Přihlášené projekty 2015

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov

Název akce:

Suchý poldr Rousínovsko v k.ú. Slavkov u Brna

Anotace:

Zbudování suché retenční nádrže se zemní hrází napříč plochého údolí v lokalitě Rousínovsko. Za vydatných přívalových dešťů zachycuje vodu z rozsáhlého území která by ohrožovala město Slavkov u Brna. Zátopa suché retenční nádrže pojme bezpečně až 8.000 m3 vody, a následně ji postupně odpouští tak, aby neohrožovala zastavěné území a pomalu odtekla městskou kanalizací.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov

Název akce:

Interakční prvek IP20 v k.ú. Letonice

Anotace:

Stavba Interakčního prvku IP20 v k.ú Letonice má za úkol zachycovat vodu a smyvy vznikající při přívalových srážkách v lokalitě Kyhelec, která opakovaně ohrožuje zástavbu v obci, poškozuje soukromý majetek a znečišťuje komunikace a kanalizaci. Nově zbudovaný systém zasakovacích příkopů, zatravněné údolnice a zádržné hrázky s kašnovou vpustí tyto povrchové vody zachycuje, redukuje jejich odtok a bezpečně je odvádí z dané lokality tak, aby nezpůsobovaly škody v obci. Díky zatravněné údolnici a ploše průlehů vhodně doplňuje chybějící plochy s krajinotvornou a ekologickou funkcí. O realizaci stavby žádala opakovaně Obec Letonice. Stavba je hodnocena kladně obyvateli i tiskem.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Název akce:

Mokřadní biotop v k. ú. Loučany na Hané

Anotace:

Mokřadní biotop se nachází ve dvou sníženinách, kde v minulosti vedlo koryto toku Šumice. Hlavním účelem objektu bylo vytvořit u toku Šumice na příhodném místě vodní a mokřadní biotop a tím posílit funkci současného biokoridoru toku Šumice. Lokalita mokřadu je dle územního plánu napojena na prostor plánovaného biocentra místního významu. Při technickém řešení mokřadního biotopu byly uplatněny postupy a technická řešení, která respektují jednoduchost, hospodárnost, účelnost, dlouhou životnost, maximální spolehlivost, snadnou obsluhu, bezpečnost a estetickou a ekologickou citlivost vodohospodářské stavby k okolnímu prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Název akce:

Přehrážky se svodným příkopem v k.ú. Lysice

Anotace:

Přehrážky se svodným příkopem jsou součástí návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lysice. Hlavním cílem stavby bylo zajistit ochranu níže ležícího území – intravilánu městyse Lysice před ničivými účinky přívalových srážek. Intenzivní přívalový déšť způsobí ve strži krátkou přívalovou vlnu (plocha povodí je 68 ha), která je zadržena přehrážkami a průběžně dochází k regulovanému odtoku zadržených vod provedenými prostupy DN 200 i vlastní propustností gabionových přehrážek a následně k bezproblémovému odtoku vod do stávající dešťové kanalizace.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice

Název akce:

Protierozní opatření - ochranné zatravnění s průlehem v k.ú. Slatina pod Hazmburkem

Anotace:

Protierozní opatření – ochranné zatravnění, se nachází na svahu s jihozápadní orientací. Má za úkol odvrátit reálné nebezpečí ohrožení vodní erozí a ohrožení obce přívalovými dešti. Pro zvýšení protierozní funkce byl do tohoto opatření začleněn vsakovací průleh. Jedná se mělkou a širokou terénní vlnu, která kopíruje vrstevnice, má nulový podélný sklon a dobře zachytává povrchovou vodu, tak aby nedocházelo k negativním vlivům.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Název akce:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Bolešiny

Anotace:

Zájmové území leží v povodí dvou bezejmenných vodotečí, které jsou svedeny do zastavěného území obce. V případě zvýšených průtoků vlivem přívalových srážek docházelo k ohrožení sídla kulminačními průtoky, které předchozí vodohospodářská opatření (kanalizace) nedokázala pojmout. Na vodotečích se nacházely malé rybníčky plnící převážně funkci akumulační a rybochovnou. Při terénním průzkumu byla zjištěna dvě potenciální kritická místa. Prvním byl bezejmenný tok a jeho část od vodní nádrže VN 2 po zaústění do kanalizace. Druhým bylo zaústění bezejmenné vodoteče O4 do kanalizačního řádu. V rámci plánu společných zařízení byla navržena výstavba suché (polosuché) nádrže V1, dále rekonstrukce malé vodní nádrže VN2 na polosuchou vodní nádrž, včetně rekonstrukce funkčních objektů a výstavby koryta pod touto VN.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Název akce:

Protierozní opatření v lokalitě "U hřiště" v k.ú. Dobelice

Anotace:

Jedná se zrealizovanou stavbu protierozního opatření v lokalitě "U hřiště" v k.ú. Dobelice ke zlepšení vodní eroze a zachycení přívalových vod nad obcí Dobelice. Jde o komplexní řešení protierozního opatření v dané lokalitě, které sestává z protierozního otevřeného příkopu OP1, polních cest C10 a C28, zatravněného protierozního pásu ZP1, protierozního zatravněného průlehu a biokoridorů LBK5 a 7. Při zpracování PSZ v rámci KoPÚ bylo, mimo jiné, řešeno na žádost zastupitelstva obce neškodné odvedení přívalových vod nad intravilánem obce z důvodu zaplavování části obce a silnice II/396 ve směru z Dobelic na Olbramovice těmito vodami a bahnem. Stavba byla realizována v roce 2014 z prostředků PRV na období 2007 – 2013. Tímto opatřením došlo k výraznému zlepšení situace při zachycení přívalových vod nad intravilánem obce Dobelice, zamezení eroze a odvedení vod tak, aby se zabránilo podmáčení zahrádek na jižní straně obce, zejména se vyřešilo zaplavování části obce přívalovými vodami a zanášení silnice II/396 bahnem z okolních polí. Vybudování biokoridorů přispělo ke zlepšení ochrany přírody a krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Název akce:

Záchytné příkopy Rašovice

Anotace:

Projekt se skládá ze záchytných příkopů lichoběžníkového tvaru. Záchytné příkopy se nacházejí západně od Obce Rašovice na parc. č. 1439 v k. ú Rašovice u Uhlířských Janovic. Výstavbou záchytných příkopů došlo k omezení ohrožení osady Netušil svahovými vodami z povodí. Součástí realizace byla i výsadba doprovodné zeleně, čímž se posílila ekologická stabilita území. Celkem bylo vysázeno 5 stromů a 730 keřů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Název akce:

PEO-Úprava toku Vojnické stružky včetně výstavby polní cesty C1 a s výsadbou prvků zeleně v k.ú. Odrlice

Anotace:

Brod B12 byl navržen společně s úpravou toku Vojnické stružky jako součást protipovodňových a protierozních opatření k bezproblémovému odvedení povrchových vod z celé lokality do vodoteče. Voda se zde již nehromadí, netvoří močál a komunikace je pro zemědělskou a lesní dopravu celoročně sjízdná. Objekt je součástí schváleného návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Odrlice. byl realizovaný v roce 2013 v rámci finanční pomoci EU, Programu rozvoje venkova, opatření I.1.4 Pozemkové úpravy.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek

Název akce:

Krajinotvorná nádrž na toku Mušalec

Anotace:

Výstavba vodní nádrže na toku Mušalec byla součástí realizací I. fáze opatření vycházejících z plánu společných zařízení, zpracovaného v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Třanovice. Dalšími opatřeními první realizační etapy byla výstavba nádrže "U křižovatky", "Odlehčovací příkop nad obecním úřadem". Znovuobnovení v minulosti funkční soustavy mušaleckých rybníků představuje ucelený vodohospodářský systém s významnou krajinotvornou funkcí, kde došlo k vytvoření nových podmínek pro rozvoj vodní soustavou ovlivňovaných rostlinných a živočišných společenstev. Stavbou vznikla přírodní, klidová a relaxační zóna, prezentující se jako určitá protiváha vůči negativním zásahům do území, projevujících se zejména výstavbou a následným užíváním rychlostních komunikací s navazujícími přípojkami. Neméně významná je vodohospodářská funkce díla, spočívající v zadržení vody v krajině, zpomalení povrchového odtoku, v možnosti ovlivňování povodňových průtoků a v eliminaci následných škod. Závěrem lze říci, že se jedná o komplexní prvek s vysokou estetickou hodnotou a silným krajinotvorným potenciálem.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Název akce:

Vodohospodářská opatření v k.ú. Hromnice

Anotace:

Komplexní pozemkové úpravy proběhly v katastrálním území Hromnice v létech 2008 až 2012. Zájmová oblast se nachází na území obce Hromnice v oblasti severně od Hromnického jezírka. Území je svažité (ve sklonu cca 8%), využívané jako orná půda. Na základě schváleného plánu společných zařízení došlo následně k realizaci vodohospodářských a protierozních opatření, jejichž účelem je odvést srážkovou vodu při přívalových deštích mimo zastavěnou část obce a dále také snížit erozní činnost odtékající vody a zvýšit retenční schopnost území. Byly zrealizovány 2 průlehy, 2 cestní příkopy a došlo k výměně již nefunkčních přehrážek ve strži.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov

Název akce:

Poldr PEO 11 v k.ú. Hřibojedy

Anotace:

Poldr PEO 11 v k.ú. Hřibojedy je suchá retenční nádrž vybudovaná za účelem zachycení povrchových vod zejména při jarním tání a přívalových deštích způsobujících lokální záplavy v části obce Malé Hřibojedy. Stavba obsahuje celkem osm provozně propojených stavebních objektů. Součástí stavby jsou objekty k odvodu vody do vodoteče a protierozní mez nad poldrem.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

Název akce:

Řešení odtokových poměrů a vybudování průlehu v k.ú. Dolní Sytová

Anotace:

Účelem stavby „průlehu“ bylo neškodné odvádění srážkových vod z dotčené lokality. Realizované stavební opatření nahrazuje nefunkční části odtokové linie a využívá přirozených, funkčních linií - opuštěných úvozů, v nichž byla provedena série na sebe navazujících technických opatření, která zpomalují, zadržují a především redukují množství dále stékajících srážkových vod tak, aby byla efektivní ochranou níže položenému chráněnému území. Pro vedení průlehu bylo využito pozemků k tomuto účelu vyčleněných schváleným Plánem společných zařízení KoPÚ Dolní Sytová.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kladno

Název akce:

Obnova rybníka s obtokovým korytem: revitalizační a protipovodňové opatření v k. ú. Středokluky

Anotace:

Hlavním účelem projektu byla obnova zaniklého rybníka Pod Panskou v k.ú. Středokluky na Zákolanském potoce, v okrese Praha-západ, jakožto krajinotvorného prvku a protipovodňového opatření. Jeho součástí byla též výstavba meandrujícího obtokového koryta Zákolanského potoka, které se stalo novým útočištěm kriticky ohroženého raka kamenáče. Kromě toho nabízí nově vybudovaný rybník obyvatelům Středokluk i dalším návštěvníkům rozšíření životního prostoru o malebnou lokalitu a místo k mnoha občanským aktivitám.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín

Název akce:

Záchytné nádrže a polní cesta Halenkovice

Anotace:

Za účelem retence vody v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině a z důvodu protipovodňové a protierozní ochrany svažitého území obce Halenkovice, byly vybudovány čtyři záchytné nádrže. Součástí vybudovaných opatření je rovněž zpevněná polní cesta zajišťující přístup k zemědělským pozemkům i obsluhu nádrží. Projekt vychází ze schváleného návrhu pozemkových úprav, jejichž hlavním cílem bylo řešení vodohospodářských poměrů v území.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Vodní nádrž Nad Chobotem v k.ú. Mohelno

Anotace:

Vodní nádrž Nad Chobotem vychází ze schváleného plánu společných zařízení KoPÚ Mohelno. Účelem je vytvoření biocentra s vodní plochou v zemědělsky využívané krajině. Nádrž plní funkci ekologickou, krajinotvornou, protierozní, protipovodňovou i vodohospodářskou. V horní části nádrže byl vytvořen rozsáhlý litorál a tak se do krajiny vrátilo mnoho vodních a mokřadních společenstev, jak živočišných tak i rostlinných. Nádrž svým akumulačním a zásobním prostorem zajistí udržení minimálního průtoku v toku pod ní a dojde i k příznivému upravení odtokových poměrů při povodních, včetně zadržení vody v krajině. Výstavbou nádrže byly vytvořeny podmínky k uchování a rozvoji přírodních společenstev blízkých původním, zlepšení životního prostředí, kompenzace negativních důsledků rozvoje zemědělství, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Název akce:

Retenční nádrž v k.ú. Hajany u Blatné

Anotace:

Jelikož obec Hajany byla několikrát zasažena v minulých letech přívalovými dešti, byla v rámci plánu společných zařízení navržena retenční nádrž – suchý poldr na bezejmenném vodním toku, který se nachází severozápadně od obce. Nádrž je průtočná se zemní sypanou hrází a bezpečnostním přelivem. Vlastní zátopa je zatravněna a sklony svahů hráze jsou navrženy tak, aby byl umožněn vjezd zemědělské techniky za účelem pravidelné údržby travního porostu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary

Název akce:

Vodohospodářské opatření VO 1 v k.ú. Horní Slavkov - okres Sokolov

Anotace:

Toto vodohospodářské polyfunkční opatření je tvořeno z několika částí. První z nich je průleh - terénní vlna ve tvaru široce otevřeného "V" se zasakovacími dreny, jejíž nejspodnější část navazuje na další zařízení - vsakovací šachtu, do které je soustředěna přebytečná voda. Z šachty je pak voda vedena výústí do přirozené strže, na jejímž konci je postavena retenční přehrázka z drátokamenných košů, která ma za úkol zadržet přívalovou vodu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava

Název akce:

Poldr „U Cigána" k.ú. Hať

Anotace:

Poldr „U Cigána“ je součástí systému vodohospodářských opatření realizovaných v rámci plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hať. Tento suchý poldr společně s dalšími 3 již realizovanými poldry tvoří ochranu zastavěného území obce Hať před povodní, na které má výrazný podíl, vzhledem k tomu, že je druhou největší nádrží ze 4 realizovaných (max objem 26525 m3) s nejdelší hrází (124m). Cílem bylo především zlepšení protipovodňové ochrany obce zachycením přívalového odtoku (100 letý povodeň) z výše položeného povodí po dobu 24 hodin a transformace tohoto odtoku na neškodný, v množství, které je možno převést stávající kanalizační sítí obce Hať do koryta vodního toku Bečva v návaznosti na regulaci hladiny stávající retenční nádrže, současně zachycení splachů z obhospodařovaných pozemků nad plochou zátopy a tím snížení zanášení kanalizační sítě a toku Bečva. Společně s realizací poldru probíhala i realizace další suché nádrže „ U Otavové“ na protilehlé straně obce a v červnu letošního roku byla dokončena poslední - největší suchá nádrž „Poldr Pískovna“, čímž byl dokončena celá navržená protipovodňová ochrana obce řešená v PSZ. Poldr „U Cigána“ byla navržena v lokalitě – dráze soustředěného odtoku se zvýšeným povrchovým odtokem, která byla značně zasažena během záplav v letech 1997, 2010, 2012. Lokalitu dosud ohrožovala každá větší přívalová srážka a především zabahnění způsobené splachy z výše položených polí. Stávající kanalizace tvořená úzkým otevřeným příkopem mezi rodinnou zástavbou kapacitně nepojala toto množství, takže zvýšený povrchový odtok se rozléval přes silnici vedoucí středem obce do sousedních zahrad a obytných staveb po směru toku Bečvy dále do spodní části obce, kde je zástavba situována po obou březích toku Bečva. Ve stejnou dobu jako realizace tohoto poldru a protějšího poldru „U Otavové“ probíhala i rekonstrukce středem obce tekoucího toku Bečva, který sbírá veškeré povrchové vody z území obce, ze strany správce -Povodí Odry s.p., což také jistě přispěje ke snížení rozsahu záplav v zástavbě. Na podkladě požadavku AOPK byl projekt nádrže doplněn o ozelenění a především biologické úpravy v zátopě spočívající ve zřízení několika umělých tůní-mokřadů a zimoviště, které vhodným způsobem začleňují vodní dílo do současného rázu krajiny, včetně možnosti vytvoření refugia pro zvláště chráněné druhy živočichů, zejména obojživelníků. Tyto periodicky zvodnělé vodní plochy budou tvořit také biotopy pro celou řadu jiných druhů obratlovců či bezobratlých. Realizace těchto prvků a správná následná údržba významně podpoří populace těchto druhů v současné uniformní zemědělské krajině. Drobné vodní plochy také slouží jako napajedla pro zvěř (např. srny).

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno

Název akce:

Biocentrum Chrlice

Anotace:

Opatření, která byla Pozemkovým úřadem Brno vybudována v roce 2013 nesou společný název „Biocentrum Chrlice“. Jedná se o soubor objektů zahrnující: vodní nádrž, výsadbu zeleně a tři zpevněné polní cesty. Nejrozsáhlejším stavebním objektem byla vodní nádrž vybudovaná na výměře 4,2 ha, o celkovém objemu 99 975 m3 a s průměrnou hloubkou 3m. Zeleň byla vysázena na ploše 2ha. Nádrž je projektována jako boční, bez stálého přítoku povrchových vod, je dotována až 40 l/s podzemními vodami, prostupujícími štěrkovým podložím. Za obrovský úspěch považujeme to, že se v rámci pozemkových úprav na území města Brna v blízkosti přetechnizovaného okolí s obřími obchodními centry, podařilo vybudovat oázu klidu, která bude pozitivně ovlivňovat nejen klima a ovzduší, ale také poskytne prostor pro vlhkomilné rostliny a živočichy. Již za první roky provozu se ukázalo, že se „Biocentrum Chrlice“ stalo vyhledávanou odpočinkovou zónou pro občany Chrlic a přilehlého okolí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín

Název akce:

Vodní nádrž Nenkovice

Anotace:

Účelem stavby je vytvoření biocentra s vodní plochou v jinak intenzivně zemědělsky využívané krajině. Stavba se skládá z vodní nádrže včetně všech nezbytných funkčních objektů, z krajinářských úprav v okolí nádrže a z vodních tůní. V horní části nádrže je rozsáhlé litorální pásmo pro obojživelníky s malou hloubkou vody doplněné pozvolně klesajícími břehy. Vlivem retenčního objemu dojde k příznivé regulaci odtokových poměrů při povodních. Současně nádrž svým prostorem zajistí udržení dosavadního průtoku stávajícího vodního toku. Po výstavbě a zapojení biocentra lze očekávat rozvoj vodních a mokřadních společenstev v nádrži a okolí, a to jak živočišných, tak rostlinných. Rovněž je možno očekávat zvýšený výskyt dalších drobných živočichů, zvěře a ptactva. Realizací projektu vzniklo pro obyvatele okolních obcí vycházkové místo s možností koupání.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Kroměříž

Název akce:

Poldr N5 v k. ú. Věžky

Anotace:

Novostavba suchého poldru N5 byla realizována za účelem ochrany zastavěného území obce Věžky před lokální povodní, která se zde v minulosti opakovaně vyskytla. Dále poldr umožňuje snížit kulminační průtok na Věžeckém potoce a omezit časté vybřežování v prostoru obcí Zlobice, Měrůtky a Postoupky. Místo stavby se nachází na západním okraji obce v trati „Za kostelem“, zachycená vada je pak rekonstruovaným korytem odvedena přes intravilán obce do Věžeckého potoka (přítok řeky Moravy). Předmětný poldr byl navržen o takovém objemu zátopového prostoru, aby se rovnal odtokovému množství vody z povodí při stoleté návrhové srážce.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

Název akce:

Realizace společných zařízení KoPÚ Bravantice – 2. etapa, stavba SO 01 Suchá nádrž N1

Anotace:

Suchá retenční nádrž N1 je součástí protipovodňových opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně před záplavami. Zachycuje část srážkové vody, čímž dochází ke zploštění povodňové vlny na únosnou míru. Do prostoru nádrže jsou zaústěny kromě drobného vodního toku záchytné průlehy PR 7, PR 8 PR 9, svodné průlehy PR 14 a PR 15. Soustavou těchto opatření dojde k zachycení přívalových vod ze severozápadní části území, protipovodňové ochraně obce a ochraně níže položené Bravantické nádrže před zanášením smytou ornicí a zeminou.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

Název akce:

Realizace společných zařízení KoPÚ Bravantice – 2. etapa, stavba SO 02 Suchá nádrž N2

Anotace:

Suchá retenční nádrž N2 je součástí protipovodňových opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně před záplavami. Zachycuje část srážkové vody, čímž dochází ke zploštění povodňové vlny na únosnou míru. Do prostoru nádrže je zaústěn kromě drobného vodního toku také meliorační příkop. Soustavou těchto opatření dojde k zachycení přívalových vod ze severozápadní části území, protipovodňové ochraně obce a zachycení splavenin z přilehlých pozemků.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Název akce:

Suchý poldr Cvrčovice

Anotace:

Suchý poldr ve Cvrčovicích byl navržen k realizaci na základě schváleného plánu společných zařízení po ukončené komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Cvrčovice u Pohořelic v souladu se žádostí obce. Suchý poldr byl budován za účelem ochrany obce proti záplavám, které způsobovalo zejména jarní tání sněhu nebo vytrvalé deště. Tvoří součást komplexní protipovodňové ochrany obce společně s ochrannou protipovodňovou hrází u řeky Jihlavy, kterou rovněž realizoval pozemkový úřad. Při stavbě hráze byla vytěžena a použita zemina z prostoru ( pozemku ) navrhovaného pro realizaci suchého poldru. Poldr je umístěn v dolní části táhlého svahu za účelem zachycení vody a jejího pomalého odtoku tak, aby již neregulovaným průtokem nezpůsobovala zaplavení zastavěné části obce.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po