Přihlášené projekty 2015

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník

Název akce:

Lokální biokoridor LBK 59 - část EZ 5 k.ú. Kadlín

Anotace:

U LBK 59-části EZ 5 se jednalo o založení nové zeleně na orné půdě, podél již realizované polní cesty CR 516 k.ú. Kadlín a CP 2/1 k.ú. Chorušice. Součástí zakázky bylo i zajištění následné tříleté údržby. Druhová skladba zeleně vycházela z lokálních stanovištních poměrů a terénního průzkumu. K výsadbě byly použity kvalitní školkařské výpěstky. Společné zařízení bylo budováno z důvodu posílení ekologické stability řešeného území a propojení se stávajícími prvky ÚSES.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník

Název akce:

LBK 59 - část EZ 1 s doprovodnou zelení podél PC C 501/1 k.ú. Kadlín

Anotace:

U realizované akce - LBK 59 - část EZ 1 se jednalo o založení nové zeleně na orné půdě. U doprovodné zeleně podél polní cesty C 501/1 se jednalo o úpravu a dosadbu stávající zeleně. Součástí zakázky bylo i zajištění následné tříleté údržby zeleně. Druhová skladba zeleně vycházela z lokálních stanovištních poměrů a terénního průzkumu. K výsadbě byly použity kvalitní školkařské výpěstky. Společné zařízení bylo budováno z důvodu posílení ekologické stability řešeného území a z důvodu propojení se stávajícími prvky ÚSES.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Název akce:

Biokoridor LBK 2 Rašovice

Anotace:

Předmětem projektu je lokální biokoridor LBK2, který se nachází západně od obce Rašovice a z větší části vede podél polní cesty C16. Výsadba - celkem 1.650 ks stromů a 7.360 ks keřů - byla zrealizována na pozemku č. 1475 v k.ú. Rašovice u Uhlířských Janovic ve vlastnictví Obce Rašovice. Realizací projektu došlo ke zlepšení životního prostředí v dané lokalitě i životních podmínek obyvatel přilehlých obcí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové

Název akce:

Boháčův lesík - lesní biocentrum s vodní plochou v k.ú. Černilov

Anotace:

V rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Černilov a dle schváleného plánu společných zařízení bylo v souladu s ÚSES vybudováno biocentrum "Boháčův lesík" se stálou vodní plochou, jihovýchodně od intravilánu Obce Černilov, o celkové výměře 4,58 ha. Stavba byla rozdělena do dvou částí - v roce 2009 byla v předstihu zrealizována a zkolaudována vodní plocha, následně na podzim roku 2011 bylo zrealizováno a osázeno biocentrum Boháčův lesík. Vznikly zde 2 samostatné lesnické oplocenky s výsadbou 35 tisíc stromků a 2 tisíc keřů. Obec Černilov se o předané společné zařízení v současné době stará, celou plochu zájmového území udržuje a pravidelně seká. Realizací stavby došlo k zlepšení celé situace zachování vody v krajině, velmi silně zemědělsky využívané, a bylo vytvořeno prostředí pro další společenstva vodních rostlin a dalších živočichů. Došlo tak k zvýšení ekologické stability celého území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

Název akce:

Prvky ÚSES v k.ú. Litíč

Anotace:

Prvky ÚSES v k.ú. Litíč zahrnují realizaci lokálního biocentra BC 20a, regionálního biokoridoru BK 1256 a lokálního biokoridoru LK 5 o celkové výměře 5,76 ha. Kompletně bylo vysázeno 16422 kusů stromů a 1635 kusů keřů. Prostorové umístění dřevin je provedeno rozvolněně v oplocenkách i ve volných výsadbách.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary

Název akce:

Lokální biokoridor LBK 2B v k.ú. Krásno nad Teplou - okres Sokolov

Anotace:

Základem stavby nového biokoridoru byla revitalizace recipientu – hlavního melioračního zařízení, svodných a sběrných drenů plošného odvodnění. Pro jeho realizaci bylo použito poněkud netradičního řešení - původně zatrubněný kanál byl otevřen formou lichoběžníkového koryta širokého 1,5 m a 275 m dlouhého a dno otevřeného kanálu je tvořeno drátokošovou matrací o tl. 30 cm, která byla položena na geotextilii. Svahy koryta byly překryty zeminou, osety luční travní směsí a osázeny doprovodnou zelení. Realizované opatření plní nejen funkci ekologickou, ale zároveň i vohodospodářskou, krajinotvornou a protierozní.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou

Název akce:

Realizace (výsadba) vybraných částí ÚSES v k.ú. Poděšín

Anotace:

Katastrální území Poděšín lze obecně charakterizovat jako silně ovlivněné působením člověka. V roce 2002 zde byly zahájeny pozemkové úpravy, součástí schváleného návrhu těchto úprav bylo mimo jiné také rozšíření územního systému ekologické stability tak, aby došlo k pozitivnímu působení na okolní krajinu. V letech 2012 - 2014 došlo k realizaci (výsadbě) vybraných liniových prvků, konkrétně se jednalo o lokální biokoridor SO 01 a interakční prvky SO 02 - SO 04. Tyto prvky působí v krajině pozitivně nejenom z hlediska ekologické stability a zvýšení biodiverzity, ale mají také pozitivní estetický vliv a v neposlední přispívají k udržení krajinného rázu, který byl v minulosti negativně ovlivněn zemědělskou velkovýrobou. Celková cena díla činí 968 331 Kč a byla financována z Programu rozvoje venkova.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště

Název akce:

Vodní nádrž s mokřadem v trati Solařky v k. ú. Suchá Loz

Anotace:

V obci Suchá Loz v okrese Uherské Hradiště, na úbočí Bílých Karpat byla dle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy jako jedna z priorit plánu společných zařízení vybudována vodní nádrž s mokřadem v polní trati Solařky. Vodní nádrž s mokřadem byla navržena v úseku nivy říčky Nivničky pod obcí Suchá Loz, nedaleko statku Volenov za účelem výrazného zvýšení biodiverzity krajiny a retence vody v intenzivně zemědělsky obhospodařovaném území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí

Název akce:

Realizace opatření na zvýšení ekologické stability v k.ú. Lichkov

Anotace:

Předmětem přihlašovaného společného zařízení je soubor realizovaných společných zařízení v KoPÚ Lichkov II, který zvýšil ekologickou stabilitu v území a měl i doplňující protierozní funkci. Jedná se o RBK 820 o celkové délce 1250 m a LBC pod Dvorským kopcem realizované formou dvou mokřadů - tůní s doprovodnou výsadbou. Mokřady vznikly otevřením zatrubněného melioračního odpadu, čímž byla zadržena tolik žádaná voda v krajině. Jedná se o zdařilou realizaci citlivě vyprojektovanou v chráněné oblasti Natura 2000.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

Název akce:

Založení regionálního biocentra v k.ú. Bravantice

Anotace:

V rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bravantice a dle schváleného plánu společných zařízení byl v roce 2012 firmou HOFTIEF CZ a.s., realizováno regionální biocentrum RBC9 v k.ú. Bravantice. Celková zájmová plocha k ochraně a tvorbě životního prostředí je 7,96 ha. Biocentrum je založeno na orné půdě a navazuje na již existující biocentrum (lesní porost), které doplňuje. Dřeviny jsou vysázeny převážně do oplocených bloků oddělených únikovými koridory pro zvěř. Realizací biocentra byl doplněn stávající ÚSES a tak došlo ke zvýšení ekologické stability celého zájmového území. Biocentrum je umístěno v území tak, že spolu s průlehy a se suchým poldrem doplňuje a zvyšuje protierozní a protipovodňovou ochranu zastavěné části Obce Bravantice.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž

Název akce:

Biokoridor RK11 - 12 Kroměříž - Skaštice

Anotace:

Realizovaný biokoridor je součástí plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skaštice. Navazuje na stávající LBC 11 Horní zahrady a navržené LBC 12 Louky, je veden od dálnice D1, podél Wolfova splávku a přes vodoteč k Hornímu lesu. Celková výměra činí 1,42 ha.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po