Přihlášené projekty 2017

Kategorie

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

Název akce:

Retenční nádrže Krokočín

Anotace:

Pobočka Třebíč zahájila novostavbu polyfunkčního biocentra s retenční funkcí, které bylo vybudováno v rámci schválené komplexní pozemkové úpravy Krokočín. Výstavba biocentra probíhala od března 2014 do dubna 2015 a skládá se ze dvou retenčních vodních nádrží, mokřadu a dvou průtočných tůní pro obojživelníky, přístupové zatravněné cesty a úprav okolí celého biocentra. Nádrže jsou průtočné s čelní sypanou zemní hrází s výpustnými objekty pro transformaci povodní. Úprava okolí byla provedena tak, aby bylo vytvořeno jednolité biocentrum. Řešení je navrženo s ohledem na zlepšení krajinného rázu doplněním vodních ploch s protierozní a protipovodňovou funkcí, včetně zadržení vody v krajině. Z nevzhledného a zanedbaného pozemku zarostlého plevelem vznikl významný prvek zdejší krajiny, který přispěl k rozšíření druhové pestrosti naší flóry i fauny a zároveň slouží občanům zdejší obce jako místo odpočinku a relaxace. Významnou funkcí biocentra je i ochrana obce před povodněmi a přispívá i k udržitelnému rozvoji venkovského prostředí.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov

Název akce:

Polní cesty, protierozní mez a výsadba zeleně v k. ú. Želatovice

Anotace:

Představená společná zařízení (SO3 až SO15) v k. ú. Želatovice (okres Přerov) byla vybudována z Programu rozvoje venkova během roku 2014 a dílo bylo předáno v dubnu r. 2015 (zahrnuta i následné péče o vysazený porost). Nosným prvkem vybudovaného komplexu společných zařízení je technické protierozní opatření, které vhodně doprovází výsadba prvků územního systému ekologické stability a síť polních cest.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

Obec Košín, Košín 1

Název akce:

Výsadby Košín

Anotace:

Celý projekt vychází z potřeby zmírnit negativní vlivy zemědělského hospodaření na půdu, vody, zvětšení biologické různorodosti krajiny a zcela specificky i zmírnění vlivu liniové stavby na krajinu a sídla blízká této stavbě. Současně opatření realizovaná v krajině vycházejí a jsou v souladu se Studií protierozní a protipovodňové ochrany povodí vodní nádrže Jordán (dále jen „Studie“), která na ploše 9000 ha povodí Jordánu řeší snížení odnosu živin a ochranu zemědělských a lesních půd. Vlastní realizace probíhá na základě schválených pozemkových úprav. Jedná se o ochranná zatravnění na březích vodní nádrže Košín na ploše 2,5 ha, obnova historické cesty VP 4 N s obnovením meze, výsadba dubové aleje kolem cesty VP 4 N, výsadba aleje ovocných stromů podél cesty do „Pastvíšťat“, výsadba „Zelené clony“ kolem dálnice k.ú. Košín, Stoklasná Lhota, zalesnění, výsadba ochranných pásů podél bezejmenných vodotečí v k.ú. Košín.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov

Název akce:

Retenční nádrž RN1 s IP75-1/46, polní cesty C132 a C148 v k. ú. Tučín

Anotace:

Společná zařízení jako jsou polní cesty C132 a C148 spolu s retenční nádrží RN1, včetně interakčního prvku IP75-1/46, byla v k. ú. Tučín (okres Přerov) vybudována během časového úseku 11/2011 - 11/2012. Realizací těchto opatření byly započaty přeměny krajinného prostoru zájmového území s důrazem na zpřístupnění pozemků a zadržení vody v krajině.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kladno

Název akce:

Rybník Pod Panskou v k.ú. Středokluky s obtokovým korytem na Zákolanském potoce, okres Praha - západ

Anotace:

Hlavním účelem výstavby - obnovy rybníka Pod Panskou ve Středoklukách u Prahy je ochrana území při dolním toku Zákolanského potoka proti povodním, revitalizace venkovské krajiny a uchování přírodních hodnot. Lokalita je vyhlášeným územím NATURA 2000 z důvodu výskytu kriticky ohroženého původního druhu raka kamenáče. Melioracemi napřímené koryto potoka bylo před zahájením stavby rybníka nově vybudováno jako meandrující koryto obtokové, které se stalo novým životním prostorem pro račí populaci přemístěnou ve vhodném termínu astakologem z původního koryta. Rybník o ploše 4,7 ha a objemu cca 46,6 tis. m3 při normální hladině má přímou, zemní, homogenní hráz sypanou z místního materiálu, která je opatřena požerákem se spodní výpustí a bezpečnostním přelivem. Protipovodňová funkce rybníka je dána regulovatelným průtokem a další retenční kapacitou činící cca 37 tis. m3. Součástí obnovy rybníka je rozsáhlá výsadba přírodě blízkých společenstev střemchových jasenin a vrby bílé při zachování cenných partií vzrostlých stromů. Osázené území litorálu a okolí potoka je hnízdištěm vodního ptactva. Rybník ležící na rozhraní urbanizovaného okraje Prahy a průmyslového Kladenska je malebnou přírodní lokalitou sloužící rovněž občanům k volnočasovým aktivitám včetně sportovního rybolovu. Stavba byla realizována Pobočkou Kladno Státního pozemkového úřadu v roce 2014 jako prvek plánu společných zařízení po ukončených komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Středokluky. Obnova rybníka s obtokovým korytem byla financována v rámci Programu rozvoje venkova z fondů Evropské unie.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kolín

Název akce:

Zasakovací průleh ZP1 na pozemku p. č. 1319 v k. ú. Červené Pečky

Anotace:

Zasakovací průleh ZP1 na pozemku p. č. 1319 v k. ú. Červené Pečky byl realizován v místní lokalitě Pod Vrchy-Ohrádka k zabezpečení bezproblémového odtoku srážkových vod z území, ke stabilizaci vodního režimu, k ochraně půdního fondu jako protierozní opatření a slouží též ke zvýšení ekologické stability krajiny a zvýšení ochrany zastavěného území obce při zvýšených úhrnných srážkách

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Název akce:

Protierozní opatření v lokalitě "U Hřiště" v k.ú. Dobelice

Anotace:

Jedná se zrealizovanou stavbu protierozního opatření v lokalitě „U hřiště“ v k.ú. Dobelice k zlepšení vodní eroze a zachycení přívalových vod nad obcí Dobelice. Jde o komplexní řešení protierozního opatření v dané lokalitě, které sestává z protierozního otevřeného příkopu OP1, polních cest C10 a C28, zatravněného protierozního pásu ZP1, protierozního zatravněného průlehu a biokoridorů LBK5 a 7. V rámci zpracování PSZ v rámci KoPÚ bylo, mimo jiné, řešeno na žádost zastupitelstva obce neškodné odvedení přívalových vod nad intravilánem obce z důvodu zaplavování části obce a silnice II/396 ve směru z Dobelic na Olbramovice těmito vodami. Stavba byla realizována v roce 2014 z prostředků PRV na období 2007 – 2013. Tímto opatřením došlo k výraznému zlepšení situace při zachycení přívalových vod nad intravilánem obce Dobelice, zamezení eroze a odvedení vod tak, aby se zabránilo podmáčení zahrádek na jižní straně obce, zejména se vyřešilo zaplavování části obce přívalovými vodami a zanášení silnice II/396 bahnem z okolních polí. Vybudování biokoridorů přispělo ke zlepšení ochrany přírody a krajiny.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov

Název akce:

Polní cesty, víceúcelová nádrž a LBC 7 v k.ú. Čelčice - I. etapa

Anotace:

Předkládaný projekt sestává z víceúčelové vodní nádrže, která je situována uvnitř lokálního biocentra LBC7 a vše je doplněno polními cestami. Polní cesty, z části s živičným a z části zatravněným povrchem, plní především funkci účelových komunikací pro zemědělskou techniku, ale současně i zajišťují pohodlný přístup k samotnému biocentru a nádrži a jsou též hojně využívány pěšími i cykloturisty. Vodní nádrž s ostrůvkem, litorálním pásmem a okolním biocentrem, se velmi brzy stala domovem mnoha druhů vodního ptactva a živočichů. Zadržená povrchová voda v samotné nádrži se výrazně podílí na zvýšení hladiny podzemních vod ve svém okolí a nelze zapomenout i na její protipovodňovou funkci. Po dokončení díla, naplněním vodní nádrže a zapojením výsadeb a travního porostu, se z tohoto místa, uprostřed zemědělsky intenzivně využívané krajiny, stalo vyhledávané místo pro odpočinek, relaxaci, místo vycházek rodičů s dětmi, školních pochůzek a v zimním období, za příznivých klimatických podmínek, se zamrzlá vodní hladina stává vyhledávaným sportovištěm budoucích hokejistů a krasobruslařů.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Nymburk

Název akce:

Biocentrum BC7 s vodní plochou IP4 a biokoridor BK4 v k.ú. Choťovice

Anotace:

Lesoluční biocentrum s vodní plochou s navazujícím biokoridorem včetně polních cest je komplexním řešením intenzivně využívané zemědělské krajiny. Všechna společná zařízení byla vybudována Pobočkou SPÚ v Nymburce v rámci realizace plánu společných zařízení po komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Choťovice v letech 2006 - 2011. Biocentrum BC 7 má rozlohu 1,4 ha, vlastní vodní nádrž 1, 3 ha a navazující biokoridor BK4 0,9 ha. Celková výměra je 3,6 ha.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava

Název akce:

Poldr U Otavové, Hať

Anotace:

Poldr „U Otavové“ je součástí systému vodohospodářských a protierozních opatření realizovaných v rámci plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hať. Tento suchý poldr společně s dalšími 3 již realizovanými poldry tvoří ochranu zastavěného území obce Hať před povodní, na které má výrazný podíl, vzhledem k tomu, že je druhou největší nádrží ze 4 realizovaných. Cílem bylo především zlepšení protipovodňové ochrany obce zachycením přívalového odtoku (100 letá povodeň) z výše položeného povodí (jižní část extravilánu obce) po dobu 24 hodin a transformace tohoto odtoku na neškodný, v množství, které je možno převést stávající kanalizační sítí obce Hať do koryta toku Bečva v návaznosti na regulaci hladiny stávající retenční nádrže a současně zachycení splachů z obhospodařovaných pozemků nad plochou zátopy a tím snížení zanášení kanalizační sítě a toku Bečva. Společně s realizací poldru probíhala i realizace přístupové komunikace k sousedním pozemkům a k údržbě hráze i zátopy.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po

Přihlašovatel:

SPÚ, KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí

Název akce:

Protipovodňová a protierozní opatření v obci Voděrady

Anotace:

Obec Voděrady a její část Džbánov byly v průběhu posledních let několikrát vyplaveny přívalovými dešti. Z tohoto důvodu zde Pozemkový úřad provedl pozemkové úpravy, dokončené v roce 2010. Opatření navržená v Plánu společných zařízení potom ve čtyřech etapách od roku 2010 zrealizoval. Zejména se jedná o 3 poldry v nejkritičtějších profilech, které zadrží a zpomalí odtok přívalových srážek. Dále ze značné části povodí jsou přívalové vody svedeny soustavou 2,12 km průlehů a příkopů mimo zástavbu nebo do poldrů. Pro ochranu zemědělské půdy před erozí byly dále zřízeny zatravňovací pásy na ploše cca 4,91 ha. Pro zvýšení ekologické stability krajiny byly založeny biokoridory na ploše 1,78 ha. Realizace byla dokončena poslední etapou v roce 2015.

Obrázek před
Obrázek po
Obrázek po