zadržení vody v krajině, stabilizace vodního toku a zlepšení mikroklimatu v blízkém okolí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Název akce:

Výstavba polních cest C1, C19 a záchytných příkopů ZP2, ZP7 v k.ú. Plinkout

Anotace:

Realizací opatření došlo k ochraně intravilánu obce před povodněmi - v červnu 2020 příkopy zabránily vniknutí povodně do intravilánu obce Plinkout a dále došlo ke zkvalitnění zpřístupnění jednotlivých pozemků a vytlačení zemědělské techniky z intravilánu obce. Pro navržené opatření byly v pozemkových úpravách připraveny a vlastnicky vypořádány pozemky. Při technickém řešení byly uplatněny postupy a technická řešení, která respektují jednoduchost, hospodárnost, účelnost, dlouhou životnost, maximální spolehlivost, snadnou obsluhu, bezpečnost a estetickou a ekologickou citlivost stavby k okolnímu prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Název akce:

Stavba tůní T1 a T2 v k.ú. Bílov v Čechách

Anotace:

Jedná se o realizaci dvou průtočných částečně zahloubených tůní s úpravou a celkovým rozvolněním trasy koryta drobného vodního toku Sedlecký potok. V rámci stavby byla provedena výsadba doprovodné zeleně a zatravnění okolní plochy. V intenzivně užívané krajině byl na ploše 1,3 ha vytvořen výrazný polyfunkční prvek.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště

Název akce:

Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k. ú. Drslavice

Anotace:

Jedná se o stavbu komplexního, polyfunkčního vodního díla (poldr, vodní nádrž, tůně, mokřad) a dvou polních cest. Zbudovaný poldr zachytí velké množství přívalových srážek a nedopustí jejich ničivé účinky v intravilánu obce tím, že při průchodu povodňové vlny a velkých vod bude docházet ke vzdouvání vody v celém prostoru vymezeném hrází poldru. Při dosažení maximální hladiny v poldru se začne zaplavovat vodní nádrž. V prostoru poldru je vytvořen trvalý mokřad a dvě tůně zajišťující příznivé podmínky pro existenci vodních rostlin a živočichů. Vodní nádrž slouží k zadržení vody v krajině a dále plní funkci estetickou, krajinotvornou a rekreační. Okolí staveb je zatravněno a ozeleněno místními druhy stromů a keřů. Polní cesty slouží k zajištění přístupnosti přilehlých pozemků a pro obslužné práce na vodním díle.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž

Název akce:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

Anotace:

Jedná se o polyfunkční komplex opatření s charakterem protipovodňové ochrany obce Vítonice. Účelem retenční nádrže je transformace povodňové vlny tak, aby bylo vypouštěno neškodné množství vody, které nezpůsobí v okolí škody a ochrání pozemky a nemovitosti v intravilánu obce, zároveň došlo k vytvoření zátopové plochy přírodě blízkého charakteru. Přirozeně vytvořená litorální zóna nádrže přispěla k výraznému zlepšení biodiverzity území - stala se hnízdištěm mnoha ptačích druhů a obojživelníků. Součástí návrhu opatření je i realizace výsadby lokálního biocentra LBC1, která pozitivně začleňuje retenční nádrž do krajiny. Nově vybudovaný most nejen zpřístupňuje okolní zemědělské pozemky pro zemědělskou techniku, ale také zvyšuje prostupnost krajiny – oblast se stala oblíbeným místem vycházek místních občanů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov

Název akce:

Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Skřípov - VI. etapa

Anotace:

Projekt "Polní cesty, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Skřípov – VI. etapa" byl realizován jako stavba polyfunkčního charakteru, jehož jádrem je lokální biocentrum „Lexův lesík“ zahrnující rekonstrukci 3 vodních nádrží, stavbu 8 kopaných tůní a 6 záchytných zemních přehrážek, včetně provedení revitalizace navazujícího bezejmenného toku, rozsáhlých výsadeb krajinné zeleně a sítě páteřních zpevněných polních cest. Na celkové ploše 10 ha tak vznikl plnohodnotný soubor funkčních a vzájemně provázaných krajinných prvků, který souborně plní významnou protipovodňovou, protierozní, dopravní, ale i estetickou a rekreační funkci.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové

Název akce:

R 173 - BC IP V Rákosném, C11 a LBK3 v k.ú. Libníkovice

Anotace:

V rámci KoPÚ a schváleného Plánu společných zařízení bylo v r. 2017 firmou PORR, a.s. realizováno biocentrum "V Rákosném" se stálou vodní plochou a doprovodnou výsadbou zeleně v samostatných oplocenkách podél nově vybudované vodní nádrže. Jedná se o průtočnou nádrž pro zadržování vody v krajině s litorálním pásmem. V rámci této zdařilé akce se vybudovala i travnatá přístupová cesta vedoucí až na hráz MVN, dále se vysázel lokální biokoridor LBK3 s autochtonními dřevinami, plnící i protierozní funkci. O vše se řádně stará Obec Libníkovice, její nový vlastník.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod

Název akce:

Polní cesty HPC3 a HPC4 a mokřady 1, 2, 3 v k.ú. Štěpánov u Leštiny

Anotace:

Realizace mokřadů M1, M2 a M3, na zamokřených plochách nevhodných k zemědělské či jiné činnosti, pomohla a pomáhá zachycení a akumulaci povrchové vody s následným vytvořením mokřadních biotopů zvyšující ekologickou stabilitu krajiny. Bylo zde vysázeno 750 bylin a 300 kusů dřevin a našlo domov nespočet drobných živočichů. Hlavní polní cesta HPC3 se štěrkovým povrchem plní protierozní funkci. Levostranný příkop SP6 je zaústěn do mokřadu M1, tůně T2. Polní cesty HPC3 a HPC4 vyřešily odklon těžké zemědělské techniky mimo zastavěnou část obce a zajišťují přístup k přilehlým pozemkům. Vzhledem k vysázenému vegetačnímu doprovodu a štěrkovému povrchu mají cesty rovněž krajinotvorný charakter. Realizace těchto opatření má pozitivní vliv na životní prostředí (zvyšuje biologickou diverzitu území) a obnovuje na Českomoravské vrchovině přirozenou krajinu, kterou stojí za to navštívit.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Název akce:

Vodní nádrže VN1, VN2 a polní cesta HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov

Anotace:

Projekt se skládá z výstavby 2 průtočných vodních nádrží a přístupové polní cesty vycházející ze schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov. Vodní nádrže pomáhají zadržet vodu v krajině, zvyšují biodiverzitu území a tvoří krajinotvorný prvek. Nádrže zároveň zajišťují částečnou ochranu intravilánu obce před povodňovými průtoky z Heřmanického potoka. Zadržená povrchová voda v nádržích se podílí na zvýšení hladiny podzemních vod ve svém okolí. Vytvořená litorální pásma poskytují přirozená místa pro rozvoj mokřadní vegetace, vodního ptactva, vodního hmyzu a obojživelníků. V letních měsících jsou nádrže hojně využívány jako přírodní koupaliště. Horní nádrž je dle provozní řádu určena k hasebním účelům. Součástí projektu je polní cesta HPC4, která kromě zajištění přístupu k nádržím, zajišťuje zpřístupnění přilehlých zemědělských a lesních pozemků a zároveň propojuje sousední Obce Heřmanice a Dětřichov. Projekt vodních nádrží a přístupové cesty byly převážně financovány v rámci Programu rozvoje venkova z fondů EU.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Název akce:

Protipovodňová ochrana Nestanice

Anotace:

Funkcí ochranných příkopů nad obcí je zachycení přívalových srážek a jejich neškodné odvedení mimo intravilán obce. Při revitalizaci stávající vodní nádrže byla opravena nefunkční hráz, prohloubeno dno a zvětšena retenční schopnost pro regulaci vyšších průtoků.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Vodní nádrž Habr v k. ú. Krokočín

Anotace:

Vodní nádrž byla navržena v rámci Plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Krokočín. Nachází se severozápadně od obce Krokočín na vodním toku Ludvíkovský potok v místě, kde byly před stavbou louky. Účelem stavby bylo vybudování nové vodní nádrže pro zadržení vody v krajině, akumulaci, retenci, k bezpečnému převedení povodňových vln a k rozvoji biodiverzity v dané lokalitě. V rámci výstavby se provedly terénní úpravy s vybudováním hráze a sdruženého objektu. Stavba byla doplněna výsadbou dřevin.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín

Název akce:

Retenční nádrž SN2 a související objekty v k. ú. Mysločovice

Anotace:

Stavba Retenční nádrže SN2 a souvisejících objektů v k. ú. Mysločovice byla Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, Pobočkou Zlín realizována v roce 2019, v rámci schváleného návrhu Komplexních pozemkových úprav v k .ú. Mysločovice, jako společné zařízení. Účelem navrhované stavby byla úprava odtokových poměrů, zpřístupnění pozemků a doplnění krajinné zeleně. Vlastní retenční nádrž SN2 je navržena jako suchá ochranná nádrž, je umístěna nad zástavbou obce a úspěšně plní zejména protipovodňovou funkci.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Název akce:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem

Anotace:

Realizace představeného společného zařízení, výstavba čtyř tůní v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem přinesla díky svému polyfunkčnímu charakteru v zájmové lokalitě řadu pozitiv. Svým celkovým objemem zachycené vody 1 402 m3 tůně přispívají k zadržení vody v krajině, které je žádoucí především kvůli sezónnosti některých vodních toků v zájmové lokalitě a zároveň přispívají ke snížení míry zamokření okolních hospodářsky využívaných pozemků a tím umožňují jejich racionální užívání. Tůně díky členitému tvarování dna podporují biodiverzitu vodních organismů v dané lokalitě a zamezují zanášení toku sedimentem. Neopomenutelný je rovněž význam tůní jako krajinotvorného prvku.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov

Název akce:

LBC5 "Na potoce" v k.ú. Letonice

Anotace:

Biocentru v Letonicích o rozloze více než 4 ha dominuje vodní nádrž, vytvořená v údolnici na vodním toku, mezi prudšími svahy zemědělské půdy. Je doplněno výsadbou stromů a keřů. Kvůli nádrži došlo také k přeložení polní cesty. Vodní nádrž tvoří v krajině biotop stojaté vody, zadržuje vodu v krajině, dotuje podzemní vody, vytváří útočiště pro zvěř, zajišťuje ekologickou stabilitu v krajině a tím i zajišťuje biologické funkce nádrže pro rozvoj mokřadní fauny a flory. Po předání stavby obci vznikl ze strany obce nevídaný zájem o údržbu a zvelebení okolí, a i díky této péči biocentrum slouží jako klidné, rekreační, pozorovací a zároveň naučné místo pro děti i dospělé (vybudování kamenných zídek pro hmyz a drobné živočichy, naučné tabule apod.), což považujeme za dalekosáhlý přesah než jen vybudovat vodohospodářský technický objekt.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava

Název akce:

Realizace I. etapy PSZ Kobeřice ve Slezsku - Suché nádrže N1 a N2 s protierozními průlehy

Anotace:

Realizace 2 suchých nádrží N1 a N2 v obci Kobeřice bylo zastupitelstvem obce zařazeno k prioritám realizace společných zařízení komplexních pozemkových úprav. Jedná se o protipovodňové ochranné nádrže s částečnou retencí pro transformaci 100 leté povodně s celkovým objemem akumulace 133 490 m3 se zemními sypanými hrázemi. Objemnější nádrž N1 doplňují 2 protierozní svodnými průlehy se zatravněním a výsadbou. Účelem je zvýšení protipovodňové a protierozní ochrany zastavěného území obce, zpomalení odtoku při přívalových srážkách.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po