Přihlášené projekty 2018

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava

Název akce:

Společná zařízení v k.ú. Pančava

Anotace:

Jedná se o soubor tří souvisejících staveb vycházející z komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pančava. Stavba spočívá v odtrubnění vodoteče s jejím vymělčením na povrch terénu, výstavbě malé vodní nádrže a vybudování zatravněné údolnice v horní části dílčího povodí, dále výstavbu vedlejší polní cesty zajišťující přístup k pozemkům a dále zřízení soustavy tří protierozních zasakovacích průlehů doplněných dvěmi svodnými příkopy.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice

Název akce:

Protipovodňové opatření v k. ú. Podeřiště

Anotace:

Předmětné protipovodňové opatření je realizováno na pozemcích parcela číslo 1600, 1594, 1624, 1647, 1649, 1632 a 1660 v katastrálním území Podeřiště. Jedná se o vybudování berem na zkapacitnění profilu vodního toku o ploše 0,24 ha, obnovení vedlejšího ramene v délce 170 m, vybudování zemní hrázky v délce 107 m, ochranné hrázky s gabiony v délce 38 m, úhlové zdi včetně pevné části mobilního hrazení v délce 25 m, mobilního hrazení přes přístupovou cestu v délce 4,5 m a ochranného valu v délce 23 m. Součástí opatření je mobilní čerpací jednotka a dřevěný přístřešek na mobilní hrazení. Montáž a demontáž mobilního hrazení v případě povodňové vlny, která je automaticky hlášena při dosažení příslušného stupně ohrožení z města Netolice, je zanesena v povodňových plánech Obce Malovice. Kanalizační a dešťové odpady ze zájmového území byly osazeny zpětnými klapkami. Voda, která by se při déle trvajících deštích hromadila v chráněné části, by byla přečerpávána čerpací jednotkou.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

Název akce:

Ochranné hrázkování nad obcí Kurdějov

Anotace:

"Ochranné hrázkování nad obcí Kurdějov" je jednou ze tří realizovaných staveb po ukončené komplexní pozemkové úpravě, řešící komplexní ochranu ohrožené obce proti přívalovým vodám, které v minulosti působily značné materiální škody. V daném případě se jedná o vybudování čtyř přehrážek v úseku 160 m na přirozeném vodním toku s názvem Kurdějovský potok. Přehrážky jsou zhotoveny z drátokamenných košů (gabionů ) s cílem stabilizovat strž a omezit vodní erozní činnost vody v toku, zabránit transportu splavenin z přilehlých polí níže po toku a tím ochránit zastavěnou část obce před lokálními povodněmi.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Název akce:

Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Horní Sukolom - I. etapa

Anotace:

Realizované opatření tvoří důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek s funkcí vodohospodářskou, dopravní a ekologickou a proto je přihlášeno do soutěže.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Název akce:

Interakční prvek IP1 - Malá vodní nádrž v k.ú. Prostřední Svince

Anotace:

Navržená nádrž je součástí realizace zpracované komplexní pozemkové úpravy. Je navržena v plánu společných zařízení jako interakční prvek IP I. Navržená malá vodní nádrž bude sloužit k zachycení části povodňových průtoků z horní části povodí a navazuje na stávající nádrž umístěnou pod ním u místní komunikace. Zapojení nádrže do místní krajiny společně s navrženou výsadbou přispěje i k obnovení rostlinných a živočišných společenstev v daném mikroregionu.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

Název akce:

VODNÍ NÁDRŽ KŘIŽANY

Anotace:

Projekt výstavby vodní nádrže v k.ú. Křižany byl priorita dokončených komplexních pozemkových úprav. Výstavbou vodní nádrže došlo k zadržení vody v krajině, zvýšila se biodiverzita území a vytvořil se krajinotvorný prvek. Nádrž zároveň zajišťuje částečnou ochranu intravilánu obce před povodňovými průtoky. Vodní plocha s litorálním pásmem poskytuje přirozené místo pro rozvoj mokřadní vegetace, vodního ptactva a obojživelníků. Nádrž se svojí polohou u "Krkavčích skal" stala hojně navštěvovaným místem pro turisty. V letních měsících je nádrž využívána jako přírodní koupaliště. Postavené polní cesty podél nádrže zajišťují přístup k nádrži i okolním zemědělským a lesním pozemkům.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové

Název akce:

BC Na Bělkách v k.ú. Výrava, Libníkovice

Anotace:

V rámci KoPÚ v k. ú. Výrava vč. přilehlých částí k.ú. Černilov, Libníkovice a Libřice a dle schváleného plánu společných zařízení bylo v souladu s ÚSES vybudováno biocentrum "Na Bělkách" se stálou vodní plochou a lesní výsadbou dřevin ve 3 samostatných oplocenkách. Biocentrum se rozkládá na dvou sousedících katastrálních územích - Výrava, Libníkovice. Celková výměra je 4,3043 ha. Stavba byla rozdělena do dvou částí - v roce 2012/2013 byla v předstihu zrealizována a zkolaudována vodní plocha - dvě na sebe navazující propojené tůně, následně na jaře roku 2014 bylo zrealizováno a osázeno biocentrum Na Bělkách v k.ú. Výrava. Vznikly zde 3 samostatné lesnické oplocenky s výsadbou 12,3 tisíc stromků a cca 1,8 tisíce keřů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora

Název akce:

Rybník Pálov v k.ú. Vlkaneč

Anotace:

Rybník Pálov je vodohospodářské opatření nedaleko obce Vlkaneč realizované v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Jedná se o průtočný rybník s plochou normální hladiny 0,487 ha a průměrnou hloubkou 1,02 m. Rybník má průjezdnou zemní hráz o celkové délce 100 m s korunou šířky 3,00 m. Ovládání hladiny řeší požerák a převod velkých vod hlavní a vedlejší bezpečnostní přeliv. Součástí realizace byla přístupová komunikace a výsadba zeleně mezi rybníkem a přístupovou komunikací.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov

Název akce:

Vodní nádrž Kopaniny v k.ú. Zelená Hora na Moravě

Anotace:

Vodní nádrž "Kopaniny" je tvořena dvěma stavebními objekty. Vodní nádrž je navržena jako průtočná a hrazená. Osazení bylo navrženo ve strži pravostranného přítoku Ferdinandského potoka. Zajímavostí je skutečnost, že na rozlohu 0,2 ha je výška hráze 6 m. Příjezdová komunikace byla zvolena zejména s ohledem na budoucí intenzitu využívání, jako polní cesta zpevněná penetračním makadamem. Její vyústění na silnice III. třídy je současně napojením na cyklotrasu označenou 5222. Celé opatření plní funkci především krajinotvornou. Z hlediska polohy je opatření situováno v bezprostřední návaznosti na Vojenský újezd Březina a naučnou stezku Melice. Realizované opatření je již dnes vyhledávaným turistickým cílem a dějištěm společenských akcí. Akce byla primárně hrazena z PRV.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník

Název akce:

LBC 7 v k.ú. Bílý Potok

Anotace:

Stavba Lokálního biocentra LBC7 v k.ú. Bílý Potok patří k první etapě realizace opatření navržených komplexní pozemkovou úpravou. Jeho součástí jsou dvě nově navržené boční nádrže krajinářského charakteru na levostranném bezejmenném přítoku Bílého potoka v lokalitě u Mučedníku. Jádro tvoří Horní a Dolní nádrže označované v KPÚ také jako N6 a N7 s rozsáhlým litorálním pásmem. Součástí biocentra je i několik tůní a vodní tok, jež bude v místě LBC7 revitalizován. Součástí realizace bude i doprovodná výsadba. Realizací biocentra LBC7 se přispělo výrazným způsobem k ekologické stabilitě v dané lokalitě již zmiňovaného katastrálního území. Spolu s LBC7 byly realizovány vedlejší přístupové polní cesty VC 14, VC15a, VC15b v k.ú. Bílý Potok v první etapě realizace opatření navržených komplexní pozemkovou úpravou. Všechny tyto polní cesty budou sloužit nejen k přístupu a obslužnosti biocentra LBC7, ale také k obsluze zemědělských pozemků.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Název akce:

Suchá retenční nádrž N1 v k. ú. Crhov u Olešnice

Anotace:

Stavba suché retenční nádrže N1 má významný vliv – omezí negativní účinky extrémních odtokových situací, čímž se bude významně podílet na ochraně zastavěného území obce Crhov. S ohledem na ráz krajiny byla realizována zemní hráz s minimem betonových prvků, k opevnění byly použity přírodní materiály – kamenný zához. Součástí stavby je výsadba stromů a keřů. Hráz je provedena jako zemní sypaná, homogenního typu. Středový výpustný objekt je tvořen z železobetonové monolitické konstrukce osazené česlovím a seškrcením. Pravostranný bezpečnostní přeliv je součástí koruny hráze. V rámci stavby byla provedena přeložka koryta vodního toku v délce 63,5 m.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín

Název akce:

Vodohospodářská opatření Pohořelice u Napajedel - I. etapa

Anotace:

Projekt společného zařízení sestává z jednotlivých prvků vzájemně funkčně propojených nebo místně na sebe navazující. Plní funkci ochranou – protierozní i protipovodňovou, funkci krajinotvornou i účelovou – dopravní a přístupové propojení. Prezentuje úspěšné řešení území, které je dosud intenzivně zemědělsky využíváno s negativními dopady na ráz krajiny, s projevy ztráty ornice a výskytem povodňových situací. Plní se tak konkrétní cíl pozemkových úprav, jak vyplynul z projednávání plánu společných zařízení a návrhu nového uspořádání pozemků.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

Název akce:

Vodní nádrž N4 v k. ú. Bílov

Anotace:

Nově vybudovaná vodní nádrž v údolnici Butovického potoka je součástí systému vodohospodářských a protierozních opatření realizovaných v rámci plánu společných zařízení KoPÚ v k. ú. Bílov. Toto území je členité, místy značně svažité, ze kterého odtékají srážkové vody do stávajících vodotečí a dále pak do zastavěného území jižně od Bílova (Butovice, Studénka, Pustějov), kde dochází ke značným povodňovým škodám. Realizací nádrže dochází k transformaci povodňové vlny a snížení průtoků na přijatelnější stav. Do nádrže je zachycená voda odváděna rovněž přilehlými průlehy. Po dokončení díla, naplněním vodní nádrže a založením travního porostu, se z tohoto místa, uprostřed zemědělsky intenzivně využívané krajiny, stalo vyhledávané místo pro odpočinek a relaxaci. Zájem o místo projevil i místní rybářský spolek, který si vzal za své údržbu a péči okolí nádrže.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Název akce:

Vodohospodářská opatření Žim - Záhoří

Anotace:

Vodohospodářská opatření Žim-Záhoří jsou souborem staveb, které tvoří vodní plocha malé vodní nádrže (Záhořský rybník), doplňující objekty (studánka, dešťová kanalizace, zpevněné příkopy) a polní cesty. Účelem opatření bylo zadržení vody v krajině, revitalizace původní vodní plochy s předpokládanou krajinotvornou funkcí se zřetelem na rozvoj vodní fauny a flóry, včetně prostupnosti krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Mělník

Název akce:

Biocentum BC 20, propustek přes cestu HC 2 k.ú. Daminěves

Anotace:

Vlastní investiční záměr projektu vycházel z požadavků daného území - návaznost na stávající prvky ÚSES, úprava vodních poměrů v krajině, posílení ekologické stability území a omezení eroze. Projekt se skládá ze tří objektů - úprava terénu v biocentru, výsadba porostů v biocentru a výstavba propustků a odvodňovací strouhy. Součástí biocentra byla realizace pěšiny, zatravněného zasakovacího průlehu a zatravněné odvodňovací strouhy. Realizací uvedeného projektu došlo v nemalé míře ke zvelebení krajiny, k posílení ekologické stability území a k úpravě vodních poměrů v krajině.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Název akce:

Rekonstrukce rybníka: VD 02 v k.ú. Malé Dvorce

Anotace:

V rámci realizace akce Rekonstrukce rybníka: VD 02 v k.ú. Malé Dvorce bylo provedeno odbahnění a revitalizace rybníka VD 02. Odbahněním došlo ke snížení rybničního sedimentu a dále byl vybudován bezpečnostní přeliv pro převedení stoletého průtoku, byl zbudován nový požerák a došlo k opevnění břehů hráze a nátoku rybníku. Revitalizací rybníka se obnovil krajinný prvek, byl vytvořen prvek který bude určovat rozmanitý a pestrý ráz krajiny, a který bude složit k zachycení vody v krajině.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Název akce:

Výstavba Vodohospodářská opatření v k.ú. Střeziměř

Anotace:

Projekt vychází ze zpracovaného návrhu plánu společných zařízení v zájmovém území Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střeziměř. Jedná se o soubor příkopů a průlehů, včetně propustků, polní cesty a hospodářských sjezdů a napojení. Stavba je navržena za účelem rozdělení plochy povodí a odvedení vody ze srážek ze zájmového území. Zároveň dojde ke snížení odtokové rychlosti z dílčího povodí a tím i ke zmenšení eroze. Dále stavba přispěje k ochraně intravilánu obce Střeziměř. Stavba je členěna na následující objekty: SO 01 – Záchytný průleh ZP 1 SO 02 – Záchytný průleh ZP 2 SO 03 – Odváděcí příkop OP 3 SO 04 – Odváděcí příkop OP 4a SO 05 – Odváděcí příkop OP 4b SO 101 – Polní cesta VPC 1a

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Název akce:

Protipovodňová opatření Předenice – SO-3 poldr

Anotace:

Poldr je navržen a realizován dle schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy Předenice, okr. Plzeň – jih. Součástí realizace je jednak vlastní nádrž s hrází, požerákem a bezpečnostním přelivem, dále sedimentační tůň, přehrážky pro zachycení významné části splavenin a dále výsadba stromů a keřů. Poldr je součástí projektu protipovodňových opatření v k. ú. Předenice a vhodně je doplňuje retenční a záchytnou funkcí na horním toku Předenického potoka, tedy tam, kde vzniká povodňová vlna. Má i významnou krajinotvornou funkci. Dále zajistí zrovnoměrnění průtoků do obce Předenice během přívalových srážek. Navržené opatření tak velkou měrou přispívá k ochraně obyvatelstva a majetku.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Nymburk

Název akce:

Vodohospodářská a protipovodňová opatření KoPÚ Sovenice

Anotace:

Projekt představuje komplex opatření navržených v plánu společných zařízení KoPÚ Sovenice, jejichž cílem je protipovodňová ochrana Obce Sovenice obtokovým kanálem P1, který odvádí povodňové vody z potoka Rojdánka mimo zastavenou část Sovenic do melioračních kanálů a následně do toku Křinecké Blatnice a poldrem na Rojdánce, jehož cílem je zachycení splavenin a zpoždění odtoku vody z úseku Rojdánky nad zastavěnou částí obce. Spolu s dalšími opatřeními plánu společných zařízení jako jsou cesty, biocentra a doprovodné výsadby u cest dochází ke zvýšení biodiverzity krajiny a omezování projevů eroze.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po